U bent hier

Bijzondere Exportsteun

Onder voorbehoud -> Deze oproep start op 5 oktober om 7 uur en eindigt op uiterlijk 28 oktober om 17 uur.

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 4 september 2020, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

1. Voor wie en waarom

 • Voor Vlaamse kmo’s die al exportervaring hebben.
 • Om de export te herlanceren na de coronacrisis.

2. Wat zijn de voorwaarden?

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo.
 • Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Uw onderneming heeft minstens vijf voltijdsequivalenten ingeschreven personeel volgens de laatst neergelegde jaarrekening.
 • Uw onderneming heeft volgens de laatst neergelegde jaarrekening een positief eigen vermogen.
 • Uw onderneming heeft tijdens het laatst afgesloten boekjaar een exportaandeel van minstens 20% gerealiseerd.
 • U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
 • Uw projectdoelstelling moet passen in de relance naar aanleiding van de coronacrisis en betrekking hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.
 • Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor een subsidie:

 • Ondernemingen die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden:
  • ontbinding;
  • stopzetting;
  • faillissement;
  • vereffening;
 • Ondernemingen die behoren tot de volgende groepen in de NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 (zie ook lijst met uitgesloten sectoren);
 • Openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de overheid is.

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

De subsidie bedraagt 5.000 EUR (eenmalig forfait).

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw subsidie aanvragen doet u online via MijnFIT.
 • Uw subsidie aanvragen kan enkel binnen een opengestelde indieningsperiode.
 • Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag kunnen in aanmerking worden genomen voor steun.
 • Enkel wanneer u aangeeft dat de aanvraag volledig is, zal u een volgnummer ontvangen via mail die bewijst dat de aanvraag officieel werd ingediend.
 • U bent ervoor verantwoordelijk om alle vereiste informatie toe te voegen bij de aanvraag. Na ontvangst van uw volgnummer heeft u nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om uw aanvraag te vervolledigen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode niet aanvaard.
 • Uw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt uw voorrang. Ontvankelijke en volledige dossiers die eerst worden ingediend, komen eerst in aanmerking voor de steun (‘First come, first served’-principe).
 • Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:
  • het volledige elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
  • een duidelijke beschrijving van het project;
  • een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal zes maanden;
  • een kostenraming van minimaal het bedrag van de eenmalige subsidie.

5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald

 • Enkel aanvragen die volledig zijn én binnen de indieningsperiode zijn ingediend, worden kort na het verstrijken van de deadline beoordeeld.
 • In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk 60 kalenderdagen na de datum van goedkeuring uitbetaald.

6. Wat moet u doen na de toekenning van de subsidie

 • U moet binnen de 6 maanden een commercieel verslag indienen.
 • Indien gevraagd moet u ook de facturen en de bewijsstukken indienen die aantonen dat uw project werd gerealiseerd. 

> Zoom in op het stappenplan van aanvraag tot uitkering
 

7. Goed om te weten

 • FIT kan in de volgende situaties beslissen om gedurende een jaar geen steun meer toe te kennen aan uw onderneming:
  • Het project werd niet uitgevoerd.
  • U kan onvoldoende bewijsstukken voorleggen die aantonen dat het project werd gerealiseerd.
  • U kan onvoldoende bewijzen dat er voor minstens 5.000 EUR kosten werden gemaakt.

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64