U bent hier

CORONAVIRUS - De toestand in Duitsland

1. Algemene toestand

Update 28.03.2022

Het Robert-Koch-Institut (RKI) monitort de situatie en publiceert dagelijks een rapport dat ook in het Engels beschikbaar is. U kan deze cijfers volgen op: www.rki.de/DE/Content/InfAZ/N/Neuartiges_Coronavirus/Fallzahlen.html.

Nu de omikronvariant op grote schaal voorkomt, is gebleken dat deze variant minder ernstig ziekmakend is dan de vroegere varianten.

Daarom werden er vanaf 3 maart 2022 om 0.00 uur, met het inwerkingtreden van de 3de wijzigingsverordening inzake de ‘Corona - Einreiseverordenung’  geen staten/regio's meer als hoogrisicogebied beschouwd.

België was voor Duitsland al sinds 27.02.2022 geen hoogrisicogebied meer.

De aanwijzing als hoogrisicogebied vindt nu alleen nog plaats voor gebieden waar de verspreiding van varianten met een hogere virulentie, d.w.z. meer ziekteverwekkende eigenschappen hebben, in vergelijking met de omikronvariant. Er is dus niet langer sprake van gebieden met een hoog risico op basis van de verspreiding van de omikronvariant.

De lijst van alle hoogrisicogebieden vindt u terug op de website van het Robert-Koch-Institut.

Let wel, de indeling van risicogebieden kan nog steeds op korte termijn veranderen. Controleer onmiddellijk voor uw vertrek of de landen waar u de laatste 10 dagen voor uw binnenkomst in Duitsland hebt verbleven, als risicogebieden zijn ingedeeld.

2. Wat is er nieuw sinds 3 maart 2022?

De nieuwe wet voorziet in het algemeen slechts in enkele algemene beschermende maatregelen, zoals tests en mondmaskerplicht - in bejaarden- en verpleeghuizen en andere inrichtingen voor kwetsbare groepen. Mondmaskers zijn nog wel verplicht in bussen, treinen en vliegtuigen, maar niet meer bij het winkelen. Verdere beperkingen zijn mogelijk voor regionale hotspots indien het deelstaatparlement er een bijzonder kritieke coronasituatie vaststelt (m.a.w. als er bijzonder veel infecties voorkomen en het gevaar bestaat dat de gezondheidszorg overbelast raakt).

Er is voorzien in een overgangsperiode, zodat de deelstaatparlementen hun eerder geldende verordeningen kunnen wijzigen: Maatregelen die op grond van de vorige wet zijn genomen, kunnen nog tot 2 april 2022 worden verlengd. De wet is beperkt tot 23 september 2022. De wetgever zal dan in het najaar en de winter opnieuw evalueren welke maatregelen in het licht van de huidige situatie noodzakelijk zijn.

Mogelijke plaatselijke maatregelen zijn onder meer: mondmaskerplicht en een afstandsverplichting van 1,5 meter in openbare ruimten. Bovendien moet het mogelijk zijn om mensen te verplichten een bewijs van vaccinatie, herstel of test te tonen wanneer zij bepaalde inrichtingen en bedrijven binnengaan. Ook voor het publiek toegankelijke inrichtingen of diensten moeten verplicht worden om hygiëneconcepten te ontwikkelen.

Sinds 20 maart gelden voor werkgevers en werknemers nieuwe voorwaarden inzake bescherming tegen corona op de werkvloer.

 • Een federale verordening bepaalt dat werkgevers in de toekomst zelf het risico van het virus moeten beoordelen en bedrijfs- hygiënische maatregelen als bescherming tegen infecties, moeten vastleggen.
 • De verplichting om thuis te werken, tot nu toe nationaal geregeld, is niet langer geldig.
 • Bedrijven beslissen nu ook zelf over beschermende maatregelen zoals afstands- en hygiënevoorschriften of verplichte maskers.

De nieuwe regels zullen aanvankelijk tot 25 mei van kracht zijn.

Tot nader order blijft de quarantaineverplichting voor contactpersonen en isolatie voor besmette personen bestaan.

