U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Zowel particulieren als commerciële entiteiten die goederen importeren, moeten invoerrechten en -taksen betalen. Transport valt onder de incoterm CIF (Cost, Insurance and Freight). De invoerrechten en -taksen zijn dus berekend op de volledige transportwaarde, inclusief de kosten van de geïmporteerde goederen, de vracht en de verzekering. Als om een of andere reden geen nauwkeurige waarde kan worden bepaald, wordt in plaats daarvan op de plaats van invoer de de binnenlandse groothandelsmarktwaarde bepaald. Naast invoertaksen is import ook onderworpen aan btw, taks op handelsbevordering en handelstaks. Alcohol en tabak zijn daarenboven onderhevig aan accijnzen en een gezondheidstaks.

Tarief invoerrechten

Het gemiddelde belastingtarief in Taiwan bedraagt 6,52%, maar kan oplopen tot 30%. Boeken, laptops en andere elektronische apparaten, daarentegen, zijn vrij van importtaksen. Dit geldt ook voor goederen met een CIF-waarde onder de 3.000 Nieuwe Taiwanese dollar. Btw en andere taksen blijven wel van toepassing.

Omzetbelasting

Het btw-tarief op import bedraagt standaard 5%. Dit tarief wordt berekend op de som van de CIF-waarde, de belasting, handelstaks en eventuele accijnzen.

Andere taksen en douanekosten

 • De handelsbevorderingstaks bedraagt 0,04% van de CIF-waarde.
 • De handelstaks hangt af van het product en van de som van de CIF-waarde en de belasting.
 • De alcoholtaks wordt gebaseerd op het alcoholgehalte van de drank.
 • De tabaksbelasting is afhankelijk van de hoeveelheid tabak (590 Nieuw Taiwanese dollar per kg).
 • De gezondheidstaks wordt geheven op de hoeveelheid geïmporteerde tabak (250 Nieuw Taiwanese dollar per kg).

Meer informatie over de Taiwanese tariefcodes en tarieven vindt u op de website van de Directorate General of Customs under the Taiwanese Ministry of Finance (douaneadministratie van het Ministerie van Financiën Taiwan).
http://eweb.customs.gov.tw

Commerciële documenten

Om een kredietbrief op te stellen is een pro-formafactuur van de buitenlandse leverancier nodig. Vereiste documenten zendingen van en naar Taiwan zijn onder meer de handelsfactuur, de vrachtbrief of luchtvrachtbrief, de paklijst en het certificaat van oorsprong. De handelsfactuur moet vermelden: het nummer van de invoervergunning en de kostprijs en vracht, of de CIF-waarde, de verzekering, de vracht en eventuele kortingen of commissies. De beschrijving en de waarde van de goederen op de handelsfactuur moeten overeenstemmen met de gegevens op de invoervergunning. Voor landbouwproducten, planten en dierlijke producten moet de importeur ook gezondheidscertificaten kunnen voorleggen, uitgereikt door de bevoegde instanties in het uitvoerland.

Naast de gebruikelijke informatie moet de vrachtbrief ook alle tekens en nummers van de verpakkingen bevatten. De douane laat niet toe dat nummers of tekens worden gegroepeerd op een zending van gemengde goederen.

Vereisten inzake etikettering en markering

De Taiwanese consumentenwetgeving vereist dat alle etiketten en instructies op ingevoerde goederen in het Chinees zijn. Ze moeten productnaam, gewicht, ingrediënten, vervaldatum, naam en adres van de fabrikant en contactgegevens van de verantwoordelijke invoerder bevatten. Bij geïmporteerde voedingsproducten voor de kleinhandel moeten deze etiketten vóór de douaneafhandeling zijn aangebracht.

Sigarettenverpakkingen moeten zowel de productiedatum als een algemene gezondheidswaarschuwing vermelden. Textiel moet voorzien zijn van een label met informatie over de invoerder. Op recycleerbare verpakkingen in glas, plastic, ijzer, aluminium, papier en aluminiumfolie moet een vierkant recyclagelogo staan, op sommige een driehoekig.

Alle ingevoerde goederen moeten voorzien zijn van een merkteken met een onderscheidend kenmerk, een set van drie of meer letters of een combinatie van ontwerp en letters die onuitwisbaar gestencild, gestempeld of gebrand zijn op de verpakking of op de lading zelf. Voor een lading verpakt in kisten, kratten, vaten of cilinders moet elke container een apart nummer dragen dat twee jaar lang niet kan worden herhaald. Zakken of balen moeten ook eenmalig worden voorzien van een nummer, een datum of een set van drie of meer letters. Bovendien moet elke verpakking van een zending doorlopend genummerd zijn. Nummering is niet noodzakelijk voor grote partijen goederen, behalve wanneer deze verpakt zijn in kisten, dozen of kratten, op voorwaarde dat elke verpakking van de zending een lading met een identiek gewicht bevat.

