U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

De Staats Veterinaire Dienst is verantwoordelijk voor het verzekeren van basisstandaarden inzake gezondheid en veiligheid van geïmporteerde voedingsmiddelen en dierlijke producten.

Voor de invoer van planten en andere producten die ziekten kunnen dragen, zijn er wetten inzake quarantaine en inspectie. Goederen die aan zulke inspectie onderworpen worden, zijn onder andere planten, bepaalde voedingsproducten, hout en leder.

Normen en certificering

Een nieuwe Douanewet is in werking getreden in januari 2012. De waardebepaling van de in Azerbeidzjan ingevoerde goederen is gebaseerd op de aangegeven waarde zoals die op de factuur staat.

Daarop worden dan invoerrechten van 0,5, 5, 10 en 15% toegepast, op basis van het douanetariefschema van de Republiek Azerbeidzjan.            

De maximale termijn voor opslag van goederen in een douane-entrepot is drie jaar, waarna ofwel de aangifte moet gebeuren, ofwel opslag in opslagfaciliteiten in handen van de douane.

Het Staats Douane Comité werkt aan nieuwe voorstellen om de douaneprocedures te vereenvoudigen om ondernemerschap en economische veiligheid te ondersteunen in het land. Het eerste voorstel pleit voor het verminderen van de duur van de procedure voor douaneaangifte van 72 tot 24 uur. Een tweede voorstel beoogt het verminderen van de ‘shipping documents’ die nodig zijn voor douaneaangiften.

Importeurs zijn verplicht om het Staats Douane Comité volgende documenten voor te leggen:

 • Ondertekend importcontract (en contractnummer);
 • Douaneaangifte;
 • Vergunning(en) van de desbetreffende staatsinstellingen, indien van toepassing;
 • Vrachtbrief;
 • Verkoopfactuur en ‘packing list’;
 • Certificaat van oorsprong;
 • Certificaat van kwaliteit van de ingevoerde goederen.

Exporteurs zijn verplicht om het Staats Douane Comité volgende documenten voor te leggen:

 • Document dat de juridische status van de rechtspersoon bevestigt;
 • Code toegekend aan de rechtspersoon door het Staats Comité voor Statistiek;
 • Kopie van het contract (en het contractnummer);
 • Certificaat van oorsprong van het product dat wordt uitgevoerd;
 • Document afgegeven door een erkende bank over de voorafbetaling of het openen van een kredietbrief voor het uitgevoerde product;
 • Vergunning(en) van de desbetreffende staatsinstellingen, indien vereist;
 • Verkoopfactuur en ‘packing list’;
 • Douaneaangifte.

Zodra de goederen door het douane-entrepot zijn vrijgegeven, zijn ze onderhevig aan alle toepasselijke invoerrechten en heffingen. Het douane-entrepot bepaalt ook hoeveel overliggeld verschuldigd is. De hoogte van het overliggeld moet met het douane-entrepot voor verzending worden afgesproken om dure misverstanden te vermijden.

Op goederen die in Azerbeidzjan voor verwerking worden geïmporteerd en vervolgens opnieuw worden uitgevoerd, zijn bij het invoeren de normale invoerrechten en heffingen verschuldigd. Zodra de goederen zijn verwerkt en opnieuw uitgevoerd, kan u een procedure starten om de betaalde douanerechten en heffingen terug te vorderen. Er is geen formele procedure om een aanvraag in te dienen en het proces is omslachtig. Het Staatscomité voor Douanezaken bepaalt de termijn voor het verwerken en opnieuw uitvoeren van de goederen. Meestal moet dit binnen de twee jaar gebeuren. Het kan ook opleggen om een minimum hoeveelheid van het afgewerkte product te bewaren om zeker te zijn dat de ingevoerde goederen voor het beoogde doel worden gebruikt.

Voorschriften voor de invoer van goederen en uitrusting zijn een vast onderdeel van productiedelingsovereenkomsten in de energiesector. Goederen, gereedschappen, uitrusting, benodigdheden en diensten die noodzakelijk zijn om de doelstellingen van de productiedelingsovereenkomst te realiseren, worden doorgaans vrijgesteld van invoerrechten en heffingen. Ook geregistreerde buitenlandse ondernemingen die zakendoen in Azerbeidzjan en diensten leveren aan aannemers of buitenlandse onderaannemers die bij productiedelingsovereenkomsten zijn betrokken, kunnen ook worden vrijgesteld van invoerrechten en btw op ingevoerde goederen en uitrusting. Sowieso zijn de bijzondere voorwaarden van de productiedelingsovereenkomst op elk situatie van toepassing.

Hierna een niet-limitatieve lijst van artikelen die van invoerrechten zijn vrijgesteld.

 • Goederen en eigendommen voor officieel gebruik door diplomatieke en gelijkwaardige missies in Azerbeidzjan en voor privégebruik door diplomatieke en administratieve medewerkers aan deze missies en door familieleden die hen vergezellen.
 • Goederen ingevoerd met financiële steun, leningen en technische subsidies van internationale organisaties, buitenlandse ondernemingen en buitenlanders in het kader van intergouvernementele of internationale verdragen die Azerbeidzjan heeft gesloten.
 • Goederen die voor een beperkte duur aan Azerbeidzjan werden geleverd en die onder vooraf vastgelegde voorwaarden in ongewijzigde toestand naar het land van herkomst moeten worden teruggestuurd (bij de invoer is btw verschuldigd die bij de uitvoer wordt terugbetaald).
 • Eigendommen voor persoonlijk gebruik van buitenlandse werknemers van ondernemingen die met buitenlandse investeringen in Azerbeidzjan zijn opgericht.

