U bent hier

Pakistan in cijfers

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.
Officiële naam
Islamitische Republiek Pakistan
Hoofdstad
Islamabad (1,7 miljoen inwoners)
Oppervlakte
796.096 km² (= 26 x België)
Aantal inwoners
210 miljoen
Staatshoofd
President Dr. Arif Alvi
Regeringsleider
Prime Minister Mian Muhammad Shahbaz Sharif
Taal
Urdu (officieel), Engels (officieel & commercieel)
Munt
Pakistaanse roepie Wisselkoers
Belangrijke steden
Karachi (21 miljoen inwoners) - Lahore (10 miljoen) - Faisalabad (6 miljoen) - Hyderabad (3,5 miljoen) - Rawalpindi/Islamabad (5 miljoen)

Economische informatie

Bruto Binnenlands Product (BBP)
300 miljard USD (522 miljard USD in België)
BBP/Capita
1.360 USD (45.189 USD in België)

Economische vooruitzichten

Economische vooruitzichten in het kort

In het boekjaar 2020 (BJ2020, afgesloten op 30 juni 2020) kromp het bbp door de COVID-19-pandemie en de economische gevolgen van de lockdownmaatregelen. Als gevolg van de stijgende voedselprijzen nam de inflatie met dubbele cijfers toe. Het tekort op de lopende rekening daalde echter fors omdat de invoer van goederen sterk terugliep door lockdownverstoringen, lagere olieprijzen en de devaluatie van de lokale munt. De groei zal naar verwachting in BJ2021 hernemen wanneer de economie opnieuw aantrekt, zodra de impact van COVID-19 zoals verwacht afneemt en structurele hervormingen worden hervat. De inflatie zal door de lagere voedsel- en olieprijzen enigszins afnemen, maar zodra de invoer toeneemt, zal het tekort op de lopende rekening opnieuw groter worden.

Voor BJ2021 wordt een breed economisch herstel verwacht, waarbij de bbp-groei naar verwachting zal opveren tot 2%, wat minder is dan voorspeld in de ADO 2020 (Asian Development Outlook). Deze prognose gaat ervan uit dat de impact van COVID-19 tegen het einde van 2020 – het einde van het tweede kwartaal van BJ2021 – zal afnemen, waardoor de omstandigheden wereldwijd kunnen normaliseren en de economie zich kan herstellen. Ze verwacht ook dat de structurele hervormingen worden hervat in het kader van een lopend IMF Extended Fund Facility-programma om macro-economische onevenwichtigheden aan te pakken. De regering heeft in haar ontwerpbegroting voor BJ2021 gedetailleerde economische stimuleringsmaatregelen opgenomen. Naast het herschikken van PKR 7 miljard van het budget van het Federale Ontwikkelingsprogramma voor de Publieke Sector naar de COVID-19-respons, zijn in de ontwerpbegroting extra middelen opgenomen voor initiatieven om kansarmen te beschermen. De middelen voor het algemeen Ehsaas-programma worden opgetrokken van PRK 190 miljard in BJ2020 (2,3% van de overheidsuitgaven) naar PKR 230 miljard in BJ 2021 (2,6% van de overheidsuitgaven). Met steun van ontwikkelingspartners heeft de regering het Benazir Income Support Program uitgerold om de negatieve gevolgen van de COVID-19-pandemie te counteren.

Aan de aanbodzijde zal de landbouw naar verwachting de bbp-groei blijven stimuleren. In BJ2020 werden verschillende begrotingsmaatregelen getroffen om gewasschade door een ernstige sprinkhanenplaag te compenseren. De overheid zette onder andere een noodprogramma voor de landbouw op ter waarde van PKR 13,7 miljard om investeringen in en expansie van de landbouw en de veeteelt te ondersteunen. Onder impuls van de bouwnijverheid en de kleinschalige maakindustrie zal de industrie in BJ2021 naar verwachting opnieuw groeien. Tegen het einde van de eerste helft van BJ2021 wordt door de afname van de COVID-19-pandemie een normalisatie van de mondiale economische omstandigheden, een positiever marktsentiment en meer vertrouwen van het bedrijfsleven en de consumenten verwacht en moet een relatief lage beleidsrente de financiering van industriële initiatieven vergemakkelijken. Door de hervatting van de groei in landbouw en industrie en de verwachte grotere binnenlandse vraag, wordt ook verwacht dat de dienstensector in BJ2021 bijdraagt aan de groei.