 • Ongeacht het soort virusvariant zijn contactpersonen die al een herhalingsvaccinatie hebben gekregen/pas dubbel gevaccineerd zijn/gevaccineerd zijn/hersteld zijn of onlangs hersteld zijn, vrijgesteld van quarantaine. Voor alle anderen eindigt de isolatie of quarantaine gewoonlijk na 10 dagen, tenzij ze zich vroeger laten testen - dit kan op zijn vroegst na zeven dagen met een PCR-test of een gecertificeerde snelle test.
 • Schoolkinderen en kinderen in crèches moeten als contactpersoon 5 dagen in quarantaine.
 • Voor werknemers in klinieken, zorginstellingen en voorzieningen voor gehandicapten moet de isolatie of quarantaine 7 dagen duren. Als er 48 uur daarvoor geen symptomen zijn opgetreden, kan zij worden beëindigd met een verplichte PCR-test.

Reizen
De regels voor het ‘Einreisen’ krachtens de ‘Coronavirus-Einreiseverordnung’ blijven inhoudelijk grotendeels ongewijzigd.

Vanaf 27.02.2022 moet het Duitse equivalent van het PLF, de digitale Einreiseanmeldung op www.einreiseanmeldung.de, niet meer worden ingevuld. 

Personen vanaf 12 jaar die in de laatste 10 dagen in België zijn geweest, hebben voor aankomst in Duitsland wel nog het volgende nodig:

 • bewijs van volledige vaccinatie of
 • bewijs van genezing (positief testbewijs, op zijn vroegst vanaf de 28ste dag na de test, niet ouder dan 90 dagen)
 • of een negatieve PCR-test
 • of een negatieve antigeentest die onder medisch toezicht is uitgevoerd (beide tests mogen niet langer dan 48 uur geleden zijn uitgevoerd)​

Bewijzen worden aanvaard in het Duits, Engels, Frans, Italiaans of Spaans. Het bewijs kan uiteraard ook worden geleverd door middel van een digitaal EU-COVID-Certificaat (= Covid-Safe-Ticket).

Verder:

 • Er is geen quarantaineverplichting meer na aankomst in Duitsland
 • Kinderen onder de 6 jaar moeten geen bewijs van vaccinatie, genezing of test voorleggen. De quarantaineverplichting geldt niet voor kinderen jonger dan 6 jaar. Voor kinderen tussen 6 en 12 jaar die geen bewijs van herstel of inenting hebben, eindigt de quarantaine 5 dagen na inreizen of na voorlegging van een testresultaat vóór het verstrijken van de 5 dagen.
 • Indien u door Duitsland reist met als eindbestemming België of een ander land, dan bent u in Duitsland niet aan quarantaine onderworpen en moet u ook geen ‘Einreiseanmeldung’ invullen. Een EU-COVID-Certificaat (d.w.z. bewijs van vaccinatie, herstel of test) is wel vereist bij doorreis vanaf de leeftijd van 6 jaar.
 • Indien u uit een virusvariantengebied komt, is voor doorreis door Duitsland een PCR-test vereist.

Bron: Deutsche Botschaft Brüssel

3. Welke voorschriften en toegangsregels zijn van toepassing in Duitsland?

Welke voorschriften van toepassing zijn, bepaalt elke deelstaat zelf. De federale staten laten zich hierbij wel leiden door de besluiten van de Bund-Länder-Runde. De regelgeving van de deelstaten kan hier echter ook van afwijken. Gedetailleerde informatie over de geldende coronaregels vindt u terug op de website van de deelstaten.

Bron: Deutsche Botschaft Brüssel

4. Heropeningsstrategie?

De Bund en de deelstaten hebben op 16.02.2022 nieuwe corona-afspraken vastgelegd. De omzetting hiervan in besluiten, ligt bij de deelstaten.

