U bent hier

Zakendoen in Slovakije

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

  • Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).
  • Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.
  • Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.
  • Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.
  • Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

De beste manier is om een lokale distributeur te vinden die reeds actief is in de sector en over een goed netwerk beschikt. Om een dergelijke distributeur te vinden, kan u zich wenden tot onze Belgische handelscommissie en onze diensten.

Via een tussenpersoon

Ter informatie: het concept 'agenten' zoals wij dat kennen in België bestaat niet in Slovakije. Er zijn enkel groepen entiteiten die bekend staan als distributeurs of importeurs, of die beide activiteiten uitoefenen.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

De meeste bedrijven in Slovakije zijn vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid, deze zijn populair in Slovakije. Aan de ene kant garanderen ze dat de leden beperkte aansprakelijkheid hebben in ruil voor een relatief kleine investering in het maatschappelijke kapitaal. Aan de andere kant is de organisatie van dergelijke vennootschappen eenvoudig.

1. Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid bestaat onafhankelijk van haar leden. Ze kan tussen de 1 en 50 leden tellen. De aansprakelijkheid van elk lid is beperkt tot het bedrag dat gespecificeerd is in het handelsregister. Een individuele persoon kan een uniek lid zijn van hoogstens drie bedrijven.

Het minimum maatschappelijke kapitaal is 5.000 euro. Indien de vennootschap slechts één enkel lid zal tellen, moet dit bedrag volledig betaald worden vóór de oprichting. Elk lid heeft één aandeel in het bedrijf, maar aan elk aandeel kunnen verschillende rechten verbonden zijn, zoals stem- en distributierechten.

In de meeste gevallen is het bedrag van het aandeel evenredig met de bijdrage van het lid aan het maatschappelijke kapitaal. De vennootschap moet in de vennootschapsakte een reservefonds (van minstens 10% van haar maatschappelijke kapitaal) specificeren. Dit moet gefinancierd worden bij de oprichting of moet worden opgebouwd door de transfer van minstens 5% van de opgetekende netto winst (onderworpen aan een maximum van 10% van haar maatschappelijke kapitaal) in elk boekjaar tot de gespecificeerde reserve is aangelegd.

De belangrijkste beslissingen van de vennootschap worden genomen door haar leden, zoals veranderingen aan de vennootschapsakte, wijzigingen aan het maatschappelijke kapitaal en de verkiezing van de gedelegeerd bestuurder. Deze laatste is verantwoordelijk voor de activiteiten en het dagelijkse beheer van de vennootschap. Hij of zij kan enkel een natuurlijke persoon zijn en geen rechtspersoon.

2. Vennootschap op aandelen (akciová spoločnosť)

Een vennootschap op aandelen heeft maatschappelijk kapitaal dat opgedeeld is in aandelen met een specifieke nominale waarde. Ze kan verschillende aandeelhouders hebben. De aandeelhouders bieden geen garantie voor de passiva van het bedrijf. De lijst van aandeelhouders wordt bewaard bij de centrale effectenbewaarinstelling. Vennootschappen op aandelen kunnen zowel een publiek als een particulier karakter hebben.

Openbare vennootschappen op aandelen zijn bedrijven waarvan de aandelen worden verhandeld op de beurs of die (geheel of gedeeltelijk) uitgegeven zijn tijdens een openbare uitgifte. Vennootschappen op aandelen kunnen één enkele bedrijfsaandeelhouder hebben (niet een individuele persoon) of minstens twee aandeelhouders - natuurlijke personen. Het bedrijf moet een vennootschapsakte opmaken (of oprichtingsakte, wanneer er slechts één aandeelhouder is), waarin de statuten van het bedrijf zijn opgenomen.

Het maatschappelijke kapitaal moet minstens 25.000 euro bedragen. Dit moet volledig uitgegeven zijn en minstens 30% ervan moet worden betaald bij de oprichting. Dit bedrag moet volledig betaald zijn binnen het jaar na de oprichting of binnen de periode die vastgelegd is in de statuten. Aandelen kunnen worden uitgegeven op naam of aan toonder. Aandelen op naam kunnen uitgegeven worden op papier met een aandeelcertificaat of in girale vorm, terwijl aandelen aan toonder enkel kunnen worden uitgegeven in girale vorm. De aandelen in girale vorm worden bijgehouden in de centrale effectenbewaarinstelling. De belangrijkste beslissingen van de vennootschap worden genomen door haar aandeelhouders tijdens een algemene vergadering en kunnen niet buiten die algemene vergadering genomen worden. Dit is niet het geval bij een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. De raad van toezicht is een verplicht vennootschapsorgaan dat toezicht uitoefent op de activiteiten van de raad van bestuur. Een raad van toezicht moet worden opgericht met minstens drie leden (wanneer de vennootschap meer dan 50 werknemers heeft, hebben die het recht om minstens een derde van de leden van de raad van toezicht te nomineren).