De inflatie zal in BJ2021 naar verwachting vertragen tot 7,5% en blijft zo beneden de april-prognose in ADO 2020. Dit heeft te maken met het verwachte economische herstel, dat wat wordt getemperd door de uitgavenhervormingen en het besluit van de regering om niet langer te lenen bij de centrale bank. Dit moet helpen om de aangroei van de geldtoevoer in BJ2021 te beperken tot 14,2%. De inflatie kan echter sterker stijgen als de mondiale olieprijzen in BJ2021 meer stijgen dan verwacht. Dit geldt ook wanneer de verhoging van de elektriciteitsprijs wordt doorgevoerd waarover momenteel wordt gediscussieerd om meer kosten op de industriesector te verhalen, waardoor de overheidssubsidies kunnen worden teruggeschroefd.

In BJ2021 zal het begrotingstekort naar verwachting dalen tot het equivalent van 7% van het bbp. De regering heeft ambitieuze doelstellingen om meer inkomsten te genereren door belastingvrijstellingen in te trekken, belastingvoordelen te rationaliseren en de belastinggrondslag te verbreden. Voorwaarde is dat de COVID-19-risico's afnemen en dat de economie snel terugkeert naar de situatie voor de COVID-19-pandemie. De regering verwacht slechts een lichte stijging van de begrotingsuitgaven. Door subsidies terug te schroeven speelde ze al in op de hogere uitgaven voor ontwikkeling en voor extra uitgaven in de sociale sector, die wellicht zullen blijven stijgen om de groei en het economisch herstel te ondersteunen. Het bestaande begrotingstekort blijft wellicht beperkt tot het equivalent van 2,4% van het bbp in BJ2021, net zoals voorspeld in de ADO2020-prognose. Als de economische activiteit bij de grootste handelspartners van Pakistan herneemt, zal ook de export toenemen, die competitiever wordt dankzij de maatregelen van de Pakistaanse regering om de bedrijfskosten te verlagen. Ondanks de hogere importtarieven voor niet-essentiële goederen zal de import na de terugval in BJ2020 en vooral door het economisch herstel in BJ2021 opnieuw aantrekken. Geldtransfers zullen het tekort op de lopende rekening blijven compenseren. Het volume aan geldtransfers valt wel lager uit dan in BJ2020 omdat heel wat Pakistani die in het buitenland en vooral in de Perzische Golf actief zijn, werden ontslagen als gevolg van de zwakke economische bedrijvigheid wereldwijd.

Voor BJ2021 wordt een verbetering van de betalingsbalans en van de deviezenreservepositie verwacht. Dit is een gevolg van het flexibele, door de markt bepaalde wisselkoersmechanisme dat begin 2019 werd ingevoerd, waardoor de externe positie in BJ2020 fors verbeterde. Ook de volgende maatregelen speelden hierbij een belangrijke rol: beheersing van het begrotingstekort en van het tekort op de lopende rekening; de schorsing van de terugbetaling van schulden verleend door de G20; en meer directe buitenlandse investeringen (figuur 3.3.41). Pakistan verwacht dat de overheidsschuld opnieuw zal afnemen, aangezien het land door het IMF-stabilisatieprogramma een beter uitzicht heeft op begrotingsconsolidatie, op voorwaarde dat de economie snel kan herstellen van de COVID-19-schok. Omdat het onduidelijk is hoelang de COVID-19-pandemie nog aanhoudt en hoe groot de impact ervan is, hoelang de lockdownmaatregelen van kracht blijven en hoe sterk de geldtransfers zullen dalen, is het gevaar bijzonder groot dat de economische vooruitzichten fors naar beneden moeten worden bijgesteld

Bron: Aziatische ontwikkelingsbank - Asian Development Outlook 2020 - september 2020

COVID-19 en zijn impact

Net als de rest van de wereld heeft de Pakistaanse economie fors te lijden onder de COVID-19-uitbraak, onder meer door de afname van de binnenlandse en de wereldwijde vraag, de terugval in toerisme en zakenreizen, in handels- en productierelaties, door verstoringen in de bevoorrading enz.  Door de snelle verspreiding van het COVID-19-virus sinds februari 2020 is de economische activiteit in Pakistan vrijwel tot stilstand gekomen. De omvang van de economische verliezen zal afhangen van de intensiteit en duur van COVID-19.

Omdat de economie te maken kreeg met schokken aan de vraag- en aanbodzijde, daalde de economische activiteit in het aflopende BJ2020. Het voorlopige bbp-groeipercentage voor BJ2020 wordt geschat op -0,38% (som van respectievelijk 2,67%, -2,64% en -0,59% groei of terugval in de landbouw-, industrie- en dienstensector). De zwakke prestaties van de industrie- en de dienstensector overschaduwden in BJ2020 de groei in de landbouwsector. Om de verspreiding van het COVID-19-virus tegen te gaan werden afstandsregels ingevoerd. De gezondheidscrisis leidde tot een lockdown, met grote gevolgen voor de activiteiten in contactintensieve sectoren. De negatieve impact van COVID-19 was zo groot dat de dienstensector een negatieve groei van 0,59% liet optekenen.

