U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

De invoerwetgeving in Peru heeft een overwegend liberaal karakter. Slechts een beperkt aantal goederen is om handelspolitieke of veiligheidsredenen verboden of onderworpen aan hoeveelheidsbeperkende maatregelen. Na de protectionistische jaren ’80 is Peru geëvolueerd naar een zeer open economie. Importbarrières en investeringsbelemmeringen werden gestaag weggewerkt. Peru hanteert de geharmoniseerde Nandina-nomenclatuur. De Peruaanse wetgeving op buitenlandse investeringen is een van de meest liberale ter wereld en garandeert dat de buitenlandse investeerder niet gediscrimineerd wordt ten opzichte van de Peruaanse investeerder.

Als CAN-lid (Andean Community - www.comunidadandina.org) maakt Peru gebruik van de Nandina-code, gebaseerd op het WDO (Wereld Douane Organisatie) geharmoniseerde systeem. Dit betekent echter niet dat het CAN gemeenschappelijk extern tarief gebruikt wordt. Peru's nationale tarief telt in principe vier niveaus van invoerrechten: 0% (56% van de productcategorieën), 4%, 6% en 11%. Invoerproducten met een tarief van 6 of 11% zijn textielgoederen en bepaalde voedingsproducten die van belang zijn voor de nationale productie en consumptie (zoals onder andere druivensap, passievruchten, aardbeien, koffie en rundvlees). 4% is van toepassing voor goederen die door koeriersbedrijven (bv. DHL) geïmporteerd zijn tot een maximale waarde van USD 2.000. Het gemiddelde tarief voor alle producten is nu 3.2%. Een toeslag tot 5% wordt toegepast op bepaalde landbouwproducten en kan regelmatig variëren. Bij alcoholische dranken betaalt men 6% invoerheffingen, maar daarnaast bestaan er nog enkele specifieke heffingen die in sommige gevallen vrij hoog (tot 50%) kunnen oplopen (in functie van alcoholgehalte).

Op gebruikte kleding, schoeisel en banden is een invoerverbod. Voor hulpgoederen kan wel in bepaalde gevallen een uitzondering gemaakt worden. Invoer van elektronisch afval is ook niet toegelaten.

Hoeveelheidbeperkende maatregelen

Er zijn hoeveelheidbeperkende maatregelen van toepassing in Peru en deze hangen af van vrijhandelsakkoord (TLC) tot vrijhandelsakkoord. Alle TLC’s hebben hun eigen hoeveelheidbeperkingen. Zie www.acuerdoscomerciales.gob.pe. Meestal zijn er beperkingen op goederen die concurreren met lokale producten zoals maïs, rijst, suiker en melk.

Invoervergunningen

Bij de invoer van zendapparatuur voor radio- en televisiestations, wapens, munitie, explosieven, vuurwerk, plantaardige en dierlijke producten, geneesmiddelen, cosmetica, specifieke chemicaliën, niet gekaarde garen en apparaten voor medisch, chirurgisch of tandheelkundig gebruik, tweedehandskleding en schoenen zijn invoervergunningen of andere documenten vereist.
De invoervergunning is verder grotendeels afgeschaft. Bepaalde producten moeten echter wel geregistreerd worden bij de respectievelijke autoriteiten: medicijnen, levende dieren, enz. Zie lijst van respectievelijke autoriteiten: www.vuce.gob.pe 

In de praktijk is het steeds de Peruaanse invoerder die instaat voor deze registratie.

Vrijhandelsakkoord EU met Colombia /Peru

Het vrijhandelsakkoord met de Europese Unie is van kracht sedert maart 2013. De volgende onderwerpen werden opgenomen in het vrijhandelsverdrag: markttoegang en handelsbevordering, technische handelsbelemmeringen, sanitaire en phytosanitaire handelsbelemmeringen, overheidsopdrachten, intellectuele eigendomsrechten, diensten, horizontale en institutionele zaken, handel, duurzame ontwikkeling en technische bijstand, en capaciteitsopbouw. Meer informatie zie brochure over handelsrelaties tussen EU en Peru, bestemd voornamelijk voor Peruaanse bedrijven en geïnteresseerden - zie http://issuu.com/ue-delper/docs/relaciones-comerciales-ue-peru en brochure bestemd voor Europese bedrijven - zie http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2012/november/tradoc_150031.pdf

Producteisen

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen. De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV.

Productnormen/Standaarden van Peru of internationale normalisatie instellingen en testlaboratoria

Er bestaan verplichte technische voorschriften (Normas Técnicas Peruanas Obligatorias) voor een aantal auto-onderdelen, cement, explosieven en aanverwante apparatuur.

Vrijwillige normen kunnen tussen de partijen overeengekomen worden, onder voorbehoud van de goedkeuring door Indecopi (Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual) die vaak het toezicht delegeert naar speciale entiteiten.

Houten verpakkingen dienen vrij te zijn van schors, insecten en insectenschade en dienen in onberispelijke staat te verkeren. Verpakkingshout moet bij import behandeld en gemarkeerd zijn conform ISPM 15.

Registratie van producten

Enkele industriële producten vervaardigd in Peru moeten worden geregistreerd in de Registro de Productos Industriales Nacionales bij het Ministerie van Productie
Dit ministerie houdt ook toezicht op de naleving van de technische normen.