3. Personenvennootschappen

Algemene commerciële vennootschappen worden beschouwd als afzonderlijke rechtspersonen van hun vennoten, maar zijn fiscaal transparant (i.e. de vennoten worden afzonderlijk belast op hun aandeel in de winsten van de vennootschap). Beperkte vennootschappen zijn gedeeltelijk fiscaal transparant. Ze kunnen worden opgericht door minstens één beherende vennoot (een complementaris die volledig aansprakelijk is voor de schulden van de vennootschap) en minstens één stille vennoot (een commanditaire vennoot die geen algemene aansprakelijkheid heeft behalve de kapitaalinbreng).

Dividenden van de beherende vennoten worden belast als onderdeel van hun (individuele of bedrijfs-) inkomen, terwijl de dividenden van stille vennoten gezamenlijk belast worden op het niveau van de personenvennootschap.

4. Bijkantoor

Het bijkantoor van een buitenlands bedrijf heeft geen afzonderlijke rechtspersoonlijkheid van zijn moederbedrijf, maar heeft zijn eigen vereisten inzake beheer (directeur van een bijkantoor), boekhouding en belastingen. Bijkantoren moeten geregistreerd worden in het handelsregister, alhoewel de aansprakelijkheid voor de activiteiten van het bijkantoor bij het moederbedrijf blijft liggen.

5. Europese vennootschappen

Europese vennootschappen werden als nieuwe wettelijke vorm ingevoerd in het Slovaakse juridische systeem door Wet nr. 562/2004 Coll. en Verordening (EG) Nr. 2157/2001 van de Raad betreffende het statuut van de Europese vennootschap (SE - Société européenne).

Europese vennootschappen worden geregistreerd in het handelsregister. Een Europese vennootschap kan worden opgericht door middel van een fusie, door de oprichting van een holding-SE of een dochter-SE of door de omzetting van een besloten vennootschap in een SE. De registratie van de SE is onderworpen aan de bepaling van de medezeggenschap van de werknemers in de organen van het bedrijf.

De Verordening van de Raad laat toe dat de zetel van de SE wordt verplaatst zonder dat het bestaande bedrijf wordt opgeheven of een nieuwe entiteit moet worden opgericht. Een dergelijke verplaatsing van de zetel is niet mogelijk voor andere soorten bedrijven. Het minimum maatschappelijke kapitaal voor een SE bedraagt 120.000 euro.

Een SE kan een monistisch stelsel van ondernemingsbestuur hebben. Het bedrijf zal bijvoorbeeld een raad van bestuur hebben die zowel leidinggevende als toezichthoudende bevoegdheden heeft. Wanneer de SE kiest voor een dualistisch stelsel, zal de raad van bestuur belast zijn met leidinggevende taken, terwijl het toezichthoudend orgaan toezicht zal houden op de activiteiten van de raad van bestuur.

6. Verdeling van de winst in vennootschappen

Het Handelswetboek legt beperkingen op inzake de verdeling van de winst aan de aandeelhouders. De winstverdeling is onderworpen aan de goedkeuring van de leden op een algemene vergadering. Interimdividenden zijn niet toegelaten. Financiële middelen die niet mogen worden verdeeld zijn het maatschappelijke kapitaal, andere kapitaalfondsen, en alle winsten die bedoeld zijn voor het reservefonds van het bedrijf.

Distributies (en liquidatie-overschotsuitkeringen) worden betaald met de nettowinst of ingehouden winst.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Wij voeren voorbereidend onderzoek uit dat gebaseerd is op betrouwbare en regelmatig geüpdatete databanken + internetportalen. Alle informatie wordt gevolgd door een telefoongesprek en e-mailverkeer. Van zodra we over alle relevante informatie beschikken, zoals rechtstreekse bedrijfsgegevens, de talen die kunnen worden gesproken en bijkomende opmerkingen over de betrouwbaarheid van het bedrijf, bezorgen we dit aan de aanvrager binnen ons bedrijfsonderzoek.

Denk eraan dat dit pas de eerste stap is. De volgende stap moet door de aanvrager zelf gezet worden. Die kan het best naar hier komen voor een individuele missie. Wij zorgen voor de volledige organisatie van het ontmoetingsprogramma (waaronder alle eventuele zakelijke suggesties).

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico's

De meest gangbare betaalmethode is de bankoverschrijving en het bedrijf beperkt het risico van niet-betaling door middel van vooruitbetalingen. Ter informatie: Slovakije neemt deel aan het Europees Monetair Systeem en heeft sinds 2009 de euro als munt.

