U bent hier

Disclaimer

Website

Het gebruik van de website www.flandersinvestmentandtrade.com is onderworpen aan de hierna opgenomen algemene voorwaarden. Wij verzoeken u om hiervan kennis te nemen en de algemene voorwaarden zonder enig voorbehoud te aanvaarden. Door de website www.flandersinvestmentandtrade.com en de informatie erop te consulteren, stemt u in met deze voorwaarden.

RESPECT VOOR UW PRIVE-LEVEN

FIT hecht veel belang aan de eerbiediging van uw persoonlijke levenssfeer. Heel wat informatie is op of via de site beschikbaar zonder dat u persoonsgegevens moet verstrekken. In bepaalde gevallen zullen wij u toch persoonlijke informatie vragen. In dat geval behandelen wij de gegevens in overeenstemming met de bepalingen van de wet van 8 december 1992 (en de aanpassingen hiervan: gewijzigd bij de wet van 11 december 1998) tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens.

FIT geeft u daarbij de volgende garanties:

FIT verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens enkel om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om de door u gewenste dienstverlening online te realiseren.
De verwerking van uw persoonsgegevens blijft beperkt tot de beoogde doelstelling.
U hebt steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de site (via webmaster@fitagency.be).
FIT treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens.

I. Welke persoonlijke gegevens houden we bij?

FIT verzamelt persoonlijke informatie (zoals naam, bedrijfsnaam, adres, telefoonnummer, faxnummer, e-mailadres, ...) in het kader van de registratie op de website of bij het intekenen op FIT - acties.

II. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

FIT zal de persoonlijke informatie die u doorgeeft tijdens de registratie en bij deelname aan bepaalde acties veilig bewaren. Deze informatie zal worden gebruikt om de dienstverlening te verbeteren en om de gebruiker gepersonaliseerde informatie te verstrekken. FIT kan deze informatie ook gebruiken voor eigen marketingdoeleinden. Af en toe nodigen wij onze klanten uit om deel te nemen aan een online enquête over specifieke onderdelen van onze dienstverlening.

Het is mogelijk dat wij in bepaalde omstandigheden uw persoonlijke gegevens aan een derde moeten meedelen zodat die een door u gevraagde dienstverlening of informatie zou kunnen bezorgen. Deze derde mag deze informatie enkel gebruiken om u de gevraagde dienstverlening of informatie te bezorgen.
Wij zullen uw persoonlijke gegevens niet doorgeven aan derden voor direct marketing.

Wij zullen wel informatie vrijgeven wanneer wij hiertoe wettelijk verplicht zijn (bijvoorbeeld bij een gerechtelijke vraag). Dit geldt ook in geval van een legitiem verzoek van een officiële instantie in het kader van een juridisch onderzoek.

III. Wat houdt de gebruikersregistratie in?

Bezoekers van de FIT – website kunnen zich vrijwillig registreren. Voor de toegang tot sommige onderdelen van de website, specifieke informatie of het intekenen voor een FIT - actie is registratie wel een vereiste.

Op het ogenblik van registratie kunnen wij u de volgende persoonlijke informatie vragen:

Informatie die nodig is om u te kunnen contacteren of u de gevraagde dienstverlening te bezorgen (verplicht); zoals naam, naam van de organisatie, adresgegevens, telefoon, e-mail, enz.
Informatie die u ons wenst te bezorgen zodat wij een beter beeld hebben van uw noden of verwachtingen; zoals uw interesse voor bepaalde landen en/of sectoren, types dienstverlening, enz.

IV. Wat houden wij bij in cookies & waarvoor gebruiken we dit?

Op deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door de website van FIT op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst. Een cookie bevat informatie over u als bezoeker van onze website.

Wij gebruiken echter geen cookies om persoonlijke gegevens over u te verzamelen. De persoonlijke informatie die u ons verschaft (zoals bij online registratie) is niet aan cookies gelinkt.