Medische apparatuur en farmaceutische producten moeten worden geregistreerd in het Registro Sanitario bij het Ministerie van Volksgezondheid

De commercialisering van pesticiden en diergeneesmiddelen vereisen een vergunning van de Servicio Nacional de Sanidad Agraria

Importeurs moeten alle geïmporteerde levensmiddelen en dranken (inclusief alcoholische dranken) registreren bij de Dirección General de Salud Ambiental, of Digesa, voor het verkrijgen van een registratie, die geldig is voor een periode van 5 jaar. Het DIGESA registratieformulier is beschikbaar op de DIGESA website.
Bij de aanvraag moeten de volgende formulieren bijgevoegd worden:

 • Een fysisch-chemische analyse moet worden uitgevoerd door een erkend laboratorium in Peru (een lijst van erkende laboratoria is beschikbaar op de website van Digesa);
 • Een certificaat van vrije verkoop/vrije handel;
 • Etiketten die moeten worden gebruikt voor het product;
 • Registratie ontvangst van betaling.

Bij al deze documenten moet een Spaanse vertaling toegevoegd worden.

Etikettering

De huidige etiketteringsvoorschriften (Wet 28.405) vereisen specifieke informatie in het Spaans plus de naam en het fiscaal identificatienummer (RUC) van de importeur of de distributeur en dit enkel voor consumptiegoederen. De goederen mogen door de invoerder geëtiketteerd worden. Voor voedingsproducten dient een sanitair registratienummer afgeleverd te worden door DIGESA (Ministerie van Volksgezondheid). De dienst voor consumentenbescherming INDECOPI controleert de etikettering.

Informatie over het land van herkomst en de vervaldatum (indien van toepassing) moeten worden gedrukt in duurzame letters voordat het product het land binnenkomt.

Peru hanteert standaard etiketteringvoorschriften. De Wet 28.405 geeft de laatste vereisten weer met betrekking tot etikettering. Wanneer etiketten in een buitenlandse taal zijn opgesteld dient een Spaanse vertaling toegevoegd te worden op een afzonderlijk etiket met identiek dezelfde informatie.
Op het etiket dient vermeld te worden:
De naam van het product, land van oorsprong, adres van de importeur, exporteur of distributeur, houdbaarheidsdatum, bewaarmethode, gewicht volgens het metrieke stelsel en risico's bij het gebruik van het product, indien die er zijn. Internationale kwaliteitsmerken moeten goed zichtbaar en gemakkelijk herkenbaar zijn.

Alle specifieke reglementeringen betreffende inhoud, samenstelling, verpakking, additieven enz. dienen nagegaan te worden door de importeur om moeilijkheden bij of na import te vermijden.

Tijdelijke invoer

De maximale termijn voor tijdelijke invoer in Peru bedraagt twaalf maanden, gerekend vanaf de datum van binnenkomst van de goederen.
Volgende goederen komen voor tijdelijke invoer in aanmerking:

 • beroepsmateriaal, technisch wetenschappelijk en opvoedkundig materiaal, bestemd voor gebruik voor projecten zonder winstdoel;
 • goederen, bestemd voor beurzen, congressen en tentoonstellingen;
 • handelsmonsters en reclamemateriaal voor het tonen van buitenlandse producten, bestemd voor verkoop in Peru;
 • promotiemateriaal voor toeristische doeleinden;
 • tekeningen, ontwerpen en modellen, gebruikt voor productiedoeleinden;
 • levende dieren, bestemd voor deelname aan demonstaties en sportevenementen;
 • laboratoriumuitrustingen, bestemd voor onderzoek, diagnose en medisch-chirurgische behandeling;
 • vormen, afdrukken en matrijzen voor industrieel gebruik;
 • palletten, containers en ander verpakkingsmateriaal.

Voor de tijdelijke invoer moet een borg worden gestort met dezelfde waarde als de definitieve verschuldigde invoerrechten en andere heffingen. De borg kan bij wederuitvoer gerecupereerd worden.

Peru is geen ondertekenaar van de ATA-conventie maar voert onderhandelingen om tot deze conventie toe te treden.

Monsters en reclamemateriaal

Monsters zonder commerciële waarde zijn goederen die uitsluitend worden gebruikt voor het weergeven van de kenmerken van het product, hebben geen commerciële waarde op zich en mogen niet verkocht worden in het land. Voor producten die per lengte verkocht worden mag het monster niet langer zijn dan 30 cm. Ook voor tapijtstalen bestaan er maximum afmetingen.

Producten die niet worden beschouwd als monsters zonder commerciële waarde zijn onder andere zuivere chemische producten, medicijnen, toiletartikelen, likeuren (ook in miniatuurflesjes), vervaardigde goederen en objecten met reclame.

Monsters zonder commerciële waarde zijn vrijgesteld van douanerechten.

Het monster wordt geboord (fysiek vervormd) om als een monster beschouwd te worden. Een monster van goederen met een tegenwaarde van meer dan USD 200 is onderhevig aan belastingsheffingen. 

Daarnaast heeft de Peruaanse douane een lijst opgesteld van goederen die tijdelijk kunnen ingevoerd worden zonder dat daarvoor invoer- of andere heffingen moeten betaald worden. Deze goederen moeten wel binnen de 12 maanden het land terug verlaten. De lijst omvat voornamelijk machines, kranen, vrachtwagens, onderdelen van vliegtuigen en schepen, etc. De invoerder betaalt een borg die gelijk is aan het totaal van de verschillende heffingen. Deze borg wordt terugbetaald bij heruitvoer.

Parallelle invoer

Parallelle invoer kan niet verboden worden in Peru. Met andere woorden, als een Vlaams exporteur een exclusieve overeenkomst ondertekent met een Peruaanse importeur, en een andere (Peruaanse) importeur hetzelfde product invoert in Peru, dan kan men zich hier juridisch gezien niet tegen beschermen.

Legalisatie

Legalisatie van exportdocumenten is niet vereist.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Peru