Vanaf 17 februari 2022:

 • Gevaccineerde en herstelde personen: geen beperkingen van het aantal personen op privébijeenkomsten
 • Niet-gevaccineerde personen: huishouden + maximum 2 andere personen uit een ander huishouden bij privébijeenkomsten
 • Handel: geen beperking meer van het aantal personen; het dragen van een mondmasker is verplicht
 • Zodra een niet-gevaccineerde persoon aan een evenement deelneemt, moeten de regels voor de beperking van het contact worden toegepast

Vanaf 4 maart 2022:

 • Horeca: 3G-regel (gevaccineerd, genezen of getest)
 • Discotheken en nachtclubs: heropening met 2G (gevaccineerd of genezen) of 2G+ (gevaccineerd of genezen en getest)
 • Grote bijeenkomsten: 2G of 2G+
  Binnen: capaciteit beperkt tot 60% en maximaal 6.000 personen
  Buiten: capaciteit beperkt tot 75% en maximaal 25.000 personen

Vanaf 20 maart 2022:

 • Opheffing van beperkingen, zoals bijvoorbeeld de contactbeperkingen
 • Basisregels blijven van toepassing, zoals het dragen van een mondmasker binnen
 • Beëindiging van de verplichting tot thuiswerken

Bron: Corona: Das haben Bund und Länder vereinbart | Bundesregierung

5. De federale ‘Notbremse’

Op 23 april 2021 trad een wijziging van de wet inzake infectiebescherming in werking. De daarin vervatte ‘federale noodrem’ treedt in werking wanneer de zevendaagse incidentie in een district (Landkreis) gedurende 3 opeenvolgende dagen de waarde 100 overschrijdt. De ‘federale noodrem’ werd op 30 juni 2021 opgeheven, maar kan te allen tijde opnieuw worden geactiveerd.

Dat het een 'federale noodrem' is, impliceert dat de steden en gemeenten deze willens nillens moeten uitvoeren. Districten die dit niet toepassen, handelen in strijd met de wet. Strengere maatregelen in bepaalde deelstaten zijn dan wel nog steeds mogelijk.

6. Economische impact van Corona en de oorlog in Oekraïne

Update 1/04/2022

De coronacrisis heeft een enorme impact op de economie gehad. Na de zware inzinking in de eerste helft van 2020 kon de Duitse economie de gevolgen van de pandemie beter opvangen dan verwacht. Ook in 2021 presteerde de Duitse economie beter dan verwacht. De oorlog in Oekraïne zou echter tot nieuwe verstoringen kunnen leiden.

6.1. De Duitse economie en de coronacrisis

De staat gaf vorig jaar 132,5 miljard euro meer uit dan er binnenkwam. Het federale bureau voor de statistiek (DESTATIS) heeft bekendgemaakt dat in verhouding tot de totale economische productie het tekort van de federale overheid, de deelstaten, de gemeenten en de sociale zekerheidsfondsen 3,7% bedroeg en was dus lager dan de aanvankelijk berekende 4,3%.

In vergelijking met 2020 is het tekort in 2021 met 12,8 miljard euro gedaald. Het grootste tekort, 143,4 miljard euro, werd opgetekend door de federale overheid als gevolg van de hoge kosten van de coronapandemie. De deelstaten, gemeenten en sociale-zekerheidsfondsen hadden daarentegen een licht positief saldo, mede als gevolg van hoge overdrachten van de federale overheid. Verwacht wordt dat het begrotingstekort hoog zal blijven als gevolg van een wijziging in de regels voor het afremmen van de schuld.

In het coronacrisisjaar 2020 moest Duitsland voor het eerst sinds 2011 een begrotingstekort boeken. Maar de Duitse economie doorstaat de gevolgen van de coronacrisis beter dan verwacht. De economische vooruitzichten voor de komende maanden zijn echter versomberd in het licht van de Russische aanval op Oekraïne

Bron: https://www.dw.com/de/deutsche-wirtschaft-meistert-corona-folgen-besser-als-erwartet-ukraine-schock-bremst/a-60911942

6.2. Facts & Figures

a. Economische impact en vooruitzichten

Als gevolg van de oorlog in Oekraïne zijn de prognoses voor de Duitse economie moeilijk te voorspellen.

