U bent hier

Marktstudies

Als kandidaat-lidstaat van de EU moet Servië haar wet- en regelgeving rondom milieu aanpassen aan het Europese acquis. Hoewel het land al stappen in de juiste richting gezet heeft, zijn extra inspanningen nodig voor o.m. water- en afvalbeheer. Servië moet in deze domeinen een grote achterstand wegwerken en kan hiervoor rekenen op ondersteuning door Europa en verschillende internationale financiële instellingen. In deze studie vindt u een stand van zaken van de uitdagingen waarmee het land geconfronteerd wordt.

De dienstensector heeft een groeiend belang in de wereldeconomie omdat het grote inkomsten genereert en dit betekent ook een toename van de werkgelegenheid. In Servië vormen diensten de belangrijkste activiteitssector en vertegenwoordigen ze meer dan 60% van het BBP, goed voor 56,1% van de beroepsbevolking. Retailing is een van de oudste activiteiten en het is van cruciaal belang voor elk sterk, stabiel en consistent groeiend bedrijf.

Is uw interesse gewekt? Lees dan bijgaand document.

Energiezekerheid, de ontwikkeling van de energiemarkt en de algemene overgang naar een duurzame energiesector worden als kernprioriteiten opgesomd om de energiesector in Servië optimaal te ontwikkelen. Met andere woorden: dit zijn de beginselen waarop het energiesectorbeleid tegen 2030 moet gebaseerd zijn.

Het afvalbeheersysteem in Servië is gebaseerd op: afvalinzameling, transport en storten ! In dit opzicht is Servië niet anders dan andere landen in Zuidoost-Europa, waar storten nog steeds de belangrijkste methode is. Hieruit kan men afleiden dat het afvalbeheer van Servië ontoereikend is. Momenteel wordt er gesleuteld aan de wetgeving om deze aan te passen aan de EU-norm, want Servië is kandidaat voor een EU-lidmaatschap. Het doel is om tegen 2030 50% van het totale vaste stadsafval te recycleren. Dus er is nog veel werk aan de winkel...

Servië heeft zich in de afgelopen jaren goed ontwikkeld om zijn wettelijk kader te harmoniseren met het milieu-acquis, maar er moet nog veel meer worden gedaan. Bovendien kreeg Servië in maart 2012 de EU-kandidaatstatus toegekend waardoor zijn milieubeleid en juridische kader sterk worden beïnvloed door de toetredingsonderhandelingen van de EU. Langzaam tracht dit land zich aan te passen aan deze milieunormen.