U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Vanaf 1 januari 2021 is het Verenigd Koninkrijk niet langer gebonden aan de Europese wetgeving. Zoals eerder vermeld, hebben de EU en het VK op 30 december 2020 een ambitieus handelsakkoord afgesloten om hun handelsrelatie verder te zetten (EU-VK Handels- en Samenwerkingsakkoord). Dit akkoord bevat onder meer specifieke bepalingen over de invoer van goederen afkomstig uit Europa. Het vertrek van het VK uit de EU betekent ook dat er nu grens- en douanecontroles zijn op goederenvervoer aan elke grensovergang tussen de EU en het VK, in havens, luchthavens en aan de Kanaaltunnel.

Europese bedrijven moeten nu in het bezit zijn van een resem aan documenten alvorens ze hun goederen kunnen exporteren naar het VK. Een handig overzicht vindt u op de website van de Britse overheid. Informatie over de concrete importvereisten qua documentatie en controles vindt u via het 'Border Target Operating Model' van de Britse autoriteiten. 

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (country of origin), land van bestemming (country of destination) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende: 

  • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen.
  • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waarbij u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet. 
  • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
  • Procedures and formalities:
  1. Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  2. General: informatie over exportdocumenten.
  3. Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
  • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden. 
  • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het 'Geharmoniseerd Systeem' (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen. Indien u vragen hebt over uw exportverplichtingen, gelieve contact op te nemen met onze Brexit helpdesk (brexit@fitagency.be). 

Producteisen

Algemeen 

Groot-Brittannië kent een lange traditie van gezondheids- en veiligheidsregelgeving, die teruggaat tot de negentiende eeuw. Het huidige systeem is voortgevloeid uit de 'Health and Safety at Work Act' van 1974. Aan de wetgeving ligt een eenvoudig en duurzaam beginsel ten grondslag: wie risico’s veroorzaakt, is ook het best in staat om ze onder controle te houden. Het systeem heeft de tand des tijds doorstaan en Groot-Brittannië is nu een van de best scorende landen ter wereld op het gebied van veiligheid en gezondheid. De Health & Safety Executive (HSE) is een onafhankelijke, nationale regulator op gebied van veiligheid en welzijn op het werk. 

Meer weten 

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

In het EU-VK Handels- en Samenwerkingsakkoord werd overeengekomen dat voor sanitaire en fytosanitaire (SPS) maatregelen elke partij zijn regelgevend kader behoudt en dat afspraken worden gemaakt om te vermijden dat bepaalde praktijken vermomde niet-tarifaire belemmeringen zijn. Verder wordt het regionalisatie-principe opgenomen en is er geen voorafgaande inspectie nodig voor ‘listed entities’. Beide partijen spreken ook af om de SPS-controlepraktijken op regelmatige basis te herzien om na te gaan of handel verder bevorderd kan worden. 

Normen en certificering

Zoals eerder vermeld is het VK niet langer gebonden door Europese regelgeving voor normen en certificering. Het EU-VK Handels- en Samenwerkingsakkoord voorziet in bepalingen voor technische regelgeving, conformiteitsbeoordeling, standaardisering, accreditatie, markttoezicht en etikettering. Deze bouwen verder op WTO-bepalingen.

Voor meer product specifieke informatie over Britse normen kunt u terecht bij het lokaal kantoor van Flanders Investment & Trade door te mailen naar london@fitagency.com. Voor nieuwe certificaten sinds brexit kunt u terecht bij het Brexit team op brexit@fitagency.be.  

Handelsbelemmeringen

Het handelsakkoord tussen het VK en de EU is bijzonder ambitieus, aangezien beide partijen zich engageren handelsbelemmeringen zoveel mogelijk te beperken. Verder zijn er verregaande maatregelen opgenomen in het akkoord om een gelijk speelveld te garanderen. Zo zijn er specifieke bepalingen opgenomen over het verlenen van staatsteun (met name een lijst van verboden staatssteun) om eerlijke concurrentie te kunnen waarborgen. De naleving van deze afspraken kunnen bovendien worden afgedwongen via remediërende maatregelen. Indien een Britse subsidie leidt tot een significant negatief effect op handel of investeringen tussen de partijen, kunnen er unilateraal compenserende maatregelen worden genomen.

Daarnaast verbindt het VK zich om de standaarden inzake belastingen, sociaal, milieu en klimaat niet te verzwakken of te reduceren op een manier dat het een effect heeft op de handels- of investeringsrelaties. Wanneer die verbintenis niet gerespecteerd wordt, kunnen bepaalde maatregelen worden genomen (herbalanceringsmaatregelen).  

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Verenigd Koninkrijk