U bent hier

EU-steun voor de verduurzaming van de Bulgaarse landbouw

Bulgaarse landbouwers kunnen genieten van bijna € 215 miljoen uit het nationale 'Veerkracht- en Herstelplan' voor het verbeteren van de milieubescherming, productie-automatisering en efficiëntieverbeteringen in waterbeheer. De fondsen worden ter beschikking gesteld door het 'Fund for Promotion of the Technological & Ecological Transition of Agriculture'. Doelstelling van dit alles is het aantal landbouwers die hun boerderijen succesvol aanpassen aan de groene en digitale transitie, te verhogen. 

Projectaanvragen moeten nog dit jaar starten en landbouwers kunnen in dit kader 50% van hun investeringen inbrengen. 

Financiële steun kan gegeven worden bij het opzetten van faciliteiten voor het stockeren van dierlijk en plantaardig mestafval, minerale meststoffen en apparatuur voor de verwerking van afvalgrondstoffen. Ook de productie van hernieuwbare energie voor eigen gebruik (bv. zonnepanelen) en investeringen in precisielandbouw (eggen, bodemvriendelijke cultivatoren en zaaimachines, enz.) kunnen gefinancieerd worden.

Bovendien zullen middelen worden uitgetrokken voor de bevordering van technologische modernisering en digitalisering door middel van investeringen in software en hardware voor het verzamelen, verwerken en analyseren van gegevens uit de verschillende fasen van de teelt, de productie, de opslag en de verkoop van landbouwproducten, d.w.z. irrigatie- en bemestingspercentages, opbrengsten, voederpercentages, productiviteit, gezondheid van dieren, enz. En last but not least zal financiering voor automatisering en robotisering worden verstrekt voor systemen voor gemechaniseerd voederen, melken, drenken en schoonmaken, systemen voor veebeheer, GPS-systemen, enz. Deze begrotingslijn zal ook de financiering omvatten van investeringen in mobiele slachthuizen, voorzieningen ter voorkoming van schade door hagel, vorst en droogte.

De financiële middelen van het begrotingsonderdeel 'Investeringen in technologische en ecologische modernisering', zoals hierboven beschreven, bedragen € 162,6 miljoen. Het maximumbedrag van één project mag niet hoger zijn dan 1 miljoen BGN (+/- € 500.000). 

De andere financieringslijn die ter beschikking van de landbouwers wordt gesteld gaat naar 'Investeringen in verband met doeltreffend waterbeheer in landbouwbedrijven'. De steun is gericht op een efficiënter gebruik van de watervoorraden in landbouwbedrijven op basis van de toepassing van waterbesparende technologieën, het gebruik van afvalwater, de automatisering van waterbeheerprocessen, de vermindering van waterverliezen, enz.

De subsidiabele investeringen op dit gebied hebben betrekking op de aankoop van irrigatiesystemen, sprinklersystemen, druppelirrigatiesystemen, systemen voor de behandeling en recyclering van afvalwater, technologieën voor waterbesparing en -opslag, geautomatiseerde irrigatiesystemen, enz. Een verplichte voorwaarde is dat de investeringen leiden tot een vermindering van het waterverbruik met ten minste 25%. De begroting voor deze begrotingslijn bedraagt € 50,995 miljoen en het maximumbedrag voor één project is beperkt tot 1,33 miljoen BGN (+/- €660.000). 

30 november 2022