U bent hier

Gebruiksvoorwaarden, privacybeleid en cookies

Gebruiksvoorwaarden

​25/05/2018

Deze website wordt beheerd door Flanders Investment & Trade (FIT), met maatschappelijke zetel te  Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel.

FIT kan onderstaande gebruiksvoorwaarden altijd wijzigen. De aangepaste voorwaarden worden bekendgemaakt op de FIT-websites en gelden vanaf het moment van bekendmaking. FIT raadt u aan regelmatig na te gaan of er nieuwe voorwaarden van kracht zijn. 

Voor alle vragen en opmerkingen in verband met de website en in verband met onderstaande kennisgeving kan u terecht op bovenstaand adres of op het e-mailadres: info@fitagency.be. Voor klachten kan u terecht op het e-mailadres: klachten.iv@vlaanderen.be.

Wanneer u de FIT-websites gebruikt, aanvaardt u automatisch en onvoorwaardelijk onderstaande gebruiksvoorwaarden. FIT raadt u aan ze aandachtig te lezen. 

Correctheid van de informatie

FIT besteedt veel aandacht en zorg aan haar websites en streeft ernaar dat alle informatie zo volledig, juist, begrijpelijk, nauwkeurig en actueel mogelijk is.

Ondanks alle inspanningen kan het gebeuren dat de informatie niet volledig, juist, nauwkeurig of bijgewerkt is of wordt weergegeven. Het gebruik van de informatie is op uw eigen risico en FIT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie.

Dit geldt in het bijzonder voor de hyperlinks vanop de FIT-websites naar websites van andere overheden, instanties en organisaties, en naar informatiebronnen die door derden worden beheerd.

FIT beschikt voor deze sites over geen enkele technische of inhoudelijke controle of zeggenschap en kan daarom geen enkele garantie bieden over de volledigheid of juistheid van de inhoud en over de beschikbaarheid van de websites en informatiebronnen.

Hergebruik van de informatie

U mag de informatie op de FIT-websites hergebruiken mits duidelijke bronvermelding. U mag de informatie echter niet doorverkopen.

U mag op uw eigen website een link aanbrengen naar de FIT-websites. De webpagina waarop de link staat, moet volledig verdwijnen en het URL-adres van de FIT-website moet duidelijk zichtbaar zijn.

Privacybeleid

Algemeen beleid op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming
25/05/2018

Flanders Investment & Trade (FIT) respecteert uw rechten bij de verwerking van uw persoonsgegevens. In deze verklaring leest u hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, verwerken en gebruiken. Deze privacyverklaring geeft het algemene beleid aan op het vlak van gegevensverwerking en -bescherming van:

Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37, 1030 Brussel, België
BE0242.401.911

FIT bewaart, verwerkt en gebruikt persoonsgegevens bij uw bezoek aan onze website en bij het invullen van één of meerdere van onze contactformulieren. Dit om, mits uw expliciete toestemming:

 • U als klant persoonlijke ondersteuning te bieden en u daarvoor te kunnen contacteren;
 • Uw vragen om advies te behandelen;
 • Uw deelname aan onze acties te beheren;
 • Uw klachten te behandelen;
 • Uw website-ervaring te verbeteren.

We hebben het recht om het beleid te wijzigen en aan te passen. Wijzigingen en aanpassingen melden we altijd via de website.

Contactgegevens Functionaris Voor Gegevensbescherming (FG)
Louis Malfait
E: privacy@fitagency.be

Contactgegevens Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
E: commission@privacycommission.be

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

FIT verwerkt uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring gebruiken we het persoonlijk voornaamwoord “we” om te verwijzen naar FIT. FIT is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens die in deze verklaring worden omschreven en toegelicht. We verwerken alleen persoonsgegevens en we laten alleen persoonsgegevens verwerken als dat noodzakelijk is om de taken die ons zijn toebedeeld, te kunnen verrichten. We verwerken de gegevens altijd in overeenstemming met de bepalingen van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG), en met de bepalingen van de federale en Vlaamse regelgeving over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens.

