U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

De Market Access Database (MADB) is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar.

  • Tariffs: informatie over invoerrechten en andere heffingen die van toepassing zijn op uw export naar derde landen;
  • Procedures and Formalities: invoerprocedures en -documenten die nodig zijn voor de import van uw product in niet-EU-landen;
  • Statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen;
  • Trade barriers: belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen of de zoekfunctie van de Market Access Database.

Sinds 1 januari 1996 is de douane-unie tussen Turkije en EU, voor industriële goederen, in werking getreden. De evaluatie van deze douane-unie toont meer en meer aan dat een update van de overeenkomst noodzakelijk is.

Meer over de douane-unie vindt u hier: https://trade.ec.europa.eu/access-to-markets/en/content/eus-custom-union-turkey.

Voor industriële producten afkomstig uit EU en EFTA zijn de invoerrechten bijgevolg, sinds het van kracht worden van deze douane-unie, nul geworden.

Voor voedingsproducten zijn er geen invoerheffingen op de industriële component, wel op de landbouwcomponent.

Om van de douane-unie tussen de EU en Turkije te profiteren, moet u aan de Turkse douane bewijzen dat uw producten uit de EU komen. Welk document u hiervoor nodig heeft, hangt af van uw product.

ATR-document: producten die onder de douane-unie vallen

De meeste producten vallen onder de douane-unie van Turkije en de EU. Voor deze producten kunt u een ATR-certificaat gebruiken.

Overige documenten: landbouw-, steenkool- en staalproducten

Sommige producten vallen niet onder de douane-unie, waaronder landbouwproducten, steenkool- en staalproducten.
Om voor deze producten in aanmerking te komen voor een lager invoerrecht in Turkije is een EUR 1 certificaat nodig. https://www.ticaret.gov.tr/gumruk-islemleri/sikca-sorulan-sorular-frequently-asked-questions/english/origin-of-goods.

Deze documenten moeten geldig gemaakt worden door de Douane.

Voor zendingen met een beperkte waarde (minder dan 6.000 euro) mag je een factuurverklaring gebruiken.

Goederen die zich in de EU in het vrije verkeer bevinden, kunnen vrij ingevoerd worden in Turkije mits voorlegging van een ATR-certificaat. Hoewel dit zou moeten volstaan, eist Turkije dat bijkomende informatie gegeven wordt betreffende de oorsprong van de goederen en wordt de productveiligheid bijkomend gecontroleerd (ondanks CE-markeringen). Vooral elektrische apparaten, batterijen, speelgoed, medische toestellen, telecommunicatieapparatuur en bouwmateriaal worden geviseerd. Deze bijkomende inspectie van de producten en documenten, evenals fysieke controle druisen in tegen de idee van een douane-unie. Tot dusver is echter geen nieuwe wetgeving in zicht, ondanks herhaaldelijk aandringen van de bevoegde Europese commissies en werkgroepen.

Niettegenstaande de verdere dialoog tussen EU en Turkije, waardoor het invoerregime elk jaar meer en meer afgestemd wordt op het bestaande in de EU, kunnen niet-tarifaire belemmeringen de invoer bemoeilijken, zelfs van industriële producten.

Elk jaar wordt door het “Undersecretariat of Foreign Trade” het invoerregime gepubliceerd, en het wordt sterk aangeraden zich vooraf terdege in te lichten over de nodige documenten. Dit kan enkel gebeuren op basis van de douanetariefnummers.

De invoer van meerdere producten (vooral chemische, medische, cosmetische producten, vaccins, veevoederingrediënten, landbouw- en voedingsproducten, enz.) is onderhevig aan een “Inspection Certificate”, beperkt in geldigheidsduur. Dit dient te worden aangevraagd bij het ministerie van Volksgezondheid, het Ministerie van Landbouw, of de door het ministerie geautoriseerde organisatie.

Wat de invoer van chemicaliën betreft zijn importeurs verplicht zich te registreren bij het Ministry of the Environment and Forestry, Chemicals Management Department (www.ormansu.gov.tr/). Daarnaast moeten deze importeurs, naar analogie met de REACH-richtlijn in de EU, deze invoer aanmelden.

Verdere info op: www.crad.com.tr.

Daarnaast moet steeds rekening gehouden worden met de strenge regelgeving met betrekking tot chemische wapens en mogelijke onderdelen.

