U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen
Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen
Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database

Georgië hanteert geen handelsquota (behalve voor ozonafbrekende stoffen). Er zijn alleen vergunningen vereist voor de in- en uitvoer van medische producten, vuurwapens, explosieven, radioactieve stoffen, goederen voor tweeërlei gebruik, industrieel afval en bepaalde chemische producten voor gebruik in de landbouwsector. In 2005 werd het aantal in- en uitvoervergunningen teruggebracht van 14 tot 8. Accijnzen en btw gelden zowel voor ingevoerde als binnenlandse producten.

De “Georgian Law on Licences and Permits” uit 2006 bepaalt welke toelatingen en vergunningen nodig zijn voor het uitoefenen van een activiteit. Er wordt een onderscheid gemaakt uit drie verschillende toelatingen:

  1. Operating licence: toelating om een activiteit uit te oefenen
  2. Licence to use: Vergunning die toelaat om de binnenlandse grondstoffen te gebruiken – ontginnen. Vb. jacht en visserij, bosbouw en houtproductie, olie en gas, telecommunicatie, … Dit soort vergunningen worden meestal uitgereikt d.m.v. veilingen.
  3. Permit: het recht om een activiteit voor een bepaalde of onbepaalde tijd uit te oefenen. Deze vergunning richt zich meer naar bepaalde specifieke goederen.

Bedrijven die internationaal actief zijn hebben meestal vergunningen nodig van het eerste en derde type.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Specifiek voor Georgië

Met betrekking tot allerlei kwesties aangaande sanitaire en fytosanitaire (SPS) maatregelen kan u aankloppen bij de Veterinaire Dienst van het Nationaal Voedselagentschap (NFA) bij het ministerie van Landbouw; dit is de bevoegde Georgische autoriteit die o.a. ook verantwoordelijk is voor de veterinaire controles van levende dieren en dierlijke producten.

Levende dieren en producten van dierlijke oorsprong:

Zendingen van levende dieren of dierlijke producten zijn onderworpen aan een veterinaire controle bij het douanekantoor van aankomst en moet respectievelijk vergezeld zijn van ofwel een veterinair gezondheidscertificaat voor levende dieren of een veterinair gezondheidscertificaat voor dierlijke producten. Daarnaast wordt bij de werkelijke invoer van goederen die onderworpen zijn aan een veterinaire controle een veterinaire invoervergunning gevraagd, welke wordt afgeleverd door het Nationaal Voedsel Agentschap (NFA) en die één maand voorafgaand aan de zending moet worden aangevraagd.

De importeur dient eveneens, voorafgaand aan de daadwerkelijke invoer van dieren of dierlijke producten, de douaneautoriteiten 24 uur voor de verwachte aankomsttijd van de leveringen op de hoogte te brengen. Deze melding moet worden uitgevoerd door middel van een elektronische voorafgaande melding voor levende dieren of een voorafgaande kennisgeving voor veterinaire producten (in het geval van producten van dierlijke oorsprong, veterinaire geneesmiddelen en producten voor veterinair gebruik, zoals het fokken van dieren of veeteelt).

Er kunnen eveneens specifieke beschermende maatregelen van toepassing zijn op de invoer van bepaalde levende dieren en dierlijke producten, vb. als gevolg van de uitbraak van besmettelijke ziekten. Voor meer informatie over de diergezondheidsstatus van bepaalde landen van herkomst en uitvoermogelijkheden kan men de 'World Animal Health Information Database' (WAHID) raadplegen, d.i. een dienst van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE). Het is ook aan te raden om contact op te nemen met de importeur voor de actuele status omtrent mogelijke invoersancties.

Planten en plantaardige producten:

Gelijkaardig als voor de invoer van dieren en dierlijke producten dient de invoerder bij de invoer van planten en producten van planten een fytosanitair certificaat voor te leggen aan de Georgische douaneautoriteiten. Dit certificaat moet eveneens door de Belgische exporteur worden aangevraagd bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV; www.favv.be/exportderdelanden).

In overeenstemming met de Georgische wetgeving worden alle producten die onderworpen zijn aan een fytosanitaire controle in twee categorieën verdeeld: producten met een laag en hoog fytosanitair risico. Alle zendingen moeten zonder uitzondering vergezeld zijn van een fytosanitair certificaat. Daarnaast wordt bij de invoer van producten met een hoog fytosanitair risico eveneens een Quarantaine Import Vergunning gevraagd.