De steun van internationale geldschieters was groot. Het IMF gaf Pakistan een jaar uitstel en het land kreeg via het Rapid Financing Instrument USD 1,386 miljard om de economische impact van COVID-19 aan te pakken. Hulppakketten van de Aziatische Ontwikkelingsbank en van de Wereldbank en de opname in het schuldverlichtingsprogramma van de G20 moeten de economie in staat stellen om het verwachte verlies grotendeels goed te maken.  Naarmate de economie langzaam weer aantrekt, wordt verwacht dat de negatieve impact van COVID-19 zijn dieptepunt zal bereiken.

Het herstel hangt echter van meerdere factoren af: de omvang van de negatieve impact op verschillende sectoren, de duur en de ernst van de lockdown en van begeleidende maatregelen. Voor een economie zoals die van Pakistan, die voor de in- én de uitvoer op haar internationale partners is aangewezen, hangt het herstel ook af van hoe snel haar klanten en leveranciers opnieuw operationeel zijn. De vooruitzichten gaan dus gepaard met heel wat onzekerheden. Het door de regering aangekondigde fiscale stimuleringspakket van PKR 1,24 biljoen zal samen met de maatregelen van de State Bank of Pakistan om liquiditeitssteun aan huishoudens en bedrijven te verstrekken, de huidige economische neergang tegengaan en de broodnodige verlichting bieden.

Wat de handelsbetrekkingen tussen Pakistan en België betreft, bleef de Belgische export naar Pakistan in het eerste kwartaal van 2020 nagenoeg ongewijzigd (+0,2%) op € 102 miljoen in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Door de overheidsincentives kunnen de volgende sectoren interessante perspectieven bieden voor Belgische bedrijven: warmgewalste metaalproducten, metaalschroot, levensreddende medicijnen, producten en apparatuur voor de verpakkingsbedrijven en de gezondheidsindustrie, diagnosekits voor COVID-19 en kanker en eetbare oliën.

Door COVID-19 kreeg de Pakistaanse economie rake klappen. Geen enkele sector slaagde erin de vooropgestelde targets te halen. Dit leidde tot een krimp van 0,38%, tegenover een groei van 1,91% vorig jaar. Zelfs de dienstensector liet een zeldzame daling van 0,59% optekenen (prognose +4,8%). De landbouwsector groeide wel met 2,67%, maar bleef onder de prognose van 3,5%. De industriesector kromp met 2,64% en bleef onder de prognose van 2,3%. De daling van 2,64% in de industriesector was te wijten aan de COVID-19-lockdownmaatregelen. Enkele sectoren deden het wel goed: meststoffen (5,8%), papier (4,3%), elektriciteit en gas (17,7%) en de bouwsector (8%). Volgens het National Accounts Committee daalde het bbp tot USD 263 miljard in 2019-2020, tegen USD 283 miljard in 2018-19, wat neerkomt op een daling met 6,8%.

Economisch overzicht 2019-2020

Om de groei te stimuleren kondigde de regering een hulppakket van PKR 1,24 biljoen aan. De SBP heeft ook verschillende maatregelen genomen, waaronder een renteverlaging tot 7%, herfinancieringsregelingen voor medische centra en verschillende stimulansen voor exportgerichte industrieën enz. Er is veel steun van de internationale geldschieters. Het IMF heeft Pakistan een jaar uitstel gegeven en het land kreeg via het Rapid Financing Instrument USD 1,386 miljard om de economische impact van COVID-19 aan te pakken. Hulppakketten van de Aziatische Ontwikkelingsbank en van de Wereldbank en de opname in het schuldverlichtingsprogramma van de G20 moeten de economie in staat stellen om het verwachte verlies grotendeels goed te maken.

Volgens voorlopige prognoses zal het bpp in BJ2020 met 0,38% afnemen. De macro-economische stabilisatiemaatregelen van de regering hebben echter geleid tot een fors kleinere kloof tussen sparen en investeren door een daling van het begrotingstekort en een toename van de geldtransfers. Opvallend is ook dat het begrotingstekort in de eerste drie kwartalen van BJ2020 beperkt bleef.

De economie van Pakistan heeft net als andere economieën een diverse structuur met drie hoofdsectoren: landbouw, industrie en diensten. Zoals vermeld groeide de landbouwsector met 2,67%. De gewassensector beleefde in BJ2020 een positieve groei van 2,98%, voornamelijk door een positieve groei van 2,90% van de belangrijkste gewassen. Het Pakistan Bureau of Statistics heeft bij de prognoses voor het vierde kwartaal rekening gehouden met de COVID-19-lockdownsituatie in de industriesector. De impact was bijzonder groot, zowel in de groot- als kleinschalige maakindustrie. Door de terugval van de mijnbouw- en steengroeveactiviteiten met 8,82% en de terugval van de grootschalige maakindustrie met 7,78% wordt voor de industriesector een krimp met 2,64% voorspeld. De kleinschalige maakindustrie groeit in BJ2020 met slechts 1,52%.

