U bent hier

Bijzondere Crisissteun Internationalisering: Brexit

De laatste oproep in het kader van de Brexit zal lopen van 07/09/2023 (10u) tot 28/09/2023 (17u).

Deze laatste oproep wordt gelanceerd binnen een afgebakende budgetenveloppe van maximaal 1.500.000 euro. Dit betekent concreet dat enkel de eerste 70 volledige aanvragen met volgnummer zullen kunnen behandeld worden op basis van het “first come, first served”-principe. We vermelden ook expliciet dat de Europese BAR-Verordening afloopt op 31/12/2023. Dit impliceert dat de ingediende projecten en kosten uiterlijk tegen die datum moeten zijn afgerond en aangetoond.

Ondervindt u als Vlaamse exporteur nog negatieve gevolgen van de Brexit? Dan kan u bij Flanders Investment & Trade een subsidie aanvragen voor projecten die deze negatieve impact moeten verkleinen. Deze wereldwijd inzetbare subsidie helpt Vlaamse ondernemingen die verder willen inzetten op de Britse markt en/of nieuwe markten wensen te prospecteren als alternatief of aanvulling voor de Britse markt.


Het subsidieregelement werd onlangs grondig aangepast om nog beter te kunnen voldoen aan de noden van de ondernemingen die hinder ondervinden van de Brexit. De voornaamste wijzigingen zijn de verhoogde subsidiebedragen, de mogelijkheid om personeelskosten op te nemen in de aanvraag en de mogelijkheid om meerdere Brexit-gerelateerde aanvragen in te dienen. Alle voorwaarden en hoe uw subsidies aan te vragen leest u hieronder.

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.


 

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s en grotere ondernemingen die lijden onder de Brexit én hun export naar het Verenigd Koninkrijk willen herlanceren en/of nieuwe markten willen aanboren.
   

 • Deze subsidiemaatregel heeft als doel de impact van de Brexit op de Vlaamse economie te beperken en wordt mogelijk gemaakt dankzij de ’Brexit Adjustment Reserve’ (BAR) van de EU
   

2. Wat zijn de voorwaarden?

 • U kan met concrete cijfers aantonen dat uw onderneming reeds vóór 1 januari 2021 (*) exporteerde naar het Vereningd Koninkrijk én dat de Brexit een negatieve impact (**) heeft op uw export- en bedrijfsresultaten. 

  * 1 januari 2021 = inwerkingtreding partnerschap EU - VK 

  ** Voorbeelden van een negatieve impact:

  • Daling van uw export naar het Verenigd Koninkrijk; 

  • Meerkosten omwille van Britse certificaties (UKCA, UK-Reach, (Fyto)sanitair, … );

  • Problemen met intellectueel eigendom;

  • Meerkosten in verpakking;

  • Stijgende transportkosten;

  • Stijgende douanekosten;

  • Meerkosten voor aanvraag van een Brits btw-nummer en Britse btw-aangifte;

  • Meerkosten voor visa werknemers; 


  •  

 • Het project waarvoor u een subsidie aanvraagt mag maximaal 9 maanden in beslag nemen en moet ten laatste op 31 december 2023 afgerond zijn.
   

 • Uw onderneming heeft minstens twee voltijdsequivalenten (VTE) ingeschreven personeel volgens de meest recente neergelegde jaarrekening.
   

 • Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een KMO of aan de definitie van een grotere onderneming.
   

 • Uw onderneming heeft een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest.
   

 • Uw onderneming krijgt voor dit project geen financiële tegemoetkoming van een andere internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
   

 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
   

 • Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
   

 • Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.
   

De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor een subsidie:

 • Ondernemingen die na 1 januari 2021 zijn gestart met exporteren naar het Verenigd Koninkrijk;
   

 • Ondernemingen die behoren tot de volgende groepen in de NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 (zie ook lijst met uitgesloten sectoren);
   
 • Ondernemingen die zich in de rechtstoestand bevinden van ontbinding, stopzetting, faillissement of vereffening;
   
 • Ondernemingen die een lopende sanctie hebben bij FIT.
   

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • Het subsidiebedrag is afhankelijk van de grootte van uw onderneming:
  • van 2 t.e.m. 4 VTE (personeel): forfaitaire subsidie van 10.000 euro;
  • van 5 t.e.m. 9 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 20.000 euro;
  • van 10 t.e.m. 99 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 30.000 euro;
  • Vanaf 100 VTE (personeel): maximale projectsubsidie van 50.000 euro.
    
 • Het subsidiebedrag bedraagt 90% van de door FIT aanvaarde kosten, opgegeven in uw subsidiedossier.
   