Voedingsproducten in bulk (verpakkingen van minstens 3 kilogram) voor herverpakking hebben geen Chinees etiket nodig. Dat is wel zo als het bulkproduct is bestemd voor de kleinhandel (zoals Costco of hypermarkten). Bulkproducten voor verdere verwerking of rechtstreekse verkoop aan de foodservicesector krijgen onder bepaalde voorwaarden een vrijstelling. De bulkverpakking moet de productnaam, het gewicht en de houdbaarheidstermijn of vervaldatum bevatten. De exporteur of producent moet naam, gewicht, houdbaarheids- of vervaldatum en andere relevante informatie ook schriftelijk bevestigen aan de invoerder, zodat de Chinese etiketten voor de kleinhandel of herverpakking correct kunnen worden opgemaakt.

Meer details over etiketteringsvoorschriften? Neem een kijkje op de website van de Food and Drug Administration, Ministry of Health and Welfare (Voedings- en Medicijnadministratie van het Ministerie van Gezondheid en Welzijn) (www.tfda.gov.tw).

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Landbouwproducten zoals vleesproducten verse groenten en fruit mogen enkel worden ingevoerd in Taiwan vanuit die landen waarvan de Taiwanese overheid erkent en verklaart dat ze vrij zijn van de betreffende ziektes. Daarnaast moet de overheid van het uitvoerende land de Taiwanese overheid uitgebreide informatie bezorgen over het beheer van slachthuizen en de voedselketen. Taiwan erkent niet automatisch de verklaringen inzake ziektevrije status die worden uitgereikt door het Office Internationale des Epizooties (OIE) (Internationaal Bureau voor besmettelijke veeziekten). Een gelijkaardige vereiste om door de Taiwanese overheid bestempeld te worden als zijnde vrij van bepaalde plantenziekten geldt ook voor landen en gebieden die fruit en groenten wensen uit te voeren naar Taiwan.
 
Het beheer inzake voedselveiligheid is opgedeeld in drie hoofdsegmenten: de productie van grondstoffen in de voedselketen, de circulatie en distributie op de markt, en de grenscontrole. Die segmenten worden beheerd en gecontroleerd door de Taiwanese Food & Drug Administration (www.fda.gov.tw ) van het Departement voor Gezondheid (www.doh.gov.tw ) en het Bureau of Standards, Metrology and Inspection (www.bsmi.gov.tw ).
De regelgeving omvat ook elementen zoals sanitaire normen, voedseladditieven, beperkingen inzake residuen van bestrijdingsmiddelen, sanitaire normen voor voedsel, dieetvoedingsmiddelen, vereisten inzake etikettering voor producten die genetisch gemanipuleerde maïs en sojabonen bevatten, en voedingswaarde-etikettering voor verpakte voedingsmiddelen.

Verzendingen van veevoeders, voedsel voor huisdieren, diergeneesmiddelen en dieren vanuit landen die erkend zijn als ziektevrije landen van oorsprong naar Taiwan hebben een gezondheidscertificaat nodig dat is uitgereikt door het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) en zijn onderworpen aan inspectie en quarantaine bij de invoer ervan in Taiwan. Het certificaat moet ondertekend worden door een veterinair inspecteur die is erkend door de Taiwanese overheid. Verse landbouwproducten worden geïnspecteerd op residuen van bestrijdingsmiddelen en de bijhorende fytosanitaire certificaten worden streng gecontroleerd op volledigheid en correctheid. Grenscontroles van vleesproducten omvatten visuele inspecties, steekproeven voor medicijnen voor dieren en residuen van bestrijdingsmiddelen, en grondige controles van de bijhorende gezondheidscertificaten op nauwkeurigheid en volledigheid. Wanneer afwijkende of onvolledige informatie wordt vastgesteld op die certificaten, zal dit leiden tot vertragingen in de douane-inklaring en de mogelijke verwerping van de volledige zending. Zowel BAPHIQ als TFDA hebben kantoren die grenscontroles uitvoeren op de grote luchthavens en zeehavens in Taiwan.   