Onze website kan zo’n cookie niet gebruiken om toegang te krijgen tot andere informatie op uw computer.
Wij gebruiken cookies wel om uw online ervaring te verbeteren en om meer te weten te komen over de manier waarop onze website werkt. Zo kunt u via cookies vermijden dat u zich voortdurend kenbaar moet maken voor gepersonaliseerde diensten door uw gebruikersnaam en paswoord in te typen.

Aan de hand van cookies krijgen wij ook informatie over het aantal bezoeken aan de website, de datum en tijd van de bezoeken, de websites waarnaar wordt doorgeklikt, enzovoort. Een cookie laat onze website zien dat u bent teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Uit de cookie blijkt wat u van ons wil. Daarmee kunnen wij de informatie op de website voortdurend verbeteren. Wij gebruiken deze gegevens om anonieme statistieken op te maken en om de kwaliteit van de website te verbeteren. De maximale tijd om deze gegevens bij te houden is zoals wettelijk voorzien.

Indien u geen cookie wenst, kan u het gebruik hiervan via uw browser uitschakelen. U zult dan nog steeds toegang hebben tot de FIT – website, maar dit zal wel wat ongemak veroorzaken (zoals het herhaaldelijk moeten ingeven van paswoorden, …).
FIT staat derden niet toe om via de FIT – website tracking cookies te gebruiken voor advertenties of andere marketingdoelen.

V. Wat houden wij bij in logbestanden & waarvoor gebruiken we dit?

Wij gebruiken logbestanden om het gebruik van onze website te monitoren. Net zoals bij cookies gebruiken we deze informatie om de noden van onze gebruikers of zoekpatronen beter te begrijpen en de structuur en inhoud van onze website voortdurend te verbeteren.

Deze logbestanden bevatten geen persoonlijke informatie over u, maar wel gegevens zoals het besturingssysteem van de computer, type web browser, internet domein, tijdstip van het bezoek aan onze website, bezochte pagina’s op de website, enz. De maximale tijd om deze gegevens bij te houden is zoals wettelijk voorzien.

VI. Hoe veilig zijn uw persoonlijke gegevens?

FIT werkt volgens een aantal specifieke, regelmatige bijgewerkte procedures om de niet geautoriseerde toegang tot gegevens te helpen verhinderen, de dataveiligheid te verzekeren en de gegevens die we online verzamelen correct te gebruiken.

Ook al nemen wij de gepaste maatregelen om ongeoorloofde verspreiding van informatie te vermijden, toch kunnen wij niet garanderen dat persoonsgegevens nooit in het bezit van derden komen, en dit in tegenstelling met deze privacy - verklaring. Onbewuste verspreiding is altijd mogelijk, bijvoorbeeld wanneer derden zich onder een valse identiteit aanmelden en toegang vragen tot persoonsgegevens over zichzelf met de bedoeling om foutieve gegevens te corrigeren.

FIT treft de best mogelijke veiligheidsmaatregelen om te voorkomen dat derden misbruik maken van uw persoonsgegevens. Om uw privacy en veiligheid te beschermen, zullen wij uiteraard alle redelijke stappen ondernemen om uw identiteit te verifiëren vóór wij toegang verlenen of zelf wijzigingen aanbrengen.

Als bezoeker van de website bent u zelf verantwoordelijk voor het beheer van de toegekende/zelf gekozen gebruikersnaam en paswoord. Ook als u anderen hiervan met uw toestemming gebruik laat maken blijft u zelf verantwoordelijk.

VII. Hoe kunt u persoonlijke gegevens wijzigen of verwijderen?

FIT respecteert uw privacy in overeenstemming met de wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van 8 december 1992 (en de aanpassingen hiervan: gewijzigd bij de wet van 11 december 1998) (omzetting van de richtlijn 95/46/EG van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrij verkeer van die gegevens).

Deze wet op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer geeft u onder andere het recht van inzage en wijziging van uw persoonsgegevens. U hebt dus steeds toegang tot uw persoonsgegevens en u kunt de juistheid ervan verifiëren. U hebt de mogelijkheid om onjuistheden in verband met uw persoonsgegevens te laten verbeteren. U kunt ook vragen om contact via e-mail of specifieke delen van de dienstverlening stop te zetten. U kunt ook vragen om uw registratie volledig te laten schrappen.

