U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Zwitserland

1. Algemene toestand

Per 20 oktober 2020 waren er in Zwitserland ca. 86.000 personen positief getest op COVID-19, werden 5.500 patiënten opgenomen in een ziekenhuis en zijn 1.845 mensen overleden (bevestigd door een laboratorium). Het aantal besmettingen begon opnieuw te stijgen vanaf midden juni tot eind augustus, bleef dan stabiel gedurende september om vervolgens opnieuw versnelt te stijgen vanaf midden oktober: er komen nu ca. 3.000 nieuwe besmettingen per dag bij en er worden ca. 53 personen per dag opgenomen in het ziekenhuis. De verwachtingen zijn dat die cijfers zullen stijgen in de komende weken. Derhalve kwam de Bundesrat op 18 oktober 2020 in een uitzonderlijke zitting bijeen om de coronamaatregelen te verstrengen voor heel Zwitserland.

Voortaan geldt:

 • de plicht om een mondmasker te dragen niet enkel op openbaar vervoer maar in alle openbare ruimtes, inclusief treinstation, luchthavens en haltes voor tram of bus (perrons);
 • samenkomsten van meer dan 15 personen in het openbaar zijn verboden;
 • in cafés en clubs kunnen consumpties enkel nog aan zitplaatsen en tot slot worden bedrijven aangeraden om zoveel als mogelijk opnieuw over te schakelen op home-office.

Verschillende kantons namen lokaal nog strengere maatregelen, de stand van zaken en de maatregelen die van kracht zijn kunnen dus erg verschillend zijn in de 26 kantons die Zwitserland telt. Bekijk hier de laatste stand van zaken over de toestand in Zwitserland, 

2. Voorzorgsmaatregelen

De maatregelen in Zwitserland worden genomen zowel op federaal als kantonnaal niveau.

Maatregelen op federaal niveau:

Sedert 6 juni kunnen theaters, bioscopen, zwembaden, dierenparken, toeristische infrastructuren, zwembaden, campings heropenen en zijn familiebijeenkomsten, vakantiekampen en bijeenkomsten tot 300 personen weer toegestaan.

Sinds 8 juni zijn de beroeps- en hogescholen opnieuw opgestart. Het openbaar vervoer in Zwitserland volgt sindsdien terug de normale uurregeling.

Al op 27 maart besliste de federale regering onder andere om snel kredieten voor kmo’s vrij te maken via hun eigen bank. De Zwitserse Confederatie staat garant voor deze kredieten. Voor dit programma wordt CHF 20 miljard vrijgemaakt. De prioriteit van de regering is de economische stabiliteit van Zwitserland te garanderen. Het federaal agentschap voor de controle van de financiële markten (FINMA) en de Zwitserse Nationale Bank (SNB) steunen deze maatregelen en hebben ook zelf maatregelen genomen.

Daarnaast nam de regering de beslissing om export van medisch beschermingsmateriaal afhankelijk te maken aan een exportvergunning. Export naar de EU en de Europese Vrijhandelsassociatie (EFTA) blijft zonder autorisatie mogelijk, zolang dit wederkerig blijft.

De Zwitserse Nationale Bank (SNB) kondigde een aantal bijkomende maatregelen af. Zo blijft de interestvoet van -0,75% ongewijzigd, maar de BNS komt tussen in de wisselmarkten. De banken worden vrijgesteld van negatieve interesten. De BNS zorgt reeds sinds begin 2020 voor regelmatige tussenkomst omdat de CHF overgewaardeerd werd. Het risico op kritiek uit Washington is daarbij niet uitgesloten. Zwitserland staat sinds begin dit jaar al op de US ‘watch-list’. Het heeft een handelsoverschot met de VS van meer dan USD 20 miljard en een account surplus van meer dan 2% van het bbp.

Daarnaast stelde de federale regering een maatregelenpakket van CHF 45 miljard ter beschikking met als doel de tewerkstelling te garanderen, loonzekerheid te behartigen en de zelfstandigen op te vangen.

