U bent hier

Starterspakket Internationalisering

 • Oproepperiode voorjaar 2024 voor 200 dossiers: VOLZET.

Wilt u als Vlaamse kmo van start gaan met het exporteren van uw innovatie producten of diensten? Dan kan u een bij FIT het 'Starterspakket Internationalisering' aanvragen. Alle voorwaarden en hoe uw Starterspakket aan te vragen leest u hieronder. 

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 28 oktober 2022, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

Oproepperiode voorjaar 2024 voor 200 dossiers: vanaf dinsdag 26/3/'24 om 10u tem donderdag 04/04/'24 17u (of tot de limiet bereikt is). 

1. Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor Vlaamse kmo’s die nog nooit een subsidie hebben gekregen van FIT.
 • FIT mikt met deze steunmaatregel vooral op innovatieve ondernemingen die starten met exporteren.
   

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo.
 • Uw onderneming beantwoordt aan de Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
 • Uw onderneming heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
 • Uw onderneming heeft nog nooit financiële steun ontvangen van FIT.
 • U krijgt voor dezelfde kosten geen andere financiële tegemoetkoming bij een internationale, federale, gewestelijke, regionale of lokale overheid.
 • Uw onderneming is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Uw onderneming heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.
 • Uw onderneming voldoet aan de criteria zoals die worden opgenomen in de oproep.
 • Uw project dient betrekking te hebben op activiteiten ter bevordering van het internationaal ondernemen.

De volgende ondernemingen komen niet in aanmerking voor een subsidie:

 • Ondernemingen die zich in een van de volgende rechtstoestanden bevinden:
  • ontbinding;
  • stopzetting;
  • faillissement;
  • vereffening;
 • Ondernemingen die behoren tot de volgende groepen in de NACE-BEL-code 2008: 01.1, 01.2, 01.3, 01.4, 01.6, 01.7, 03.1, 25.4, 30.4, 45.1, 46.2, 55.1, 55.2, 55.3, 56.1, 56.2, 56.3, 64.1, 64.2, 64.3, 64.9, 65.1, 65.2, 65.3, 66.3, 68.1, 68.2, 68.3, 78.2, 79.1 (zie ook lijst met uitgesloten sectoren);
 • Openbare besturen, verenigingen van openbare besturen en ondernemingen waarvan het aandelenkapitaal rechtstreeks of onrechtstreeks voor meer dan 50% in handen van de overheid is.
   

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • De subsidie bedraagt momenteel 9.000 EUR (eenmalig forfait). Vanaf de oproep voorjaar 2023 zal de subsidie 9.000 EUR bedragen (eenmalig forfait) 
 • FIT voorziet bij de uitvoering van het project waarvoor steun wordt aangevraagd persoonlijke begeleiding door een aangewezen adviseur Internationaal Ondernemen uit de provincie. De begunstigde van de steun moet hieraan meewerken.
   

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw subsidie aanvragen doet u online via MijnFIT.

 • De aanvraag kan enkel worden ingediend binnen de opengestelde indieningsperiode.

 • Enkel de kosten die gemaakt worden vanaf de dag volgend op de datum van indiening van de aanvraag kunnen in aanmerking worden genomen voor steun.

 • Enkel wanneer u op het elektronisch aanvraagformulier verklaart dat uw aanvraag volledig is, zal u een volgnummer ontvangen via mail die bewijst dat de aanvraag officieel werd ingediend. 

 • U bent ervoor verantwoordelijk om alle vereiste informatie toe te voegen bij de aanvraag. Na ontvangst van uw volgnummer heeft u nog maximaal 10 kalenderdagen de tijd om uw aanvraag te vervolledigen. Onvolledige aanvragen worden na deze periode niet aanvaard.

 • Uw volgnummer wordt bepaald op basis van de datum van indiening en bepaalt uw voorrang. Ontvankelijke dossiers die eerst zijn ingediend, komen bij een gelijke score van de selectiecommissie eerst in aanmerking voor subsidie. De score primeert dus op de datum van indiening.

 • Een volledige aanvraag bevat de volgende gegevens:

  • het volledige elektronisch ingevulde aanvraagformulier;
  • een voorstelling van het bedrijf en zijn activiteiten;
  • een duidelijke beschrijving van het project;
  • een uitvoeringsplan van het project over een periode van maximaal 9 maanden;
  • een kostenraming van minimaal het bedrag van de eenmalige subsidie.
    

Tips:

 • Maak zeker dat u en uw bedrijf geregistreerd zijn via MijnFIT en dat u gemachtigd bent om in naam van uw bedrijf een subsidie aan te vragen. Zodra u uw aanvraag bent begonnen, ontvangt u een dossiernummer.
 • Maar vergeet in MijnFIT niet te bevestigen dat uw aanvraag volledig is. Pas dan krijgt u een volgnummer en is uw aanvraag officieel ingediend. U heeft dan nog 10 dagen om uw aanvraag aan te passen.
 • Uw aanvraag wordt beoordeeld op basis van uw bedrijfs- en exportplan. Vergeet deze niet toe te voegen aan uw aanvraag. U kan altijd uw Adviseur Internationaal Ondernemen contacteren voor ondersteuning.
 • Het product of de dienst die u wenst te exporteren hoeft bij uw aanvraag nog niet helemaal op punt te staan. Maar tijdens de looptijd van uw starterspakker moet u wel starten met exporteren.


5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld en uitbetaald

 • De ingediende en volledige aanvragen worden beoordeeld door de selectiecommissie van FIT, op basis van de beoordelingscriteria en dit aan de hand van een wegings- en scoretabel. Raadpleeg de geldende beoordelingscriteria.
 • In geval van een gunstige beslissing wordt de toegekende subsidie uiterlijk 60 kalenderdagen na de datum van goedkeuring uitbetaald.
   

6. Wat moet u doen na de toekenning van de subsidie

 • Uiterlijk 9 maanden na goedkeuring van de aanvraag dient u een commercieel verslag in te dienen.
 • Indien gevraagd moet u ook de facturen en de bewijsstukken indienen die aantonen dat uw project werd gerealiseerd.  Noteer dat dit quasi altijd het geval zal zijn.

> Zoom in op het stappenplan van aanvraag tot uitkering
 

7. Goed om te weten

 • In hetzelfde kalenderjaar dat de subsidie starterspakket wordt toegekend komt uw onderneming niet in aanmerking voor de andere steunmaatregelen van FIT.
 • FIT kan in de volgende situaties beslissen om gedurende een jaar geen steun meer toe te kennen aan uw onderneming:
  • Het project werd niet uitgevoerd.
  • U kan onvoldoende bewijsstukken voorleggen die aantonen dat het project werd gerealiseerd.
  • U kan onvoldoende bewijzen dat er voor minstens 9.000 EUR kosten werden gemaakt.
  • U heeft onvoldoende medewerking verleend aan de persoonlijke begeleiding van de adviseur Internationaal Ondernemen.
  • U kan hieronder een kort filmpje bekijken met uitleg over het starterspakket:

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64