Ondanks de daling in het vierde kwartaal 2021 door strengere beperkingen als gevolg van de 4de coronagolf, groeide de Duitse economie als geheel met 2,9 % in 2021. Voor 2022 wordt een stijging van het bbp met 3% voorspeld door het ‘Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung’ (DIW). In 2023 voorspelt het DIW dat het bbp slechts met 2,9% zal stijgen.

Bron: Statista - Entwicklung des realen Bruttoinlandsprodukts (BIP) in Deutschland von 2008 bis 2021 und Prognose des DIW bis 2023(gegenüber dem Vorjahr)

Mede ten gevolge van de oorlog in Ukraine verwacht het ifo-instituut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) dit jaar slechts een groei van tussen 2,2% en 3,1%. Eerder hadden zij gerekend op een stijging van het bruto binnenlands product (bbp) met 3,7%.

De belastinginkomsten zijn in 2021 sterk gestegen, met 12,9%. Het herstel was vooral gebaseerd op de hogere ontvangsten uit de vennootschaps-en de handelsbelasting. 

“De sterke groei van de vennootschapsbelasting wijst erop dat de financiële situatie van veel bedrijven ondanks de gevolgen van de pandemie relatief robuust is," aldus de wetenschappelijk directeur van het ‘Instituts für Makroökonomie und Konjunkturforschung’ (IMK), Sebastian Dullien. De politici hebben de structuren van de Duitse economie beschermd, zei hij. "Dit geeft ons de hoop dat zij ook redelijk opgewassen zijn tegen de nieuwe schok", zei hij, verwijzend naar de Russische inval in Oekraïne.

De 'Deutsche Industrie- und Handelskammertag‘ is echter minder hoopvol en vreest eerder ernstige economische gevolgen. Volgens economen zouden de toenemende onzekerheid en de stijgende energieprijzen een sterke rem kunnen zetten op de verhoopte opleving in het voorjaar. "Wij gaan ervan uit dat de reële economie over de hele wereld aanzienlijke verliezen zal moeten aanvaarden", aldus de Landesbank Baden-Württemberg (LBBW).

Mocht het tot een verdere en langduriger escalatie met nog hardere sancties tussen het Westen en Rusland leiden, sluit de DEKA-Bank een krimpende Duitse economie niet uit.

Ralph Solveen, plaatsvervangend hoofdeconoom bij de Commerzbank, merkt op dat in zo'n geval Duitsland in een recessie zou kunnen belanden, ondanks de fundamenteel "extreem goede economische omstandigheden".

De oorlog van Rusland tegen Oekraïne versnelt de stijging van de consumentenprijzen in Duitsland, aldus het ifo-instituut. De inflatie zal dit jaar naar verwachting extreem stijgen tot het hoogste niveau sinds 1982. De onderzoekers van het ifo-Instituut in München verwachten nu een stijging tussen 5,1% en 6,1% voor 2022, wat het hoogste percentage in 40 jaar zou zijn. In december hadden de ifo-deskundigen nog 3,3% voorspeld. Voor 2023 wordt verwacht dat de inflatie zal dalen tot ongeveer 2%.

Bron: Destatis

Volgens het Ifo-instituut zal de stijging van de consumptieprijzen alleen al eind maart resulteren in een verlies aan koopkracht van ongeveer 6 miljard euro.

De economie wordt getemperd door de aanzienlijk hogere grondstofprijzen, de sancties, de toenemende knelpunten bij de levering van grondstoffen en halffabrikaten, alsmede de toegenomen economische onzekerheid.

In 2021 stegen de bouwprijzen met bijna 8% en ook voor de komende 2 jaar worden nog sterke prijsstijgingen verwacht. Voor 2022 en 2023 wordt verwacht dat de bouwprijzen zullen stijgen met respectievelijk ruim 5% en ruim 3%. Dit is vooral te wijten aan een stijging van de materiaalprijzen.

b. Werkloosheid en tijdelijke werkloosheid

Volgens berekeningen en ramingen van het Ifo-instituut waren er tijdens de coronacrisis in februari 2022 ongeveer 877.400 mensen in tijdelijke werkloosheid (Kurzarbeit), de meesten van hen waren werkzaam in de horeca, de (detail)handel en de be- en verwerkende industrie. In vergelijking met de voorgaande maanden is het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid opnieuw toegenomen.

