U bent hier

Subsidievoorwaarden

Flanders Investment & Trade ondersteunt uw initiatieven voor internationaal ondernemen via subsidies.
U (de aanvrager) moet wel voldoen aan de algemene voorwaarden. Een samenvatting van de voornaamste vereisten:

Voor wie zijn de subsidies?

De meeste initiatieven staan enkel open voor kleine en middelgrote ondernemingen (kmo's). Grote ondernemingen kunnen enkel subsidies aanvragen voor beurzen en niche-evenementen wanneer het een collectieve deelname betreft van minstens 3 ondernemingen waarvan minimaal 1 kmo. Alle deelnemers dienen in dit geval een subsidieaanvraag in te dienen.

De aanvrager van een subsidie moet beschikken over een ondernemingsnummer, een exploitatiezetel in het Vlaams Gewest en moet in orde zijn met de sociale en fiscale wetgeving.

Komen niet in aanmerking:

 • openbare besturen en openbare bedrijven
 • ondernemingen die hun verbintenissen tegenover Flanders Investment & trade (FIT) niet nakomen
 • bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel die aan de basisvoorwaarden voldoen om subsidies te kunnen ontvangen op basis van het subsidiebesluit van 10 februari 2006 (Vlaamse Call en Cofinanciering).

Vooral voor initiatieven op nieuwe en verre markten

Alleen bedrijven met plannen in nieuwe markten kunnen steun krijgen. Het moet dus gaan om een land waarin de onderneming nog geen of slechts een beperkte afzet realiseert.
De nieuwe-marktvoorwaarde geldt niet als het gaat om:

 • de deelname aan beurzen en niche-evenementen met een internationale uitstraling
 • de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia
 • prospectiereizen naar multilaterale instellingen voor projecten buiten de de Europese Economische Ruimte
 • uitnodiging naar Vlaanderen van aankopers en decision makers uit landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Flanders Investment & Trade steunt overwegend initiatieven buiten de Europese Economische Ruimte (de lidstaten van de Europese Unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland).

Geen dubbele subsidiëring

U krijgt enkel een subsidie van FIT wanneer het de enige subsidie is. Een onderneming mag voor haar initiatief geen andere financiële tegemoetkoming voor dezelfde kosten hebben gekregen van een internationale instelling of een federale, gewestelijke of lokale overheid.

Maximum 4 subsidiedossiers per kalenderjaar

Per kalenderjaar kunnen er maximaal 4 dossiers per onderneming goedgekeurd worden.

Meerwaarde voor Vlaanderen

Wordt Vlaanderen er beter van? De aanvrager moet aantonen dat zijn exportinspanningen of buitenlandse investeringsplannen een duidelijke toegevoegde waarde bieden voor het Vlaams Gewest.

Concreet: het initiatief moet in Vlaanderen export genereren, extra werkgelegenheid creëren, investeringen realiseren, voor technische innovatie zorgen, tot onderzoek & ontwikkeling leiden.

Niet voor delokalisatie en conflicten

Initiatieven die leiden tot een delokalisatie van de activiteiten komen niet in aanmerking voor financiële exportsteun. Evenmin als de uitvoer van materiaal dat wordt gebruikt in gewapende conflicten, bij onderdrukking of internationale agressie.

Subsidiebedrag

Het bedrag van de steun hangt af van het intiatief en varieert van 500 euro tot 55.000 euro. Voor alle initiatieven kunnen subsidies worden toegekend ter waarde van maximaal 50% van de door FIT aanvaarde forfaitaire kosten. Btw komt niet in aanmerking en is dus niet subsidieerbaar.

De steun van Flanders Investment & Trade kadert in de Europese 'de minimis'. Dit betekent concreet dat het totale steunbedrag dat kan worden toegekend per onderneming niet hoger mag zijn dan 200.000 euro voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de eerste steun.

Samengevat:

 • tussen 500 euro en 55.000 euro per initiatief
 • maximaal 50% van de door FIT aanvaarde kosten
 • btw is niet subsidieerbaar
 • maximaal 200.000 euro subsidies in 3 jaar

Termijnen

Aanvragen voor financiële steun moeten uiterlijk 15 kalenderdagen vóór het begin van het initiatief worden ingediend. De meest efficiënte manier is via de elektronische aanvraag op deze website.

Voor alle initiatieven voorziet Flanders Investment & Trade in een hoogdringendheidsclausule. Op die manier is het voor de onderneming mogelijk gesubsidieerd in te spelen op belangrijke opportuniteiten. Steun wordt nooit retroactief toegekend.

Flanders Investment & Trade beslist binnen 45 dagen over de toekenning van de steun en de bijbehorende toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht. Bij vragen kan hij steeds contact opnemen met de dossierbeheerder.

Beoordeling van de aanvraag

In de beoordeling van de aanvraag houdt Flanders Investment & Trade (FIT) vooral rekening met:

 • de adviezen van de afgevaardigden van FIT in binnen- en buitenland
 • het professionele karakter van de aanvraag en het initiatief
 • de meerwaarde van het initiatief voor de Vlaamse economie en vooral ook voor de werkgelegenheid

FIT beslist binnen 45 dagen over de toekenning van de steun en de bijbehorende toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt op de hoogte gebracht. Bij vragen kan hij steeds contact opnemen met de dossierbeheerder.

Enkel het besluit van de Vlaamse regering is rechtsgeldig voor de beoordeling van de aanvragen.

'De minimis verordering'

Het subsidiebesluit van de Vlaamse regering voor initiatieven ter bevordering van het internationaal ondernemen ressorteert onder de ‘de minimis verordening’ van de Europese Commissie (Verordening 1998/2006, PB van 28 december 2006, L 379/5). Dit betekent concreet dat het totale steunbedrag dat kan worden toegekend per onderneming niet hoger mag zijn dan 200.000 euro voor een periode van drie jaar vanaf de datum van de eerste steun.