U bent hier

Subsidies voor de intrek in een dienstencentrum

Onderstaande informatie is enkel nog geldig voor aanvragen ingediend vóór 26 april 2016.  

Dankzij de erkende dienstencentra van Flanders Investment & Trade hebben Vlaamse bedrijven - tegen betaling - modern uitgeruste kantoorruimtes op toplocaties wereldwijd tot hun beschikking.
FIT komt - met een maximum van 50% - tussen in de kosten van het gebruik van deze dienstencentra.

Criteria

 • Uw onderneming moet een kmo zijn.
 • De exploitatiezetel van uw onderneming moet zich in het Vlaamse Gewest bevinden.
 • Uw goederen en/of diensten moeten bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde creëren in het Vlaamse gewest.
 • Voor dezelfde kosten mag geen financiële steun aangevraagd of verkregen zijn van een andere instelling of overheid.
 • Alle verbintenissen ten aanzien van Flanders Investment & Trade (FIT) moeten nageleefd zijn.
 • Het initiatief moet betrekking hebben op een land buiten de Europese Economische Ruimte (dus buiten de Europese unie, Noorwegen, Liechtenstein en IJsland) waar uw onderneming nog geen of een beperkte afzet heeft.
 • Uw volledige aanvraag, inclusief de vereiste bijlagen, moet uiterlijk 15 kalenderdagen voor de intrek in het dienstencentrum gebeuren.
 • Neemt uw onderneming met de financiële steun van FIT zijn intrek in een erkend dienstencentrum, dan kan uw onderneming gedurende de periode waarop de steun betrekking heeft, geen aanspraak meer maken op financiële steun voor afzonderlijke initiatieven in hetzelfde land.

Financiële tussenkomst door Flanders Investment & Trade

 • De subsidie bestaat in een bijdrage van maximaal 50% in de kosten voor het gebruik van het dienstencentrum.
 • De aanvaarde kosten bedragen maximaal 4.000 euro per maand voor een periode van minimaal 3 en maximaal 18 maanden.
 • De subsidie kan voor verschillende dienstencentra en voor verschillende termijnen worden aangevraagd, maar de subsidieerbare periode moet minstens 3 maanden bedragen.

Uitbetalingsvoorwaarden

 • Een activiteitenverslag, opgesteld volgens een model dat werd vastgesteld door de gedelegeerd bestuurder, moet binnen 3 maanden na afloop van de gesubsidieerde periode worden voorgelegd aan Flanders Investment & Trade (FIT). U vindt het modelverslag onderaan deze pagina.
 • Kopieën van de facturen en overeenkomstige betaalbewijzen moeten voorgelegd worden aan FIT, uiterlijk 3 maanden na afloop van de gesubsidieerde periode.
 • FIT kan beslissen om een extern fiduciair kantoor aan te wijzen dat de reële uitgaven zal controleren. De kosten die gepaard gaan met de controle van een door FIT aangesteld extern fiduciair kantoor zijn ten laste van de begunstigde onderneming.
 • De subsidie kan worden uitbetaald op het einde van elke subsidieerbare periode.
 • De uitbetaling is beperkt tot het toegekende bedrag en de reële kosten van de Vlaamse onderneming.
 • De minimale subsidie bedraagt 500 euro. De door FIT aanvaarde kosten moeten minstens 1.000 euro bedragen.
 • Alle in aanmerking genomen kosten zijn exclusief btw.

Aanvraagprocedure

De volledige aanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de intrek in het dienstencentrum ingediend worden bij Flanders Investment & Trade.

In geval van éénduidig bewezen en aanvaarde hoogdringendheid (neem desgevallend steeds contact op met de dossierbeheerders) kan van deze regel afgeweken worden voorzover de volledige aanvraag uiterlijk vóór de aanvang van het initiatief in het bezit is van FIT.
Aanvragen die ingediend worden tijdens of na afloop van het initiatief kunnen niet worden gesubsidieerd.

De aanvraag bevat de volgende documenten:

 • een volledig ingevuld elektronisch aanvraagformulier
 • een grondige beschrijving van het initiatief en de motivatie van de onderneming
 • een gedetailleerde kostenraming, samen met een kopie van het gesloten dienstverleningscontract of ontwerpcontract.
 • U dient bij een subsidieaanvraag zowel het IBAN-nummer als de BIC op te geven van de rekening waarop de subsidie dient gestort te worden. In het kader van de Single European Payments Area (SEPA) zijn dit immers twee gegevens waarover FIT dient te beschikken om een betaling te kunnen uitvoeren. Deze gegevens vindt u op het rekeninguittreksel van de betreffende bankrekening. Houd deze gegevens bij de hand wanneer u uw aanvraag online indient.

Beoordeling

Flanders Investment & Trade (FIT) zal bij de beoordeling van uw aanvraag onder meer rekening houden met:

 • de adviezen van de afgevaardigden van FIT in het binnen- en het buitenland
 • het professionele karakter van de aanvrager en de aanpak van het initiatief
 • de meerwaarde van het voorgestelde initiatief voor de Vlaamse economie in het algemeen en de potentiële weerslag op het vlak van tewerkstelling in Vlaanderen in het bijzonder. Ondernemingen die hun intrek nemen in een dienstencentrum met het oog op delocalisatie, hetzij op korte, middellange of lange termijn zullen niet gesteund worden.

FIT zal binnen 45 werkdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing nemen over de toekenning van de subsidie en over de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Algemene voorwaarden

Neem een kijkje in de algemene voorwaarden waaraan u moet voldoen om in aanmerking te komen voor een subsidie.

Bijkomende informatie

Modelverslag dienstencentrum (DOC – 713 kB)

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64