Er worden geen invoerrechten geheven op goederen die worden ingevoerd in het kader van bilaterale vrijhandelsverdragen tussen Azerbeidzjan en andere landen. Invoerders moeten de volgende officiële vergoeding voor douanebehandeling betalen:

 • als de opgegeven waarde van de goederen 1.000 manat of minder bedraagt: 10 manat;
 • tussen AZN 1.001 en 10.000: 50 manat;
 • tussen AZN 10.001 en 100.000: 100 manat;
 • meer dan AZN 100.000: 275 manat;
 • goederen in het kader van productiedelingsovereenkomsten, luchttransportvoertuigen gekocht met overheidsgaranties, paspoort- en persoonlijke identificatiesjablonen, uitrusting en goederen voor de olie- en gasexporterende industrie: 275 manat, ongeacht de totale waarde van de ingevoerde goederen, plus 10 manat per extra douaneaaangifteformulier;
 • transittransport door Azerbeidzjan: 10 manat, plus 10 manat voor elk extra douaneaaangifteformulier;
 • registratiecertificaat voor passagiersvoertuigen, vrachtwagens en bussen - 20 manat, voor andere voertuigen: 15 manat.

Om grote satellietschotels en andere communicatieapparatuur in te voeren, heeft u de toelating van het ministerie van Communicatie en Hoogwaardige technologieën nodig. Zakenlui zeggen dat de inklaring soms problemen oplevert, lang kan duren en helemaal niet transparant is. Maar na de nieuwe regelingen die de regering in 2016 heeft getroffen, liet de zakenwereld weten dat de douaneprocedures heel wat vlotter en transparanter zijn geworden. De Azerbeidzjaanse regering voerde op 4 april 2016 ook het systeem voor digitale douaneaangifte in. U vindt dit systeem terug op de e-governement portaalsite van Azerbeidzjan (www.e-gov.az).

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen 

De regering van Azerbeidzjan moet de in- en uitvoer van wapens, militair materieel, explosieven, speciale vormen van wetenschappelijke en technische informatie voor de productie van wapens, nucleaire en radioactieve materialen en technologieën, verdovende middelen en psychotrope stoffen, bloed en bloedbestanddelen en ruwe diamanten goedkeuren, certificeren of machtigen. Ook regelt ze de export van strategische goederen die in Azerbeidzjan werden geproduceerd.

De goedkeuring van de regering is vereist voor de in- en uitvoer van: wilde dieren en planten en onbewerkte afgeleide producten; informatie over de locatie van natuurlijke rijkdommen en thermische energie; kunstvoorwerpen en antiek; resultaten van wetenschappelijk en ander onderzoek, uitvindingen; gecontroleerde psychotrope stoffen; medische apparatuur; insecticiden; en diergeneesmiddelen en stoffen. Deze lijst kan veranderen. Gelieve contact op te nemen met professionals uit de branche voor de meest actuele informatie over beperkingen en regels.
http://www.fdfa.be/csg 

Tijdelijke invoer

Persoonlijke artikelen, handelsgereedschappen en zakelijke monsters kunnen zonder veel problemen worden geïmporteerd. Goederen voor uitstalling op beurzen en tentoonstellingen kunnen onder het stelsel van tijdelijke invoer worden binnengebracht voor een bepaalde periode, maar moeten opnieuw worden uitgevoerd binnen de gestelde termijn; zoniet moeten er invoerrechten en belastingen betaald worden.

Wie op de vakbeurzen in Azerbeidzjan wil exposeren, werkt best ruim van tevoren nauw samen met de beursorganisator om een tijdige en correcte aangifte van tijdelijke invoer van goederen te garanderen.

Wie handelsmonsters verzendt via expresdiensten, moet de lokale koerierdienst contacteren om advies te krijgen over de aan te geven douanewaarde om langdurige en dure problemen met de douaneambtenaren te voorkomen.

Handelsbelemmeringen

Stelt u een een handelsbelemmering of een ander probleem rond markttoegang vast op een niet-EU markt? Geef het dan door via het meldpunt handelsbelemmeringen: handelsbelemmering@fitagency.be.  FIT analyseert uw aangifte en maakt die via de juiste kanalen over aan de Europese Commissie. Wij garanderen een vertrouwelijke behandeling.

Er zijn diverse handelsbelemmeringen met Azerbeidzjan die zakendoen bemoeilijken. Niet-tarifaire belemmeringen, zoals een onvoorspelbare reglementering, arbitraire douane-administratie, duidelijke belangenconflicten in regelgeving en handelsmateries die leiden tot export/import monopolies, en corruptie. Wat dat laatste betreft is er de jongste jaren wel lichte verbetering op het niveau van de kleinere, zogenaamde ‘petty corruption’.

De gebrekkige handhaving van de bescherming van intellectuele eigendom vormt ook een belangrijke handelsbarrière.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Azerbeidzjan