In het voorjaar van 2020 lag het aantal werknemers in tijdelijke werkloosheid nog veel hoger: in april 2020 waren volgens de ‘Agentur fur Arbeit’ (de federale dienst voor arbeidsbemiddeling) ongeveer zes miljoen mensen tijdelijk werkloos. Dit is aanzienlijk meer dan de vorige recordmaand mei 2009, toen 1,44 miljoen mensen in tijdelijke werkloosheid waren.

In 2021 waren er 2.610.000 mensen werkloos. Volgens de prognose van het ‘Deutsches Institut für Wirtschaftsforschung’ (DIW) zal het aantal werklozen in 2022 ongeveer 2,29 miljoen bedragen. Voor 2023 verwacht de DIW een daling tot 2,15 miljoen.

In februari 2022 daalde het aantal werklozen met 34.000 tot 2.428.000 in vergelijking met de voorgaande maand, en de seizoensgecorrigeerde werkloosheid daalde met 33.000. In vergelijking met februari vorig jaar zijn dat er 476.000 minder. Het werkloosheidscijfer daalde van januari tot februari 2022 met 0,1 procentpunt tot 5,3%.

6.3. Maatregelen ter ondersteuning van de economie

De steun van de federale overheid wordt voortdurend aangepast. De omvangrijkste financiële steun stabiliseert de economie, helpt werknemers, zelfstandigen en ondernemingen door de coronacrisis heen en versterkt de gezondheidszorg.

Om ervoor te zorgen dat iedereen deze crisis zo goed mogelijk doorkomt, verleent de federale regering uitgebreide steun aan kleine zelfstandigen, aan ondernemingen die met een groot omzetverlies te kampen hebben en aan beoefenaars van vrije beroepen. 'Overbruggingssteun III Plus' werd derhalve tot 31 maart 2022 verlengd als 'Overbruggingssteun IV'.

Het omvangrijke bijzondere leningsprogramma van de Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) werd al verlengd en ook de steun van de deelstaten voor noodlijdende bedrijven zal worden uitgebreid. Bovendien zijn er talrijke fiscale en andere verlichtende maatregelen. Op deze link vindt u een overzicht van de belangrijkste lopende bijstand.

6.4. Opportuniteiten op korte termijn omwille van de coronacrisis

De economie wordt groener:
Tot de coronapandemie gebeurde er te weinig op economisch vlak inzake duurzaamheid en klimaat. Maar dat is ondertussen aan het veranderen, mede dankzij de pandemie. Zowel het Duitse economische stimuleringspakket van 130 miljard euro als het NextGeneration EU-pakket ter waarde van 750 miljard euro hebben een groot deel van de bedragen gereserveerd voor duurzaamheid en groene technologieën.

Digitalisering:
De coronacrisis heeft de digitalisering aangezwengeld. De grote duw in de richting van digitale transformatie is echter uitgebleven en de vooruitgang is vooral beperkt gebleven tot thuiskantoren en videoconferentie technologieën. Toch is er binnen de Duitse bedrijven de wil ontstaan om het werk te automatiseren en te verschuiven naar het digitale. Maar er is nog veel werk aan de winkel.

De toenemende digitalisering in de handel weerspiegelt zich in de omzetcijfers: terwijl de omzet in de stationaire detailhandel in de eerste 10 maanden van 2022 kromp (-1,9%), steeg de omzet van de online-handel met 16,1%. Wegens de 2G-regel in de niet-essentiële winkels zou de kerstverkoop in de niet-levensmiddelenhandel volgens de eerste inschattingen 35% onder de normale kerstverkoopcijfers van voor de pandemie liggen.

Sinds mei 2019 is er via de ‘DigitalPakt Schule’ 5 miljard euro aan federale financiering beschikbaar voor de deelstaten. Deze steun wordt nu, na een trage startfase omwille van de pandemie, versterkt gebruikt om het onderwijs te digitaliseren.