Tips bij het zakendoen

1. Zakelijke relaties – het belang van persoonlijk contact

De sleutel tot succesvolle vooruitzichten in Slovakije is persoonlijk contact. Een buitenlandse ondernemer moet de nodige tijd nemen om een goede persoonlijke relatie op te bouwen met zijn potentiële Slovaakse zakenpartners. Zakendoen in Slovakije vergt tijd, doorzetting en geduld. Probeer niet onmiddellijk zakelijke onderhandelingen op te starten.

2. E-mails zenden om een eerste contact te leggen volstaat niet

Dit is niet de juiste manier om succes te boeken.

Hou in het achterhoofd dat er op de Slovaakse markt reeds andere Europese, Aziatische en Amerikaanse concurrenten actief zijn.

3. Zakelijke bijeenkomsten – wees vooruitziend en pas uzelf aan aan de plaatselijke omstandigheden

De vergaderingen moeten minstens een week op voorhand geregeld worden. Het is aan te bevelen stipt aan te komen op de vergaderingen (of te laten weten dat u vertraging heeft). Denk eraan dat de bedrijfscultuur in Slovaakse bedrijven redelijk formeel is en de hiërarchie er belangrijk is. Er kunnen geen beslissingen worden genomen zonder dat de personen die verantwoordelijk zijn voor het project aanwezig zijn. Breng documentatie (bij voorkeur in het Slovaaks of op zijn minst vertaald in het Engels of Duits) mee over uw bedrijf en uw producten. Slovaken nemen meestal geen beslissingen louter op basis van de aangeleverde informatie, maar houden ook rekening met hun ervaring en gevoelens.

4. De taal die wordt gebruikt om te werken & te communiceren

De officiële taal is het Slovaaks. Vooral de jongere generatie spreekt vreemde talen, vooral Engels en Duits.

5. Technische kennis

Slovaken zijn meestal heel goed geïnformeerd over de nieuwste technische ontwikkelingen op de markt.

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Slovakije heeft een moeilijke overgang meegemaakt van een socialistische economie naar een markteconomie. In 2001 boekte de Slovaakse regering vooruitgang inzake macro-economische stabilisering, maar ze betaalt een prijs voor de toenemende werkloosheid. Sedert de laatste jaren zijn de macro-economische ontwikkelingen gunstig en worden ze gekenmerkt door een snelle groei, een dalende werkloosheid en een dalende inflatie (UNPD, 2007). Slovakije is lid van de EU sedert 2004.

In Slovakije beschouwen de meeste bedrijven aandeelhouders, klanten en werknemers alsook het topmanagement als hun belangrijkste belanghebbenden. Ze beschouwen de lokale gemeenschappen over het algemeen niet als belanghebbenden. Volgens hen houdt het maatschappelijk verantwoord gedrag van een bedrijf in dat het beantwoordt aan de behoeften en bekommernissen van de belanghebbenden, op een ethische manier zaken doet, op een transparante manier te werk gaat en de regelgeving naleeft. De meesten onder hen vermijden kinderarbeid, zoals in andere Europese landen. Ze beschouwen de bescherming van de gezondheid van werknemers en het milieu als belangrijke problemen.

Sommige Slovaakse bedrijven engageren zich ook in sociale projecten en knopen ook actief relaties aan met de lokale gemeenschappen. Ze ondersteunen vooral gezondheidsinstellingen, het onderwijs en de lokale gemeenschap (Wereldbank, 2005).

In 2006 publiceerden minder dan 10 bedrijven in Slovakije een MVO-rapport. Die rapporten zijn bovendien niet regelmatig gestructureerd. Er zijn nog geen rapporten uitgebracht over Slovaakse bedrijven door onafhankelijke verzekeringsmaatschappijen. 20% van de bedrijven zijn onafhankelijk gecertificeerd volgens de ISO 14001-norm, maar minder dan 10% volgens de Global Impact-norm (UNDP, 2007).

De campagnevoerende ngo's worden niet onafhankelijk gefinancierd, maar er zijn een groot aantal internationale en nationale organisaties die MVO promoten. Zij focussen zich op het netwerken en de uitwisseling van informatie tussen bedrijven.

De universiteiten in het land bieden specifieke cursussen aan op het vlak van MVO en er zijn een groot aantal academische studies voorhanden. De nationale media publiceren artikels en nieuws met betrekking tot MVO. De nationale overheid heeft een strategie inzake duurzame ontwikkeling gepubliceerd en er bestaat ook heel wat wetgeving rond de promotie van MVO in Slovakije. Er bestaat geen overheidsdepartement in Slovakije dat zich bezighoudt met MVO.

Specifieke vraag of probleem?

De dienstverlening van Flanders Investment & Trade voor Slovakije is beperkt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Slovakije