De invoer van tweedehandsmachines is beperkt tot de producten die vermeld zijn in een speciale lijst, en op voorwaarde dat zij niet ouder zijn dan 10 jaar op het ogenblik van invoer;
Voor meerdere huishoudelijke apparaten, klimaatregelingsapparaten, werktuigmachines, fotoapparaten, sommige fotokopieerapparaten, motorvoertuigen, e.a. wordt bij de invoer een document vereist van het ministerie van Industrie en Handel (General Directorate for Protection of Consumers and Competition) dat het bestaan van een klantendienst, een voldoende beschikbaarheid van wisselstukken en technici attesteert;
Voor de invoer van bepaalde componenten en onderdelen voor gebruik in civiele vliegtuigen is een “Letter of Qualification” vereist van het ministerie van Transport & Communicatie (Directorate General of Civil Aviation);
Voor sommige producten met risico voor de gezondheid van de arbeiders en voor de veiligheid op het werk wordt een certificaat vereist van het ministerie van Arbeid en Sociale Zekerheid (Directorate of the Institute of Labor Health and Work Safety);
Voor producten die bestemd zijn voor civiele vliegtuigen is een “Letter of Conformity” vereist, dat dient te worden aangevraagd bij het ministerie van Transport, Maritieme Zaken & Communicatie (General Directorate of Civil Aviation);
Turkije heeft ook het akkoord van Montreal onderschreven, met al zijn amendementen, m.b.t de producten die de ozonlaag aantasten. Voorafgaandelijke toestemming is vereist van het Undersecretariat of Foreign Trade (General Directorate of Imports), die ook een hoeveelheidsbeperking inhoudt;
De invoer van meststoffen is onderhevig aan de vereiste van een “Letter of Qualification” afgeleverd door het ministerie van Landbouw (Directorate General of Agricultural Production and Development).

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Dieren en dierlijke producten

Bij invoer van dieren en producten van dierlijke oorsprong worden een aantal bijkomende voorwaarden opgelegd (steunend op Law No.: 3285 Law on Animal Health and Surveillance (1986)). Zo legt het ministerie van Landbouw de overlegging van een veterinair certificaat (gezondheidscertificaat) op dat aantoont dat de ingevoerde dieren en dierlijke producten vrij zijn van ziektes. Dit certificaat moet door de Belgische exporteur aangevraagd worden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV; www.favv.be/exportderdelanden/).

Een Controlecertificaat (Kontrol Belgesi) moet voorgelegd worden wanneer landbouwproducten in Turkije ingevoerd worden. Het certificaat geldt ter goedkeuring van de invoer. Zonder dit certificaat zal de toegang tot het land geweigerd worden. Het is met andere woorden een soort van invoervergunning. De importeur van de dieren of dierlijke producten zal dit certificaat moeten aanvragen bij het lokale kantoor van het ministerie voor Landbouw. Het document zal afhankelijk van de gecontroleerde goederen 4 tot 6 maanden geldig zijn. Deze invoervergunning voor landbouwgoederen toont dan weer aan dat aan alle Turkse standaarden (zoals opgelegd door het TSE) is voldaan.

Importeurs van verwerkte voedingsmiddelen zullen in de meeste gevallen bijkomend een analysecertificaat moeten kunnen voorleggen waar de samenstelling van de ingevoerde goederen op vermeld wordt (Sanitary Law No. 1593 (1930)).

Planten en plantaardige producten

Net als voor dieren en dierlijke producten legt het MARA bij de invoer van planten en producten van planten een fytosanitair certificaat op dat aantoont dat de planten of plantaardige producten vrij zijn van ziektes. Ook dit certificaat moet door de Belgische exporteur aangevraagd worden bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV; www.favv.be/exportderdelanden/ ). Verder kunnen eveneens een controle- en conformiteitscertificaat gevraagd worden.