Duitsland's techscene is booming:
Met Delivery Hero en Zalando hebben twee Duitse techbedrijven vorig jaar de Dax (Deutsche Aktienindex) gehaald. Daarnaast staan voormalige starters: Hellofresh, online-aanbieders Shop Apotheke Europe en Global Fashion Group in de belangstelling.

Home Office blijft ook na corona:
Terwijl voor de coronacrisis ongeveer 35% van de werkende internetgebruikers in Duitsland ten minste af en toe vanuit het thuiskantoor werkte, is dit cijfer tijdens de crisis gestegen tot ongeveer 51%.

De intensiteit van het gebruik van thuiskantoren is echter aanzienlijk toegenomen. Terwijl 23% van de respondenten verklaarde voor de coronacrisis ten minste eenmaal per week vanuit hun thuiskantoor te werken, meldt nu 55% dat zij ten minste enkele keren per week vanuit hun thuiskantoor werken. Ongeveer 13% van de respondenten zit momenteel zelfs bijna uitsluitend thuis op kantoor - https://www.bidt.digital/wp-content/uploads/2020/04/bidt-homeoffice-umfrage-infografik-kurz.pdf.

De Duitse biotechnologiebedrijven vestigen zich als wereldleider:
Twee Duitse biotech-start-ups, BioNtech en Curevac, staan momenteel wereldwijd in de schijnwerpers. BioNtech lanceerde, met Pfizer, een vaccin tegen COVID-19. Het vaccin van het Schwabische bedrijf Curevac zou al over enkele weken kunnen worden goedgekeurd, maar verschoof de ontwikkeling van COVID-19-vaccins naar mRNA-technologie van de tweede generatie. Het biotechbedrijf Qiagen werd toegelaten tot de Dax. Mdax-concurrent MorphoSys AG had al in september 2020 hun jaardoelstelling behaald.

Comeback voor de Duitse zonne-energie-industrie:
Tien jaar geleden waren de Duitse fabrikanten van zonne-energieapparatuur wereldleiders, toen kwamen de Chinezen met dumpingprijzen, met een golf van faillissementen in Duitsland als gevolg. Tijdens de coronacrisis bloeide deze industrie echter weer op. Vanaf voorjaar 2020 werden weer panelen geproduceerd in het industriepark "Solar Valley" in Bitterfeld-Wolfen. Duitse fabrikanten profiteren van de trend dat steeds meer klanten de voorkeur geven aan regionale producenten.

Lage rentevoeten vergemakkelijken de wederopbouw van de economie:
De Europees Centrale Bank houdt de rente ook in de coronacrisis laag. Momenteel bedraagt het belangrijkste rentetarief van de ECB 0%. De rentevoet waartegen banken geld bij de ECB kunnen parkeren is zelfs -0,5%.

Tijdens de meest recente vergadering van de Raad van Bestuur van de ECB op 10 maart 2022 zijn er geen wijzigingen in de rentetarieven aangebracht. De ECB heeft evenwel aangekondigd dat zij van plan is het programma voor het opkopen van obligaties (AssetPurchaseProgramme-obligaties) in het derde kwartaal van 2022 stop te zetten. Daarom wordt een eerste verhoging van de basisrente in het najaar van 2022 waarschijnlijk.

De rente op Duitse staatsobligaties is gestegen.

Bron – Statista - Ontwikkeling van het rendement op tienjarige Duitse staatsobligaties van februari 2020 tot februari 2022 en https://www.finanztip.de/zinsentwicklung/

De Duitse sector van de medische technologie groeit snel:
Minder opgemerkt, omwille van alle aandacht voor de coronavaccins, is de sector van de medische technologie. Globaal gezien staat Duitsland goed gepositioneerd in de sectoren medische technologie, hernieuwbare energieën en Internet of Things.

6.5. Gevolgen Ukraine-conflict voor Duitsland, de buurlanden en de rest van de wereld

Een oorlog zo dicht bij de grenzen van de EU heeft ook gevolgen voor de buurlanden en de rest van de wereld, met verreikende humanitaire, economische, financiële en politieke gevolgen. Met name de Oost-Europese landen vrezen een domino-effect, d.w.z. een overslaan van het conflict naar hun landen.

