U bent hier

Europese basisdefinitie van 'kmo'

Onderstaande definitie en criteria van een kmo zijn conform de Europese regelgeving en zijn derhalve ook van toepassing voor de Europese steunprogramma’s. Onderaan deze pagina vindt u ook de definitie van een 'grotere onderneming'.
 

Wat is een kmo?

Een kmo is een onderneming die:

 • minder dan 250 werknemers in dienst heeft;
 • een jaaromzet van maximaal 50 miljoen euro of een balanstotaal van maximaal 43 miljoen euro realiseert.

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 categorieën ondernemingen:

 • zelfstandige ondernemingen
 • partnerondernemingen
 • verbonden ondernemingen

Naargelang de categorie waartoe uw onderneming behoort moet u bij de cijfers van uw eigen onderneming misschien cijfers van één of meer andere ondernemingen bijtellen (zie hieronder).
 

Drie categorieën ondernemingen

1. Zelfstandige ondernemingen

U bent een zelfstandige onderneming als:

 • u volledig onafhankelijk bent, d.w.z. als u geen participatie hebt in andere ondernemingen en er geen andere ondernemingen een participatie hebben in uw bedrijf;
 • u minder dan 25% van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van één of meer ondernemingen bezit en/of als andere ondernemingen niet meer dan 25% van het kapitaal of de stemrechten (het hoogste cijfer telt) van uw onderneming bezitten.

Bent u een zelfstandige onderneming?

 • Gebruik dan enkel de personeelsbezetting en de financiële gegevens uit uw jaarrekening om te controleren of u onder de drempels van de kmo-definitie valt.
   
2. Partnerondernemingen

U bent een partneronderneming als:

 • u 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van een andere onderneming bezit en/of als een andere onderneming 25% of meer van het kapitaal of de stemrechten van uw onderneming bezit;
 • u niet verbonden bent met een andere onderneming, wat onder meer wil zeggen dat uw stemrechten in de andere onderneming (of vice versa) niet meer dan 50% bedragen.

Bent u een partneronderneming?

 • Tel dan een percentage van de personeelsbezetting en de financiële gegevens van de andere onderneming op bij die van u om te weten of u aanspraak kunt maken op de KMO-status. Het te hanteren percentage is dat van de aandelen of stemrechten die u bezit.

Heeft u verschillende partnerondernemingen?

 • Dan moet u de berekening maken voor elke partner die een directe participatie heeft in uw onderneming en/of waarin uw eigen onderneming een directe participatie heeft.

Is uw partner verbonden met een andere onderneming?

 • Dan moeten de cijfers van de verbonden onderneming volledig (voor 100%) met die van uw partneronderneming worden samengeteld.
 • Van dit totaal voegt u aan uw eigen cijfers het percentage toe dat overeenkomt met de participatie van uw partneronderneming (voor de definitie van verbonden onderneming zie hieronder).
   
3. Verbonden ondernemingen

Ondernemingen zijn verbonden:

 • wanneer een onderneming een meerderheid bezit van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van een andere onderneming;
 • wanneer een onderneming het recht heeft een meerderheid van de leden van het leidinggevende, toezichthoudende of bestuursorgaan van een andere onderneming te benoemen of te ontslaan;
 • wanneer door een contract tussen de ondernemingen of een bepaling in de statuten van één van de ondernemingen, een onderneming een overheersende invloed uitoefenen op de andere;
 • wanneer bij overeenkomst een onderneming als enige zeggenschap kan hebben over een meerderheid van de stemrechten van de aandeelhouders of leden van de andere.

Bent u een verbonden onderneming?

 • Dan moet u de cijfers van de verbonden onderneming volledig (100%) bij die van uw onderneming optellen om te zien of u onder de financiële en personeelsdrempels van de kmo-definitie blijft.
 • Een onderneming weet doorgaans meteen dat zij verbonden is, omdat zij in de meeste EU-lidstaten wettelijk verplicht is geconsolideerde rekeningen op te stellen of omdat zij door consolidatie in de rekeningen van een ander bedrijf is opgenomen.
 • Als u geen geconsolideerde rekeningen opstelt en de onderneming waarmee u verbonden bent, op haar beurt verbonden is met andere bedrijven, dan moet u de cijfers van al die verbonden ondernemingen volledig bij uw eigen cijfers optellen.
   

Wat indien uw onderneming de drempels overschrijdt?

Als uw onderneming in de loop van het referentiejaar de financiële of personeelsdrempel overschrijdt, heeft dat geen invloed op uw situatie. U behoudt de kmo-status waarmee u het jaar begonnen bent. Die kmo-status verliest u pas wanneer u de drempels tijdens 2 opeenvolgende boekjaren overschrijdt.

Bij iedere aanvraag via de website of op papier dient u een verklaring op erewoord te geven dat uw onderneming voldoet aan de KMO-status.
 

Wat is een grotere onderneming?

Een grotere onderneming is een onderneming die:

 • door groei of overname het statuut van kleine en middelgrote onderneming ontgroeid is;
 • minder dan 500 personeelsleden in dienst heeft;
 • een jaaromzet van maximaal 100 miljoen euro of een jaarlijks balanstotaal van niet meer dan 86 miljoen euro realiseert.

In het kader van mogelijke subsidies moeten grotere ondernemingen een groot internationaliseringpotentieel hebben en een sterk verankert zijn in Vlaanderen. 


Versie 1.1 dd. 21/03/2012