U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Infrastructuur & Logistiek

Doordat de infrastructuur destijds zwaar getroffen werd door de burgeroorlog, dient deze gemoderniseerd te worden.

De huidige regering wil meer inkomsten genereren uit toerisme en voorziet 3 miljard US$ aan investeringen tegen het einde van 2017.

Mogelijke opportuniteiten in de volgende sectoren:

 • Wegen en bruggen

 • Waterdistributie en afvalwatermanagement

 • Haven- en luchthaven ontwikkeling

 • Toeristische infrastructuur, incl. uitbreiding hotelcapaciteit.

Sri Lanka ontwikkelt zich razendsnel en streeft vooral naar een duurzame groei op middellange termijn. De voormalige regering heeft zich vooral geconcentreerd op de ontwikkeling van het wegennet, het openbaar vervoer, de havens, en ontwikkeling van logistieke centra over gans het eiland. De huidige regering zal deze plannen verderzetten en is eveneens van plan om de westerse provincie te ontwikkelen tot een “Western Megapolis”. Om haar doelstellingen te halen heeft Sri Lanka nood aan buitenlandse investeringen en aan kennisoverdracht van technologie en knowhow.  De meeste projecten volgen het model publiek-private samenwerking.

Opportuniteiten in de infrastructuursector voor Vlaamse firma’s

 • Woningbouw en vastgoedontwikkeling

 • Winkelcentra en kantoorcomplexen

 • Ziekenhuisdiensten en medische diensten

 • Warehousing en logistieke diensten

 • Aanleg van wegen en spoorwegen

 • Aanleg van nieuwe terminals in havens

 • Scheepsbouw

 • Onderzoek en ontginning van de zeebodem

 • Levering van reserveonderdelen en onderhoudsdiensten

 • Aanleg van grote zeedijken

 • Ontwikkeling van de luchthavenfaciliteiten

Logistieke sector

Er is een grote groei in de ontwikkeling van de infrastructuursector in Sri Lanka (supra), meer bepaald in de ontwikkeling van het wegennet, en in de uitbreiding en de bouw van internationale havens. Dit vergroot de nood aan verbeterde logistiek.  De havens van Colombo en Hambanthota zijn vrije havens (“free ports”) teneinde investeerders naar Sri Lanka aan te trekken. Het uitbreidingsproject van de haven van Colombo, impliceert eigenlijjk een volledig nieuwe haven naast de bestaande.  De nieuwe haven zal bestaan uit drie terminals over een lengte van 1200m en zal eveneens faciliteiten hebben voor 3 aanlegplaatsen. De capaciteit zal 2.5 miljoen TEU zijn.("Colombo Port Expansion Project" 13 Oct. 2015) 

Door de verdere ontwikkeling van de haven van Colombo en de huidige profilering van Sri Lanka als ware “transit-hub” tussen Azië en Europa zullen er zich ongetwijfeld kansen aanbieden in de logistieke sector.

De Sri Lankaanse regering formuleert volgende beleidsdoelstellingen:

 • Ruwe olie-exploratie en productie

 • Handel in en gerelateerde ondergeschikte diensten voor ruwe olie en gas

 • Hernieuwbare energiebronnen

In Sri Lanka is er bijna geen ervaring in de opwekking van hernieuwbare energie. Daardoor vormen er zich mogelijke opportuniteiten in de bouw, het onderhoud en het gebruik van centrales voor hernieuwbare energie. De Sri Lankaanse overheid wil met haar "Energy Sector and Development Plan 2015-2025" de focus leggen om het aandeel van hernieuwbare energie in de energiematrix te verhogen van 50% in 2014 tot 60% in 2020 en uiteindelijk alle energie uit hernieuwbare energiebronnen te halen tegen 2030.

De energiematrix van Sri Lanka is vooral gebaseerd op energie uit waterkrachtcentrales. Recentelijk heeft de Sri Lankaanse overheid interesse getoond in de ontwikkeling van alternatieve energiebronnen. Teneinde opwekking van energie uit hernieuwbare energiebronnen te stimuleren, heeft de regering voorgesteld om windmolenparken te bouwen in de noordelijke provincie van het eiland.  Andere potentiële sites worden geëvalueerd. De bouw van zonne-energiecentrales wordt eveneens aangemoedigd op het eiland. Laugfs Holdings Ltd. won recentelijk twee zonnepaneelprojecten teneinde de grootste zonne-energiegenerator op te richten in Sri Lanka ("Laugfs Holdings to Set up Solar Power Plant in Hambantota" LBO 11 Sept 2015).

