U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities:
  - Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  - General: informatie over exportdocumenten.
  - Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Amerikaans douanetarief

De Verenigde Staten hebben momenteel een handelsgewogen gemiddeld invoertarief van 2,0 procent op industriële goederen. Het wereldwijde gemiddelde is 2,6 procent.

Het Amerikaanse douanetarief bevat voornamelijk waarderechten (invoerrechten, uitgedrukt in een percentage). Deze kan u raadplegen op de website van de US International Trade Commission. De webpagina is onderverdeeld in verschillende hoofdstukken die elk de geharmoniseerde invoerrechten per product meegeven.

Meer gedetailleerde informatie over invoerrechten en andere heffingen in de VSA is beschikbaar bij:

Berekeningsbasis

De douanewaarde voor commerciële zendingen is gebaseerd op de transactiewaarde (“transactional value”) van de goederen. Dat is de voor de invoergoederen werkelijk betaalde of te betalen prijs. Bij de vaststelling van de transactiewaarde voor de berekening van het invoerrecht gaat de douane in het bijzonder uit van de FOB (Free on Board)-waarde van de goederen. FOB of “Vrij aan boord” betekent dat de factuurprijs omvat: kost goederen, exportformaliteiten, vervoer tot genoemde vertrekhaven. FOB betekent de transactiewaarde van de goederen min de internationale vracht- en verzekeringskosten. Dit is enkel toepasselijk op maritiem vervoer.

Een versie van ‘Incoterms 2020’ kan aangekocht worden via deze link.
Meer informatie met betrekking tot de Incoterms vind je op de website van The International Chamber of Commerce (ICC). 

Vrijgestelde goederen 

Onder bepaalde voorwaarden kan gehele of gedeeltelijke vrijstelling van invoerrechten worden verkregen (subheadings in Chapter 98 of the Tariff Schedule).

Dit geldt voor:

 • terugkerende Amerikaanse goederen,
 • goederen die een bewerking zullen ondergaan (veredelingsverkeer) (zie ook het punt tijdelijke invoer),
 • persoonlijke eigendommen en reizigersbagage,
 • goederen bestemd voor: religieuze, educatieve en wetenschappelijke instellingen, buitenlandse diplomaten voor Amerikaanse overheidsinstanties, voor internationale organisaties.
Monsters voor het verwerven van orders

Monsters met een waarde van niet meer dan 1 USD per stuk zijn vrijgesteld van invoerrechten, op voorwaarde dat zij uitsluitend worden gebruikt voor het verwerven van orders. De vrijstelling geldt ook voor monsters die door versnijden of perforeren voor verkoop ongeschikt zijn gemaakt. Voor monsters met een waarde van meer dan 1 USD per stuk gelden dezelfde invoerrechten als voor normale handelszendingen.

Ook monsters die slechts tijdelijk worden ingevoerd in de VS, kunnen vrij van invoerrechten worden geïmporteerd. Voorwaarde voor vrijstelling bij tijdelijke invoer is de betaling van een borg aan de douane. De hoogte van de borg is doorgaans het dubbele van de bij definitieve invoer verschuldigde rechten. Bij wederuitvoer van de goederen wordt de borg gerestitueerd.

Goederen die tijdelijk worden geïmporteerd en vergezeld zijn van een ATA-carnet worden vrijgesteld van invoerrechten. Dit carnet heeft een geldigheidsduur van ten hoogste een jaar en kan worden aangevraagd bij de Vlaamse regionale Kamers van Koophandel.

Meer informatie over een ATA-carnet:

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normen en certificering

Productnormen/Standaarden van Amerikaanse of internationale normalisatie-instellingen en testlaboratoria

Voor machines, toestellen en apparaten voor de professionele markt gelden veiligheidseisen. Occupational Safety and Health Administration (OSHA) houdt toezicht op naleving. 

Voor wat betreft productnormen voor de Amerikaanse markt moet u rekening houden met wettelijke verplichte federale eisen (soms ook aanvullende eisen van de afzonderlijke staten) en met vrijwillige normen of aanbevelingsnormen van Amerikaanse of internationale norminstituten.

Soms verlangen Amerikaanse afnemers dat hun leverancier producten levert die aangepast zijn aan aanbevelingsnormen van Amerikaanse of internationale normalisatie-instellingen en testlaboratoria.

Ook juristen bevelen vrijwillige normen aan bij producenten en leveranciers als essentieel onderdeel van de 'product liability management strategy' van de onderneming.