De reeds opgelegde en nog geplande sancties tegen Rusland zullen de wereldeconomie in niet onaanzienlijke mate beïnvloeden. De door het Westen opgelegde sancties en de zwakte van de roebel zullen ernstige gevolgen hebben voor de Russische economie. Rusland is vooral afhankelijk van zijn grondstoffenexport.

Een doelstelling van de G7-landen op langere termijn is de afhankelijkheid van Russische gas-, olie- en kolenleveranties te verminderen. In het huidige conflict was de Nord Stream 2-gaspijpleiding lange tijd onderwerp van discussie als mogelijke sanctiemaatregel in geval van een verdere escalatie van het conflict. Ondertussen werd de ingebruikname van de Nord-Stream 2 gaspijpleiding opgeschort. Er wordt ook niet langer uitgesloten dat de pijpleiding helemaal niet meer in gebruik wordt genomen. Indien dit het geval zou zijn, zal dit ook voor Duitsland aanzienlijke (economische) gevolgen hebben.

Gevolgen:

 • Snel stijgende energieprijzen die de inflatiedruk verhogen
 • Verstoringen van de bevoorradingsketens en stijging van de grondstofprijzen. "De industrie zal zich opnieuw moeten voorbereiden op een moeilijk jaar," voorspelt de Association of International Motor Vehicle Manufacturers. Sommige assemblagelijnen draaien slechts in beperkte mate of staan stil omdat belangrijke onderdelen van toeleveranciers, zoals kabelbomen uit Oekraïne, ontbreken.
 • Rusland dreigt failliet te gaan, ondanks volle staatskassen. Het land heeft voor miljarden aan uitstaande staatsobligaties in dollars en euro's. Als gevolg van de westerse sancties is het risico groot dat Rusland zijn schulden aan internationale schuldeisers niet kan aflossen.
 • De Europese Unie en Rusland hebben hun luchtruim gesloten voor elkaars luchtvaartmaatschappijen. Voor luchtvaartmaatschappijen betekent dit dat vliegtuigen uit het Verre Oosten naar China, Japan en Korea langdurige alternatieve routes in het zuiden moeten nemen. Dit verbruikt extra kerosine. De luchtvaartmaatschappijen hebben echter weinig speelruimte om de kosten te laten stijgen, aangezien ze nog steeds te maken hebben met lagere inkomsten door de gevolgen van de coronapandemie.
 • Bijna een derde van de groothandelaren en buitenlandse handelaren is getroffen door de sancties tegen Rusland en de tegensancties.
 • De energie-intensieve industrie lijdt al geruime tijd onder de hoge energieprijzen. Volgens de Duitse vereniging van de chemische industrie (Verbands der Chemischen Industrie) kunnen veel bedrijven in de sector de enorme stijging van de olie- en gasprijzen niet of slechts in beperkte mate doorberekenen aan hun klanten. Ruwe olie zit in vele goederen zoals plastics, geneesmiddelen, detergenten, speelgoed en textiel. Daarnaast zijn ook de papierindustrie, metaalindustrie (bv. staalnijverheid, verzinkingsinstallaties) en de glasindustrie grootgebruikers van aardgas, en is een verschuiving naar andere brandstoffen in deze sectoren niet op korte termijn haalbaar.

Bron: https://www.lpb-bw.de/ukraine-internationale-politik en https://www.swr3.de/

Nuttige links

Dossier Coronavirus

Het coronavirus heeft een wereldwijde impact, niet alleen op de gezondheid maar ook op de economie. Ook uw export kan hiervan gevolgen of zelfs hinder ondervinden.

FIT monitort de risico's dagelijks en ons buitenlands netwerk informeert u over alle implicaties voor Vlaamse exporteurs op hun internationale activiteiten.
In het dossier coronavirus vindt u een aantal nuttige tips, adviezen en inzichten in de economische impact van de verspreiding van het virus op internationaal ondernemen.

Met vragen over internationaal ondernemen in tijden van corona, kan u terecht bij: exportadvies-corona@fitagency.be

30 maart 2022