Ook voor de dienstensector was de impact enorm, vooral in de groot- en detailhandel en de transportsector. Volgens de voorlopige prognose krimpt de dienstensector met 0,59%. Die krimp is vooral toe te schrijven aan de terugval in de groot- en detailhandel (-3,42%) en in de transport-, opslag- en communicatiesectoren (-7,13%). De financiële en verzekeringssector kenden een lichte stijging van 0,79%. De Huisvestingsdiensten, Algemeen Overheidsdiensten en Overige particuliere diensten leverden met respectievelijk 4,02%, 3,92% en 5,39% ook een positieve bijdrage.

De landbouwsector groeide fors met 2,67%, tegenover 0,58% vorig jaar. Bij de 'Kharif'-gewassen steeg de rijstproductie met 2,9% tot 7,410 miljoen ton en de maisproductie met 6,0% tot 7,236 miljoen ton. De katoenproductie daalde met 6,9% tot 9,178 miljoen balen en de suikerrietproductie met 0,4% tot 66,880 miljoen ton. Het belangrijkste 'Rabi'-gewas is tarwe. De productie ervan steeg met 2,5% tot 24,946 miljoen ton. De productie van de overige gewassen (o.a. peulvruchten, oliehoudende zaden en groenten) stegen met 4,57%. Het egreneren (katoen ontdoen van pitten) daalde met 4,61% door de teruggelopen katoenproductie. De gewassensector groeide opmerkelijk met 2,98%, voornamelijk door een positieve groei van 2,90% van de belangrijkste gewassen.

De veehouderijsector groeide met 2,58%, de visserijsector met 0,60% en de bosbouwsector met 2,29%. De productie van meststoffen in BJ2020 (juli-maart) steeg met 5,8%, vergeleken met dezelfde periode vorig jaar. Dit is een gevolg van de extra levering van gas voor meststoffen. De invoer van meststoffen daalde met 20,7%. Tijdens BJ2020 betaalden de banken meer landbouwkredieten uit, goed voor in totaal PKR 912,2 miljard of 13,3% meer dan in dezelfde periode vorig jaar (PKR 804,9 miljard).

De grootschalige productie (LSM) daalde met 5,4% in juli-maart BJ2020, vergeleken met 2,34 procent in dezelfde periode vorig jaar. Die daling is aan een aantal factoren toe te schrijven. De PKR devalueerde in de periode van juli-maart BJ2020 met 3,9%. Hierdoor steeg de kostenstructuur van bedrijven, vooral van diegene die aangewezen zijn op de invoer van grondstoffen. De beleidsrente werd hoog gehouden om de inflatie onder controle te houden, wat investeringen ontmoedigde. De geringe vraag woog op de productie en de prestaties van de industrie. Sectorspecifieke problemen leidden tot een daling in de grootschalige maakindustrie: de autonijverheid was voor een groot deel van die daling verantwoordelijk. Door de devaluatie van de PKR werden autoprijzen verschillende keren verhoogd, waardoor potentiële kopers afzagen van bestellingen en aankopen. De hogere elektriciteitsprijzen verkleinden de marges van binnenlandse staalproducenten.

In augustus 2020 vertraagde de groei van de grootschalige maakindustrie tot 1,2%.  Een jaar eerder bedroeg de groei in diezelfde maand nog 5%. In 8 van de 15 grootste industrietakken daalde de productie; de 7 overige lieten stijgingen tussen 2% en 15% op jaarbasis optekenen. Concreet gaat het om de textielsector (+1,9%), niet-metaalhoudende mineralen (+15,8%), meststoffen (3,5%), voeding, tabak en dranken (+8,3%), chemie (+10,8%), papier en karton (+9,8%) en rubberproducten (+6,5%). De volgende industrietakken kenden in augustus in vergelijking met een jaar eerder een productiedaling: cokes en petroleum (-5,4%), farmaceutica (-0,4%), auto's (-13%), ijzer- en staalproducten (-9,6%), elektronica (-25,4%), lederwaren (-30,2%), technische producten (-33,5%) en houtproducten (-70,5%).

In het eerste kwartaal van dit boekjaar groeide de grootschalige maakindustrie met 4,8%. In vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder lieten 9 van de 15 belangrijkste industrietakken een verhoging van de productie noteren; bij 5 daalde de productie. Op maandbasis groeide de sector in september in vergelijking met augustus met 10%. Sectoren die het beter deden: textiel, niet-metaalhoudende mineralen, meststoffen, voeding, dranken en tabak, chemie, papier en karton, rubberproducten en farmaceutica. In de volgende sectoren liep de productie terug: autonijverheid, ijzer en staal, elektronica, lederwaren, technische goederen en houtproducten.