UL-certificatie

In de VS is het bekendste (en meest verspreide) veiligheidskeurmerk ‘UL’, wat staat voor 'Underwriters Laboratories'. Het UL biedt veiligheidscertificaten, verificaties, inspecties, testen, controles, adviezen en trainingen aan een grote waaier van klanten waaronder fabrikanten, retailers, service bedrijven, consumenten, wet- en regelgevers.

Het UL is één van meerdere organisaties die zijn goedgekeurd door de “Occupational Safety and Health Administration” (OSHA) om wettelijke veiligheidsattesten te mogen verstrekken. Het OSHA houdt een lijst bij van alle goedgekeurde veiligheidsorganisaties die ook wel bekend staan als “Nationally Recognized Testing Laboratories” (NRTL).

Omdat UL (en andere NRTL’s) eigenlijk privébedrijven zijn, en aangezien de fabrikant aan hen zelf de keuring moet vragen voor zijn product, krijgen we soms de vraag of het wel verplicht is om zo’n certificatie aan te vragen.

Het is een wijdverspreid misverstand dat de veiligheidskeuring in de VS op vrijwillige basis gebeurt (‘Voluntary Compliance’). Dit is niet het geval want:

 • De OSHA Safety Standards zijn wetgevingen, en deze voorzien het testen en certifiëren van goederen door een NRTL.
 • Alle werkgevers in de VS zijn wettelijk verplicht om de normen en eisen voortvloeiend uit de Occupational Safety and Health Act van 1970 te eerbiedigen.

Daarnaast kunnen nog andere instellingen/spelers op verschillende niveaus een veiligheidskeuring eisen binnen een bedrijf in de VS, zoals een verzekeringsmaatschappij, brandweer (inspectie), stad, County, State, enz.

De veiligheidskeuring is dus wel degelijk wettelijk verplicht in de VS.

Raadpleeg het overzicht van alle certificaten die de UL wereldwijd aanbiedt. Zo weet u welk certificaat voor uw product van toepassing is. Verder kan u per certificaat een expert contacteren door op het gewenste certificaat te klikken op de kaart en vervolgens op de knop “contact an expert” te klikken. Vanuit België neemt u best contact op met een vestiging van UL in Nederland.

De kost van een UL-keuring is niet te verwaarlozen. Een prijsofferte + duurtijdschatting aanvragen is de enige manier om de kost realistisch in te schatten voor uw eigen product. Het certificeren kan meerdere maanden in beslag nemen.

ANSI & NIST

Het nationale aanspreekpunt voor informatie over productnormen in de VS is het American National Standards Institute (ANSI). Op overheidsniveau werkt het National Institute of Standards and Technology (NIST), onderdeel van het US Department of Commerce, aan programma's voor normalisatie en standaardisatie.

De American Society of Mechanical Engineers (ASME) houdt bij en verdeelt meer dan 600 normen op gebied van design, productie en installatie van industriële uitrusting en vormt ze aldus om tot nationale Amerikaanse normen (American National Standards).

ASME-codes en standaarden gaan over engineering, handwerktuigen, liften, bio proces uitrusting en buissystemen. Over het algemeen voorzien ASME-standaarden richtlijnen, procedures, en aanbevolen praktijken voor het design, de werking, het onderhoud en het uittesten van uitrusting en systemen.

Contact ASME:
Two Park Avenue, New York, NY 10016-5990
T: +1 800 843 27 63 (US/Canada)
T: +1 973 882 11 70 (outside North America) 
https://www.asme.org/about-asme/contact-us 
E: CustomerCare@asme.org

Nuttige links

Etikettering

 • Voeding: zie 'Food Labeling Guide' van de FDA, een gids samengesteld door The Office of Nutritional Products, Labeling, and Dietary Supplements in the Center for Food Safety and Applied Nutrition at the U.S. Food and Drug Administration. Via hun website kan u meer recentere en specifiekere studies terugvinden.
 • Textiel: Op de website van de ‘Federal Trade Commission’ kan men twee gidsen downloaden, met name "Cachet of Cashmere: Complying with the Wool Products Labeling Act" en "Calling It Cotton: Labeling and Advertising Cotton Products". Beide documenten verwijzen naar “Threading Your Way Through the Labeling Requirements Under the Textile and Wool Acts”. Deze gids werd geüpdatet in juli 2014. 
 • Chemische producten: Informatie over de invoerreglementering van chemische producten vindt u op de website van de US Environmental Protection Agency.
 • Medische hulpmiddelen: informatie over de etikettering kan u terugvinden op de website van de FDA.
 • Cosmetica: de invoerregeling en regels voor etikettering van cosmetica vindt u op de website van de CFSAN-FDA.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen 

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigde Staten