U bent hier

Subsidie voor een prospectiereis buiten de EU, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen

Deze infofiche is een samenvatting. Enkel de volledige tekst, goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 11 maart 2016, is rechtsgeldig voor de beoordeling van uw subsidieaanvraag.

1.  Voor wie en waarom

 • Deze subsidie is voor kmo's, ondernemersorganisaties en (gemengde) kamers van koophandel. 
 • Prospectiereizen zijn een goede manier om een nieuwe markt te benaderen en ter plaatse persoonlijke contacten te leggen met potentiële klanten en partners. Maar de kosten kunnen hoog oplopen. Met deze subsidie wil Flanders Investment & Trade (FIT) uw prospectiereizen financieel ondersteunen. 
 • De subsidie is enkel voor uw prospectiereizen buiten de Europese Economische Ruimte (EER).
  • Uw prospectiereis naar een land binnen de EU, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen komt niet in aanmerking.
  • Maar sinds 1 januari 2021 kunt u ook dus een subsidie aanvragen voor uw prospectiereis naar het Verenigd Koninkrijk (VK).

2. Wat zijn de voorwaarden

 • U vraagt de subsidie aan in naam van uw kmo, ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel.
  • Indien kmo: uw onderneming beantwoordt aan de  Europese basisdefinitie van een kmo én heeft een exploitatiezetel in het Vlaamse Gewest.
  • Indien ondernemersorganisatie of (gemengde) kamer van koophandel: uw organisatie mag niet in aanmerking komen voor een structurele financiering bij FIT. ​Voor meer info: subsidies@fitagency.be of +32 2 504 88 64.
 • Uw onderneming of organisatie heeft een Belgisch ondernemingsnummer.
  • Uitzondering: de gemengde kamers van koophandel in het buitenland.
 • Uw onderneming of organisatie is in orde met de sociale en fiscale wetgeving.
 • Uw onderneming of organisatie heeft alle verbintenissen ten aanzien van FIT nageleefd.

 • U krijgt voor deze prospectiereis geen financiële steun van een andere instelling of overheid.
 • Uw prospectiereis heeft betrekking op een land buiten de Europese Economische Ruimte.
  • Dus niet: een land binnen de Europese Unie, IJsland, Liechtenstein of Noorwegen.

 • Het land dat u prospecteert is een 'nieuwe markt' voor uw onderneming. 
  • Dat wil zeggen dat uw onderneming er geen of weining afzet realiseert. 
 • De prospectie betekent een meerwaarde voor het economisch bedrijfsleven in het Vlaamse Gewest.
  • Er wordt bij de beoordeling rekening gehouden met de meerwaarde die in Vlaanderen gecreëerd wordt met of toegevoegd wordt aan de goederen en diensten. Hierbij wordt in eerste instantie gekeken naar de rechtstreekse arbeidsplaatsen. Aankoopreizen komen niet in aanmerking voor subsidie.
 • U neemt contact op met het kantoor van FIT dat verantwoordelijk is voor het land dat u prospecteert.
  • Dit kan voor of tijdens uw prospectiereis: telefonisch, via e-mail of door een bezoek aan het kantoor. De contactgegevens van onze kantoren vindt u op de contactpagina.
  • Onderneemt u de prospectiereis in het kader van een groepszakenreis van FIT of deelname aan beurs met FIT, dan hoeft u geen contact op te nemen met ons kantoor.

3. Hoeveel bedraagt de subsidie

 • De subsidie wordt berekend op basis van de forfaitaire bedragen voor de reis- en verblijfkosten.
  • De forfaitaire bedragen voor reiskosten dekken de kosten voor de verplaatsing naar en in het betrokken land.
  • De forfaitaire bedragen voor verblijfskosten worden toegekend per aanvaarde overnachting en dekken enerzijds de logieskosten (60%) en anderzijds de maaltijd- en communicatiekosten (40%).
 • Standaard subsidie:
  • 50% van de forfaitaire bedragen.
 • Voor kmo’s die sedert 1 september 2005 minder dan 4 goedgekeurde subsidieaanvragen hebben bij FIT:
  • 75% van de forfaitaire bedragen. 
 • Voor een prospectiereis naar meerdere landen:
  • de forfaitaire bedragen voor de reiskosten per land worden verminderd met 40%.
 • Indien u geen bewijsstukken voor uw logieskosten kan voorleggen:
  • de forfaitaire bedragen voor verblijfkosten worden verminderd met 60%.
 • De steun wordt toegekend voor één afgevaardigde per reis.
  • Deze afgevaardigde heeft een contractuele band met uw onderneming of organisatie: bijvoorbeeld een bestuurder of exportmanager.
  • Een student die een korte specifieke prospectie-opdracht vervult voor uw onderneming of organisatie komt ook in aanmerking. Het initiatief moet kaderen in een studieprogramma.

4. Hoe uw subsidie aanvragen

 • Uw volledige aanvraag moet uiterlijk 7 kalenderdagen vóór de afreisdatum ingediend worden.
  • In geval van bewezen hoogdringendheid kan de aanvraag uitzonderlijk ingediend worden tot net voor de aanvang van uw prospectiereis. Neem hiervoor altijd contact op met uw dossierbeheerder bij FIT.
  • Aanvragen ingediend tijdens of na afloop van uw prospectiereis worden nooit aanvaard.
 • Een volledige aanvraag bij een prospectiereis samen met FIT =
  1. Volledig ingevuld aanvraagformulier
  2. Bevestiging van uw vlucht- en hotelreservaties 
 • Een volledige aanvraag bij een prospectiereis zonder FIT =
  1. Volledig ingevuld aanvraagformulier
  2. Afsprakenprogramma
  3. Bevestiging van uw vlucht- en hotelreservaties 

5. Hoe en binnen welke termijn wordt uw aanvraag beoordeeld

 • Bij de beoordeling van uw aanvraag houdt FIT rekening met:
  • de volledigheid van uw dossier. Voor individuele zakenreizen is dit inclusief een afsprakenprogramma;
  • de Vlaamse toegevoegde waarde;

  • de adviezen van uw adviseur Internationaal Ondernemen en de betrokken Vlaams economisch vertegenwoordiger.
 • FIT streeft ernaar om binnen 60 kalenderdagen na ontvangst van uw volledige aanvraag een beslissing te nemen over de toekenning van de subsidie. Maar omwille van de grote toestroom van subsidieaanvragen kan deze periode overschreden worden. De termijn kan ook oplopen voor nieuwe klanten. We danken u alvast voor uw begrip.
  • U wordt via e-mail op de hoogte gebracht van deze beslissing.

6. Wat zijn de uitbetalingsvoorwaarden

Bijkomende informatie

Nog vragen?

Dienst Subsidies
Flanders Investment & Trade
Koning Albert II-laan 37
1030 Brussel
E: subsidies@fitagency.be
T: +32 2 504 88 64