Normen en certificeringen

Invoervergunningen:

Het Turkse invoerstelsel van 1996 schrapte de voorwaarde dat elke invoerder een importvergunning moet hebben en een goedkeuring van een bank moet krijgen. Hij heeft alleen een btw-nummer nodig om goederen in te voeren, met uitzondering van goederen waarvoor beperkingen gelden, zoals vuurwapens, gevaarlijke materialen en andere producten die alleen kunnen worden ingevoerd door erkende ondernemingen of waarvoor de goedkeuring van het Directoraat-Generaal voor Veiligheid is vereist. Tot december 2011 was voor de invoer van de meeste food- en non-foodproducten een 'controlecertificaat' vereist. Dat is een invoervergunning die aangeeft of het product al dan niet voor invoer in aanmerking komt. Overeenkomstig het invoerstelsel van december 2011 zijn controlecertificaten alleen nog vereist voor dieren, dierlijke producten en bepaalde planten, zoals zaden, zaailingen, jonge boompjes en bloembollen.

Invoerdocumenten:

De Turkse procedure schrijft voor dat elk handelstransport vergezeld gaat van een handelsfactuur en een vracht- of luchtvrachtbrief. Afhankelijk van het type product kan de invoerder worden gevraagd om een certificaat van oorsprong voor te leggen. Invoervergunningen en fytosanitaire certificaten zijn verplicht bij de invoer van voeding en landbouwproducten.

Conformiteitsverklaring (CE-markering):

Bedrijven die op de Turkse markt actief zijn moeten bewijzen dat hun producten een CE-markering hebben, ofwel d.m.v. een conformiteitsattest van een aangemelde instantie, ofwel d.m.v. een conformiteitsverklaring van de producent, waarin wordt verklaard dat het product voldoet aan alle relevante normen en richtlijnen. De conformiteitsverklaring moet de geldende richtlijn(en), de naam van de aangemelde instantie (als die er is), de productinformatie en referenties naar de geharmoniseerde normen vermelden. Als de aangemelde instantie bij het proces betrokken is, moet ook het certificaat van typeonderzoek worden voorgelegd.

Het technische dossier omvat een gebruikshandleiding, de productspecificaties, de technische tekeningen en de normen die volgens de geldende richtlijnen en bijlagen van toepassing zijn. Hoewel de Turkse overheid dit niet voor elk ingevoerd product met CE-markering oplegt, wordt van producenten toch verwacht dat ze een technisch dossier hebben voorbereid. Invoerders die vertragingen bij de douane willen vermijden moeten op de hoogte zijn van de geldende procedures en de vereiste documentatie.

Handelsfactuur:

De handelsfactuur moet in drievoud (inclusief de originele versie) worden voorgelegd en moet de volgende informatie bevatten: een volledige beschrijving, de hoeveelheid, de prijs per eenheid, de goederencode, de verzendingsmethode voor de goederen, het land van herkomst en alle vereiste betalingsvoorwaarden, alsook het nummer van de kredietbrief als deze betalingsmethode voor de betreffende transactie wordt gebruikt.

Certificaat van oorsprong:

Dit document is voor sommige landen om invoerrechtelijke redenen verplicht en garandeert dat de goederen inderdaad uit dat specifieke land afkomstig zijn. Het moet in tweevoud worden opgesteld. Er mogen geen correcties in het document staan en het moet in het Engels zijn opgesteld. Een certificaat van oorsprong wordt meestal opgesteld door de uitvoerder of de expediteur en wordt gelegaliseerd of geattesteerd door de lokale Kamer van Koophandel of het Wereldhandelscentrum. De Turkse ambassade in België moet het certificaat van oorsprong certificeren. Eén kopie van het document wordt bij de invoer aan de douanen overhandigd.

Pro-formafacturen:

De pro-formafacturen mogen wanneer ze worden gebruikt niet ouder dan zes maanden zijn. Het woord 'pro-forma' moet in het document vermeld staan. Het moet een vervaloptie (indien van toepassing) bevatten, de vracht- en verzekeringskosten apart vermelden, alsook de naam van de invoerder, omschrijving, eenheidsprijs, hoeveelheid, leverings- en betalingsmethode van de gespecificeerde goederen aangeven. Bij producten die onder de nieuwe-aanpakrichtlijnen van de EU vallen, moet ofwel een eigen conformiteitsverklaring of een conformiteitscertificaat van een aangewezen instantie zijn gevoegd om te worden toegelaten tot de Turkse markt. 

Gezondheidscertificaat:

Voor de invoer van planten, zaden, levende dieren en dierlijke producten zijn aparte gezondheidscertificaten vereist. Planten, maar ook fruit en groenten, moeten in wezen vrij zijn van schadelijke organismen en van ziekten. We raden Vlaamse exporteurs aan om vooraf de nodige informatie bij de invoerder in te winnen omdat de hygiënische en fytosanitaire regels uiterst complex zijn.