Elke persoon die zijn identiteit bewijst, heeft recht op toegang tot zijn persoonsgegevens en op de verbetering ervan. Hij kan zich eveneens kosteloos verzetten tegen het gebruik van zijn persoonsgegevens voor marketingdoeleinden. Verzet dient te gebeuren conform de wettelijke bepalingen voor de termijnen van het bijhouden van bepaalde documenten en gegevens.

Hiertoe kunt u contact opnemen met de beheerder van de FIT - website.

FIT webmaster
E-mail: webmaster@fitagency.be

Flanders Investment & Trade
T.a.v. de webmaster
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel

Geregistreerde gebruikers hebben een met paswoord beveiligde, directe toegang tot hun profiel op de website en kunnen dit profiel zelf aanvullen, aanpassen of schrappen. Sommige gegevens kunt u zelf wijzigen via onze website. Wij nodigen u dan ook uit om deze gegevens regelmatig te verifiëren.

VIII. Hoe kunt u ons feedback sturen of om ondersteuning vragen?

Een feedback - formulier verschaft bezoekers de mogelijkheid opmerkingen over de website of de algemene dienstverlening te formuleren.

In geval van vragen of problemen bij het gebruik van de website kunt u via het e-mail adres terecht bij de webmaster. Wij zullen u dan enkel die persoonlijke gegevens vragen die nodig zijn om uw vragen en/of problemen op te lossen.

FIT webmaster
E-mail: webmaster@fitagency.be

IX. Vertrouwelijkheid

Alle commentaar of materiaal dat u ongevraagd en uit eigen beweging aan de Vlaamse overheid bezorgt, met inbegrip van de gegevens of reacties betreffende de inhoud van deze site, zal als niet-vertrouwelijk worden beschouwd. De Vlaamse overheid wijst iedere verplichting van de hand inzake het gevolg dat aan die algemene reacties en gegevens moet worden gegeven.
De Vlaamse overheid mag die reacties en gegevens naar eigen goeddunken gebruiken, behoudens beperkingen bepaald in de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. U stemt ermee in dat de Vlaamse overheid de ideeën, concepten, kennis en technieken, vervat in uw reacties, kan aanwenden voor welk doel ook, met inbegrip van, onder andere, de ontwikkeling en het bedenken van nieuwe diensten.

AANSPRAKELIJKHEID

I. Geen absolute garanties

FIT besteedt veel aandacht en zorg aan de website www.flandersinvestmentandtrade.com en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is. Omwille van de snelle evolutie van de juridische en economische informatie kan FIT, Ondanks alle geleverde inspanningen, niet garanderen dat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is.
Als de op (of via) onze website verstrekte informatie tekortkomingen vertoont, zullen wij de grootst mogelijke inspanning leveren om dat zo snel mogelijk te corrigeren. Als u onjuistheden vaststelt, kunt u contact opnemen met de beheerder van deze site (webmaster@fitagency.be).

Wij spannen ons in om onderbrekingen van technische aard zo veel mogelijk te voorkomen. Wij kunnen echter niet garanderen dat onze website www.flandersinvestmentandtrade.com volledig vrij van onderbreking is en niet door andere technische problemen wordt getroffen.

FIT kan niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de FIT - website of van de op of via de website ter beschikking gestelde informatie, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van uw programma's of andere gegevens op het computersysteem, of van uw apparatuur of programma's door virussen of andere schadeveroorzakende programmatuur op de website.

Alle documenten op deze sites zijn louter informatief en mogen niet beschouwd worden als rechtsgeldige documenten. Voor officiële teksten geldt enkel de tekst die men in de desbetreffende officiële overheidspublicaties publiceerde als authentieke tekst en heeft deze voorrang.