Als u algemene vragen hebt over de manier waarop we uw persoonsgegevens verwerken, kunt u contact opnemen met de functionaris voor gegevensbescherming (FG) van FIT door te mailen naar privacy@fitagency.be. In het Engels is dat de data protection officer (DPO). U kunt ook terecht bij de FG met opmerkingen en suggesties en om uw rechten uit te oefenen.

Wanneer verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We verzamelen en verwerken uw persoonsgegevens als u een van onze diensten aanvraagt of contact met ons opneemt in het kader van de diensten die we verlenen. We kunnen uw persoonsgegevens ook verwerken als u een algemene vraag aan ons stelt.

Welke gegevens verwerken we over u?

We verwerken uw persoonsgegevens. Dat zijn de gegevens die u identificeren of die een band leggen met u als natuurlijke persoon. FIT verwerkt in dit kader de door u aangeleverde persoonsgegevens:

 • Identificatie- en contactgegevens;
 • Gegevens over uw beroep, uw functie;
 • Gegevens over de door u gebruikte sociale media;
 • Gegevens over uw interessegebieden (locatie, domeinen, thema’s);
 • Authenticatiegegevens;
 • Cookies.
Hoe verzamelen en verwerken we uw persoonsgegevens?

We gebruiken drie manieren om uw persoonsgegevens te verkrijgen:

 • We kunnen gegevens rechtstreeks bij u opvragen in een formulier of in documenten die u bij een formulier moet voegen. Die documenten zijn opgesomd in de regelgeving.
 • We verzamelen gegevens door middel van digitale cookies.
 • Daarnaast vragen we gegevens op bij andere overheidsdiensten die er al over beschikken. We leven daarbij altijd de bepalingen na over de bescherming van natuurlijke personen bij de verwerking van persoonsgegevens, die in voorkomend geval op federaal of Vlaams niveau vastgelegd zijn.
Waarvoor verwerken we uw persoonsgegevens?

We verwerken uw persoonsgegevens om een dienst te verlenen die u bij ons aanvraagt. Het gaat in het bijzonder om de volgende diensten:

 • Uw profiel beheren;
 • U als klant persoonlijke ondersteuning bieden en te contacteren;
 • U de nieuwsbrieven waarop u bent geabonneerd bezorgen;
 • U uitnodigen voor evenementen en groepsreizen georganiseerd door FIT (‘e-mail-alert’);
 • U het Wereldwijs-magazine toesturen;
 • Uw subsidie-aanvragen behandelen;
 • Uw adviesvragen behandelen;
 • Uw deelname aan onze acties beheren;
 • Uw persoonsgegevens aan onze partners bezorgen;
 • Uw onderneming (inter)nationaal promoten bij derden;
 • Uw klachten behandelen;
 • Uw website-ervaring verbeteren.
Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

FIT verbindt zich ertoe uw persoonsgegevens niet langer te bewaren dan noodzakelijk. Uw persoonsgegevens worden samen met het stopzetten van uw profiel verwijderd of binnen hun context geanonimiseerd.

Delen we uw persoonsgegevens mee aan anderen?

Uw gegevens worden hoofdzakelijk intern verwerkt door onze medewerkers.

Verder is het mogelijk dat we voor bepaalde specifieke diensten een beroep doen op derden. Deze partijen worden hiervoor aan strikte voorwaarden gehouden. Zij ontvangen enkel gegevens die strikt noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de dienst(en) waarvoor wij op hen beroep doen.

Zo wisselen we: anonieme gebruiksinformatie van onze websites uit met Google Analytics, LeadFeeder, onze webhosting leverancier, en cloudserviceprovider. In het kader van evenementen en missies delen wij mogelijk uw persoonsgegevens met partners. In dat geval zal u steeds een duidelijk en transparant overzicht kunnen raadplegen van deze partijen en de betrokken gegevens.

Soms zijn we wettelijk of decretaal verplicht om uw persoonsgegeven door te geven of hebben overheidsdiensten het recht om bij ons gegevens op te vragen. Ze moeten daarvoor over een machtiging beschikken.