Met haar programma 'Vision 2030' wil de regering het aandeel van de technische sector in het bbp optrekken van 20% naar 30%. De export van technische goederen die in BJ2018 goed was voor USD 207 miljoen, bleef in 2019 en 2020 onder dit niveau. Bijna een vijfde van de jaarlijkse invoer ter waarde van ca. USD 9 miljard bestaat uit machines en technische goederen.

De mijnbouw- en steengroevesector daalde in BJ2020 met 8,82%, tegenover een daling met 3,19% een jaar eerder. De sector maakt zijn potentieel niet waar. Dit is te wijten aan het slechte regelgevend kader, gebrekkige infrastructuur op mijnsites, achterhaalde technologie, te laag opgeleide arbeidskrachten, te weinig financiële steun en onvoldoende marketing. De productie van de volgende mineralen daalde: steenkool (-6,34%), aardgas (-6,36%), ruwe olie (-10,55%), chromiet (-54,5%), magnesiet (-55,9%), kalksteen (-14,71%), marmer (-3,62%) en ijzererts (-32,73%). De productie van de volgende mineralen steeg: bariet (+241,6%), kwarts (+130,8%), oker (+68,8%) en dolomiet (+16,27%).

Tussen juli-april 2019-2020 werd voor USD 19,7 miljard uitgevoerd, tegenover USD 20,1 miljard een jaar eerder, wat neerkomt op een daling met 2,4%. Een forse daling van de REER onder impuls van de marktconforme wisselkoers en het initiatief van de regering om goedkopere elektriciteit te leveren aan de textielsector, maakten Pakistaanse producten competitiever op de wereldmarkt. De totale invoer in juli-april BJ2020 daalde tot USD 36,1 miljard, vergeleken met USD 40,3 miljard in dezelfde periode vorig jaar, wat neerkomt op een daling met 16,9%.

Het volume van de geldtransfers steeg in juli-april BJ2020 tot USD 18,8 miljard, tegenover USD 17,8 miljard een jaar eerder, wat neerkomt op een groei van 5,5%. Het tekort op de lopende rekening daalde in juli-maart BJ2020 met 73,1% tot USD 2,8 miljard (1,1% van het bbp), tegenover USD 10,3 miljard (3,7% van het bbp) een jaar eerder. Die forse daling van het tekort op de lopende rekening gaf de impact weer van de macro-economische stabilisatiemaatregelen van de regering.

De totale cash deviezenreserves van Pakistan stegen tot USD 17,1 miljard eind maart 2020, ofwel USD 2,9 miljard meer dan eind juni 2019. De hogere deviezenreserves leidden tot een waardestijging van de PKR met 3,6% ten opzichte van de USD gedurende de periode van juli-feb BJ2020.

BDI-update

De directe buitenlandse investeringen in Pakistan bereikten met USD 189 miljoen hun hoogste punt in 6 maanden. Dit is een gevolg van de kapitaalinstroom in verschillende sectoren, in het bijzonder in de olie- en gasexploratie en de energieproductie. In het eerste kwartaal van het huidige boekjaar daalden de BDI echter met 24% tot USD 415,7 miljoen, tegenover USD 545,5 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. De grootste investeerders zijn: Noorwegen (USD 29,2 miljoen), China (USD 103,6 miljoen), Malta (USD 55,6 miljoen), Hongkong (USD 6,9 miljoen) en Nederland (USD 49 miljoen).

Tijdens het eerste kwartaal van het huidige boekjaar trok de energiesector de meeste directe buitenlandse investeringen aan (USD 113,3 miljoen), gevolgd door de financiële sector (USD 102,5 miljoen) en olie- en gasexploratie (USD 67,2 miljoen).

In het eerste kwartaal van 2020 (juli-sep) vloeiden voor USD 11,4 miljoen aan DBI naar de IT-sector, tegenover USD 41 miljoen in het hele vorige boekjaar. Pakistan telt meer dan 86 miljoen mobiele breedbandgebruikers. De penetratiegraad van smartphones bedraagt ongeveer 40%. Pakistan telt ongeveer 169 miljoen mobiele abonnees en dat aantal stijgt snel.

Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-2020

Import

De huidige regering legde tot 60% regulerende heffingen op voor 570 luxe en niet-essentiële geïmporteerde goederen om de stijgende import te beperken. De totale invoer in juli-april BJ2020 daalde tot USD 38,0 miljard, vergeleken met USD 45,4 miljard in dezelfde periode vorig jaar. Dit komt neer op een daling met 16,2%, het laagste niveau in vier jaar. Door de beperkte industriële vraag, daalt het ingevoerde volume. Bovendien waren de internationale prijzen voor grondstoffen zoals ruwe olie, LNG, steenkool en metalen gedaald.

