U bent hier

Tsjechië blijft tot 2027 netto-ontvanger van EU-steun

Tsjechië blijft ook tijdens de begrotingsperiode 2021-2027 een netto-ontvanger van Europese middelen. Bovenop de traditionele financiering via structuurfondsen biedt de EU ook middelen uit het grootschalige herstelfonds Next Generation EU. Deze extra middelen worden - onder voorwaarden - toegekend om de impact van de coronapandemie op de Europese economieën te remediëren. In totaal kan het land aanspraak maken op 960 miljard kronen (€37,235 miljard) uit de structuurfondsen en het herstelfonds. 

Structuurfondsen zijn bedoeld als aanvulling op de financiële middelen die de lidstaten zelf gebruiken voor regionale ontwikkeling. Lidstaten vullen het Europees budget zelf aan via private en publieke cofinanciering. De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van het structuurfondsenbeleid ligt bij de lidstaten en de centrale overheden. In Tsjechië is het ministerie van Regionale Ontwikkeling nauw betrokken, terwijl operationele programma's beheerd worden door de verschillende vakministeries. 

Het Operationeel Programma Technologie & Competitiviteit is gericht op bedrijven. Het programma valt in Tsjechië onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Industrie & Handel en focust op innovatie, wetenschap, onderzoek, industrie 4.0, robotica, productie-efficiëntie en het moderniseren van de energiesector. Het programma is goed voor een budget van 79,3 miljard kronen (€3,07 miljard). Ook Horizon Europe, het programma voor onderzoek en innovatie, richt zich o.m. op bedrijven (zonder gegarandeerd bedrag per staat), maar tot nog toe waren Tsjechische ondernemingen niet erg succesvol in het bekomen van financiering. 

Het ministerie van Milieu is bevoegd voor het Operationeel Programma Milieu. Het budget bedraagt 63,5 miljard kronen (€2,46 miljard) en zal gebruikt worden voor projecten om de lucht- en bodemkwaliteit te verbeteren, het afvalbeheer verder te stroomlijnen en landschapszorg. Het ministerie managet ook een programma gericht op milieutransformatie waarmee men wil bijdragen tot een afname van het energieverbruik, de duurzame renovatie van woningen, afvalpreventie en de ontwikkeling van de recyclage-infrastructuur. 

Het Operationeel Programma Transport wordt beheerd door het ministerie van Verkeer. De belangrijkste doelstellingen zijn hier het wegwerken van de hiaten in de snelweginfrastructuur, de modernisering van belangrijke spoorverbindingen, de ontwikkeling van groene mobiliteit en de introductie van nieuwe technologie voor efficiënter, veiliger en duurzamer vervoer. 

Het Operationeel Programma Jan Amos Komenský valt onder de bevoegdheid van het ministerie van Onderwijs. Dit wil inzetten op onderwijsinnovatie in de vorm van aanpassingen van de leerprogramma's, digitalisering en capaciteitsvergroting.

Het ministerie van Arbeid & Sociale Zaken trekt het Operationeel Programma Werkgelegenheidsgraad+. Hierbij wordt o.m. gefocust op de ontwikkeling van de arbeidsmarkt en de modernisering van de werking van de bemiddelingsdiensten. 

Het ministerie van Regionale Ontwikkeling heeft de lead bij een geïntegreerd regionaal programma dat de sociale-, gezondheids- en onderwijsinfrastructuur moet moderniseren. 

Het door het ministerie van Landbouw opgevolgde Operationeel Programma Visserij moet bijdragen tot de ontwikkeling van een concurrentiële, veerkrachtige en duurzame aquacultuursector. 

Het Nationaal Herstelplan is opgesteld door het ministerie van Industrie en Handel en het rekent met 182 miljard CZK van Europees geld. Het plan is bedoeld om de door het coronavirus getroffen economie te ondersteunen. In 2023 moet 70% van deze subsidies worden gebruikt. Het Europese geld zal ingezet worden in 6 pijlers: (1) digitale transformatie, (2) fysieke infrastructuur en groene transitie, (3) onderwijs en arbeidsmarkt, (4) instellingen, regulering en bedrijfsondersteuning als reactie op COVID-19, (5) onderzoek, ontwikkeling en innovatie en (6) gezondheid en veerkracht van de bevolking. 

Het Moderniseringsfonds beschikt over 150 miljard kronen (€5,81 miljard) en is bedoeld voor de energietransitie. Het fonds wordt gefinancierd met inkomsten uit de verkoop van emissierechten. De middelen kunnen tot 2030 gebruikt worden. Het lijkt voor de hand te liggen dat elektriciteitscentrales die de omslag willen maken van steenkool naar aardgas en/of biomassa in grote mate gebruik zullen maken van het fonds. Een fonds ter waarde van 40 miljard kronen (€1,55 miljard) moet bijdragen aan de reconversie in steenkoolregio's in Noord-Bohemen en Noord-Moravië. 

REACT-EU biedt subsidies voor de gezondheidszorg voor een totaalbedrag van 27 miljard kronen (€1,05 miljard). Het geld gaat voornamelijk naar de uitrusting van ziekenhuizen.

5 februari 2021