Worden uw persoonsgegevens doorgegeven buiten de Europese Unie?

Afhankelijk van uw vraag of interesse kunnen wij uw gegevens bezorgen aan (potentiële) investeerders en partners buiten de Europese Unie.

We doen dit ook als we gebruikmaken van een cloudserviceprovider. In dat geval nemen we alle mogelijke maatregelen om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden beschermd zoals bepaald in de Europese, federale en Vlaamse regelgeving.

Wat zijn uw rechten?

FIT wenst volledig transparant te zijn over de verwerking van uw persoonsgegevens en stelt ook de kwaliteit van uw persoonsgegevens voorop. U hebt als individu recht op:

 • Inzage in uw persoonsgegevens;
 • Overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens;
 • Aanpassingen van uw persoonsgegevens indien deze foutief of onvolledig zijn;
 • Tijdelijke of definitieve beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens (inclusief het intrekken van uw toestemming);
 • Verwijderen van uw persoonsgegevens.

Als we uw persoonsgegevens verwerken in het kader van het algemeen belang, kunt u zich op elk moment verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. We wegen dan af of uw individuele belangen zwaarder doorwegen dan het algemeen belang dat we nastreven met de verwerking. Als we uw gegevens niet langer mogen of kunnen verwerken, is het ook niet mogelijk om u de dienst of het voordeel waar u aanspraak op maakt, te verlenen.

U kunt daarvoor contact opnemen met onze FG via privacy@fitagency.be als u vindt dat uw gegevens niet langer relevant zijn. We vragen dan een bewijs van uw identiteit zodat uw gegevens niet worden meegedeeld aan iemand die er geen recht op heeft.

FIT behoudt zich echter het recht te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Zo moeten wij in sommige gevallen aan enkele wettelijke bewaartermijnen voldoen, waardoor we uw verzoek niet altijd kunnen inwilligen. In dat geval zullen wij evalueren welke persoonsgegevens we kunnen wissen en u daarvan op de hoogte stellen.

Als u het niet eens bent met de manier waarop we uw gegevens verwerken, kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming (FG) via privacy@fitagency.be. Daarnaast kunt u een klacht indienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit (zie onderstaande contactgegevens).

Hoe worden uw persoonsgegevens beveiligd?

FIT stelt alles in het werk om de toegankelijkheid, confidentialiteit, veiligheid en integriteit van uw persoonsgegevens continu te garanderen. Bovendien zijn onze medewerkers van ambtswege gebonden aan confidentialiteit, en is de toegang tot gegevens steeds beleidsmatig beperkt waar nodig.

Ook wordt steeds de mogelijke impact van gegevens op uw privacy uitgebreid geanalyseerd om uw rechten, de veiligheid en de bescherming hiervan te garanderen. Mocht zich onvoorzien een incident voordoen waarbij uw persoonsgegevens betrokken zijn, verwittigt FIT u volgens de wettelijk voorziene voorwaarden.

 

Cookiebeleid

De websites van FIT maken gebruik van ‘cookies’. Dit zijn kleine data- of tekstbestanden die op uw computer of uw mobiel apparaat worden geïnstalleerd als u een website bezoekt of gebruik maakt van een (mobiele) applicatie.

Het cookie-bestand bevat een unieke code die toelaat om uw browser te herkennen gedurende het bezoek aan de online-dienst of bij latere, herhaalde bezoeken.

FIT gebruikt deze cookies om uw surfervaring gemakkelijker en aangenamer te maken en om de inhoud van haar websites beter af te stemmen op uw behoeften en voorkeuren.

FIT gebruikt de data van de cookies ook voor Google Analytics, een systeem dat anonieme, algemene rapportering voorziet over het gebruik van de websites. Meer informatie vindt u bij Google.

U kunt de installatie van cookies weigeren via uw browserinstellingen, maar dan zullen sommige onderdelen van onze websites niet of niet optimaal werken.