De social distancing-regel, wordt van 2m naar 1m50 teruggebracht. Thuiswerken wordt niet meer aanbevolen. 

Wat het reizen vanuit Zwitserland naar het buitenland betreft, beveelt het Zwitserse ministerie voor Gezondheid aan om geen, niet-noodzakelijke reizen te ondernemen. Onder deze aanbeveling vallen sedert 15 juni alle landen buiten de Schengenzone en Groot-Brittannië. Omgekeerd geldt ook de mogelijkheid om vanuit deze landen naar Zwitserland te reizen. Op 6 juli voerde Zwitserland een lijst van 'risicolanden' in. Reizigers uit de risicolanden op de lijst moeten bij aankomst in Zwitserland: 1) zich binnen de 2 dagen aanmelden bij de kantonnale autoriteiten; wie verzaakt aan de meldingsplicht riskeert hoge boetes, tot max. CHF 10.000; en 2) moet verplicht 10 dagen in quarantaine. Belangrijk om weten: het voorleggen van een negatieve coronatest (PCR-test) ontslaat reizigers uit risicolanden niet van de quarantaineplicht; een uitzondering geldt enkel voor transitpassagiers: reizigers die zich minder dan 24 uur ophouden in een van de risicolanden hoeven bij hun aankomst in Zwitserland niet in quarantaine. De lijst van 'risicolanden' wordt ruwweg maandelijks herzien. Het Zwitserse Gezondheidsministerie (BAG) besliste op 25 september 2020 om België opnieuw op de lijst van risicolanden zetten, met ingang van maandag 28 september 2020: personen die vanaf dan vanuit België aankomen in Zwitserland moeten opnieuw 10 dagen in quarantaine gaan. Meer up-to-date info over de lijst van risicolanden vindt men hier.

Vanaf 22 juni is de door de federale regering uitgeroepen buitengewone situatie opgeheven, waardoor de bewegingsvrijheid weer een stuk toeneemt en zo goed als alle coronamaatregelen losgelaten worden. Enkel grote bijeenkomsten (festivals en culturele evenementen) met meer dan 1.000 personen blijven nog zeker tot en met 30 september verboden. Evenementen tot 1.000 personen zijn dus weer mogelijk, evenals manifestaties (zoals betogingen) waar het dragen van mondmaskers verplicht is. Voor bars en clubs geldt er geen verplichte sluitingstijd meer. Ook competitiesport is weer toegelaten. Tijdens het spitsuur wordt het dragen van maskers sterk aangeraden. De bijzondere bevoegdheden die de Zwitserse regering zich tijdelijk had toegekend, heeft ze op 19 juni opnieuw afgegeven. 

Vanaf 25 juni is de zgn. ‘SwissCovid App’ verkrijgbaar (via de Apple Store en de Google Play Store). Deze moet tot een verdere indamming van het coronavirus bijdragen. De app vult de klassieke ‘contact tracing’ aan die de kantons intussen goed uitgebouwd hebben. Het gebruik van de ‘SwissCovid App’ is vrijwillig en kosteloos. 

De app meet anoniem de duurtijd en de afstand tot andere gsm’s en registreert de nauwe contacten (dichter dan 1,5 meter en meer dan 15 minuten over de duurtijd van een dag). In deze gevallen bestaat de kans dat het virus overgedragen werd (indien een van de personen besmet is). Wanneer een gebruiker van de ‘SwissCovid App’ positief op het coronavirus getest werd, ontvangt deze persoon een code (zgn. covidcode) van de kantonnale overheid. Daarmee kan deze persoon de meldingsfunctie in zijn app activeren en andere gebruikers van de app contacteren waarmee hij/zij tijdens de besmettingsfase (twee dagen voor de uitbraak van de ziektesymptomen) in nauw contact was. Via de ingave van de code verloopt deze meldingsfunctie automatisch en anoniem. Intussen hebben reeds meer dan 1 miljoen mensen de app geactiveerd en actief gebruikt.