Momenteel ontwikkelt de ‘Ceylon Electricty Board’ 4 zonne-energieprojecten met een capaciteit van 1378 MW en 15 windenergieprojecten met een capaciteit van 123.850 MW ("Do Business with Us" Ceylon Electricity Board 13 Oct 2015).  Bovendien heeft de ‘Ceylon Electricity Board’ een “Standardized Power Purchase Agreement (SPPA)” getekend voor 1 windenergieproject met een capaciteit van 1,1 MW en voor 4 zonne-energieprojecten met een capaciteit van 40 MW.

Teneinde deze projecten te realiseren zal er nood zijn aan fabrikanten van zonnepanelen en windturbines.

Het Mannar Peninsula Windenergieproject

De Sri Lankaanse regering is van plan om een windmolenpark op het Mannar Peninsula op te richten. De nodige transmissielijnen zullen gebouwd worden en de Aziatische Ontwikkelingsbank (Asian Development Bank - ADB) zal een deel van de bouwwerken financieren.

Het windmolenpark zal opgericht worden in twee fasen. De eerste fase van 100 MW zal ontwikkeld worden door de ‘Ceylon Electricity Board (CEB)’, in fase 2 zal de capaciteit verhoogd worden met 100 MW maar zal het door de Independent Power Producers (IPP) ontwikkeld worden. De IPP zal dan de opgewekte energie aan het net leveren.

De eerste fase met capaciteit van 100 MW zal aangeboden worden via een aanbestedingsproces waarin de leveranciers zelf oplossingen voor het tekort aan elektriciteit zullen moeten aanbieden. De leveranciers zullen ook leningen aan de Sri Lankaanse regering moeten faciliteren voor de financiering van het project. Tijdens deze fase zullen de capaciteiten gesplitst worden in verschillende delen van 10 MW per blok.

De tweede fase van de ontwikkeling van 100 MW zal uitgevoerd worden door de Independent Power Producers (IPP) op basis van het BOT (Build-Operate-Transfer).  Momenteel is het niet duidelijk of er onderhandelingen zullen plaatsvinden en of het tarief zal bepaald worden vóór het voorstel van de IPPs ingediend is. 

Nuttige contacten voor dit project zijn:

Gezondheidszorg

Volgens het verslag van de Wereldbank is de bevolking van Sri Lanka gestadig aan het verouderen. Tegen het jaar 2041 zou 1 op 4 personen in Sri Lanka meer dan 60 jaar oud zijn. Daardoor is er nood aan een verdere ontwikkeling van de gezondheidszorg in het land, teneinde de verouderende bevolking betere en kwalitatieve medische zorgen aan te kunnen bieden. In Sri Lanka voorziet de overheid in universele gezondheidszorg. Er is echter een lange wachtlijst voor gespecialiseerde medische zorg. Deze kloof wordt ten dele opgevuld door de privésector.  Er is een grote vraag naar innovatieve medische apparatuur en farmaceutische producten.

Regeringsprojecten:

De Sri Lankaanse regering is van plan om de gezondheidszorg verder te ontwikkelen via de bouw van vier regionale ziekenhuizen. 
Opportuniteiten voor Vlaamse firma’s in de medische sector:

 • Investeringen in nieuwe ziekenhuizen, wellnesscentra, laboratoria

 • Machines die nodig zijn voor de productie van generieke geneesmiddelen

 • Medische apparatuur dat nodig is voor het behandelen van niet-overdraagbare ziekten, suikerziekte, hart- en vaatziekten, enz.

Western Region Megapolis Project

De westerse regio van Sri Lanka heeft een oppervlakte van 3684 km² en is de meest dichtbevolkte streek van het land.  Een aantal van de doelstellingen van dit project zijn:

 • 60% van de verkeersbewegingen in de steden duurzaam maken dankzij openbaar vervoer

 • 100% dekking van de energie, watervoorziening en afval/afvalwaterverwerking

 • Huisvesting voor iedereen

 • Verhoging van alternatieve energiecomponenten tot 30% van de totale energievoorziening

 • Beschermen van bestaande lagunes, wetlands en bossen.

