U bent hier

Overzicht steunmaatregelen coronacrisis VS (update)

Met zo’n 2200 miljard dollar is de “Coronavirus Aid, Relief, and Economic Security Act” (CARES) die op 27 maart jongstleden door het Amerikaanse Congres werd goedgekeurd en door President Trump werd ondertekend, het grootste economische reddingspakket in de geschiedenis van de VS. En intussen zijn er nog honderden miljarden aan steun bijgekomen, en zitten er nog honderden miljarden in de pijplijn.

Paycheck Protection Program

Een belangrijk onderdeel van de CARES Act betreft steun aan kleine ondernemingen via het “Paycheck Protection Program” (PPP) waarvoor 349 miljard USD werd voorzien en dat bedrijven leningen toestopt om tijdelijk hun personeel, huur of hypotheeklening en nuts-facturen te kunnen blijven betalen terwijl ze hun inkomsten geheel of gedeeltelijk zien wegvallen.

Het programma wordt beheerd door de Small Business Administration (SBA). “Small” betekent hier voor de meeste sectoren: bedrijven met minder dan 500 werknemers.

De rentevoet bedraagt slechts 1 procent, en de eerste terugbetaling dient slechts na zes maanden te gebeuren. Belangrijk om te onderlijnen is dat deze leningen “forgivable” zijn: wie kan aantonen het personeel effectief in dienst te hebben gehouden en minstens 75% van de lening te hebben aangewend voor het uitbetalen van lonen, zal het geleende bedrag kwijtgescholden krijgen. En: ook VS-dochters van buitenlandse (bijvoorbeeld Vlaamse) bedrijven kunnen leningen van de SBA krijgen.

Omdat de aanvankelijk voorziene 349 miljard USD aan leningen al na twee weken volledig uitgereikt waren, besliste het Amerikaanse Congres op 23 april tot een extra injectie van nog eens 320 miljard USD voor het PPP.

Subsidies

Naast de PPP-leningen zijn er nog andere steunmaatregelen waarop uw dochteronderneming in de VS een beroep kan doen.

Zo worden er subsidies gegeven die (kleine) bedrijven kunnen besteden aan opleidingen of consulting gericht op onderwerpen zoals het aanvragen van federale middelen, coronavirusveiligheid, infrastructuur voor telewerk en andere relevante onderwerpen.

Veel kleine bedrijven die het meest behoefte hebben aan hulp, hebben immers niet zelf de financiële, juridische of andere expertise in huis die nodig is om hun rechten in het kader van de CARES-wet te begrijpen. Deze subsidies zijn bedoeld om hen te helpen hun rechten ook effectief in klinkende munt te kunnen omzetten.

EIDL-leningen voor schade door rampen

“Economic Injury Disaster Loans” ofte EIDL-leningen van de SBA bestonden al voor er van het coronavirus sprake was. Ze zijn bestemd voor kleine bedrijven in regio’s die worden getroffen door een natuurramp – en COVID-19 wordt daarbij gerekend.

Deze leningen hebben een rentevoet van 3,75% en de eerste terugbetaling dient pas na een jaar te gebeuren. De CARES Act bepaalt dat de in aanmerking komende aanvragers van zo’n lening binnen de drie dagen na ontvangst van hun applicatie van de SBA een noodkrediet van maximaal 10.000 USD (en maximaal 1000 USD per werknemer) op hun rekening gestort moeten krijgen – kwestie van de bedrijven gekapitaliseerd te houden terwijl de SBA hun volledige lenings-dossier verwerkt.

En: zelfs als de aanvrager uiteindelijk een EIDL-lening wordt ontzegd, wordt de 10.000 USD vergeven zolang het een legitiem klein bedrijf is (nogmaals: “klein” betekent minder dan 500 werknemers) zonder delinquente schulden aan de SBA.

Belangrijk om weten is dat u PPL- en EIDL-leningen mag combineren: u zal niet van de ene uitgesloten worden omdat u ook de andere hebt aangevraagd.

Het EIDL programma was oorspronkelijk geplafonneerd op 10 miljard USD. Maar door de coronacrisis kwamen er aanvragen binnen voor meer dan 400 miljard USD. In z’n maatregelen van 23 april heeft het Congres 60 miljard extra voorzien voor EIDL.