Om invoerders tijdens de COVID-19-periode tegemoet te komen, heeft de SBP de periode voor de invoer van goederen in Pakistan tegen vooruitbetaling verlengd van 120 naar 210 dagen. Ze trok ook de limiet op van USD 10.000 – of het equivalent in andere valuta – naar USD 25.000 per factuur die banken in naam van maakbedrijven, industriële bedrijven en commerciële importeurs mogen vooruitbetalen om grondstoffen, reserveonderdelen en machines in te voeren.

De Nationale Vergadering heeft de begrotingsvoorstellen voor het boekjaar 2020-21 goedgekeurd. De federale begroting kondigde incentives aan voor verschillende sectoren, waaronder vrijstellingen van invoerrechten, kortingen of stimulansen voor warmgewalste rollen, schroot, grondstoffen voor de productie van drankblikjes, levensreddende medicijnen, inputs voor gebruiksklare, aanvullende voedingsmiddelen, diagnosekits voor kanker en COVID-19, grondstoffen voor de verpakkingsindustrie, palmstearine voor de zeepindustrie, cement, eetbare oliën/oliezaden, toebehoren voor de textielindustrie en ingevoerde steenkool. In voorgestelde en goedgekeurde begrotingsamendementen worden belangrijke incentives aangekondigd voor de cement- en bouwsector en voor de import van elektrische voertuigen.

Voeding is goed voor ongeveer 12% van de totale importfactuur. In de periode juli-maart BJ2020 daalde de import van voeding met 7% tot USD 3.963,3 miljoen, van USD 4.261,3 miljoen in dezelfde periode een jaar eerder. De invoer van eetbare oliën (soja- en palmolie) – de grootste voedingscomponent – daalde zowel in volume (-2,9%) als in waarde (-2,0%). De importfactuur van peulvruchten steeg fors met 9% gedurende deze periode door de lage binnenlandse productie.

Import van sojaolie

Augustus 2020

USD 12,4 miljoen

+30,46%

In augustus 2019

Oktober 2020

USD 18,14 miljoen

+103,7%

In september 2020

Import van palmolie

September 2020

PKR 24,6 miljoen

-28,32%

Augustus 2020

Oktober 2020

USD 82,4 miljoen

-42,8%

Oktober 2019

Ruwe olie en petroleumproducten maken 25,6% van de totale importfactuur van Pakistan uit. In de periode juli-maart BJ2020 daalde de invoer van de petroleumgroep met 16,1% tot USD 8.900,6 miljoen, vergeleken met USD 10.614 miljoen een jaar eerder. Dit was voornamelijk te wijten aan de historisch lage olieprijzen wereldwijd. Binnen deze groep noteerden we een waardedaling met 14,2% voor de petroleumproducten, hoewel het volume met 4% steeg. Bij ruwe olie zien we een daling van het volume met 15,9% en van de waarde met 27,4%. De invoer van LNG daalde met 6,7% in waarde en die van LPG steeg met 18,7%.

Import: in augustus 2020 werd voor PKR 40,3 miljard ruwe olie ingevoerd, 18,96% meer dan in juli 2020 (PKR 33,9 miljard).

De invoer van de machinegroep daalde in de periode juli-maart BJ2020 met 1,2% tot USD 6.633,2 miljoen, tegenover USD 6.710 miljoen een jaar eerder. Binnen deze groep daalde de importfactuur voor textielmachines met 7,6% tot USD 350,6 miljoen, tegenover USD 379,520 miljoen een jaar eerder. De importfactuur voor energie producerende machines bedroeg USD 925,7 miljoen, tegenover USD 955,6 miljoen een jaar eerder (-3,1%). Binnen de textielgroep noteerden we een stijging in waarde (34,9%) en volume (50%) voor de invoer van onbewerkt katoen, door de lagere katoenproductie.

Import van machines voor energieopwekking

Juli 2020

PKR 25,6 miljard

-43,5%

Juli 2019 PKR 45,4 miljard

September 2020

PKR 26,3 miljard

+ 38,3%

Augustus 2019 PKR 19 miljard

Oktober 2020

USD 70,5 miljoen

-59,6%

Augustus 2019 USD 174,5 miljoen

In de periode juli-maart BJ2020 zien we een forse stijging met 32,5% (USD 1.750,6 miljoen) van de invoer van elektrische machines en apparaten, tegenover USD 1.321,2 miljoen een jaar eerder. Dit is toe te schrijven aan een stijging van de invoer van zware elektrische transformatoren (met een vermogen van meer dan 10.000 kVA) en aanverwante apparatuur. De hogere invoer van deze producten is in lijn met de lopende werkzaamheden om het transmissienetwerk in het land uit te breiden.