Een aantal van de projecten die deel uitmaken van het masterplan: havenuitbreiding, bouw van een logistieke stad, van een wetenschaps- en technologiestad, alsook van projecten die afval naar energie omvormen.

Vervoer en Verkeersmanagement:

Een ongecontroleerde toename van voertuigen met een drukke bezetting van de wegen als gevolg,  een gebrek aan parkeermogelijkheden en een verslechterende dienstverlening bij het openbaar vervoer, hebben de regering ertoe gedwongen om een duurzaam stedelijk mobiliteitssysteem uit te werken. De regering heeft beslist om het bestaande wegennet te verbeteren en drie nieuwe autosnelwegen aan te leggen.

De elektrificatie van de spoorwegen in de westelijke provincie wordt eveneens sterk aanbevolen. Het masterplan omvat ook een snel vervoersysteem in het stadsgebied Colombo. Er is een ernstige behoefte aan verkeersmanagement. Het megapolisplan stelt de invoering voor van het verkeersmanagementsysteem "Traffic Demand Management (TDM)", van de versterking van de verkeersmanagementmaatregelen en van de invoering van intelligente vervoerssystemen.

Luchthavens en havens:

De belangrijkste luchthaven in Colombo is de Bandaranaike International Airport (hierna BIA).  De luchthaven telt slechts één enkele landingsbaan en ontving in 2014 7,7 miljoen passagiers. BIA verwerkte in het jaar 2014 209.417 ton aan luchtcargo. De overheid verwacht dat het aantal passagiers zal toenemen tot 50 à 60 miljoen. Daardoor is er behoefte aan een tweede landingsbaan, evenals aan een uitbreiding van de luchthavengebouwen, de cargoterminals en van andere luchthavenvoorzieningen.

De Colombo zeehaven heeft een enorm groeipotentieel door haar strategische ligging als “transit-hub” tussen Azië en Europa. Momenteel beschikt de zeehaven over een logistieke infrastructuur om jaarlijks 8 miljoen TEU aan vracht te behandelen. De haven zal in de toekomst naar verwachting 20 miljoen TEU vracht behandelen, dus zijn er extra aanlegfaciliteiten nodig.   De Sri Lankaanse overheid heeft een beleidsdocument (Vision 2025 Policy document') uitgewerkt waarin ze zich naar de toekomst toe wil profileren als 'the hub of the Indian Ocean'.  In kader van de uitvoering van dit beleid zullen er dus belangrijke bijkomende investeringen gebeuren in haveninfrastructuurontwikkeling.   Sri Lanka is eveneens opgenomen in het Chinese 'Belt and Road (BRI) initiatief en zal opgenomen worden in de verbinding tussen Azië en Europa.

Er liggen eveneens voorstellen op tafel voor een nieuw Cruise Center, want op dit moment is er geen Cruise Terminal in Colombo. 

Water- en energiemanagement:

Oppervlaktewater is de belangrijkste watervoorziening van de westelijke provincie. Er zijn 19 waterzuiveringsinstallaties in de regio met een totale productiecapaciteit van 1.078.520 m³/dag. Op basis van de verwachte stijging van de bevolking tot 7,5 miljoen zal de vraag groeien tot 2.000.000 m³/dag. De volgende problemen moeten ook aangepakt worden: de verslechterende kwaliteit van het oppervlaktewater als gevolg van het lozen van industrieel afvalwater, alsook algenbloei en zoutintrusie. Er is behoefte aan nieuwe waterzuiveringsinstallaties en reservoirs, evenals aan een verbetering van het bestaande waterleidingnet. Rioleringsprojecten moeten ook geïmplementeerd worden om de kwaliteit van het bestaande oppervlaktewater te verbeteren.

In de westerse regio wordt de elektriciteit geleverd door het nationale elektriciteitsnet. De totale productiecapaciteit van de energie-installaties in het Colombogebied is 3715 MW en de maximale vraag ligt rond 2100 MW. Dit zal onvoldoende zijn voor de toekomstige vraag die naar verwachting 6000 MW zal zijn. De overheid focust op energieverwekking uit hernieuwbare energiebronnen zoals zonne-energie en energie uit afval.  Hernieuwbare energie is nog grotendeels  ongekend in de westelijke regio.  Momenteel bouwt Hitachi (Japan) een centrale in Urjavilla dat afval omvormt tot energie. Meer ‘waste-to-energy’-installaties zijn gepland in drie andere districten. De regering heeft eveneens een aanbestedingsprocedure opgestart voor een haalbaarheidsonderzoek naar geschikte locaties voor zonne-energieparken in de westelijke regio.