Speciale invoerbepalingen:

De privésector mag alcohol invoeren als hij een licentie en goedkeuring van het TAPDK (het Turkse regelgevende orgaan voor tabak, tabaksproducten en alcoholische dranken) heeft, dat onafhankelijk optreedt (decreet # 2011/9). Toch betekenen niet-tarifaire handelsbelemmeringen, strenge documentvoorwaarden en hoge douanerechten een stevige rem op de handel in alcoholische dranken. Alleen sigaretproducenten mogen sigaretten invoeren. Zij moeten over een overheidsvergunning beschikken overeenkomstig een bijzonder decreet (zoals Philip Morris, RJ Reynolds en British Tobacco).

Invoer van kostbare metalen/stenen:

Alleen leden van de beurs van Istanbul mogen kostbare metalen (bv. goud en platina) invoeren. De goudbeurs van Istanbul wordt gevormd door Turkse en buitenlandse banken, bedrijven voor kostbare metalen, wisselkantoren, bedrijven die kostbare metalen produceren, verhandelen of zuiveren en verfijnen. Op 14 augustus 2017 werd Turkije officieel lid van het Kimberley-Proces, een samenwerkingsverband tussen de overheid, de internationale diamantsector en een aantal ngo's om conflictdiamanten uit de internationale handel te weren. Informatie over de reglementering met betrekking tot de invoer van kostbare metalen en stenen vindt u op: www.borsaistanbul.com.

Voor de invoer van producten zoals geneesmiddelen, organische chemische producten (vooral als ze worden gebruikt om geneesmiddelen en medische producten te maken), vaccins voor mens en dier, cosmetische producten, chemicaliën voor de schoonmaak- en voedingsindustrie, levende dieren en planten, granen en plantenzaden en hormonen zijn controlecertificaten van het ministerie van Gezondheid en het ministerie van Landbouw vereist. Wanneer het product voor specifieke voedings- en landbouwproducten bij de douane wordt aangeboden, moet de invoerder het goedgekeurde controlecertificaat (indien vereist) kunnen voorleggen, samen met de originele factuur, de ingrediëntenlijst, het certificaat van oorsprong, het veterinair gezondheidscertificaat, het plantengezondheidscertificaat enz., alsook de andere invoerdocumenten. De invoer van voedingsproducten is in Turkije alleen toegestaan als ze voldoen aan de bepalingen inzake invoercontroles en de Turkse Codex Alimentarius. Turkije is zijn invoerbepalingen voor voeding en de bepalingen van de Turkse Codex Alimentarius met die van de EU aan het harmoniseren. Als het betreffende product niet in de Codex is opgenomen en/of de harmonisering moet nog gebeuren, kunnen de bevoegde ambtenaren geval per geval verwijzen naar internationale bepalingen zoals de ISO-normen (Internationale Organisatie voor Standaardisatie), de Codex Alimentarius of de relevante EU-richtlijnen.

Alle documenten moeten bij de bevoegde overheidsdiensten van het land van herkomst worden verkregen en/of goedgekeurd. De documenten moeten in de oorspronkelijke taal met een Turkse vertaling worden voorgelegd. Controlecertificaten moeten bij de invoer aan de douanediensten worden voorgelegd.

Voor de invoer van producten met dienst-na-verkoop, zoals motorvoertuigen, huishoudapparaten, kantooruitrusting, computers, kasregisters, televisie- en videoapparatuur, verwarmingstoestellen, gasbranders, industriële machines, auto's en draadloze apparatuur, is een vergunning van het ministerie van Industrie en Handel vereist. Om een dergelijke vergunning te bekomen moet de invoerder kunnen garanderen dat hij voor service en onderdelen zorgt, ofwel door eigen vestigingen op te richten, ofwel door een overeenkomst met bestaande onderhouds- / onderdelenbedrijven te ondertekenen. De verspreidingsgraad van de onderhoudsvestigingen in het land is afhankelijk van het type product. Bepaalde productgroepen vereisen een dicht onderhoudsnetwerk in elk van de zeven geografische regio's van Turkije. Voertuigen vallen onder deze categorie. Het bestaande invoerstelsel legt op dat de invoerder nog minstens tien jaar na het invoeren van het laatste voertuig, onderhoud en de nodige onderdelen moet kunnen aanbieden.