Belastingkrediet

Nog een andere maatregel om bedrijven aan te moedigen geen werknemers te ontslaan, is een belastingkrediet, het zogeheten “Employee Retention Tax Credit”, een korting op de “payroll taxes”, de sociale-zekerheidsbijdragen. Let op: dit belastingkrediet kan u niet combineren met een PPL-lening, hier is het dus kiezen voor het ene of het andere.

Het belastingkrediet dat een door de coronacrisis zwaar getroffen werkgever kan krijgen is gelijk aan 50% van het loon dat hij zijn werknemers betaalt, maar met een beperking in de tijd en ook qua bedrag per werknemer.

Een bedrijf dat in 2019 meer dan 100 voltijdse werknemers had, kan dit krediet ontvangen voor elke werknemer die – door de coronacrisis – niet werkt(e). Kleinere bedrijven kunnen het belastingkrediet voor alle werknemers ontvangen, ook degene die wel aan het werk blijven of bleven. Het maximum belastingkrediet dat ze kunnen binnenhalen, bedraagt 5.000 USD per werknemer.

Noodhulpkredieten

Naast maatregelen om de werkgelegenheid bij kleine bedrijven in stand te houden, zijn er ook andere die gericht zijn op middelgrote en grote ondernemingen.

Deze sectie van de CARES Act bestemt 500 miljard USD voor de Treasury (de Schatkist) om "kredieten, waarborgen en andere investeringen ter ondersteuning van in aanmerking komende bedrijven, staten en gemeenten" te verstrekken, die "gerelateerd zijn aan verliezen als gevolg van het coronavirus". Zo wordt er onder meer 25 miljard dollar uitgetrokken voor de luchtvaartsector, en 17 miljard dollar voor bedrijven die van belang geacht worden voor de nationale veiligheid.

De CARES Act stipuleert ook dat de minister van Financiën “zich zal inspannen” om een kredietprogramma op te zetten dat specifiek gericht is op “middelgrote” ondernemingen. Middelgroot is hier: tussen 500 en 10.000 werknemers.

Elk particulier bedrijf dat in dit kader leningen of borgstellingen krijgt, moet zich ertoe verbinden om ten minste 90% van de werknemers die het op 24 maart op de loonlijst had staan, in dienst te houden, en/of het personeelsbestand herop te bouwen tot minstens 90% van wat het was op 1 februari 2020.

Main Street Lending Program

Nog een ander kredietprogramma staat op stapel bij de Federal Reserve, de Amerikaanse Centrale Bank: het Main Street Lending Program, waarvan de Fed op dit moment – we schrijven 25 april – na een eerste consultatieronde de aanvankelijk voorziene modaliteiten aan het bijspijkeren is.

Dit programma, voor zo’n 600 miljard USD, zal zich richten op de middelgrote ondernemingen, hier gedefinieerd als bedrijven met meer dan 500 maar minder dan 10.000 werknemers, en een omzet van minder dan 2.5 miljard USD in 2019.

Concreet zijn het de banken die aan die ondernemingen leningen met een termijn van 4 jaar zullen verstrekken, waarna de Fed 95% van de lening opkoopt en de bank slechts 5% overhoudt. De rentevoet voor deze leningen is een van de zaken die de Fed nog moet bekendmaken.

Anders dan de PPP-leningen voor kleine bedrijven, zijn deze Main Street leningen voor middelgrote bedrijven niet ‘vergeefbaar’, ze moeten in elk geval terugbetaald worden, maar er zal wel een jaar uitstel van terugbetaling worden toegekend.

Tot slot

Weet ook dat diverse staten, counties en steden ook nog hun eigen steunmaatregelen hebben om lokale firma’s te helpen deze crisis te doorworstelen. Maar de veelheid daarvan maakt dat we er in dit artikel niet kunnen op ingaan.

Wel willen we u graag nog wijzen op een heldere overzichtstabel die de Greater Phoenix Economic Council maakte van de federale maatregelen voor kleine bedrijven. Die vindt u op de webpagina die we hieronder meegeven naast nog enkele andere links naar nuttige bronnen.

26 april 2020