  • ​Voorbeelden van kosten die worden aanvaard:
   • Personeelskosten van eigen werknemers (werkzaamheden op bedrijfsactiviteiten die toe te wijzen zijn aan Brexit);

   • Reis en verblijfkosten in het kader van prospectiereizen (zowel binnen als buiten de EER);  

   • Beurs- en eventkosten (voor zowel binnen als buiten de EER);

   • Certificatiekosten;  

   • Externe consultancykosten;

   • Douanekosten;  

   • Kosten voor internationale bedrijfscommunicatie (sociale media, website, …);  


   •  

  • Voorbeelden van kosten die niet worden aanvaard:
   • ​​Investeringen in onroerend goed;

   • Kosten die voor de indiening van uw aanvraag reeds gemaakt werden om uw bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit;

   • Kosten die betrekking hebben op de klassieke bedrijfswerking.
     

 • Goed om te weten:
  • Het aandeel personeelskosten in de aanvaarde kostenraming kan maximaal 20% bedragen;
  • De categorie 2 t.e.m. 4 VTE moet minstens 11.111 euro aanvaarde kosten aantonen om aanspraak te kunnen maken op het forfaitaire bedrag van 10.000 euro. 
  • De andere categorieën hebben geen minimum aanvaarde kosten.
    
 • Er kunnen maximaal 3 projectaanvragen ingediend worden.
  • De steun voor een bijkomend project enkel kan toegewezen worden als het voorgaande project tussentijds positief werd geëvalueerd.
  • Ondernemingen die eerder 10.000 euro ontvingen van FIT als ‘Bijzondere Exportsteun Brexit’ kunnen nog maximaal 2 dossiers indienen.
    
 • Een project kan verschillende initiatieven omvatten.
  • Zo kan er bijvoorbeeld binnen het project ’marktdiversificatie’ een beursdeelname in Duitsland gecombineerd worden met prospectiereizen naar de Verenigde Staten, Japan en Spanje. In dit voorbeeld zijn er binnen 1 project 4 verschillende initiatieven.
    

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw subsidie aanvragen doet u online via MijnFIT.
   
 • Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag komen in aanmerking voor steun.
   
 • Enkel wanneer u op het online aanvraagformulier verklaart dat uw aanvraag volledig is, ontvangt u een mail met een volgnummer als bewijs dat uw aanvraag officieel werd ingediend.
   
 • U bent verantwoordelijk om alle vereiste informatie toe te voegen bij uw aanvraag. Na ontvangst van uw volgnummer heeft u nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om uw aanvraag te vervolledigen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode niet aanvaard.
   
 • Uw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt uw voorrang. Ontvankelijke en volledige dossiers die eerst zijn ingediend, komen eerst in aanmerking voor de steun.
   
 • Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:
  • Het volledige online ingevulde aanvraagformulier;
  • Een motivatie van de aanvraag met duidelijke beschrijving van de negatieve Brexit-impact;
  • Een duidelijke beschrijving van het project: welke acties zal u concreet ondernemen tijdens de looptijd van het project om uw bedrijf aan te passen aan de gevolgen van Brexit. Wees hierbij zo concreet mogelijk! 
   • Bijvoorbeeld:
    NIET : ik zal in de loop van 2023 deelnemen aan 3 beurzen.
    WEL : ik zal deelname aan de ISH beurs (maart 2023 Frankfurt), E-Waste wereldconferentie (juni 2023 in Frankfurt) en Warschau Light Expo (november 2023 in Warschau).
   • Bijvoorbeeld:
    NIET : ik plan 3 prospectiereizen in de loop van 2023.
    WEL : Om het verlies van de Britse markt te compenseren, plan ik 3 prospectiereizen naar potentiële partners in 3 regio’s die interessante perspectieven bieden voor marktdiversificatie: Hongarije (mrt-april 2023), Australië (najaar 2023- voorbereiding gestart), en VS (najaar 2023 voorbereiding nog niet gestart).
  • Een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal negen maanden;
  • Een kostenraming met een gedetailleerde uitsplitsing per kostensoort.
    
