U bent hier

Marktstudies

Onze collega's van het kantoor in Shanghai maakten een studie over de fotovoltaïsche industrie van China. In deze studie wordt er een grondige analyse gemaakt van de ontwikkelingsstatus en -situatie. De fotovoltaïsche industrie is namelijk één van de belangrijkste opkomende industrieën in China.

Extreme waterschaarste is een van de grootste duurzaamheidsuitdagingen van Jordanië en vormt een bedreiging voor het economische groeipotentieel, de duurzaamheid van het milieu en de sociale ontwikkeling. De regering is zich sterk van deze risico's bewust.  De  waterzekerheid garanderen is dan ook een essentieel onderdeel van de Jordaanse ontwikkelingsplannen. Het verbeteren van de waterzekerheid is opgenomen in het Vision 2025-programma.

Met "energietransitie" wordt de noodzaak bedoeld om de energiemix te veranderen met minder gebruik van fossiele energiebronnen (tot het punt van eliminatie), alsmede een rationeler gebruik van energie. Italië heeft, specifiek voor energie, het document 'Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima' (PNIEC) gepresenteerd waarin het specifieke doelstellingen, initiatieven en passende maatregelen vaststelt om de in het Europese kader gestelde doelen te bereiken. Dit document wordt geactualiseerd via het 'Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza' (PNRR), het nationale herstel- en veerkrachtplan, met name in het pakket "Fit for 55".
Na een algemeen overzicht belicht deze marktstudie de stand van zaken voor de belangrijkste hernieuwbare energiebronnen, waarbij het potentieel, de beperkingen en de ermee verbonden kansen voor Vlaamse bedrijven in de sector energie en aanverwante diensten onder de loep worden genomen. 

De watervoorraden van Marokko staan onder toenemende druk door o.a. bevolkings- en industriële groei, intensieve landbouw, klimaatverandering, overexploitatie van bestaande waterbronnen enzovoort. In deze studie krijgt u niet alleen een inzicht in de bestaande Marokkaanse watermarkt, maar wordt ook dieper ingegaan op de overheidsactoren en de publieke actoren, hun projecten en de manier waarop u best deelneemt aan zulke projecten.

Efficiënte gemeentelijke afvalverwerking is een essentiële voorwaarde om duurzame steden en gemeenschappen op te bouwen met een verantwoorde consumptie en productie. Deze studie schets de situatie van het beheer van het stedelijk afval in Iran en meer specifiek in de hoofdstad Teheran.

Marokko heeft zichzelf grootse doelstellingen gesteld wat betreft de vergroening van haar energiemix. De hernieuwbare energiesector vormt een prioriteit in het Koninkrijk Marokko. Het land beschikt over een grote wind- en zonne-energiecapaciteit alsook over een ideale ligging tussen Europa en Afrika. Deze marktstudie bespreekt de verschillende lopende projecten en opportuniteiten in de hernieuwbare energiesector. Deze studie is een update van de marktstudie "De hernieuwbare energiesector in Marokko" die in 2022 werd gepubliceerd.

Het belang van de automotivesector voor de Hongaarse economie kan moeilijk overschat worden. Deze studie laat u kennismaken met deze belangrijke sector die ondanks de nog steeds doorwerkende gevolgen van de coronapandemie en de heersende geopolitieke onzekerheid blijft groeien. U vindt hier o.m. antwoorden op vragen als: Hoe zit het met e-mobility in het land? Produceert Hongarije zelf batterijen? Is waterstof er ook een hot topic? Steunt de overheid de nieuwe technologische ontwikkelingen? 

De circulaire economie in Israël is in volle ontwikkeling en biedt potentieel voor de Vlaamse bedrijven. Ondanks de coronacrisis intensiveren de Israëlische inspanningen zich op dit gebied. U vindt een stand van zaken in deze update van onze studie over de circulaire economie in Israël van 2019. Kom meer te weten over de nieuwe trends die zich in deze sector ontwikkelen en lees deze update. 

Het doel van dit korte overzicht is het vorige document te actualiseren en, meer specifiek, om licht te werpen op de nieuwe trends en hun betekenis, met een focus op een aantal facetten van de circulaire economie; facetten die veranderingen hebben ondergaan sinds de publicatie van het eerste overzicht over deze sector.

Als kandidaat-lidstaat van de EU moet Servië haar wet- en regelgeving rondom milieu aanpassen aan het Europese acquis. Hoewel het land al stappen in de juiste richting gezet heeft, zijn extra inspanningen nodig voor o.m. water- en afvalbeheer. Servië moet in deze domeinen een grote achterstand wegwerken en kan hiervoor rekenen op ondersteuning door Europa en verschillende internationale financiële instellingen. In deze studie vindt u een stand van zaken van de uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt.

Het doel van deze studie is om een globaal overzicht te geven van de renewable sector in India en hiermee de Vlaamse bedrijven te helpen in hun zoektocht naar opportuniteiten. 

De afdeling 'Science and Technology' van het Iraanse President's Office heeft een uitgebreide publicatie uitgebracht waarin de prestaties van Iran op verschillende domeinen van wetenschap en technologie worden belicht. De studie biedt een interessant inzicht in tal van domeinen gaande van nanotechnologie, biotechnologie en IT tot milieutechnologie en energie. 

Deze paper werpt een blik op de belangrijkste smart cities in Noorwegen, waarin het land één van de leidende Europese landen is.

Bent u geïnteresseerd in afzetmogelijkheden in Ierland?
Lees dan nu de studie over de milieu- en hernieuwbare energiesector in Ierland! Hierin vindt u een waaier aan informatie die u kan helpen bij het betreden van de markt.

Circulaire economie is nog steeds een vrij nieuw concept. Daarom is er nog veel onbekend over de toekomstige wereldwijde trends in de circulaire economie in het algemeen en in Israël in het bijzonder. Deze paper beschrijft de huidige trends in Israël, enkele spelers en het potentieel voor Vlaamse bedrijven.

Pagina's