Voor meer informatie: www.bag.admin.ch/bag/de/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/swisscovid-app-und-contact-tracing.html 

Sinds 6 juli zijn de gebruikers van alle openbaar vervoer over geheel Zwitserland verplicht om een mondmasker te dragen. Op 6 juni werden in Zwitserland ook de concepten van risicolanden en quarantaine algemeen uitgebreid: vanaf 6 juli stelt het Zwitserse ministerie van Gezondheid (BAF) lijsten van 'risicolanden' samen en reizigers afkomstig uit risicolanden zijn sedert 6 juli verplicht om tien dagen in quarantaine te gaan, zelfs in het geval als ze een negatieve coronatest kunnen voorleggen. De lijst van risicolanden wordt regelmatig (eerst maandelijks, recent om de 2-3 weken) aangepast. Voor een overzicht van de lijst met risicolanden, zie: https://www.bag.admin.ch/

Op 11 september kwam de Bundesrat bijeen om haar coronastrategie te herbekijken en nam daarbij twee belangrijke besluiten. Vooreerst besliste de Bundesrat dat vanaf dan niet meteen een gans land op de lijst van risicolanden (waar bij inreizen vanuit die landen in Zwitserland meteen 10 dagen quarantaine verplicht zijn) maar dat ook bepaalde deelregio's (of steden) van een bepaald land op de risicolijst terecht kunnen komen. Dat besluit werd genomen met - vooral - Frankrijk in het achterhoofd. Op de tweede plaats besliste de Bundesrat ook dat de buitenlandse grensregio's die grenzen aan Zwitserland, in principe, niet in aanmerking komen om op de risicolijst te komen, m.a.w. niet in aanmerking komen voor een quarantaineplicht. Dat tweede besluit werd genomen vooral om de nauwe banden (cultureel, sociaal maar uiteraard vooral economisch!) tussen de buitenlandse grensregio's en Zwitserland niet in gevaar te brengen. Zwitserse steden, zoals Basel en Genève, of regio's, zoals Ticino, hadden gepleit voor een gedifferentieerde aanpak omdat ze sterk afhangen van grensarbeiders afkomstig uit resp. Duitsland, Frankrijk en Italië.

Vanaf 1 oktober worden bijeenkomsten met meer dan 1.000 personen opnieuw toegelaten, zij het onder strenge randvoorwaarden: 1) voor elk evenement moet er een veiligheidsconcept zijn; 2) voor elk evenement geldt, als algemene regel, dat enkel zitplaatsen zijn toegestaan; 3) last but not least, het finale groene licht moet komen van het kanton dat de lokale situatie veel beter kan inschatten in functie van a) de lokale epidemiologische situatie en b) de lokale capaciteit van contact-tracing.

Op zondag 18 oktober 2020 besloot de Bundesrat (t.t.z. Federale Regering) om de coronamaatregelen te verstrengen voor heel Zwitserland vanaf maandag 19 oktober 2020:

 • de plicht om een mondmasker te dragen wordt uitgebreid van het openbaar vervoer naar alle openbare ruimtes, inclusief treinstations, luchthavens en haltes voor bus, tram en treinen (perrons);
 • spontane samenkomsten van meer dan 15 personen in het openbaar worden verboden (met uitzondering van betogingen die op voorhand worden aangevraagd);
 • in cafes en clubs kunnen consumpties enkel nog aan zitplaatsen en tot slot wordt aangeraden aan de bedrijven om zoveel als mogelijk opnieuw over te schakelen op thuiswerk, waar mogelijk (home-office).
Maatregelen op kantonnaal niveau:

De Zwitserse federale regering legt het wettelijk kader op waaraan iedereen zich dient te houden. Voor de implementatie daarvan zijn de 26 kantons bevoegd. In bepaalde gevallen kunnen en mogen zij verdergaande en strengere maatregelen en beperking opleggen.

Intussen transfereerde de federale regering CHF 4 miljard (afkomstig van de winst gerealiseerd door de Zwitserse Nationale Bank in 2019) naar de kantons om de bijkomende onkosten te dekken.