Typegoedkeuring is niet langer vereist voor ingevoerde telecommunicatieapparatuur. In het raam van de douane-unie van de EU mag telecomapparatuur die aan bepaalde voorwaarden voldoet, zoals geharmoniseerde frequenties voor Turkije, zonder goedkeuring van de bevoegde Turkse toezichthouder worden ingevoerd. Er is een nationaal frequentieplan als de frequentie van de apparatuur niet geharmoniseerd is (hoewel dit normaal wel het geval is). In dat geval is de goedkeuring van de toezichthouder wel vereist.

Volgens een bepaling die in december 2007 in het Turkse Staatsblad werd gepubliceerd (nr. 26743 -bijlage) moeten invoerders een controlecertificaat bij het ministerie van Milieu aanvragen voor materialen die als schadelijk voor het milieu worden beschouwd. Het gaat o.a. om antraciet, bruinkool, petroleumcoke, aardolie, arsenicum, kwik, loodsulfiden en -carbonaten, fluorkoolstoffen, andere chemicaliën en schroot.

Strategische goederen /Sancties 

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken - Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Sancties Turkije

1) Heeft Turkije een sanctiestelstel?

Ja, elk individu of elke entiteit in Turkije en elke Turkse staatsburger in het buitenland of elke entiteit die is opgericht of gesticht in Turkije (met inbegrip van overzeese afdelingen van Turkse bedrijven) moeten zich schikken naar het Turkse stelsel.

2) Past Turkije VN-sancties toe?

Ja.

3) Past Turkije een autonoom sanctiestelsel toe?

Ja, het autonome sanctiestelsel van Turkije omvat handelsembargo's tegen verdovende middelen (wet op de inspectie van verdovende middelen van 12 juni 1933, nr. 2313), casinosystemen (wet op roulettes, gokwedstrijden, tafelvoetbal en andere spelinstrumenten en -machines van 13 december 1968, nr. 1072), bepaalde plantensoorten (bepaling over plantenquarantaine, op 3 december 2011 gepubliceerd in het Staatsblad onder het nummer 28131) en chemische wapens, chemicaliën en afval, die als gevaarlijke en ozonvernietigende stoffen worden gecategoriseerd (Communiqué aangaande invoer 2017/1)

4) Wat is de aard van het Turkse sanctiestelstel?

Het Turkse controlesysteem voor de export komt voor een groot deel overeen met het systeem van de EU. Maar in tegenstelling tot het EU-systeem (dat gebaseerd is op één controlelijst) voert Turkije controles uit op basis van verschillende lijsten van verschillende officiële instanties. Dat zijn o.a. het ministerie van Nationale Defensie (MND), het ministerie van Economie (ME), het ministerie van Douane en Handel (MDH), het Staatssecretariaat voor Buitenlandse Handel (SBH), de Turkse bond van de mijnbouwsector en -uitvoer. Deze instanties zijn ook gemachtigd om vergunningen af te leveren.

Turkije is ook partij in de volgende internationale verdragen: het Akkoord van Wassenaar, het Missile Technology Control Regime, de Australia Group, de Nuclear Suppliers’ Group (NSG), het Zangger-comité, het Internationaal Atoomenergieagentschap, het non-proliferatieverdrag, het Verdrag Biologische Wapens en het Verdrag Chemische Wapens. De controlelijsten voor deze internationale verdragen zijn onderworpen aan uitvoercontroles. Het SBH is verantwoordelijk voor de controle van de items die erin zijn opgenomen.

Bovendien voeren het SBH en het MND vangnetcontroles uit. Die vallen onder het Communiqué betreffende de controle van de uitvoer van dual-use- en gevoelige goederen (Communiqué nr. 2003/12).

Artikel 6 van Communiqué nr. 2003/12 bepaalt dat de export van items die niet op de lijsten van de bovengenoemde internationale verdragen staan, toch een vergunning van het SBH moeten hebben als:

  • de uitvoerder vermoedt dat de uitgevoerde goederen gedeeltelijk of geheel zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een MVW;
  • de uitvoer van dergelijk materiaal of dergelijke technologie de nationale of internationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen of tot het schenden van mensenrechten zou kunnen leiden.

