U bent hier

De Lobbywet in Chili

Het doel van de zogeheten 'Ley del Lobby' is het lobbyen transparanter maken voor de bevolking door middel van een online registratie van lobbyactiviteiten.

De volgende activiteiten worden onder de Chileense wetgeving als lobbyen gezien:

 • Het beïnvloeden van de wetgeving
 • Het beïnvloeden van congresleden
 • Het besluiten, aanpassen en beëindigen van contracten met overheidsinstanties
 • Het laten invoeren van procedures

De 'Ley del Lobby' is van toepassing op iedereen die op hoog niveau voor de Chileense overheid werkt en iedereen die deze personen bezoekt om te lobbyen.

WAT?

Deze wet heeft als concreet gevolg dat er geregistreerd wordt welke lobbyist bij welke organisatie op bezoek gaat en welke onderwerpen er besproken worden. Daarnaast vindt er ook een registratie plaats van alle reizen die ministers en hooggeplaatste ambtenaren maken en worden ook de relatiegeschenken die deze mensen ontvangen, geregistreerd.

Al deze informatie wordt gepubliceerd op de portaalwebsite van de 'Ley del Lobby' en op de website www.infolobby.cl. Deze informatie is toegankelijk voor het grote publiek. De database wordt elke maand automatisch geüpdatet.

HOE?

De registratie van lobbyisten kan op twee manieren gebeuren. Ten eerste kan dit door zich vrijwillig als lobbyist te laten inschrijven bij eender welk overheidsorgaan. Dit kan bijvoorbeeld al bij de lokale overheidsinstanties, waaronder de stadhuizen.

Ten tweede wordt men automatisch als lobbyist geregistreerd als men een aanvraag doet voor een audiëntie bij een hoge ambtenaar. Deze aanvraag gebeurt via een onlineformulier op de website van de 'Ley del Lobby'. Het formulier is terug te vinden via de volgende link: https://www.leylobby.gob.cl/solicitud/audiencia.

In deze registratie worden de volgende elementen opgenomen:

 • De naam, RUT (Rol Único Tributario - Chileens uniek belastingsnummer) en de contactgegevens van de lobbyist die aanwezig is op de audiëntie
 • De naam, RUT, contactgegevens, sector, de gegevens van de juridisch vertegenwoordiger en de gegevens van de directieleden van de entiteit die vertegenwoordigd wordt tijdens de audiëntie
 • Er moet aangegeven worden of de lobbyist geld verdient met deze lobbyactiviteit
 • Het onderwerp dat tijdens dit bezoek behandeld zal worden
 • Extra informatie moet gegeven worden als de ontmoeting wordt aangevraagd door de ambtenaar, en niet andersom. Als men deze informatie niet verschaft of men verkeerde informatie verschaft, dan worden er sancties genomen. Deze boetes liggen tussen € 600 en € 3000.

Buiten verplichtingen zijn er ook rechten aan deze wet verbonden. Dit zijn de volgende:

 • Iedereen heeft recht op een audiëntie bij de Chileense autoriteiten.
 • De autoriteiten hebben het recht om het verzoek tot audiëntie te weigeren.
 • Er bestaat een recht op gelijke behandeling. Praktisch betekent dit dat als één bedrijf een audiëntie heeft met een bepaalde autoriteit, dan hebben alle andere bedrijven het recht op een audiëntie bij dezelfde autoriteit als het onderwerp dat behandeld wordt hetzelfde is.
 • Iedere lobbyist heeft het recht om met respect behandeld te worden.
 • De autoriteit waar men op audiëntie gaat, heeft het recht om het gesprek naar een ander onderwerp te leiden.
GEDRAGSCODE

Om deze wet en goede lobbypraktijken te promoten heeft de Chileense overheid een gedragscode voor lobbyisten opgesteld. Deze gedragscode vat kort de basisprincipes van het lobbyen samen:

 • Welke standaardnormen er bij het lobbyen horen
 • Hoe men zich hoort te gedragen ten opzichte van de persoon die men vertegenwoordigt en ten opzichte van de autoriteit die men bezoekt
 • Wat te doen in geval van conflicterende belangen

Deze gedragscode kan u terugvinden via de volgende link: https://www.leylobby.gob.cl/files/buenas_practicas_lobby.pdf.

DE ROL VAN FIT SANTIAGO

Omwille van deze wet is het niet meer gepast om buiten de online registratie officiële gesprekken met ambtenaren aan te vragen. Alles moet gebeuren via de website en ook instellingen zoals Flanders Investment & Trade zijn hieraan gebonden. Wel trachten we via professionele activiteiten informele contacten te ontwikkelen die dan later nuttig kunnen zijn om extra informatie te bekomen in bepaalde dossiers.

Bronnen:

11 mei 2016