Door de opheffing van de tijdelijke extra bevoegdheden die de federale Regering zich toekende, krijgen de kantons juridisch opnieuw meer speelruimte. Daardoor kunnen ze indien nodig beslissen over eigen beperkingen, zoals bv. het verplicht dragen van een neus-mondmasker. 

Omwille van enkele plaatselijke opstoten van het virus legden meerdere kantons bijkomende maatregelen op:

 • In Aargau wordt tot 31 december in restaurants, bars en clubs het aantal gasten tot 300 beperkt.
 • Dezelfde regeling geldt ook in de kantons Basel-Stad, Basel-Land, Luzern, Schaffhausen, Solothurn, Wallis en Zürich.
 • In Bern moeten klanten in clubs hun contactgegevens achterlaten.
 • De universiteit van Fribourg is de eerste Zwitserse universiteit die vanaf 1 augustus de mondmaskerplicht oplegt.
 • In kanton Jura is men verplicht om in winkels een mondmasker te dragen. Deze verplichting geldt alvast tot 6 september.
 • Voor het nieuwe schooljaar verplicht Luzern in gymnasia en beroepsscholen een mondmasker te dragen.
 • Ticino verbiedt bijeenkomsten van meer dan 30 personen. In restaurants, bars en clubs is het aantal gasten tot 100 beperkt en dienen deze hun contactgegevens achter te laten.
 • In winkels in kanton Vaud waar meer dan tien personen aanwezig zijn, is het verplicht om een mondmasker te dragen.

Voor een overzicht van nuttige contacten op federaal en kantonnaal vlak, zie bijgevoegde link: www.ch.ch/de/coronavirus/#informationen-und-kontakte-in-den-kantonen

Reisadviezen FOD Buitenlandse Zaken: https://diplomatie.belgium.be/nl

3. Exitstrategie

“Zo vlug als mogelijk maar zo langzaam als nodig”, een uitspraak van de Zwitserse minister van Binnenlandse Zaken, bevoegd voor de Gezondheid Alain Berset, gold langere tijd als het motto dat gevolgd werd om een exit strategie te lanceren. De plichtsbewuste opvolging door de bevolking van de opgelegde voorzorgsmaatregelen en hun verantwoordelijkheidsbesef, reflecteerden zich wel degelijk in de cijfers, waardoor de curve steeds meer kon afvlakken. Daardoor kon de federale regering sneller dan verwacht nieuwe maatregelen nemen. Medische experten stellen zich nu echter de vraag of de versoepelingen niet te snel doorgevoerd worden. Zo zijn bepaalde maatregelen die voorheen aangekondigd werden, nog niet volledig omgezet. Het 'contact tracing systeem' op basis van een app is operationeel sedert 25 juni. Voor de opvolging hiervan zijn de kantons bevoegd. 

4. Economie

a. Economische impact

Algemeen kan gesteld worden dat de economische performantie van Zwitserland met een kwart gedaald is. In de periode van midden maart tot eind april viel de productie met 25% terug tot 75% van het normale niveau.

 1. De kosten van de crisis worden op CHF 500 miljoen per dag geschat en op CHF 15 miljard per maand
 2. Terwijl deze voor de crisis nog +0,3% bedroeg zakte de inflatie naar -0,3%.
 3. Voor wat het bbp betreft, bedraagt dit volgens het Staatssecretariaat voor de Economie (SECO) -6,7%.
 4. Impact op de private consumptie: het gemiddeld Zwitsers inkomen is volgens Credit Suisse met CHF 1.000 gedaald, wat zich reflecteert in een strakker uitgavenpatroon: 20% minder uitgaven, wat neerkomt op een daling van CHF 12 miljard.

Op de arbeidsmarkt is de werkloosheid sterk gestegen, en dat ondanks de toelagen voor verkorte werktijden. 34% van de Zwitserse werknemers (1,4 miljoen personen) heeft zgn. ‘Kurzarbeit’ (technische werkloosheid) aangevraagd. 17% van de bedrijven vreest als gevolg van de crisis personeel te moeten ontslaan.

