U bent hier

Flanders Investment & Trade is op zoek naar 1 onafhankelijke bestuurder (m/v/x) om zijn raad van bestuur te versterken

Flanders Investment & Trade (hierna afgekort als FIT) of het Vlaams Agentschap voor Internationaal Ondernemen is een extern verzelfstandigd agentschap (EVA) van de Vlaamse overheid dat valt onder het beleidsdomein Kanselarij, Bestuur, Buitenlandse Zaken en Justitie. Onze bevoegde minister is Jan Jambon, minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlandse Zaken, Cultuur, Digitalisering en Facilitair Management

Aan het hoofd van FIT staat een gedelegeerd bestuurder, bijgestaan door een raad van bestuur en een  audit- en riskcomité binnen de schoot van de raad van bestuur.

FIT beschikt over een hoofdkantoor in Brussel, 5 provinciale kantoren en 68 kantoren in het buitenland, waar het ook 10 antennes in eigen beheer heeft. FIT heeft momenteel 334 personeelsleden in dienst, waarvan 143 in Vlaanderen en 191 in het buitenland.

FIT heeft als missie om door zijn binnen- en buitenlandse netwerk bij te dragen tot:

 • de duurzame bevordering van de export en internationalisering van ondernemingen in Vlaanderen door kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan te bieden;
 • de duurzame stimulering van de economische groei van Vlaanderen door een substantiële rol te spelen in het aantrekken van nieuwe buitenlandse investeringen en door bestaande buitenlandse bedrijven te verankeren in Vlaanderen.
   

Onafhankelijke bestuurders

Het Bestuursdecreet in de Vlaamse publieke sector van 22 november 2013 legt een aantal bepalingen op voor EVA’s (extern verzelfstandigde agentschappen) met een raad van bestuur (in casu FIT). Een van de bepalingen omvat de vereiste dat minimaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur onafhankelijke bestuurder is.

Als gevolg van het vrijwillig ontslag van een onafhankelijke bestuurder, is FIT via deze open oproep tot kandidaatstelling op zoek naar 1 nieuwe onafhankelijke bestuurder om zijn huidige raad van bestuur te versterken. Deze onafhankelijke bestuurder zal ook deel uitmaken van het binnen de schoot van de raad van bestuur van FIT opgerichte audit- en riskcomité. Er wordt een reserve aangelegd voor een duur van 3 jaar.
 

Vereisten inzake onafhankelijkheid en deskundigheid

Onafhankelijkheid:

Voor het bepalen van de onafhankelijkheid van de onafhankelijke bestuurders zijn de principes uit de  Belgische corporate governance code van 2020 bepalend. Vrij vertaald betekent dit voor de onafhankelijke bestuurders van FIT:

 • onafhankelijk zijn ten aanzien van het Vlaams Gewest en de Vlaamse Gemeenschap;
 • gedurende de vijf voorafgaande jaren geen mandaat van lid van de Directieraad van FIT of van gedelegeerd bestuurder van FIT of van een daarmee verbonden entiteit hebben uitgeoefend;
 • niet meer dan drie opeenvolgende mandaten als niet-uitvoerend bestuurder in de raad van bestuur van de entiteit hebben uitgeoefend zonder dat dit tijdvak langer mag zijn dan 12 jaar,
 • geen vergoeding of ander belangrijk voordeel van vermogensrechtelijke aard ontvangen of hebben ontvangen van de entiteit of een daarmee verbonden entiteit, buiten de tantièmes en de vergoeding die hij eventueel ontvangt of heeft ontvangen als niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of lid van het toezichthoudende orgaan,
 • geen significante zakelijke relatie hebben of in het voorbije boekjaar hebben gehad met de entiteit of met een daarmee verbonden entiteit, noch rechtstreeks, noch als vennoot, aandeelhouder, lid van het bestuursorgaan of lid van het leidinggevend personeel van een entiteit die een dergelijke relatie onderhoudt,
 • in de voorbije drie jaar geen vennoot of werknemer zijn geweest van de huidige of vorige externe auditor van FIT of een daarmee verbonden entiteit,
 • geen uitvoerend lid zijn van het bestuursorgaan van een andere entiteit waarin een uitvoerend bestuurder van de entiteit zetelt in de hoedanigheid van een niet-uitvoerend lid van het bestuursorgaan of als lid van het toezichthoudende orgaan en geen andere belangrijke banden hebben met uitvoerende bestuurders van de entiteit uit hoofde van functies bij andere entiteiten,
 • geen echtgenoot, wettelijk samenwonende partner of bloed- of aanverwanten tot de tweede graad hebben die in de entiteit of in een daarmee verbonden entiteit een mandaat van lid van het bestuursorgaan, lid van het directiecomité, persoon belast met het dagelijks bestuur of lid van het leidinggevend personeel, uitoefenen, of die zich in een van de in voorgaande punten beschreven gevallen bevinden.

