U bent hier

Flanders International Economic Summit zet Vlaamse economie op de internationale kaart

Vlaanderen internationaal nog sterker promoten en bedrijven nog beter ondersteunen om te kiezen voor een internationaal parcours of om hun activiteiten in Vlaanderen uit te breiden. Met dat doel vond vandaag (maandag 25 januari) in het Vlaams parlement de eerste ‘Flanders International Economic Summit’ (#FIES16) plaats. In opdracht van Vlaams minister-president Geert Bourgeois werkte Flanders Investment & Trade een internationaliseringsstrategie voor de Vlaamse economie uit in samenwerking met meer dan 80 partners en bedrijven.

Bij de start van deze Vlaamse regering gaf de minister-president de opdracht aan Flanders Investment & Trade om met alle relevante partners een gezamenlijke meerjarige internationaliseringstrategie voor de Vlaamse economie uit te werken. Aldus zijn in de afgelopen maanden een flink aantal gesprekken gevoerd en workshops met bedrijven en andere stakeholders georganiseerd, waar de strategie vorm kreeg.

Vandaag stelde Vlaams minister-president Geert Bourgeois de krijtlijnen van deze strategie voor aan de partners. Vier strategische lijnen werden naar voren geschoven:

1. Versnellingen
We willen inzetten op vijf sterke waardenketens waarin we vandaag al sterk staan en waar nog potentieel is. Uit de workshops kwamen vele ideeën bovendrijven. Daar zijn volgende thema’s prioritair gebleken: 1) life sciences & health; 2) food; 3) solution driven engineering & technology, 4) circulaire economie, bio-economie en duurzame chemie en tot slot 5) smart logistics. Het zijn vijf waardenketens waarin we door samenwerking en kruisbestuiving de internationale vermarkting kunnen versnellen.

2. Meer bedrijven die internationaliseren, meer verankering
We willen het potentieel in Vlaanderen vergroten, met name beter detecteren welke bedrijven potentieel hebben om te internationaliseren en beter detecteren welke internationale bedrijven groeiplannen hebben of welke in moeilijkheden zijn.

3. Betere ondersteuning, minder versnippering
We willen bedrijven nog beter ondersteunen. Ook andere actoren bieden een soortgelijke dienstverlening aan. We streven naar meer transparantie en samenwerking.

4. Belemmeringen wegwerken
We willen internationale handelsbelemmeringen en belemmeringen in Vlaanderen maximaal wegwerken, en de regelgeving vereenvoudigen. In 2016 zullen we deze belemmeringen zo veel mogelijk in kaart brengen om daar werk van te kunnen maken.

Quotes

De Vlaamse regering beseft heel goed dat we in de huidige wereldwijde context een tandje moeten bijsteken om competitief te blijven. Eind vorig jaar werkten we de Toekomstvisie 2050 uit, een visie waarin verschillende thema’s aan bod komen. Zo ook een Vlaanderen met een wendbare overheid, die samen met het bedrijfsleven, de kennisinstellingen en het middenveld economische, ecologische en sociale meerwaarde creëert en een antwoord biedt op de grote maatschappelijke uitdagingen. De eerste ‘Flanders International Economic Summit’, een overlegproces met bedrijven en andere stakeholders op basis van co-creatie, is een voorbeeld van een overheid die stimuleert en samenwerkt. En dat laatste is zo belangrijk. We moeten elkaar vinden in elkaars sterktes. De lijnen zijn nu uitgezet, de volgende maanden moeten we die omzetten in concrete en haalbare acties waarin vele partners een actieve rol hebben. Ik wil alle partners en bedrijven bedanken voor hun inbreng in dit proces. Allen droegen inhoudelijk bij om de concurrentiepositie van Vlaanderen in de toekomst te behouden en duurzaam te versterken. Het is belangrijk dat de neuzen in dezelfde richting staan: met een gemeenschappelijk doel en een gezamenlijk optreden in het buitenland.

MP Geert Bourgeois

De uitdagingen voor de toekomst zijn niet min. Internationalisering, samenwerking over de grenzen heen en internationale waardenketens worden steeds belangrijker. We moeten hier nog meer dan vroeger op inzetten. Het zijn de bedrijven die het waarmaken, zij zorgen voor de toegevoegde waarde en jobs. Wij als overheid, samen met de middenveldorganisaties en onderzoekscentra, moeten de juiste proactieve focus kiezen om onze concurrentiepositie te versterken en de bedrijven de juiste ondersteuning geven om hier en in het buitenland te groeien. De doelstelling van de internationaliseringstrategie is om tegen juni 2016 het volledige actieplan af te werken dat we in nog nauwere samenwerking zullen uitvoeren.

CEO Claire Tillekaerts

Over FIT

Flanders Investment & Trade (FIT) bevordert het internationaal ondernemen in Vlaanderen op een duurzame wijze, als sleutelelement in de sociaal-economische ontwikkeling van onze regio. FIT doet dat door Vlaamse bedrijven te ondersteunen in hun internationale activiteiten en buitenlandse investeerders naar Vlaanderen te halen. FIT begeleidt, ondersteunt en stimuleert bedrijven bij internationaal zakendoen. FIT biedt advies en begeleiding op maat. Bedrijven kunnen een beroep doen op zijn netwerken van contacten in binnen- en buitenland. En FIT verstrekt financiële steun en informatie over uiteenlopende financiële incentives.

26 januari 2016