Op jaarbasis zou de gemiddelde werkloosheid stijgen tot 3,3%, wat neerkomt op de sterkste terugval van de economische activiteit sedert de oliecrisis van 1975.

b. Handelsbelemmeringen

Normaalgezien zou de invoer van goederen in Zwitserland niet getroffen mogen zijn. Wij raden u aan om deze deeplink van de Zwitserse federale douaneadministratie (EZV) te consulteren waar de maatregelen om het goederenverkeer zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, opgelijst staan.

Daarin wordt onder meer uitgelegd hoe men bij de grensovergang een persoonlijk contact met de douane kan beperken.

Op de invoer van medisch materiaal in het kader van de coronapandemie zijn er geen douanekosten te betalen wanneer ze bestemd zijn voor de federale overheid of voor kantonnale diensten. Dit geldt ook wanneer ze geleverd worden aan een importeur van medisch materiaal. Er dient wel BTW betaald te worden.

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

c. Relancemaatregelen

Om het evenwicht te bewaren tussen de bescherming van de volksgezondheid en het beperken van de economische schade door de oplegging van deze voorzorgsmaatregelen is de federale regering intussen begonnen met de versoepeling daarvan.

De Zwitserse regering kondigde een maatregelenpakket aan van CHF 42 miljard met als doel de tewerkstelling te behouden, loonzekerheid te behartigen en zelfstandigen op te vangen.

 • Zo wordt aan ondernemingen overbruggingskredieten tot CHF 500.000 bij de huisbank met 100% waarborg gedekt door de federale overheid. Bij hogere kredietbedragen tot CHF 20 Mio. is deze garantie tot 85% begrensd. Deze procedure verloopt uiterst efficiënt en snel (op 1 dag goedgekeurd), niet-bureaucratisch en ongecompliceerd (via een A4-formulier).
 • Schadevergoeding wegens technische werkloosheid (‘Kurzarbeit’): is een sterk instrument, dat van 3 naar 6 maand verlengd werd, de vergoeding komt neer op 80% van de uren die een werknemer niet presteerde.
 • Ondersteuning van de luchtvaart (Swiss en Edelweiss) met CHF 1,9 miljard. Er is geen deelname door de overheid gepland, wel bescherming van de aandelen.
 • De Zwitserse Nationale Bank komt voortdurend tussen op de valutamarkt om de Zwitserse frank te verzwakken. De faillissementsprocedures worden voorlopig geschorst.
 • Nieuwe maatregelen ter ondersteuning van werknemers met tijdelijke arbeidscontracten of in dienst van uitzendbureaus, leerlingen/stagiairs.
 • Maatregelen waarbij bepaalde regels in de arbeidswetgeving worden opgeschort, bijvoorbeeld omtrent overuren.
 • Ondernemingen uit de cultuur-, sport- en toerismesector worden ondersteund door subsidies, renteloze leningen, schadevergoedingen door geannuleerde evenementen.
 • Arbeidsrechtelijke maatregelen voor ziekenhuizen en klinieken.
 • Op 22 april werden na maatregelen voor kmo’s en zelfstandigen gelijkaardige maatregelen voor de innoverende startups, de biotech- en blockchainsector aangekondigd. Deze konden tot dan toe nog geen aanspraak maken op de noodmaatregelen. Aangezien zij Zwitserland een positief imago bezorgen op het vlak van creativiteit, innovatie en competitiviteit, krijgen ze vanaf 30 april toegang tot kredieten op basis van de gangbare wetgeving. 35% van het risico van de kredieten zal door de kantons of investeerders gedragen worden en 65% door de federale staat. De kantons kunnen zelf beslissen om de steun voor de kmo’s al dan niet naar de start-ups uit te breiden. Voor dit programma kan CHF 154 miljoen uitgetrokken worden. Het Staatssecretariaat voor Economie (SECO) werkt de praktische modaliteiten uit.

