U bent hier

Update regelgeving rond detachering

De Franse regelgeving inzake detachering werd, na de Wet Macron (Loi n°2015-990) en de Wet Avenir Professionnel (Loi n°2018-772), opnieuw gewijzigd door de Ordonnantie n°2019-116 en het Decreet n°2019-555 van 4 juni 2019. 

Concreet is er sprake van detachering naar Frankrijk als men gewoonlijk buiten Frankrijk werkt en tijdelijk in Frankrijk komt werken, hetzij in het kader van de uitvoering van een overeenkomst gesloten tussen de werkgever en de opdrachtgever in Frankrijk, hetzij intra-groep, hetzij voor eigen rekening van de (Belgische) werkgever zonder dat er een overeenkomst bestaat tussen deze laatste en een ontvanger in Frankrijk, of ook nog als uitzendkracht.

Formaliteiten in het kader van detacheringen

De voornaamste verplichting bij een detachering naar Frankrijk is de elektronische aangifte van de detachering, met name de SIPSI-aangifte.

Daarenboven moet een sociaal vertegenwoordiger worden aangesteld door de (Belgische) werkgever. Deze sociaal vertegenwoordiger moet in Frankrijk gevestigd zijn en fungeert als contactpersoon voor de Franse autoriteiten, zoals de sociale inspectie. De aanstelling van de sociaal vertegenwoordiger dient voortaan te gebeuren via de SIPSI-aangifte.

Tot slot moet de (Belgische) werkgever documenten bijhouden in geval van detachering, zoals de loonfiches in geval van een detachering van langer dan één maand of het bewijs van de betaling van het Franse minimumloon in geval van een kortere detachering, een overzicht van de werkuren, een medisch attest dat de arbeidsgeschiktheid van de werknemer bevestigt, de arbeidsvergunning indien van toepassing, de arbeidsovereenkomst, enz. Deze documenten moeten in het Frans worden vertaald. De sociaal vertegenwoordiger dient deze documenten bij te houden. Belangrijk is wel dat de aansprakelijkheid van de werkgever niet kan worden overgedragen op de sociaal vertegenwoordiger.


Ingevolge de recentste wijzigingen werd de verplichting tot aangifte van de detachering voor eigen rekening van de werkgever definitief geschrapt. In dergelijke gevallen hoeft de onderneming dus geen aangifte meer te doen en ook geen sociaal vertegenwoordiger aan te stellen. De werkgever zal wel nog steeds onmiddellijk alle documenten moeten kunnen voorleggen zoals de loonfiches of het bewijs van betaling van het minimumloon en het overzicht van de werkuren, met uitzondering van een medisch attest dat de geschiktheid van de werknemer aantoont en documenten die een reële en substantiële activiteit van de werkgever in de zendstaat aantonen. Deze laatste documenten kunnen binnen een termijn van 15 dagen op vraag van de Franse autoriteiten worden voorgelegd.

Bovendien zijn er ook versoepelingen voor tijdelijke detacheringen van artiesten, sportbeoefenaars, stagiairs en academici / onderzoekers voor zover de specifieke voorwaarden die in dit kader gelden, worden voldaan.

Volledigheidshalve kan hier ook worden meegegeven dat er nu ook een vrijstelling is van de verplichting tot aanvraag van een BTP-kaart voor landmeters-experten en landmeters-topografen.

Toepasselijk arbeidsrecht​

Ingevolge de omzetting van de nieuwe Detacheringsrichtlijn, zullen er vanaf 30 juli 2020 ook wijzigingen zijn inzake de toepassing van het Franse arbeidsrecht en de Franse sectorale regelgeving bij detachering. Zo wordt het recht op gelijke behandeling met Franse werknemers ingevoerd en wordt ook een onderscheid gemaakt tussen detacheringen korter dan 12 (te verlengen tot 18) maanden en deze langer dan 12 (te verlengen tot 18) maanden.

Sancties

De niet-naleving van de verplichtingen inzake detachering wordt streng gesanctioneerd.

Bij niet-naleving van de formaliteiten kan een boete van maximum 4.000 EUR worden opgelegd, die bij herhaling verhoogd wordt tot maximum 8.000 EUR. Bovendien kunnen de werken geschorst worden en de werkgever kan zelfs een tijdelijk verbod van activiteiten worden opgelegd voor een periode van maximum 2 maanden.

Deze tekst is tot stand gekomen dankzij samenwerking met Voka West-Vlaanderen en Soetkin Lateur van K Law.

26 augustus 2019