5) Houdt Turkije een lijst van gesanctioneerde (rechts)personen bij?

Ja, de Turkse Ministerraad houdt een lijst van gesanctioneerde rechtspersonen en natuurlijke personen bij en publiceert die lijst ook in het Staatsblad. Hij bestaat uit de namen van (rechts)personen die de VN en de EU hebben opgelijst.

6) Bestaan er nog andere sanctielijsten?

Nee

7) Beschikt Turkije over een vergunnings- of goedkeuringssysteem?

De uitvoer van gevoelige goederen en dual-use materialen die onder de internationale verdragen en uitvoerstelsels vallen, wordt gecontroleerd d.m.v. een dubbel mechanisme. Voor militaire uitrusting, wapens en munitie wordt een eerste controle geregeld overeenkomstig Wet 5201 van 3 juli 2004, die Wet 3763 van 1940 verving aangaande de controle van industriële privébedrijven die oorlogswapens, voertuigen, uitrusting en munitie produceren. Deze wet verplicht vergunningen van het Ministerie van Defensie(MND) voor de uitvoer van alle wapens en munitie. Het MND stelt elk jaar een lijst op van alle wapens, munitie, explosieven en bijbehorende onderdelen, die vergund moeten zijn. Voor de items op de NSG-lijst (Nuclear Suppliers Group) volgt de bevoegde overheidsinstantie (TAEA, Turks Bureau voor Atoomenergie) de bepaling voor het uitvaardigen van uitvoervergunningen voor nucleaire en dual-use materialen die op 13 september 2007 in het Staatsblad werd gepubliceerd (nr. 26642).

De tweede controle valt onder het Ministerie van Economie (ME). Dat moet alle nodige monitoring-, controle-, en oriëntatiemaatregelen regelen, exportafspraken vastleggen en het algemene uitvoerbeleid van Turkije bepalen. Daarvoor schakelt het ministerie de 13 exportbonden van het land in. IMMIB (bond van de uitvoerders van metalen en mineralen van Istanbul) is net als de andere exportbonden verantwoordelijk voor de toepassing van het exportbeleid. Dit gebeurt onder auspiciën van het ME. Alle uitvoerders moeten lid zijn van een bond om goederen en materialen te kunnen uitvoeren.

8) Wat zijn de gevolgen van een inbreuk tegen de sancties in Turkije?

Wie geen vergunning van het MND heeft voor de export van militaire wapens, voertuigen, uitrusting, munitie en bijbehorende onderdelen kan volgens Wet 5201 worden bestraft met een gevangenisstraf van 1 tot 5 jaar en een geldboete van niet minder dan 8.000.000 Turkse lira. Dezelfde straffen zijn van toepassing wanneer zonder toestemming van het MND:

  1. het materiaal of de technologie wordt uitgevoerd naar een eindgebruiker van wie wordt vermoed dat hij een massavernietigingswapen (MVW) aan het ontwikkelen is;
  2. de uitgevoerde goederen gedeeltelijk of geheel zullen worden gebruikt voor de ontwikkeling van een MVW;
  3. de uitvoer van dergelijk materiaal of dergelijke technologie de nationale of internationale veiligheid in gevaar zou kunnen brengen of tot het schenden van mensenrechten zou kunnen leiden.

Daarnaast kunnen er nog verschillende administratieve boetes worden opgelegd op basis van de in- en uitvoerbepalingen van Douanewet 4458.

9) Wie zijn de relevante Turkse toezichthouders en wat zijn hun contactgegevens?

Ministerie van Buitenlandse Zaken
T +90 312 292 10 00
www.mfa.gov.tr/default.en.mfa

Ministerie van Nationale Defensie
T +90 312 402 61 00
www.msb.gov.tr/en-US

Ministerie van Economie
T +90 312 204 83 46, +90 312 204 66 28
www.economy.gov.tr/portal/faces/home?_afrLoop=17321750472283148

Turks Bureau voor Atoomenergie
T +90 312 295 87 00
www.taek.gov.tr/en

Ministerie van Douane en Handel
T +90 312 449 10 00
https://english.gtb.gov.tr

Algemeen Secretariaat van de Bond van Mijnen en Mijnexporteurs Istanbul
T +90 212 454 00 00
www.immib.org.tr/en

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen in verband met reglementen ?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Turkije