Deskundigheid:

 • van de kandidaat onafhankelijke bestuurder bij FIT wordt de volgende deskundigheid en ervaring vereist:
 • op het vlak van algemeen bestuur:
  • voldoende inzicht hebben in de taken van een raad van bestuur;
  • voldoende ervaring hebben als bestuurder en/of bedrijfsleider;
 • op het vlak van specifieke deskundigheid:
  • specifiek inzicht hebben met betrekking tot de missie en de taken van het agentschap
  • voldoende inzicht hebben in de werking van een overheidsagentschap;
  • specifiek inzicht hebben in het Vlaamse, internationale handels- en investeringsgebeuren met inbegrip van de werking van het Vlaamse economische middenveld;
  • grondige kennis hebben van het mondiale, macro-economische handels- en investeringsgebeuren;
  • voeling hebben met de principes van internationaal maatschappelijk verantwoord internationaal ondernemen.
 • op het vlak van specifieke deskundigheid met het oog op deelname aan het audit- en riskcomité binnen de schoot van de raad van bestuur van FIT:
  • voldoende kennis hebben van de mechanismen van intern financieel beheer, rapportering en controle binnen een overheidsomgeving;
  • voldoende kennis hebben van overheidsboekhouding en –begroting.
 • algemene vereisten:
  • bereid zijn om voldoende tijd te investeren in het mandaat van onafhankelijk bestuurder bij FIT en aanwezig zijn op de vergaderingen van de raad van bestuur en het binnen de schoot van de raad van bestuur opgerichte audit- en riskcomité. De raad van bestuur vergadert 4 à 6 keer per jaar, in de meeste gevallen voorafgegaan door een vergadering van het audit- en riskcomité;
  • de bestuurstaal van FIT, het Nederlands, machtig zijn;
  • in staat te zijn om zijn/haar persoonlijke visie en eigen organisatie te overstijgen en het belang van FIT voorop te plaatsen.
    

Profiel

Onze onafhankelijke bestuurder heeft bij voorkeur een academisch-economische achtergrond of komt uit een ondernemersomgeving en is een specialist in internationale handel met een passie voor export en investeringen. Hij/zij/x heeft voeling met de technologische focus die FIT legt in zijn activiteiten in binnen- en buitenland, met name voor sectoren zoals o.m. ICT, lifesciences, medtech, voedingstechnologie en slimme logistiek, als motor van de internationale vermarkting van innovatie.

De moeilijke internationale omstandigheden en nieuwe maatschappelijke en technologische trends zullen zonder twijfel de toekomstige missie van FIT nog uitdagender maken. Daarom zoeken we een kandidaat die vanuit de raad van bestuur en het audit- en riskcomité van FIT ons agentschap mee wil ondersteunen.

Vergoeding

Er wordt een jaarlijkse vaste vergoeding van 2496,96 euro en 249,70 euro presentiegeld per vergadering toegekend.
 

Procedure

Een voorselectie van de kandidaten gebeurt door de raad van bestuur op basis van de sollicitatiebrief en het cv waarin ook de eventuele andere bestuursmandaten worden vermeld. De raad van bestuur onderzoekt of de kandidaten beantwoorden aan de vereisten inzake onafhankelijkheid en  deskundigheid. Bij de selectie zal worden rekening gehouden met onderlinge complementariteit in expertise en ervaring en de verhouding m/v binnen de huidige raad van bestuur.

De onafhankelijke bestuurder wordt door de Vlaamse Regering aangesteld, op voordracht van de raad van bestuur.
 

Hoe solliciteren?

Om te kandideren dient u tegen uiterlijk 13/08/2021 een gemotiveerd schrijven met curriculum vitae te bezorgen, waaruit blijkt dat u voldoet aan de gestelde vereisten inzake onafhankelijkheid en deskundigheid.  Gelieve in uw schrijven duidelijk aan te geven dat u als onafhankelijk bestuurder tevens deel wil uitmaken van het binnen de schoot van de raad van bestuur opgerichte audit- en riskcomité

De brief en cv worden verstuurd ter attentie van de gedelegeerd bestuurder van FIT, mevr. Claire Tillekaerts, Flanders Investment & Trade, Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel en per mail aan jan.vandeneinde@fitagency.be (secretaris van de raad van bestuur). U ontvangt per mail een ontvangstbevestiging.

Via een verklaring op eer (“Ik verklaar dat ik voldoe aan de criteria van onafhankelijkheid.”) wordt de onafhankelijkheid aangetoond. 
 

Meer info

Voor extra informatie over de inhoud van de functie kan u contact opnemen met de h. Jan Van Den Einde, jan.vandeneinde@fitagency.be tel. 02 504 88 33, mobiel 0477 38 20 19

12 juli 2021