U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Nationale en internationale wetten en voorschriften die betrekking hebben op Pakistan:

 • Pakistan Plant Quarantine Act 1976 (Pakistaanse wet op de quarantaine van planten)
 • Agricultural Pesticides Ordinance 1971 (Verordening over in de landbouw gebruikte bestrijdingsmiddelen)
 • Pakistan Plant Quarantine Rules 1967 (Pakistaanse regels voor de quarantaine van planten)
 • Proposed Phystosanitary Act 2012 (voorgestelde fytosanitaire wet)
 • Internationaal Verdrag voor de bescherming van planten (IPPC)
 • Internationale norm voor fytosanitaire maatregelen (ISPM)
 • Overeenkomst inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen van de WHO 1995
 • http://plantprotection.gov.pk/

Normen en certificering

De Pakistan Standards and Quality Control Authority (PSQCA), een afdeling van het ministerie van Wetenschap en Technologie, is de nationale normalisatie-instantie. Bij de uitvoering van haar taken en functies is de PSQCA onderworpen aan de PSQCA-Wet van 1996. PSQCA is operationeel sinds 1 december 2000. Ze stelt 81 wetenschappers/ingenieurs en 254 ondersteunende personeelsleden te werk. Het is een organisatie met eigen financiering. Haar taak bestaat er niet alleen in om Pakistaanse normen te formuleren, maar ook om die uit te vaardigen. PSQCA is lid van de Internationale Organisatie voor Normalisatie (ISO), de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC) en de Internationale Organisatie voor Wettelijke Metrologie (OIML). PSQCA is ook opgericht om de regering te adviseren op het gebied van normalisatiebeleid, -programma’s en -activiteiten om de industriële efficiëntie en ontwikkeling te promoten en om de consument te beschermen

http://psqca.com.pk/  

Halalindustrie

Bij alle levensmiddelen die in Pakistan worden ingevoerd, moet een halalcertificaat van de exporteurs zitten.

Europese halalcertificaten die Pakistan aanvaardt

Halal Food Council of Europe (www.hfce.eu)

Erkenningsinstantie in Pakistan voor halal-certificeringsinstanties (HCI's)

The Pakistan National Accreditation Council (PNAC)
Website: http://pnac.org.pk

Pakistan Halal Authority (voorstel): Pakistan Halal Authority Act, 2016

De Pakistan Halal Authority (PHA) is de nieuwe instantie en de belangrijkste federale juridische entiteit voor de halalsector in Pakistan.

Halalcertificeringsinstanties (HCI's) in Pakistan

Nieuwe regels - Invoer van levensmiddelen in Pakistan

Etiketteringsvoorschriften voor de invoer van eetbare producten

Overeenkomstig Import Policy Order (IPO) 2016 moeten ingevoerde eetwaren onder meer geschikt zijn voor menselijke consumptie en moet nog minimum 50% van hun houdbaarheidstermijn resteren. Voor vlees geldt bovendien dat het afkomstig moet zijn van 'halal'-dieren, die volgens de regels van de islam zijn geslacht. Consumenten moeten voor hun veiligheid en geloof weten welke ingrediënten de eetwaren bevatten die ze consumeren. Daarom zijn de volgende wijzigingen in het beleid voor het welzijn van de consument aangebracht:

 1. Minimum 66% (twee derde) van de houdbaarheidstermijn van het product moet resteren.
 2. De ingrediënten en details (bv. voedselinformatie, gebruiksaanwijzingen enz.) van het voedingsproduct moeten in Urdu en Engels op de consumentenverpakking zijn afgedrukt.
 3. Het logo van de halal-certificeringsinstantie moet op de consumentenverpakking zijn afgedrukt.
 4. De etikettering onder (b) en (c) mag niet de vorm van een sticker, opdruk, stempel of doorgehaald etiket hebben.

Bij de zending moet een halalcertificaat van een halalcertificeringsinstantie zitten. Die halalcertificeringsinstantie moet zijn erkend door een erkenningsinstantie (EI) die lid is van het International Halal Accreditation Forum (IHAF) of van het Standards Meteorology Institute for Islamic Countries (SMIIC). Deze wettelijke regeling is sinds 1 juli 2019 van kracht.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Hoewel de uitvoer van goederen naar Pakistan niet aan sancties onderworpen is, zijn er bepaalde goederen voor tweeërlei gebruik waarvoor een eindgebruikerscertificaat van de afnemer vereist is om als Belgische exporteur een exportvergunning te kunnen aanvragen. Het eindgebruikerscertificaat van de afnemer moet door de Ambassade van België in Pakistan worden gewaarmerkt vooraleer het aan de Belgische overheid wordt voorgelegd met het oog op de aflevering van een exportlicentie.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Pakistan