U bent hier

Subsidie voor digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2016, en gewijzigd bij ministerieel besluit van 9 april 2021, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor kmo's, ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel. 
 • Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade (FIT) u financieel ondersteunen bij de externe ontwikkeling én vertaling van digitale internationale commerciële bedrijfscommunicatie: 
  • meertalige websites of webshops;
  • een bedrijfsfilm;
  • sociale media uitgevoerd door externe specialisten.
 • Voor volgende vormen van bedrijfscommunicatie kan u geen subsidie krijgen:
  • digitale internationale bedrijfscommunicatie in het Nederlands;
  • gedrukte brochures en flyers;
  • inlassingen in gedrukte vakmedia;
  • handleidingen en technische bedrijfscommunicatie;
  • alle vormen van bedrijfscommunicatie die binnen het eigen bedrijf worden ontwikkeld;
  • vertaalopdrachten zonder ontwikkelingscomponenten.

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo, ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel.
  • Indien kmo: uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Indien ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel: uw organisatie mag niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT. ​Voor meer info: subsidies@fitagency.be of +32 2 504 88 64.
 • Uw onderneming of organisatie heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
  • ​Uitzondering: de gemengde kamers van koophandel in het buitenland.
 • Uw onderneming of organisatie is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.

 • Uw onderneming of organisatie heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

 • U krijgt voor de aanmaak of vertaling geen financiële steun van een andere instelling of overheid.

 • De goederen en/of diensten waarvoor de digitale commerciële bedrijfscommunicatie wordt aangemaakt, creëren bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde in het Vlaamse Gewest. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen.
   
 • Alleen ondernemingen die externe facturen kunnen voorleggen voor minstens de helft van het subsidiebedrag vermeld onder punt 3, exclusief BTW, kunnen in aanmerking komen voor deze steunmaatregel.

 • U gebruikt het FIT logo (zie hieronder in kader 'Bijkomende informatie) op uw website, webshop of in uw bedrijfsfilms, met de vermelding "This website/webshop/movie  is developed with the support of:".

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • Standaard: 3.000 euro.
 • Voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT: 4.500 euro.

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de aanvangsdatum van het initiatief (de uitvoering door externen) ingediend worden.  
  • In geval van bewezen hoogdringendheid kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot net voor de uitvoering door externen. Neem hiervoor altijd contact op met uw dossierbeheerder bij FIT.

  • Aanvragen ingediend tijdens de uitvoering of na de voltooiing van de opdracht worden nooit aanvaard.

 • Volledige aanvraag =
  1. Volledig ingevuld aanvraagformulier

  2. Bijlagen: kostenraming en een kopie van één of meerdere offertes

5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld

 • Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt FIT rekening met:
  • de volledigheid van uw dossier;
  • de Vlaamse toegevoegde waarde;

  • de adviezen van uw adviseur Internationaal Ondernemen en de betrokken Vlaams economisch vertegenwoordiger.
 • FIT streeft ernaar om binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie. Maar omwille van de grote toestroom van subsidieaanvragen kan deze periode overschreden worden. De termijn kan ook oplopen voor nieuwe klanten. We danken u alvast voor uw begrip.
  • U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.

6. Wat zijn de uitbetalingsvoorwaarden

De subsidie wordt uitbetaald indien FIT uiterlijk 6 maanden na goedkeuring van uw subsidieaanvraag in het bezit is van:

 • de bewijsstukken die aantonen dat het project door externen is uitgevoerd;
 • het bewijs dat de externe facturen voor de ontwikkeling van de bedrijfscommunicatie, exclusief BTW, minstens de helft van het forfaitair subsidiebedrag bedragen;

 • het bewijs dat u het logo ‘Flanders - State of the Art’ heeft gebruikt. 

Bijkomende informatie

FIT logo (3 lijnen) (JPG – 48 kB)
FIT logo (1 lijn) (JPG – 729 kB)

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64