 • Indien u personeelskosten wenst aan te vragen, voegt u een ingevuld sjabloon 'Kostenberekening op basis van het standaard uurtarief (SUT)' toe.
  • Als u het bruto maandloon van uw werknemer invult, dan berekent het sjabloon automatisch uw standaard uurtarief. De formule om het standaard uurtarief te berekenen is als volgt: 1,2/100*bruto maandloon = standaard uurtarief (SUT).
  • De factor 1.2 in deze formule is dusdanig samengesteld dat het de volgende zaken mee in rekening brengt:
   • Een fair en redelijk aandeel aan loonkosten bovenop het brutoloon;
   • Eventuele loonkost reducties voor de werkgever/werknemer;
   • Alle niet projecturen zoals verloven, afwezigheden wegens ziekte etc.
  • Een voorbeeld voor de berekening van de personeelskosten:
   • Werknemer X werkt voltijds en werkt 500 uur aan het project en heeft in de maand voor de projectindiening een brutoloon van 3.000 euro. Het standaarduurtarief bedraagt 36 euro (= 3.000 euro * 1,2 %). De totale kost bedraagt 18.000 euro (= 500 uur x 36 euro).
   • Werknemer Y werkt voltijds en werkt 1.000 uur op het project en heeft een brutoloon van 2.000 euro. Het standaarduurtarief bedraagt 24 euro (= 2.000 euro * 1,2 %). De totale kost bedraagt 24.000 euro (= 1.000 uur x 24 euro).
     

Tips:

 • Maak zeker dat u en uw bedrijf geregistreerd zijn via MijnFIT en dat u gemachtigd bent om in naam van uw bedrijf een subsidie aan te vragen. Zodra u uw aanvraag bent begonnen, ontvangt u een dossiernummer.
 • Maar vergeet in MijnFIT niet te bevestigen dat uw aanvraag volledig is. Pas dan krijgt u een volgnummer en is uw aanvraag officieel ingediend. U heeft dan nog 10 dagen om uw aanvraag aan te passen.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van de negatieve impact die de Brexit heeft op uw onderneming en uw toekomstige internationaliseringsprojecten. Staaf de negatieve impact van de Brexit zo goed mogelijk met concrete cijfers.

 • Eén project is niet noodzakelijk gelijk aan één initiatief. Probeer verschillende initiatieven onder één project onder te brengen.

 • Wees realistisch in uw kostenraming. Indien FIT vaststelt dat de geraamde kosten na de vooropgestelde periode van maximaal 9 maanden niet of slechts deels zijn gemaakt, zal de toegekende steun deels of volledig teruggevorderd worden. Ook wordt uw onderneming mogelijks uitgesloten van steunverlening van FIT. 

 • U kan altijd uw Adviseur Internationaal Ondernemen contacteren voor ondersteuning.

 

5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald

 • Enkel aanvragen die volledig zijn én binnen de indieningsperiode zijn ingediend, worden kort na het verstrijken van de deadline beoordeeld.
   
 • In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk 90 kalenderdagen na het verstrijken van van de oproepperiode uitbetaald.
  Met andere woorden: de uitbetaling van de subsidie heeft plaats bij aanvang van uw project.
   

6. Wat moet u doen na de toekenning van de subsidie

 • Tijdens de looptijd van uw project zal een contactmoment plaatsvinden met een medewerker van FIT die de voortgang van het project en de al gemaakte kosten zal evalueren en eventuele bijsturen.
   

 • Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van uw aanvraag moet u een commercieel verslag op basis van een sjabloon indienen.
  • FIT beoordeelt het verslag en kan steeds facturen of bewijsstukken opvragen.

  • U dient de financiële verantwoordingsstukken minstens vijf jaar te bewaren.

  • Bij gebrek aan een adequate functionele of financiële verantwoording wordt de subsidie deels of volledig teruggevorderd.

  • Voor subsidiebedragen vanaf 30.000 euro kan FIT beroep doen op een externe controle-instantie die u zullen worden aangerekend.

    

7. Goed om te weten

 • Indien FIT vaststelt dat de geraamde kosten na de vooropgestelde periode van 9 maanden niet werden gemaakt, zal de toegekende steun deels of volledig teruggevorderd worden.
   

 • FIT kan in de volgende situaties beslissen om gedurende een jaar geen steun meer toe te kennen aan uw onderneming:

  • Het project waarvoor u een subsidie heeft aangevraagd werd niet uitgevoerd;

  • U kan onvoldoende bewijsstukken voorleggen die aantonen dat het project werd gerealiseerd;

  • U kan geen of onvoldoende kosten bewijzen;

  • U heeft onvoldoende medewerking verleend tijdens de tussentijdse evaluatie door FIT.
    

 • Deze steunmaatregel valt onder de ‘de-minimis verordening’ van de Europese Commissie. Dit wil zeggen dat een onderneming in de voorbije drie jaar (huidig jaar en de twee voorgaande fiscale jaren) niet meer dan 200.000 euro de-minimissteun mag ontvangen hebben. Hierbij is het moment van de toekenning van de steun van tel en niet het moment van uitbetaling.
  • Indien er wordt vastgesteld dat u als onderneming de drempel van 200.000 euro de-minimissteun hebt overschreden, dan moet u de laatste toegekende steun terugbetalen. De verantwoordelijkheid om deze drempel te bewaken ligt bij de onderneming.
    

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64