Afval- en milieumanagement:

Afvalverwerking is een belangrijk probleem in de westelijke provincie van Sri Lanka en er is een dringende behoefte aan een onmiddellijke oplossing. Er is maar afvalverwerkende installatie met een capaciteit van 90 ton per dag. Daarom zijn illegale stortplaatsen schering en inslag. Colombo genereert 750 tot 1000 ton afval per dag. De snelle verstedelijking zorgt voor een zware aantasting van ecologisch kwetsbare gebieden.

De regering is van plan een groot aantal verbrandingsovens en ‘waste-to-energy’-installaties te bouwen tegen 2018 om het groeiende energieprobleem te bekampen. Omdat het huishoudelijk afval van Colombo vooral organisch materiaal is met zowel een hoog vochtgehalte als een hoge calorische waarde zijn ‘waste-to-energy’-installaties ideaal voor Sri Lanka.

Sri Lanka is na het einde van de burgeroorlog geëvolueerd tot een land met een gemiddeld inkomen en één van de snelst groeiende economieën van de ASEAN regio. Het einde van het conflict markeerde belangrijke ontwikkelingen in de sociale en economische sectoren van het land. Als gevolg van de toenemende verstedelijking in Sri Lanka zou de vraag naar westerse producten kunnen stijgen.

De volgende sectoren waren succesvol dankzij directe buitenlandse investeringen:

 1. Textielindustrie

 2. Voedselverwerkende industrie

 3. Alcoholindustrie

1. De economie van het land wordt vooral gedreven door de uitvoer van kleding, voornamelijk aan westerse landen zoals de VSA, Frankrijk, Duitsland, Italië en het VK.  Er is een grote vraag naar innovatieve machines voor confectie van kledij.

2. De voedselverwerking is een andere stuwende kracht van de Sri Lankaanse economie, omdat het een koppeling en synergie vormt tussen de landbouw en de industrie.  Het helpt in de diversificatie en het commercialisatie van de landbouwsector; in het verbeteren van het inkomen van de landbouwers; in het creëren van de markten voor de export van agro-voedingsmiddelen en ook in het genereren van meer werkgelegenheid voor de bevolking.  Innovatieve technologie in deze sector is dan ook meer dan welkom.

3. Er is een toenemende consumptie van alcohol en alcoholgebaseerde producten onder de Sri Lankanen. De markt voor alcoholische dranken breidde aanzienlijk uit tijdens de periode van 2009 tot 2013. De vraag naar geïmporteerde alcoholische dranken is erg toegenomen. Maar anderzijds is de import van alcohol zwaar gemonopoliseerd en sterk afgeschermd via hoge invoertarieven. Grote invoerders van alcoholische producten zijn de in aantal groeiende 5-sterren hotelketens.

Toerisme draagt op cruciale basis bij tot het bbp van het land. De inkomsten uit toerisme stegen van USD 350 miljoen in 2009 tot 2,4 miljard in 2014. Volgens het ‘Travel and Tourism’s Economic Impact’- verslag van het jaar 2015, gemaakt door het Departement van Toerisme, was de totale bijdrage van de toeristische sector goed voor 11,1% in het bbp van Sri Lanka. De sector levert ook 10% van de totale werkgelegenheid in Sri Lanka.  In 2017 bedroeg het aantal toeristen 2,2 miljoen, vooral uit Indië en China gevolgd door Duitseland, VK en Frankrijk. 