Voor de zelfstandige beroepen worden schadevergoedingen toegekend voor het inkomensverlies uit een zelfstandig beroep omwille van de verplichte sluiting of het niet kunnen werken ten gevolge van de opvang van kinderen of van een quarantaine (op doktersvoorschrift). Onmiddellijke hulp aan kunstenaars en medewerkers uit de cultuursector evenals schadevergoedingen voor cultuurorganisaties, zowel van leken als van beroepskunstenaars, ten gevolge van verplichte afzeggingen.

d. Economische vooruitzichten

Experten binnen de federale regering voorspellen voor 2020 een recessie. Uitgaande van een stabilisering van de epidemie in de tweede jaarhelft, zal de conjunctuur zich langzaamaan herstellen. Het Staatssekretariaat für Wirtschaft (SECO) www.seco.admin.ch gaat ervan uit dat het bbp dit jaar -6,2% zal bedragen, terwijl het bij het begin van de coronacrisis nog -1,5% voorspelde. Voor 2021 voorspelt het experten team van de SECO een economische groei van 4,9%. De inflatie zou volgens SECO dit jaar op -1% uitkomen en in 2021 0,5% bedragen. De onzekerheid bij deze prognoses is voor het ogenblik echter nog buitengewoon hoog. De ZKB (Zürcher Kantonalbank) voorspelt -0,7% voor 2020 en 0,5% voor 2021 terwijl het KOF (Konjunkturforschungsstelle der ETH Zürich (mei 2020) 0,6% voor 2020 en voor 2021 0,1% berekent.

Met een bbp-daling van 6,2% en een stijging van de gemiddelde werkloosheid op jaarbasis tot 3,3%, daalt de economische activiteit het sterkst sinds 45 jaar.

Vanaf einde mei, begin juni zouden 50% van de technisch werklozen (de zgn. “Kurzarbeitende”) weer aan de slag kunnen gaan. Dit zal een positieve uitwerking hebben op de leveranciers, en daarmee de logistieke keten weer op gang brengen.

Door de geleidelijke verbetering van de situatie bij handelspartners zoals Duitsland en Oostenrijk, gaat Zwitserland ervan uit dat de economische kosten van de crisis zullen afnemen. In plaats van de hoger genoemde kost van 15 miljard CHF per maand, zou deze vanaf juni zakken naar “slechts” CHF 5 à 7,5 miljard, oftewel naar CHF 170 à 250 miljoen per dag.

e. Opportuniteiten op korte termijn

De Zwitserse minister van Binnenlandse Zaken Alain Berset vermoedt dat de coronacrisis op korte termijn nog volop zal woeden.  Volgens het Staatssecretariaat voor Economie SECO zijn er nu 757.000 werknemers op werktijdverkorting of gedeeltelijke werkloosheid gezet, wat neerkomt op 15% van alle werknemers. Er wordt een recessie verwacht en een werkloosheidsgraad van 3,3% met een daling van het bbp tot -6,2%. De onzekerheid weegt op de bevolking, waardoor dure aankopen uitgesteld worden en noodreserves worden aangelegd en/of opgebruikt. Daardoor zal de detailhandel het nog gedurende een hele tijd moeilijk hebben. 

Hierdoor is de onlineverkoop spectaculair toegenomen. De Zwitserse Post kan de aflevering van pakketten niet meer opvolgen. Het personeel draait er volop overuren. De directie van de post probeert met andere bedrijven oplossingen te vinden om de infrastructuur van de post in stand te kunnen houden, terwijl de bedrijven die online verkopen hun publiciteit alleen maar opdrijven. Digitec, het grootste Zwitserse online-elektronicaplatform, kon daardoor 200 nieuwe werknemers aanwerven.

Vele ondernemingen zien zich gedwongen om digitale technologie te installeren om tenminste op deze wijze nog actief te blijven. De medewerkers moeten leren met videoconference om te gaan en met Skype of Teams werken. Naar de toekomst kan dit voor de werkgever een goede zaak zijn: met meer home office kunnen de kantoren kleiner en goedkoper worden en de installatiekosten gereduceerd worden.