Import van elektrische machines

Juli 2020

USD 114,6 miljoen

-27,83%

Juli 2019 USD 158 miljoen

Augustus 2020

USD 91,2 miljoen

-62,1%

Augustus 2019 USD 241,1 miljoen

De invoer binnen de metaalgroep liep in de periode juli-maart BJ2020 met 18,1% terug. Dit is te wijten aan de neerwaartse trend binnen de autosector en aan de daling in de invoer van ijzer en staal met 30%. De invoer van afgewerkte staalproducten daalde verder nadat Pakistan in september 2019 antidumpingheffingen oplegde voor sommige staalproducten uit Rusland en Canada.

Import van ijzer- en staalproducten

Mei 2020 PKR 28 miljard -19,48% tegenover PKR 23,2 miljard in mei 2019

Juni 2020 USD 136,8 miljoen -32,03% tegenover USD 201,3 miljoen in juni 2019

De invoer binnen de transportgroep daalde dit jaar met 42,5%, van USD 2.083 miljoen naar USD 1.197,7 miljoen. De invoer van wegvoertuigen daalde in de periode juli-maart BJ2020 met 47,9%, die van CKD (complete knock down-auto's verscheept in onderdelen voor lokale assemblage) met 42,2%, die van bussen met 42,4% en die van motorvoertuigen met 43,8% vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder.

De telecommunicatiesector – die deel uitmaakt van de machinegroep – voerde in de eerste negen maanden van dit boekjaar voor 29,7% (USD 1.337,8 miljoen) minder in dan in dezelfde periode een jaar eerder (USD 1.031,7 miljoen). De invoer van mobiele telefoons in Pakistan steeg in de periode van juli-maart BJ2020 met 75,9% tot USD 979,9 miljoen, tegenover USD 557,2 miljoen een jaar eerder.

(Bron: Economic Survey of Pakistan 2019-2020)

Export

Vóór COVID-19 waren de exportprestaties goed, zowel wat de diversiteit van producten als de bestemmingen betrof. Zo steeg de export van chirurgische goederen en medische instrumenten met 8,3% in de periode juli-maart BJ2020. Het ministerie van Handel nam ook initiatieven om nieuwe exportbestemmingen, in het bijzonder in Afrika, te verkennen. Hierdoor steeg de export naar Afrika in de periode juli-februari BJ2020 met 10%. Pakistan beschikt over de basisinfrastructuur om in te spelen op de groeiende vraag in de medische hulpmiddelenindustrie naar diversificatie en intersectorale opschaling van producten aan te boren en om een graantje mee te pikken van de wereldwijde waardeketen.

Tot februari 2020 voerde Pakistan meer uit dan zijn concurrenten, ondanks de moeilijke economische situatie elders. Door COVID-19 daalde de export in maart 2020 echter met 15% in vergelijking met februari 2020. Volgens cijfers van de PSB daalde de export in april 2020 verder tot USD 957 miljoen (-47% in vergelijking met maart 2020). In de periode juli-april BJ2020 voerde Pakistan voor USD 18,4 miljard uit, 3,9% minder dan een jaar eerder (USD 19,2 miljard).

Uit een analyse van de verschillende exportgroepen blijkt dat de export van voedingsproducten steeg met 1,4% in juli-maart BJ2020, in vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder. Daarbij steeg de export van rijst met 7,1%, zowel in volume (+5,3%) als in waarde (+7,1%). Het aandeel van Pakistan in de totale rijstimport van de EU neemt constant toe sinds de EU de Indiase rijstimport beperkt vanwege overmatig gebruik van pesticiden.

De inkomsten uit de export van fruit stegen met 2,8% in waarde en met 4,4% in volume. Export van groenten steeg in waarde (+53,7%), maar daalde licht in volume (-0,9%). De export van de subgroep vis en visbereidingen steeg in de periode juli-maart BJ2020 met 8% in waarde en met 2,7% in volume in vergelijking met het jaar daarvoor. De Pakistaanse export van bevroren vis naar China steeg in de periode juli-maart BJ2020 met 81,5% tot USD 87,6 miljoen, vergeleken met USD 48,3 miljoen in dezelfde periode vorig jaar. Omdat de uitvoer van Amerikaanse visproducten naar China fors duurder is geworden door de handelsoorlog tussen de VS en China, kunnen Pakistaanse exporteurs hun aanwezigheid op de Chinese markt uitbreiden. In de periode juli-maart BJ2020 daalde de export van suiker met 51,9% in volume en met 38,6% in waarde, tegenover dezelfde periode vorig jaar. In diezelfde periode daalde ook de export van specerijen met 2,8% in waarde en met 4,7% in volume. De export van vlees en vleesbereidingen steeg in diezelfde periode met 48,9% in waarde en met 46,2% in volume. Op maandbasis daalde de export in maart 2020 zowel in volume (-13,1%) als in waarde (-14,1%).