De toeristische sector heeft een enorm potentieel in Sri Lanka. Met de ontwikkeling van een verbeterde wegeninfrastructuur is de reisduur drastisch verminderd. Plannen voor snelwegen van Colombo tot Kandy, van Katunayake (luchthaven) tot Anuradhapura en van Anuradhapura tot Jaffna worden bovendien ook gefinaliseerd. Sinds het einde van de 30-jarige burgeroorlog is er een grote nadruk gelegd op de ontwikkeling van hotelaccommodatie en andere recreatieve infrastructuur. Het eerste met een ster bekroonde hotel (3+ ster) werd in Jaffna in april 2016 geopend. Jaffna ligt in het Noorden van Sri Lanka. Het gebied werd zwaar getroffen door de burgeroorlog. De marketingfocus op het noorden van het eiland is een poging om de noordelijke economie een duwtje in de rug te geven. Een aantal van de attracties voor het noorden van het eiland zijn ongerepte stranden, onbewoonde eilanden, gevarieerde fauna en flora en historische bezienswaardigheden.

De privésector moedigt de regering aan om extra aandacht te besteden aan het behoud van de natuurlijke habitats en aan het behoud van de fauna en de flora. Bovendien moedigt de privésector de overheid aan zowel eco- en agrotoerisme als Ayurveda in het buitenland te promoten.  Het aantal 'boutique hotels' is eveneens substantieel toegenomen.

Regeringsprojecten:

De regering van Sri Lanka heeft de volgende doelstellingen voor de toeristische sector:

 • Deduwa Lake Resort: 1800 hectare wetlands ten oosten van het bestaande Bentota Resort. De plannen stellen voor om de oude waterwegen opnieuw te koppelen aan de Madhu Ganga Rivier en het gebied rond het Deduwa Lake te ontwikkelen.

 • Kalpitiya Project: Kalpitiya is een schiereiland dat de Puttalam lagune van de Indische Oceaan scheidt. Het is een maritiem reservaat met diverse habitats zoals zandduinen, mangroves en zoutmoerassen.

 • Passikudah Resort: High-end ecovriendelijke ontwikkeling gericht tot surfers.

 • Regionale toeristische projecten: minder bekende toeristische attracties in alle provincies zullen gepromoot en ontwikkeld worden

Directe Buitenlandse Investeringen:

Momenteel hebben een aantal grote buitenlandse investeerders hotelprojecten in Sri Lanka. Een aantal van deze investeerders zijn: Shangri-La Group, Ramada, RIU Hotel and Resorts, Banyan Trade Group en Aman Resorts. Een aantal buitenlandse merken hebben een managementovereenkomst met lokale hotels ondertekend. Deze merken zijn: Movenpick Hotels and Resorts Management, Marriot International en Grand Hyatt.

Opportuniteiten voor Vlaamse firma’s in de toerismesector

 • Toelevering aan hotels & resorts

 • Toeristisch vervoer: binnenlands en internationaal vervoer (zee en lucht)

 • Spa’s en wellness centra

 • Ecolodges, camping

 • Entertainmentcomplexen en winkelcomplexen

 • Levering van luxe-etenswaren
   

Sri Lanka heeft de hoogste alfabetiseringsgraad in Zuid-Azië (92%). De regering investeerde destijds zwaar in onderwijs, maar met de opmars en de groei van de middenklasse wordt de behoefte aan particuliere onderwijsinstellingen des te groter. Momenteel zijn er 15 publieke universiteiten, 7 post-graduaat instituten en 13 andere diploma uitreikende instituten. Als gevolg van de beperkte capaciteit van de staatsuniversiteiten, krijgen slechts 20% van de in aanmerking komende studenten toegang tot de universitaire programma’s.

Regeringsprojecten:

Het plan van de overheid om Sri Lanka als een Kennishub te promoten maakt deel uit van het doel om een “Western Megapolis” in Sri Lanka te creëren. Het concept is om Sri Lanka als een uitstekend land voor hogere opleiding in het Aziatische subcontinent voor te stellen. De regering hoopt hogere opleidingsinstituten op te richten met geschikte programma’s en kwalitatieve opleiding.  De overheid stimuleert de creatie van Knowledge Process Outsourcing/Business Process Outsourcing bedrijven en promoot de oprichting van IT-opleidingscentra.

Opportuniteiten voor Vlaamse firma’s in de Onderwijssector:

 • Ontwikkeling van nieuwe campustakken voor de universiteiten (hospitality / toerisme / hotel management)

 • Hogere onderwijsinstellingen

 • Design Development: overdracht van kennis en technologie

 • Overdracht van ingenieurskennis en technologieën

 • Maritieme opleidingen

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Sri Lanka