Daarnaast is er een duidelijke tendens vast te stellen waarbij veel Zwitserse bedrijven zich momenteel beperken tot contacten met hun bestaande leveranciers en zo op zijn minst de lopende contracten na te leven en zo goed als mogelijk veilig te stellen.

De uitbaters van restaurants, bars en clubs werden zeer zwaar getroffen. Ondanks het wegvallen van de inkomsten moeten de huur en andere bedrijfskosten verder betaald worden. De verleende goedkope kredieten gaan niet hoger dan 10% van de jaarlijkse omzet, wat volgens de beroepsfederatie Gastrosuisse voor de meeste bedrijven neerkomt op een druppel op een hete plaat. De sector vreest voor de onmiddellijke toekomst dan ook voor faillissementen en afdankingen. Sedert de heropening op 11 mei, blijkt uit een enquête van de beroepsfederatie Gastrosuisse dat de restaurants slechts 40% van hun vroegere omzet konden realiseren.

De toekomst ziet er somber uit voor de concert- en sportevenementen waar de afzeggingen zich blijven opstapelen. De vraag wie daarvoor moet opkomen is nog niet uitgeklaard.

In de gezondheidssector zal het coronavirus naast de behandeling van de pandemie ook een grote invloed hebben op de nog lopende debatten over de dreigende sluiting van ziekenhuizen en de kostenplanning in de gezondheidssector. Ook de betaling van het verplegend personeel, die voor velen te laag is, zal men moeten herzien. Een belangrijke punt wordt de inenting tegen het coronavirus. Enkele vrezen, andere hopen dat deze verplicht zal worden voor iedereen.

Samenvatting: in de komende tijd is iedereen nog te veel bezig met het oplossen van zijn eigen dagelijkse concrete problemen en de verwerking van de situatie. Op korte termijn zijn er voor buitenlandse firma's, met uitzondering van producenten van specifiek medisch materiaal, in Zwitserland waarschijnlijk weinig mogelijkheden om zaken te doen of prospectie te plannen.

f. Opportuniteiten op lange termijn

De Zwitserse economie is een zeer open en liberale economie, waardoor deze sterk afhankelijk is van het buitenland. Dat maakt haar tegelijkertijd ook kwetsbaar, zeker in tijden van economische recessie of rampen, zoals de coronacrisis. De Zwitserse autoriteiten doen er daarom alles aan om hun economie te behoeden voor de negatieve gevolgen van deze crisis en ze zo goed als mogelijk te stabiliseren. Als belangrijkste handelspartner haalt Zwitserland in de eerste plaats de banden aan met de Europese Unie. Deze worden verder verdiept en de contacten verlopen uitstekend. De Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken Ignazio Cassis ging zelfs zo ver door te stellen dat deze samenwerking een centrale rol gespeeld heeft in het Zwitserse crisismanagement. Van beide zijden hoopt men dat deze samenwerking positieve gevolgen zal hebben op de lange termijn voor het Institutioneel Akkoord (IFA) tussen Zwitserland en de Europese Unie.  

Over de gevolgen voor het Zwitserse bbp worden cijfers geprojecteerd maar aangezien het einde van de crisis en haar gevolgen nog niet in zicht zijn, bestaat daar nog geen duidelijkheid over. Cijfers van 25 tot 30 miljard of zelfs 40 tot 50 miljard CHF aan verlies voor de federale schatkist worden in de pers naar voren geschoven. Daardoor is het momenteel quasi onmogelijk om zich uit te spreken over opportuniteiten op de lange termijn.  

5. Nuttige links

Bundesamt für Gesundheit, Office fédéral pour la santé publique: www.bag.admin.ch/bag/en/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/... 

Eidgenössische Zollverwaltung, Administration fédérale des douanes: www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/teaser-startseite/brennpunkt-teaser/coronav... 

6. Dossier coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden. FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.

In het dossier coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen. Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.
Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij exportadvies-corona@fitagency.be.

21 oktober 2020