Voor een vlotte douane-inklaring van vermelde producten wordt van de importeur verwacht dat hij voorafgaand aan de effectieve invoer van dergelijke producten een melding doet bij de douaneautoriteiten. Op die manier zal men tijdens de fytosanitaire inspectie op het douanekantoor van aankomst de importeur toegang verlenen om de producten vrij te laten circuleren in Georgië.

Bedreigde soorten van wilde fauna en flora:

Georgië heeft maatregelen genomen in overeenstemming met het Verdrag van Washington inzake de internationale handel in bedreigde dier- en plantensoorten (CITES). De import van dergelijke soorten, zoals opgenomen in CITES, worden alleen toegestaan mits het voorleggen van een vergunning afgeleverd door het Ministerie van Milieubescherming.

Levensmiddelen:

Voedingsproducten zijn in Georgië onderworpen aan een sanitaire controle die wordt uitgevoerd door de Nationale Voedings Autoriteit (NFA) van het ministerie van Landbouw. Bepaalde producten, bijv. niet-gejodeerd zout, vereisen eveneens een extra importvergunning.

Genetisch gemodificeerde organismen (GGO's)

Sinds januari 2015 is de Georgische wet van toepassing omtrent levende genetisch gemodificeerde organismen. In overeenstemming met genoemde wet is de invoer van levende GGO's voor experimentele doeleinden enkel mogelijk mits voorlegging van een activiteitenlicentie die het gebruik van levende GGO's toelaat in speciaal daartoe voorziene onderzoeks- en testfaciliteiten. Elke schadelijke impact op het milieu is verboden door de wet. Voor een grensoverschrijdende verplaatsing van GGO's dient men een voorafgaande toestemming aan te vragen bij het Ministerie van Milieubescherming. Voor deze aanvraag moeten een aantal verplichte documenten voorgelegd worden die het doel van de invoer, hoeveelheid en details betreffende de fabrikant beschrijven.

De BCH (Bioveiligheid Clearing House) in Georgië, d.i. het nationaal aanspreekpunt dat verantwoordelijk is voor de aanwijzing en implementatie van de nationale strategie omtrent de afhandeling van ggo's en het beheer van biologische hulpbronnen, kan via onderstaande gegevens worden gecontacteerd:

Dienst Bescherming van de Biodiversiteit bij het Ministerie van Milieubescherming
Gulua str. 6
GE-0114 Tbilisi
T: +995 32 72 72 31 / 32
F: +995 32 72 72 31

Normen en certificering

Voor een breed scala van producten dient de importeur te bewijzen dat deze voldoen aan het nationaal standaardisatie systeem door een certificaat of een conformiteitsverklaring voor te leggen. Vernoemd certificaat is verplicht voor de douane-inklaring van een aantal producten zoals bepaald door het Georgische Nationaal Agentschap voor Standaarden, Technische Voorschriften en Metrologie. Houd er rekening mee dat certificaten die afgeleverd worden door de bevoegde autoriteiten van om het even welke EU of CIS-lidstaat enkel erkend worden indien zij alle informatie bevatten die vereist wordt door de Georgische autoriteiten.

Naast de vereiste conformiteitscertificaten past Georgië eveneens hygiënische certificeringsprocedures toe, die verplicht zijn voor levensmiddelen.

Voor meer informatie omtrent dit onderwerp kunt u terecht op de website van het Georgisch Instituut voor Standaarden en Metrologie: www.geostm.ge.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

 

Georgië verbiedt de invoer van goederen die een bedreiging vormen voor de gezondheid en veiligheid van het land of van zijn inwoners.

De Georgische wet op de controle van de in- en uitvoer van wapens, militaire uitrusting en goederen voor tweeërlei gebruik legt de regels en grondslagen vast voor het toezicht op de in- en uitvoer van wapens, uitrusting voor militaire doeleinden, grondstoffen, materialen, uitrusting, technologie, wetenschappelijk-technische informatie en de productie ervan. 

http://www.economy.ge/?page=ecoleg&s=11&lang=en
https://matsne.gov.ge/en/document/download/2113659/0/en/pdf

 

Specifieke vragen over reglementering?

Neem contact op met onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Georgië