U bent hier

Handel voeren met Frankrijk: de btw-gevolgen

Dienstverrichtingen aan Franse klanten

Indien u als Vlaamse onderneming diensten gaat verrichten aan Franse klanten, moet u allereerst het btw-statuut van uw klant nagaan: levert u diensten aan een Franse btw-belastingplichtige of aan een niet-belastingplichtige (bv. een particulier)? In welk land, zijnde in België of in Frankrijk, de dienst onderworpen zal zijn aan btw, hangt namelijk af van het btw-statuut van uw Franse klant.

Als algemene regel geldt namelijk dat diensten onderworpen zullen zijn aan btw in het land waar de ontvanger van de dienst gevestigd is, in dit geval dus aan Franse btw, indien u diensten verricht aan Franse btw-belastingplichtigen. Dit betekent echter niet noodzakelijk dat uw onderneming ook een Frans btw-identificatienummer dient aan te vragen, teneinde Franse btw aan te gaan rekenen. Voor deze dienstverrichtingen geldt immers ook een zogenaamde verlegging van heffing van btw waardoor de Franse btw op deze diensten verschuldigd is door de Franse klanten zelf. Als Vlaamse onderneming hoeft u gewoon een factuur uit te reiken met duidelijk de vermelding van het Franse btw-identificatienummer van uw klant zonder aanrekening van Franse of Belgische btw, maar met de verwijzing 'VAT reverse charge' of 'Autoliquidation'.

Ingeval u diensten verricht aan een Franse niet-belastingplichtige, dan geldt als algemene regel dat deze diensten onderworpen zijn aan btw in het land waar de dienstverrichter gevestigd is, in dit geval België. Voor deze diensten moet u bijgevolg een factuur uitreiken met Belgische btw aan de Franse klanten.

Echter, bovenstaande regels zijn de algemene principes. Maar zoals typerend is voor btw, is er voor elke hoofdregel een resem aan uitzonderingen voorzien. En dat is hier niet anders. Hieronder vindt u een opsomming van diensten die onder deze uitzonderingen vallen, zowel indien deze verricht worden voor Franse btw-belastingplichtigen, als voor niet-belastingplichtigen:

 • diensten die verband houden met onroerende goederen (bv. werken verricht aan onroerende goederen of verhuur van onroerende goederen), zijn onderworpen aan btw in het land waar het onroerend goed gelegen is;
 • personenvervoerdiensten (bv. trein- en busreizen) zijn onderworpen aan btw in het land waar het vervoer wordt verricht, zulks naar verhouding van de afgelegde afstanden;
 • het verlenen van toegang tot culturele, artistieke, sportieve, wetenschappelijke, educatieve, vermakelijkheids- of soortgelijke evenementen (bv. seminaries en concerten) zijn onderworpen aan btw in het land waar het evenement daadwerkelijk plaatsvindt;
 • restaurant- en cateringdiensten zijn onderworpen aan btw in het land waar deze diensten materieel verricht worden (met uitzondering van de restaurant- en cateringdiensten aan boord van een schip, vliegtuig of trein die onderworpen zijn aan btw in het land waar het passagiersvervoer vertrekt);
 • de korte termijn verhuur van een vervoermiddel (i.e. ten hoogste 30 dagen) is onderworpen aan btw in het land waar het vervoermiddel daadwerkelijk ter beschikking gesteld wordt.

Aangaande de diensten die verricht worden voor niet-belastingplichtigen, zijn er naast bovenstaande opsomming ook nog volgende bijkomende uitzonderingen op de algemene regel van toepassing:

 • goederenvervoer is ook onderworpen aan btw in het land waar het vervoer plaatsvindt, naar verhouding van de afgelegde afstanden. Een uitzondering hierop is het zogenaamde intracommunautaire goederenvervoer dat onderworpen is aan btw in de EU Lidstaat waar het vervoer van de goederen vertrekt;
 • diensten die verband houden met vervoer, zoals laden en lossen van goederen, zijn onderworpen aan btw in het land waar de dienst materieel verricht wordt;
 • ook expertise en werk aan roerende goederen, bv. herstellingsdiensten, zijn onderworpen aan btw in het land waar de dienst materieel verricht wordt;
 • de verhuur op lange termijn van vervoermiddelen (i.e. langer dan 30 dagen) is onderworpen aan btw in het land waar de ontvanger van de dienst gevestigd is;
 • diverse intellectuele diensten, bv. diensten van advocaten, zijn onderworpen aan btw in het land waar de ontvanger van de dienst gevestigd is, weliswaar enkel indien deze diensten verricht worden voor niet-EU afnemers;
 • telecommunicatiediensten, radio- en televisieomroepdiensten en langs elektronische weg verrichte diensten zijn ook onderworpen aan btw in het land waar de ontvanger van de dienst gevestigd is;
 • diensten die verricht worden door bepaalde tussenpersonen zijn tot slot onderworpen aan btw in het land waar ook de hoofdhandeling belastbaar is.

