U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Specifiek voor Cuba zijn alle importerende (en exporterende) eenheden van Cuba verplicht de agentschappen te gebruiken die erkend zijn door de Cubaanse douane voor de douanemakelarij. Enkel Cubaanse agentschappen zijn erkend!

De documentatie die bij de te importeren goederen hoort, moet de geldende douanereglementering integraal naleven. Ook al hangt de conformiteit in principe af van de invoerder of de agent die zich bezighoudt met de consignatieverzendingen, toch zal een door de verzender zorgvuldig ingevulde documentatie eventuele fouten en vertragingen beperken.

Op grond van Resolutie nr. 190 van 2001 van het MINCEX bevat de Cubaanse douaneregelgeving alle douanestelsels voorzien in de Internationale Overeenkomst inzake de vereenvoudiging en harmonisatie van douaneprocedures (“Overeenkomst van Kyoto”, in werking getreden in 1974).

De douanerechten worden betaald door de Cubaanse invoerder. De Belgische uitvoerder hoeft zich met dit deel dus niet bezig te houden. Het is natuurlijk interessant voor hem om te weten hoe zwaar zijn product belast wordt om zijn eindprijs te berekenen en zijn concurrentievermogen ten opzichte van andere producten in te schatten.  

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV (LCE).

Enkel de Cubaanse instellingen die bevoegd zijn voor import kunnen een aanvraag voor sanitaire registratie indienen voor de geïmporteerde producten.
De geldende sanitaire regelgeving brengt strenge controles met zich mee, maar zijn eerder bedoeld om het eiland te behoeden voor een buitenlandse besmetting (per ongeluk of met crimineel opzet) of om de kwaliteit van de producten te verifiëren, dan dat ze een belemmering vormen voor de import.
De directie registratie, controle en gezondheidskwaliteit van het "Instituut voor voeding en de hygiëne van voedingsmiddelen" (INHA), dat onder voogdij staat van het Ministerie van Volksgezondheid (MINSAP) verleent de toestemmingen voor de sanitaire registratie van voedingsproducten, grondstoffen, additieven, uitrustingen en elk product dat in aanraking komt met voedingsmiddelen, alsook voor andere geïmporteerde of plaatselijk geproduceerde producten die voor de handel en verkoop zijn bestemd.
In de procedure volgt deze registratie na het verkrijgen van de specifiekere gezondheidsvergunningen, naargelang de aard van het product. Deze vergunningen worden uitgereikt door het IMV (Instituto de Medicina Veterinaria); CNSV (Centro Nacional de Sanidad Vegetal); CECMED (Centro para el Control Estatal de Medicamentos, Equipos y Dispositivos Médicos); het Ministerie van wetenschap, technologie en leefmilieu, CITMA.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “Latin America IPR SME Helpdesk”, een initiatief van Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in 18 landen van Latijns-Amerika via gratis informatieverstrekking en diensten (confidentieel eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, e-learning modules, case studies en webinars). De Latin America IPR SME Helpdesk, met hoofdkantoor in Spanje, wordt geïmplementeerd door een netwerk van consortiumpartners (in Brussel is dat via de Eurochamber) en doet een beroep op experts in de verschillende Latijns-Amerikaanse landen. U krijgt een eerste antwoord op uw vraag binnen de 3 werkdagen. 

Voor meer info: link. Daar vindt u onder meer een rubriek met “FAQ’s” over IPR, handelsmerken, patenten, ontwerpen en copyright voor de verschillende landen; u kan uw vraag online stellen na registratie.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Cuba