U bent hier

Subsidies voor de aanmaak productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassing in vakmedia

Onderstaande informatie is enkel nog geldig voor aanvragen ingediend vóór 26 april 2016.  

Ondernemingen moeten vaak grote inspanningen leveren om hun producten of diensten in het buitenland voor te stellen in de taal van hun potentiële afnemers. Daarom voorziet FIT steun voor de aanmaak van productdocumentatie en commerciële vertalingen.

Criteria

 • Uw onderneming moet een kmo zijn.
 • De exploitatiezetel van uw onderneming moet zich in het Vlaamse gewest bevinden.
 • De goederen en/of diensten waarvoor u de productdocumentatie laat aanmaken, moeten bij de productie, verwerking of prestatie een duidelijke toegevoegde waarde creëren in het Vlaamse gewest.
 • Voor dezelfde kosten mag geen financiële steun aangevraagd of verkregen zijn van een andere instelling of overheid.
 • Alle verbintenissen ten aanzien van Flanders Investment & Trade moeten nageleefd zijn.
 • Productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in het Nederlands komen niet in aanmerking voor steun.
 • De steun is zowel mogelijk voor de aanmaak van productdocumentatie onder de vorm van gedrukte brochures, CD Rom’s, websites, enz.
 • Handleidingen komen niet voor subsidiëring in aanmerking.

Financiële tussenkomst van Flanders Investment & Trade

De steun bestaat uit een bijdrage van maximaal 40% in de externe kosten voor de aanmaak van productdocumentatie, commerciële vertalingen en inlassingen in vakmedia (gespecialiseerd vak- en tijdschriften) in een andere taal dan het Nederlands.

De maximale steun per onderneming voor dit initiatief bedraagt 3.000 euro op jaarbasis. Gelet de wettelijke doorlooptijd van een steunaanvraag kan FIT niet garanderen dat aanvragen die ingediend worden na 1 oktober nog in het lopende kalenderjaar kunnen beslist worden.

Uitbetalingsvoorwaarden

 • Een kopie van het gesubsidieerde document moet uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving van de beslissing aan Flanders Investment & Trade (FIT) worden voorgelegd.
 • Een kopie van de factuur en het overeenkomstig betaalbewijs (debetbericht van de bank) moet uiterlijk 6 maanden na de kennisgeving van de beslissing aan FIT worden voorgelegd.
 • Uit het document moet, in voorkomend geval, blijken dat de aanvrager zijn verbintenis tot vermelding van FIT als mede-financier is nagekomen.
 • De uitbetaling is beperkt tot het toegekende bedrag en de kosten waarvoor bewijsstukken bezorgd worden.
 • Alle in aanmerking genomen kosten zijn exclusief btw.
 • De minimale subsidie bedraagt 500 euro. De door FIT aanvaarde kosten moeten minstens 1.250 euro bedragen.

Aanvraagprocedure

De volledige aanvraag moet uiterlijk 15 kalenderdagen vóór de opdracht tot realisatie ingediend worden bij FIT.

In geval van éénduidig bewezen en aanvaarde hoogdringendheid (neem desgevallend steeds contact op met de dossierbeheerders) kan van deze regel afgeweken worden voorzover de volledige aanvraag uiterlijk vóór de aanvang van het initiatief in het bezit is van FIT.
Aanvragen die ingediend worden tijdens of na afloop van het initiatief kunnen niet worden gesubsidieerd.

De aanvraag bevat de volgende documenten:

 • een volledig ingevuld elektronisch aanvraagformulier
 • een grondige beschrijving van het initiatief en de aanpak ervan in het kader van het geplande exportproject, alsook de motivatie van de onderneming.
 • een gedetailleerde kostenraming, samen met een kopie van één of meer geselecteerde offertes.
 • bij de creatie van websites kan FIT eisen om als mede-financier te worden opgenomen.

U dient bij een subsidieaanvraag zowel het IBAN-nummer als de BIC op te geven van de rekening waarop de subsidie dient gestort te worden. In het kader van de Single European Payments Area (SEPA) zijn dit immers twee gegevens waarover FIT dient te beschikken om een betaling te kunnen uitvoeren. Deze gegevens vindt u op het rekeninguittreksel van de betreffende bankrekening. Houd die gegevens bij de hand wanneer u uw aanvraag online indient.

Beoordeling

Flanders Investment & Trade (FIT) zal bij de beoordeling van de aanvraag onder meer rekening houden met:

 • de adviezen van de afgevaardigden van FIT in het binnen- en het buitenland
 • het professionele karakter van de aanvrager en de aanpak van het initiatief
 • de meerwaarde van het voorgestelde initiatief voor de Vlaamse economie in het algemeen en de potentiële weerslag op het vlak van tewerkstelling in Vlaanderen in het bijzonder.

FIT zal binnen 45 werkdagen na de indiening van de volledige aanvraag een beslissing nemen over de toekenning van de subsidie en over de toekennings- en uitbetalingsvoorwaarden. De aanvrager wordt schriftelijk in kennis gesteld van de beslissing.

Algemene voorwaarden

Neem een kijkje in het overzicht van de voorwaarden waaraan u moet voldoen om een subsidie van Flanders Investment & Trade te krijgen.

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64