In het geval u diensten verricht die vallen onder één van deze uitzonderingsregels bestaat mogelijks de verplichting dat u zich in Frankrijk dient te registreren voor btw-doeleinden. Doch, gelet er naast bovenstaande uitzonderingen op de algemene regels voor de plaatsbepaling van de diensten, ook rekening moet worden gehouden met eventuele vrijstellingen en/of de toepassing van een (lokale) verlegging van heffing of de mogelijkheid om van een Mini-One-Stop Shop regeling gebruik te kunnen maken, geniet het de voorkeur om een btw-specialist te contacteren, teneinde zeker te zijn van de juiste btw-behandeling van uw activiteiten.

Goederenleveringen aan Franse klanten

In tegenstelling tot bij het verrichten van diensten, is bij de verkoop van goederen de toepasselijke btw-behandeling niet afhankelijk van het btw-statuut van de Franse klanten.

Verkoopt u goederen aan een Franse klant in uw Belgische winkel en kan de klant meteen over de gekochte goederen beschikken, dan is deze verkoop onderworpen aan Belgische btw.

Ook als de Franse klant goederen bij u aankoopt, maar deze goederen worden vervoerd vanuit België naar de Franse klant, en dit ongeacht of dit vervoer geregeld wordt door u als verkoper of door de Franse klant, dan is deze verkoop van goederen onderworpen aan btw in het land van vertrek van de goederen, zijnde België.  

Bij deze verkoop van goederen met transport dienen echter twee belangrijke kanttekeningen te worden gemaakt: enerzijds zijn deze leveringen van goederen vrijgesteld van btw indien de goederen worden verkocht aan een Franse btw-belastingplichtige klant en strikte voorwaarden voldaan zijn inzake het bewijs van het transport naar Frankrijk. In dit geval dient er dus geen btw op de verkoop van de goederen aangerekend te worden (maar dient u wel rekening te houden met voornoemde bewijsvoering).

Anderzijds moet er bij de verkoop aan particulieren en bepaalde bijzondere btw-belastingplichtigen (bv. ziekenhuizen, landbouwondernemingen en steden) ook rekening gehouden worden met de zogenaamde drempels voor afstandsverkopen, die elke EU-lidstaat heeft vastgelegd. Voor Frankrijk bedraagt deze drempel 35.000,00 EUR. Van zodra uw onderneming voor meer dan 35.000,00 EUR op jaarbasis verkoopt aan particulieren of bepaalde bijzondere btw-belastingplichtigen in Frankrijk, zal er vanaf de overschrijding van deze drempel Franse btw verschuldigd zijn, wat een btw-registratie vereist in Frankrijk. Hierover meer in puntje 3 hieronder.

De verkoop van goederen die door u of in uw opdracht geïnstalleerd of gemonteerd worden bij de klant in Frankrijk, is eveneens onderworpen aan Franse btw, zijnde in het land waar de installatie of montage wordt verricht. Dit kan dus desgevallend aanleiding geven tot een verplichting om zich in Frankrijk te registreren voor btw-doeleinden.

Ook met betrekking tot de verkopen van goederen moet er rekening gehouden worden met tal van btw-vrijstellingen die van toepassing kunnen zijn.

E-commerce: verandering btw-regelgeving vanaf 1 juli 2021

De huidige btw-regels met betrekking tot afstandsverkopen werden hierboven al kort aangehaald, waarbij het erop neerkomt dat btw verschuldigd is in het land van vertrek van de goederen, tenzij de drempel voor zogenaamde afstandsverkopen overschreden wordt waarna de btw verschuldigd is in het land van aankomst van de goederen.

Vanaf 1 juli 2021 worden deze drempels afgeschaft en zal er vanaf de eerste verkoop btw verschuldigd zijn in het land van aankomst van de goederen. Er wordt echter een nieuwe vereenvoudiging ingevoerd door middel van een nieuwe drempel. Wanneer een onderneming voor niet meer dan 10.000,00 EUR aan afstandsverkopen en digitale diensten (telecommunicatie-, omroep- en elektronische diensten) aan particulieren verricht, mag deze onderneming btw blijven berekenen over zijn afstandsverkopen in het land van vertrek van de goederen. Zij kan er echter ook voor kiezen de afstandsverkopenregeling toe te passen.

In principe zou dit tot gevolg hebben dat van zodra uw onderneming één verkoop van goederen verricht aan een particulier of een bijzondere btw-belastingplichtige gevestigd in een andere EU-lidstaat, uw onderneming een btw-identificatienummer zal moeten aanvragen in deze EU-lidstaat.

Om deze administratieve rompslomp te vermijden, wordt het reeds bestaande MOSS (i.e. Mini-One Stop Shop) systeem (heden enkel gebruikt voor het verrichten van diensten via elektronisch weg binnen de EU aan niet-belastingplichtigen) ook uitgebreid naar afstandsverkopen. 

Deze tekst is tot stand gekomen dankzij samenwerking met Tine Mertens van BDO.

11 januari 2021