II. Koppelingen/hyperlinks van derden EN verwijzingen

Op of via de FIT website wordt u met (hyper)links doorverwezen naar andere websites van overheden, instanties of organisaties, en wordt u verwezen naar informatiebronnen die door derden worden beheerd. Deze links en informatiebronnen worden u enkel ter informatieve titel ter beschikking gesteld. FIT beschikt over geen enkele technische of inhoudelijke controlemogelijkheid of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud, noch over de beschikbaarheid van deze websites en informatiebronnen.
De hyperlinks naar andere sites die deze site bevat, houden geen enkele bekrachtiging in van de externe site of van de inhoud ervan. De links worden u aangeboden ter informatie en voor uw gebruiksgemak. FIT aanvaardt bijgevolg geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van dergelijke externe websites en hun inhoud. U moet zich hiervan bewust zijn bij het verlaten van de FIT - website en wij moedigen u dan ook aan om de disclaimer en privacy-verklaringen van de websites die u bezoekt te lezen.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wil aanbrengen naar (onderdelen van) de website www.flandersinvestmentandtrade.com of u wil webtoepassingen of delen ervan integreren in uw eigen website, vragen wij u om eerst contact op te nemen met de beheerder van deze site (webmaster@fitagency.be).

III. Wijziging van de inhoud

De inhoud van deze website (policies & hyperlinks inbegrepen) kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

IV. Geschillen

Deze online overeenkomst en alle geschillen en vorderingen die voortkomen uit het gebruik van deze site of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Raadpleging van deze website houdt in dat u zich onderwerpt aan de rechtspraak van de rechtbanken van Brussel, België, en dat u aanvaardt om alle gedingen alleen voor die rechtbanken te brengen.

AUTEURSRECHT & ANDERE INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN

De beschikbare teksten en afbeeldingen op de websites van FIT zijn auteursrechtelijk beschermd.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, hebt u het recht om de informatie op deze website te consulteren, voor persoonlijk of niet-commercieel gebruik en verspreiding te downloaden en te reproduceren, mits u de bron ( www.flandersinvestmentandtrade.com) & rechthebbende (© FIT) vermeldt.

Deze toestemming geldt echter niet voor de teksten waarbij er expliciet beperkingen van het gebruik worden vermeld. Toestemming voor het gebruik van deze teksten kunt u vragen via email (webmaster@fitagency.be), waarna we uw aanvraag verder zullen behandelen.

Voor de reproductie of het gebruik van multimedia-informatie (geluid, beeld, software, e.d.) is altijd voorafgaande toestemming vereist. Over de reproductie van deze informatie kunt u contact opnemen met de beheerder van de site (webmaster@fitagency.be).

Voor materiaal op de website van FIT waarvan het auteursrecht behoort tot een derde gelden de bovenstaande regels niet. In dit geval moet u toestemming tot reproductie vragen aan de betrokken rechthebbenden.

De benamingen, logos en andere tekens die in deze site worden gebruikt, onder andere het logo en de naam van Flanders Investment & Trade, zijn merken en/of handelsnamen die wettelijk beschermd zijn. Elk gebruik ervan of van gelijkaardige tekens is volstrekt verboden zonder het voorafgaandelijk en schriftelijk akkoord van Flanders Investment & Trade.

Persoonlijk e-mailverkeer

Een groot aantal van de afspraken over privacy met betrekking tot de website (cf. supra) gelden ook voor het e-mailverkeer. In de volgende paragrafen herhalen we deze algemene afspraken niet, maar verwijzen u hiervoor graag naar het onderdeel Website in deze policy. Hieronder volgen enkele aanvullende afspraken, specifiek voor het e-mailverkeer.

RESPECT VOOR UW PRIVE-LEVEN

I. Welke persoonlijke gegevens houden we bij?

Het e-mailadres dat u gebruikt bij webregistratie of bij het e-mailverkeer met FIT houden wij bij.

II. Waarvoor gebruiken we deze gegevens?

Door het opgeven van een e-mailadres bij webregistratie op de website www.flandersinvestmentandtrade.com geeft u ons de toestemming om u op dit e-mailadres periodiek promotionele e-mails met informatie over onze dienstverlening, activiteiten en publicaties te sturen. Welke informatie we u toesturen bepaalt u grotendeels zelfs tijdens het registratieproces.

