U bent hier

Subsidies voor prospectie of zakenreis buiten Europa

Onderstaande informatie is enkel nog geldig voor aanvragen ingediend vóór 26 april 2016.  

Een goede manier om een nieuwe markt te benaderen, is ter plaatse gaan voor een persoonlijk contact met potentiële kopers, verdelers of investeerders.
Onze subsidies voor reizen stimuleren Vlaamse bedrijven om vlugger de stap naar hun doelmarkt te zetten.

Criteria

 • Uw onderneming moet een kmo zijn.
 • De exploitatiezetel van uw onderneming moet zich in het Vlaamse gewest bevinden.
 • De goederen en/of diensten waarvoor u prospectie doet, moeten bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde creëren in het Vlaamse gewest.
 • Voor dezelfde kosten mag geen andere financiële steun aangevraagd of verkregen zijn van een andere instelling of overheid.
 • Alle verbintenissen ten aanzien van Flanders Investment & Trade moeten nageleefd zijn.
 • Het initiatief moet betrekking hebben op een land buiten de Europese Economische Ruimte (dus niet de landen van de Europese Unie, Liechtenstein, Noorwegen en Ijsland) waar uw onderneming nog geen of een beperkte afzet heeft.
 • Er kunnen maximaal 3 reizen naar eenzelfde land gesubsidieerd worden binnen een periode van vijf jaar volgend op de datum van de eerste toekenning.
 • U bent verplicht om contact op te nemen met het kantoor van Flanders Investment & Trade (FIT) in het geprospecteerde land. Deze voorwaarde geldt niet als de prospectiereis wordt georganiseerd door FIT zelf.

Financiële tussenkomst door Flanders Investment & Trade

De tussenkomst voor reizen is beperkt tot de reiskosten en de verblijfkosten.

De reis- en verblijfkosten zijn vaste vergoedingen:

 • De reiskosten omvatten de kosten voor de verplaatsing naar het betrokken land, alsook de kosten voor binnenlandse verplaatsingen. Bij een reis naar meerdere landen kan slechts 60% van de reiskosten per land in rekening gebracht worden.
 • De verblijfkosten dekken onder meer de hotelkosten, de maaltijden en communicatiekosten. De verblijfkosten worden toegekend per overnachting. Het forfaitaire bedrag voor de verblijfkosten bestaat uit twee componenten, namelijk logies (60%) en dagvergoeding (40%), die apart kunnen worden uitbetaald afhankelijk van de aangeleverde bewijsstukken.

De steun wordt toegekend voor één afgevaardigde per reis. Deze afgevaardigde dient een duurzaam contractuele band te hebben met uw onderneming. Reizen van buitenlandse handelsagenten zijn niet subsidieerbaar.

Deze vorm van steun kan ook aangewend worden voor studenten die een korte specifieke prospectie-opdracht vervullen voor de onderneming die de aanvraag indient. Het initiatief moet wel kaderen in het studieprogramma.

Link: forfaits reis- en verblijfkosten

Uitbetalingsvoorwaarden

 • Het reisverslag en de bewijsstukken van de gemaakte reis- en verblijfkosten moeten uiterlijk 3 maanden na de betekening van de gunstige beslissing bezorgd worden aan de centrale zetel van Flanders Investment & Trade in Brussel.
 • Om de verslaggeving te vergemakkelijken stelt FIT een modelverslag ter beschikking. Zie onderaan deze pagina.
 • De uitbetaling is beperkt tot het toegekende bedrag en de kosten waarvoor bewijsstukken bezorgd worden.
 • De minimale subsidie bedraagt 500 euro. De door FIT aanvaarde kosten moeten daarom minimaal 1.000 euro bedragen.
 • Alle in aanmerking genomen kosten zijn exclusief btw.

Aanvraagprocedure

 • De volledige aanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de afreisdatum on line ingediend worden bij Flanders Investment & Trade.
 • In geval van éénduidig bewezen en aanvaarde hoogdringendheid (neem desgevallend steeds contact op met de dossierbeheerders) kan van deze regel afgeweken worden voorzover de volledige aanvraag uiterlijk vóór de aanvang van het initiatief in het bezit is van FIT.
 • Aanvragen die ingediend worden tijdens of na afloop van het initiatief kunnen niet worden gesubsidieerd.

De aanvraag bevat de volgende documenten:

 • een volledig ingevuld elektronisch aanvraagformulier
 • een grondige beschrijving van het initiatief en de motivatie van de onderneming, samen met een afsprakenprogramma
 • een opsomming van de landen of regio’s waarvoor steun wordt gevraagd, met een duidelijke uitsplitsing van het aantal gevraagde overnachtingen per land of regio.U moet bij een subsidieaanvraag zowel het IBAN-nummer als de BIC op te geven van de rekening waarop de subsidie dient gestort te worden. In het kader van de Single European Payments Area (SEPA) zijn dit immers twee gegevens waarover FIT dient te beschikken om een betaling te kunnen uitvoeren. Deze gegevens vindt u op het rekeninguittreksel van de betreffende bankrekening. Houd deze gegevens bij te hand wanneer u uw online aanvraag start.

Algemene voorwaarden

Lees hier de algemene voorwaarden na om in aanmerking te komen voor subsidies.

Bijkomende informatie

Modelverslag Zakenreis (DOC – 726 kB)

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: 02 504 88 20