De textielgroep, goed voor een aandeel van 60% in de totale export, groeide met 4,2% gedurende de periode juli-maart BJ2020, in vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder. Op maandbasis daalde de export in maart 2020 echter met 18,4% tot USD 1.039,7 miljoen.

De export van producten met toegevoegde waarde – goed voor een aandeel van 35,7% in de totale uitvoer – steeg met 6,9% in waarde. In de periode juli-maart BJ2020 nam bijvoorbeeld de export van breigoed toe met 8,2% in volume en met 6,7% in waarde, vergeleken met dezelfde periode een jaar eerder. Wij zien gedurende de periode juli-maart BJ2020 een opmerkelijke stijging van de exportinkomsten voor confectiekleding met 11% in waarde en met 10,4% in volume in vergelijking met diezelfde periode een jaar eerder. De hogere textielexport was te danken aan de enorme groei van producten met een hoge toegevoegde waarde, met name van confectiekleding. De export van bedtextiel steeg gedurende de periode juli-maart BJ2020 met 2,4% in waarde en met 7,9% in volume in vergelijking met dezelfde periode een jaar eerder.

De export van handdoeken steeg in diezelfde periode met 2% in waarde en met 0,6% in volume. De export van half afgewerkte producten zoals katoengaren klom met 5,1% in volume en daalde met 1,9% in waarde. Door de lagere stukprijzen daalden de dollarontvangsten.

De export van textiel en kleding uit Pakistan daalde met 6% op jaarbasis tot USD 12,52 miljard (tegenover USD 13,32 miljard een jaar eerder). De export van textielproducten zoals tenten, dekzeilen en canvas steeg met 127% op jaarbasis tot USD 10,5 miljoen (juni 2020), tegenover USD 4,91 miljoen in juni 2019. De export van confectiekleding steeg van PKR 30,5 miljard in juni 2020 naar PKR 45,7 miljard in juli 2020 (+49,75%), maar daalde de daaropvolgende maand augustus 2020 met 25,57% tot PKR 34 miljard.

Export: Pakistan exporteerde in augustus 2020 voor USD 54,61 miljoen aan katoengaren, een daling van 51,36% vergeleken met dezelfde maand vorig jaar. De export van katoengaren naar China steeg op jaarbasis fors met 336% van USD 9,59 miljoen in augustus 2019 naar USD 41,83 miljoen in dezelfde maand dit jaar. Katoenen stoffen werden in augustus 2020 met 2,15% minder uitgevoerd tot PKR 24,4 miljard, vergeleken met PKR 24,9 miljard in juli 2020. In september 2020 was de export van textiel en kleding op jaarbasis (in vergelijking met september 2019) met 11,3% gestegen van USD 1,068 miljard naar USD 1,189 miljard. Voor breigoed ging het om een stijging van 17,91% van PKR 41,7 miljard naar PKR 49,2 miljard.

Op kwartaalbasis steeg de export van breigoed en kousen met USD 12,3 miljard in de eerste 4 maanden van het huidige BJ2020-21 (juli-oktober). De subsector textiel boekte over diezelfde periode inkomsten van USD 1,183 miljard vergeleken met USD 1,053 miljard een jaar eerder. Volgens het Bureau of Statistics exporteerde deze sector 25% meer dan de sector van confectiekleding of geweven kledingstukken, 32% meer dan de sector bedtextiel en 318% meer dan de sector handdoeken.

De export van katoenen stoffen daalde op jaarbasis zowel in volume (-9,4%) als in waarde (-3%). Pakistan is de grootste uitvoerder van katoenen stoffen qua volume naar de EU en die trend zet zich verder door. De export van ruwe katoen steeg het afgelopen boekjaar in volume (+31,7%) en in waarde (+8,2%).

De export van petroleum en steenkool daalde het afgelopen boekjaar met 33,9% door de dalende vraag vanuit Afghanistan nadat buitenlandse troepen werden teruggetrokken. De export van ruwe petroleum (condensaten) daalde met 26,2% tot USD 152,7 miljoen omdat raffinaderijen vaker condensaten gebruiken met lichte ruwe aardolie.

De export van looileer en handschoenen steeg niet qua volume. Bij sportartikelen nam de export van voetbalartikelen toe in volume (+9,7%) en in waarde (+9,1%). De export van tapijten, vloerkleden en matten daalde met 4% in waarde, maar steeg met 6,5% in volume in het voorbije boekjaar.

De export van cement daalde met 5,1% in waarde en steeg met 7,3% in volume. Pakistan exporteerde naar meer landen, terwijl vorig jaar een kwart van de uitgevoerde Pakistaanse Portlandcement naar India ging. De lage prijzen zorgden voor een daling van de geëxporteerde waarde.

De export van guarpitmeel en guarproducten steeg met 2,4% in waarde en met 18,5% in volume.

(Bron: Economic Survey of Pakistan - 2019-2020)

Meer informatie:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Pakistan