III. Vertrouwelijkheid

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn.
Als u een bericht van FIT bij vergissing hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht (permanent) te wissen. Het is niet toegelaten dit bericht zonder toestemming, geheel of gedeeltelijk, te gebruiken, te kopiëren, openbaar te maken of te verspreiden.

AANSPRAKELIJKHEID

FIT besteedt de uiterste zorg aan de veiligheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Toch blijven fouten altijd mogelijk, ook bij het versturen van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. FIT aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.

E-mailings

Een groot aantal van de afspraken over privacy met betrekking tot de website (cf. supra) gelden ook bij het versturen van. In de volgende paragrafen herhalen we deze algemene afspraken niet, maar verwijzen u hiervoor graag naar het onderdeel Website in deze policy. Hieronder volgen enkele aanvullende afspraken, specifiek voor het versturen van e-mailings.

ALGEMEEN

I. Alle e-mailings zijn in overeenstemming met het wettelijk mandaat van FIT

De missie van FIT (bepaald in het oprichtingsdecreet van 7 mei 2004) bestaat erin om, als element in de sociaal - economische ontwikkeling in Vlaanderen, door middel van zijn binnen- en buitenlands netwerk het internationaal ondernemen op een duurzame wijze te bevorderen door het aanbieden van kwalitatief hoogstaande en specifieke diensten aan alle ondernemingen in Vlaanderen met als doel deze bij alle facetten van het internationaal ondernemen te begeleiden, te ondersteunen en te stimuleren. Het agentschap heeft verder als missie het aantrekken van buitenlandse investeringen in Vlaanderen om een betekenisvolle bijdrage te leveren tot de internationale ontwikkeling van de Vlaamse economie.

Hiervoor ontplooit FIT talloze activiteiten, waaronder ook passieve publicatie en actieve communicatie. In zijn rol van publieke dienstverlener heeft FIT geen commerciële belangen of doelen.

II. Opt-in principe is van toepassing op alle e-mailings van FIT

Bij alle e-mailings van FIT is het opt-in principe van toepassing, maar is ook steeds de mogelijkheid van uitschrijven voorzien. Het benutten van deze mogelijkheid is eenvoudig en praktisch zijn. Ze is ook onmiddellijk, wereldwijd en permanent van toepassing voor het betreffende e-mailadres.

III. Redelijkheid van de communicatie

FIT zal altijd zijn uiterste best doen om te verzekeren dat:

de inhoud van een bericht niet beledigend of kwetsend is.
het contacteren van één ontvanger niet vaker gebeurt dan redelijk is.
de mailings altijd geselecteerde inhoud bevatten die overeenstemt met de gekende voorkeur van de ontvanger, behoudens speciale omstandigheden waarbij een nieuwe mededeling voor alle gebruikers zinvol is.

AANSPRAKELIJKHEID

FIT besteedt de uiterste zorg aan de veiligheid, de betrouwbaarheid en actualiteit van de gegevens die zij verspreidt. Toch blijven fouten altijd mogelijk, ook bij het versturen van de gegevens. De overgebrachte informatie kan onderschept, gewijzigd of vernietigd zijn. Ze kan ook verloren gaan, te laat of onvolledig aankomen of een virus bevatten. FIT aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via e-mail, evenals voor technische storingen en virussen.

BIJKOMENDE VOORZORGEN

Om onnodig internetverkeer en verspilling van server - middelen te voorkomen, nemen wij contact op met onze klanten om problemen met niet correcte adressen op te lossen. Wij deactiveren niet correcte adressen.

Wijzigen van deze disclaimer & privacy policy

FIT heeft het recht om deze website en/of de daarin vervatte informatie of gegevens te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, ook zonder aankondiging.

Dit geldt ook voor de voorwaarden in deze disclaimer en de privacy-verklaring. FIT zal wijzigingen in de disclaimer en privacy-verklaring publiceren op haar website. Wijzigingen gelden direct nadat deze op de website zijn gepubliceerd.

Daarom nodigen wij u uit deze regelgeving regelmatig terug te consulteren zodat u op de hoogte bent van de huidige situatie en u weet welke informatie wij verzamelen, hoe we die gebruiken en onder welke omstandigheden we die eventueel met anderen zouden delen.