U bent hier

Recente ontwikkelingen in de Hongaarse vleessector

Er is een grotere fluctuatie in de resultaten van de subsectoren vleesverwerking en conservering en productie van vleesproducten.

In 2020 is het productievolume van de voedingsindustrie met 1% gestegen, terwijl deze in de vleesindustrie met bijna 6% is afgenomen. De prestaties van de vleesverwerkende en conservensector daalden met bijna 2% en de prestatie van de productie van vleesproducten daalde met meer dan 10%.

De totaalomzet van de industrie bedroeg HUF 915 miljard (€ 2,55 miljard). Deze van vleesverwerking en -conservering bedroeg HUF 349 miljard (€ 972,9 miljoen), die van de productie van vlees- en pluimvleesproducten tikte af op HUF 218 miljard (€ 607,5 miljoen).

Binnenlandse en buitenlandse verkoop

De binnenlandse verkoop en export daalden aanzienlijk, als gevolg van de gecombineerde impact van COVID-19 met aviaire influenza en Afrikaanse varkenspest.

De binnenlandse verkoop kende aanzienlijk grotere schommelingen in de prestaties van de sectoren vleesverwerking en -conservering en productie van vleesproducten. De volume-index van de binnenlandse verkoop in de voedingsindustrie is vorig jaar nagenoeg gestagneerd. In 2020 daalde ook de binnenlandse verkoop van verwerkte vleesproducten en -conserven (-1,7%) alsook deze van de productie van vleesproducten (-6,8%).

De export van voedingsproducten neemt - enkele uitzonderingen buiten beschouwing gelaten - al meer dan 15 jaar toe. In 2020 groeide de uitvoer met 3%. De export van vleesproducten was gedurende deze periode wel aan sterke schommelingen onderhevig. In 2020 nam de export met iets meer dan 1% toe. 

Hoewel de invoer van levende varkens toenam, daalde de invoer van vlees sterk: van 157.000 ton tot 120.000 ton. De export van varkensvlees stagneert nagenoeg.

Hoewel de buitenlandse handelsbalans qua hoeveelheid een tekort vertoont, is het tekort gedaald van 35.000 ton tot ongeveer 20.000.

De buitenlandse handelsbalans van levende varkens en varkensvlees heeft qua waarde een tekort van circa 12 miljoen euro, maar ook hier is het tekort afgenomen (gegevens slechts beschikbaar tot november 2020).

Veranderingen in aantallen varkens en prijzen

In december 2020 bedroeg het aantal varkens 2,8 miljoen. In een jaar tijd zagen we een stijging van 216.000, wat de daling in 2019 compenseerde. Het aantal zeugen nam met meer dan 5% toe. In 2020 slachtte de Hongaarse vleesindustrie 4.702 miljoen varkens, wat een stijging betekent van 1,8%. Sinds 2014 (na verlaging van de btw op levende varkens en halve varkens) is het aantal slachtingen gestegen met 1 miljoen (27%), terwijl het aantal varkens is gedaald van 3,1 miljoen naar 2,8 miljoen.

2019 en 2020 brachten ongebruikelijke prijsontwikkelingen op jaarbasis als gevolg van de Afrikaanse varkenspest en COVID-19. De Hongaarse gemiddelde prijs volgde vrijwel volledig het EU-27-gemiddelde. In 2019 bedroeg de prijsstijging bijna 50%, terwijl er in 2020 een daling van 30% was. Langs het productpad moet de prijsflexibiliteit tijdelijk worden vergroot, vooral tussen industrie en handelaren.

Rentabiliteit

De prijs van levende varkens daalde in 2020 wat een impact had op de verkoopprijs van vlees. Bedrijven die voornamelijk aan de horeca leveren, leden in 2020 zware verliezen.

De omzet van vleeswaren is in de detailhandel tussen 2018 en 2020 toegenomen van HUF 292 miljard (€ 814,2 miljoen) in 2018 tot HUF 309 miljard (€ 861,6 miljoen) in 2019, en vervolgens in 2020 tot HUF 349 miljard (€ 972,9 miljoen).

De verschillende verkoopkanalen verhoogden hun inkomsten uit vleesproducten en vlees, ondanks dat het verkochte volume afnam door de prijsstijgingen. Discountwinkels hebben hun aandeel het sterkst vergroot (met 20%). Het zelfbedieningssegment is goed voor twee derde van de markt en het belang ervan in de detailhandel neemt toe: van 65% in 2019 tot 67% 2020. De waardegroei in 2020 bedroeg 15%.

Huismerken zijn goed voor ruim een ​​derde van de categorie en daarmee nog belangrijker dan in de voedselcategorieën in het algemeen: de stijging in de categorie vleeswaren bedroeg in 2020 16% ten opzichte van 2019. Het aandeel huismerken versus merkproduct in het totale aanbod bedroeg in 2020 respectievelijk 39% en 61%.

Alleen varkensvleesproducten namen niet in hoeveelheid toe. De grootste waardestijgingen werden behaald door kip- (28%) en pluimveeproducten (27%). Ook op het gebied van vleesverkoop is het belang van onlineverkoop enorm toegenomen. Het maandelijkse aandeel van vleeswaren in e-commerce detailhandel qua totale omzet bedroeg gemiddeld 0,55%.

Bedrijven die aan de horeca leveren, voornamelijk kleine en middelgrote fabrieken, kampten met een enorme omzetdaling, terwijl de verkoop aan winkelketens gerelateerde bedrijven stabiel bleef, waardoor de resultaten van kleine en middelgrote vleesbedrijven drastisch dalen.

Producenten van vleesproducten zagen een aanzienlijk grotere omzetdaling dan verkopers van vers vlees. Grotere bedrijven, die voornamelijk aan de detailhandel verkopen, boekten solide positieve resultaten.

2021 - jaar van onzekerheden

De prijs van voedergranen is de afgelopen zes maanden met 50 à 70% gestegen. De prijs van levende varkens is in een paar weken tijd met meer dan 25% gestegen en deze tendens zal zich naar verwachting nog wel even doorzetten. Een stijging van de primaire kosten maakt het onvermijdelijk dat de verkoop- en dus de consumentenprijzen zullen verhogen.

De opening van de horecasector is onzeker en ook de vraag door het internationaal toerisme zal dit jaar op een lager pitje branden. Afrikaanse varkenspest zou in Europa, maar ook in China voor verdere verrassingen kunnen zorgen, waardoor de varkensmarkt van de ene op de andere dag zou kunnen omvallen. Door de verzwakking van de Hongaarse forint, de prijsstijging voor energie en verpakkingsmaterialen zullen de productiekosten stijgen.

Er moeten flexibele mechanismen voor marktafspraken worden ingevoerd, omdat de jaarlijkse prijsafspraken tussen industrie en handel niet altijd duurzaam zijn in deze sterk veranderende marktomgeving.

7 april 2021