De controle op landbouw- en voedingsproducten is de verantwoordelijkheid van 2 instanties:

 • Bureau of Animal and Plant Health Inspection and Quarantine (BAPHIQ) (Bureau van Gezondheidsinspectie en Quarantaine van Dier en Plant): www.baphiq.gov.tw
 • Taiwan Food & Drug Administration under the Department of Health (TFDA) (Voedings- en Medicijnadministratie van de Afdeling Gezondheid Taiwan): www.fda.gov.tw

Bioproducten

De “Taiwan Council of Agriculture (CoA)” heeft de verantwoordelijkheid om te beslissen welke pesticiden worden goedgekeurd voor gebruik in Taiwan en om te bepalen welke producten als biologisch kunnen worden bestempeld. Ze handhaven een strikte nultolerantie voor elk aantoonbaar niveau van bestrijdingsmiddelen of chemisch residu op biologische landbouwproducten.

Een bijkomende nieuwe ontwikkeling is “Taiwan’s Organic Agriculture Promotion Act”, die op 30 mei 2019 in werking is getreden en naar verwachting brede implicaties zal hebben voor de internationale handel. Om buitenlandse landen toe te staan biologische producten naar Taiwan te exporteren, vereist de wet dat zij ofwel een bilaterale overeenkomst met Taiwan hebben die Taiwanese biologische producten erkent voor invoer in hun eigen markt, ofwel dat zij hun producten certificeren volgens de Taiwanese normen. De 22 landen die momenteel biologische producten aan Taiwan mogen verkopen, kregen een jaar respijt tot 30 mei 2020 om aan de nieuwe eisen te voldoen. Sinds 1 juni 2020 is de uitvoer van Europese biologische producten naar Taiwan, en vice versa, verstoord door het ontbreken van een bilaterale overeenkomst tussen de EU en Taiwan over biologische producten, en het ontbreken van een overeenkomst over certificeringsorganisaties aan beide zijden. De EU en Taiwan werken aan oplossingen. Als gevolg daarvan vervangen sommige importeurs het etiket "biologisch" door dubbelzinnige teksten zoals "natuurlijk", die niet aan de nieuwe eisen zijn onderworpen.

Farmaceutische Producten en Medische Hulpmiddelen.

De “Taiwan Pharmaceutical Affairs Act” regelt zowel farmaceutische producten als medische hulpmiddelen. Volgens de bepalingen van de wet moeten fabrikanten van medische hulpmiddelen die toegang tot de Taiwanese markt willen, een vergunning voor de productie of verkoop van medische hulpmiddelen verkrijgen en hun hulpmiddelen door de Taiwanese Food and Drug Administration (TFDA) en het ministerie van Volksgezondheid (DOH) laten evalueren en goedkeuren. De documentatie die vereist is ter ondersteuning van een evaluatie en goedkeuring van medische hulpmiddelen varieert afhankelijk van de mate van risico die het hulpmiddel voor de mens inhoudt (voor klasse 1 is bijvoorbeeld een conformiteitsverklaring voldoende, voor klasse III Technische Documentatie moet het STED-formaat worden gevolgd). Fabrikanten van medische hulpmiddelen van klasse II en III moeten ten minste een gedetailleerde bedrijfsbeschrijving, een beschrijving van hun productieproces, technische documentatie, een klinisch rapport en de belangrijkste documentatie over het kwaliteitssysteem (QSD) indienen, die voldoet aan de eisen van de “Taiwan Good Manufacturing Practice” (GMP). QSD moet worden gecontroleerd en gecertificeerd door een onafhankelijke derde partij. Voorafgaande certificering volgens ISO 13485 wordt in sommige gevallen geaccepteerd als bewijs dat aan de QSD/GMP-vereisten van Taiwan wordt voldaan en kan het evaluatie- en goedkeuringsproces van het hulpmiddel stroomlijnen.

TFDA Authorized Medical Device GMP Auditing Organizations en EU AIMD/MDD/IVDD Notified Body Partners zijn een technisch samenwerkingsprogramma aangegaan, dat de toegang tot de Taiwanese markt kan vergemakkelijken voor medische hulpmiddelen die vooraf door de EU zijn goedgekeurd.

Normen en certificering

Het Bureau of Standards, Metrology and Inspection (BSMI - http://www.bsmi.gov.tw ) binnen het Ministerie van Economische Zaken is de autoriteit die verantwoordelijk is voor normalisatie, metrologie en productinspectie in Taiwan.

Zowel industriële als huishoudelijke producten zijn onderworpen aan de keuringsvoorwaarden op het gebied van zowel de productveiligheid als de elektromagnetische compatibiliteit vooraleer ze door de douane ingeklaard worden. Voor ingevoerde telecom- en informaticaproducten zijn verplichte goedkeuringsproeven nodig. Bedrijven kunnen de meest geschikte proefmethode kiezen wanneer ze een productregistratie aanvragen in Taiwan:

 • Registratie van productcertificering
 • Conformiteitsverklaring
 • Typegoedgekeurde partij-inspectie
 • Vereenvoudigde inspectie en controle voor elke afzonderlijke partij

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Taiwan