U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Op 1 oktober 2003 werd de voorafgaande registratie van importcontracten door MFERIT afgeschaft. Desondanks blijven de volgende importcontracten nog steeds onderworpen aan een onderzoek door het Ministerie:

 • Contracten gefinancierd door de staatsbegroting
 • Contracten gefinancierd door kredieten (leningen) aangegaan door de GOU of erdoor gewaarborgd
 • Contracten gesloten door economische sectoren waarbij in het toegestane kapitaal het publieke aandeel meer dan 50% bedraagt en die niet worden gewaarborgd door eigen middelen in valuta.

De importtaksen in Oezbekistan omvatten:

 • Douanerechten en -heffingen
 • Belasting op de Toegevoegde Waarde (btw)
 • Accijnzen (indien van toepassing)
 • Kosten om te worden vrijgegeven door de douane

De douanerechten voor geïmporteerde goederen variëren tussen de 0-200%, afhankelijk van de classificatie, maar gemiddeld ligt het tarief niet hoger dan 30%. Er worden bijvoorbeeld geen douanerechten toegepast op levende dieren, melk en room, of tarwe; rechten van 10-30% worden toegepast op kleding en levensmiddelen; en rechten van 50% worden toegepast op luxe consumptiegoederen zoals sigaretten en wagens. De hoogste douanerechten worden geheven op geïmporteerde roomijsproducten. De volgende categorieën van geïmporteerde goederen zijn onbeperkt vrijgesteld van douanerechten:

 • Concessiefondsbijdragen voor privé bedrijven, op voorwaarde dat deze niet voort worden verkocht of op een andere manier van de hand worden gedaan
 • Goederen geïmporteerd door bedrijven met buitenlandse investeringen voor hun eigen noden
 • Goederen geïmporteerd door buitenlandse investeerders voor hun eigen productie en persoonlijk gebruik, en voor het persoonlijk gebruik van hun buitenlandse werknemers
 • Goederen geïmporteerd onder een tijdelijk importregime
 • Goederen geïmporteerd om te verwerken voor verdere export
 • Goederen geïmporteerd voor statutaire noden

Accijnzen, aangerekend als een percentage van de aangegeven douanewaarde, moeten worden betaald op bepaalde producten zoals sigaretten, wodka, roomijs, olie en gascondensaat, brandstoffen, wagens en tapijten. De tarieven van de accijnzen zijn afhankelijk van het type geïmporteerd goed en kunnen aanzienlijk afwijken.

Het btw-tarief voor import is 20% voor alle goederen. De btw is gebaseerd op een tarief dat de aangegeven douanewaarde omvat plus de douanerechten en de accijnzen (indien van toepassing).

De kosten om te worden vrijgegeven door de douane bedragen 0,2% van de aangegeven douanewaarde, hoewel interpretatie van de waarde sterk kan verschillen en de beambten deze kosten soms zien als een opportuniteit voor extra opbrengsten. In december 2012 heeft de GOU een nieuwe douanewet aangenomen die stelt dat het voor exporteurs vereist is een afgestempelde douaneverklaring voor te leggen die de waarde van de geïmporteerde goederen bevestigt. Deze wet, die van kracht werd op 1 april 2013, wordt internationaal ruim betwist omdat ze een schending inhoudt van de regels van de WTO. MFERIT kondigde aan dat de wet werd geamendeerd om te voldoen aan de regels van de WTO, maar exporteurs blijven klagen over Oezbeekse douanebeambten die naar deze documenten vragen.

Normen en certificatie

Bepaalde types goederen en uitrusting die worden geproduceerd of geïmporteerd in Oezbekistan moeten voldoen aan de lokale kwaliteitsstandaarden en moeten beschikken over een certificaat van conformiteit met dergelijke standaarden. Daarenboven moeten de meeste consumptieproducten die bestemd zijn om te worden geïmporteerd en verkocht in Oezbekistan labels dragen en informatie over het product en de fabrikant in het Oezbeeks. Het testen en de aflevering van conformiteitscertificaten vindt plaats in Oezbekistan, behalve wanneer Oezbekistan de conformiteitscertificaten erkent die elders werden afgeleverd.

Alle importeurs moeten de volgende documenten voorbereiden en voorleggen aan de juiste autoriteiten:

 • Contract
 • Conformiteitscertificaat voor bepaalde producten - de lijst daarvan wordt bepaald door het Kabinet van Ministers
 • Certificaat van herkomst
 • Certificaat van registratie van het contract bij MFERIT en/of contract met zegel dat wijst op de registratie bij een toegestane bank
 • Paspoort van een importovereenkomst (een document dat een contract beschrijft voor wat betreft de import en voorwaarden, getekend door de importeur, een bank, en een douanebeambte)
 • Certificaat van de beschikbaarheid van fondsen hetzij in buitenlandse of binnenlandse valuta waarop geen verplichtingen of waarborg rust van een toegestane bank, volgens de vastgestelde vorm, waarbij wordt bevestigd dat de importeur in staat is een contract te betalen
 • Aangifte van de vracht bij de douane
 • Commerciële factuur
 • Fytosanitaire en veterinaire certificaten
 • Vergunning (indien van toepassing)
 • Toestemming van toegestane banken (indien van toepassing)

Vanaf 1 april 2013 moeten verzenders/transporteurs van goederen aan de Oezbeekse douanebeambten gecertificeerde informatie voorleggen met een beschrijving van de goederen die ze exporteren naar Oezbekistan, de hoeveelheid ervan, het gewicht en de HS-codes. Bovendien vereist de wetgeving ook dat expediteurs een document voorleggen afkomstig van het officiële exportagentschap van het land van herkomst dat de waarde van de vracht bevestigt. De Regering van Oezbekistan herbekijkt op dit ogenblik de wettelijkheid en uitvoerbaarheid van deze wet en een beslissing hierover wordt binnenkort verwacht.

Vanaf 1 juli 2013 moeten alle geïmporteerde levensmiddelen, producten voor de persoonlijke hygiëne en bepaalde consumptiegoederen (een lijst van consumptiegoederen wordt ontwikkeld door het Kabinet van Ministers) een label in het Oezbeeks hebben dat wordt aangebracht door de fabrikant van het product.

Volgens de Oezbeekse wetgeving worden de volgende standaard normatieve documenten toegepast in het land:

 • Internationale (tussen staten, regionale) standaarden
 • Oezbeekse nationale standaarden
 • Industriële standaarden
 • Technische specificaties
 • Standaarden van het bedrijf
 • Nationale standaarden van andere landen
 • Administratief-territoriale standaarden

Ondanks reglementen die het tegendeel beogen, verwerpen douanebeambten geregeld buitenlandse certificaten van conformiteit aan deze standaarden. Aan bederf onderhevige goederen worden onderworpen aan lastige sanitaire tests, waardoor het bijvoorbeeld voor restaurants en hotels moeilijk is om geïmporteerde goederen te gebruiken.

Douanebeambten nemen vaak overdreven veel teststalen van goederen die onderworpen zijn aan technische standaarden voor eigen gebruik.

Oezbekistan heeft geen uniform systeem voor etikettering. Desondanks moeten alle producten die in het land worden verkocht, in overeenstemming met de Oezbeekse wetgeving ter bescherming van de consumentenrechten, de volgende informatie vermelden in het Oezbeeks:

 • Naam van het product
 • Naam van de fabrikant en contactinformatie
 • Ingrediënten en houdbaarheidsdatum (indien van toepassing)
 • Gebruikershandleiding (indien nodig) en waarschuwingen (als die er zijn)

Daarenboven dient te worden opgemerkt dat deze labels niet aan het product kunnen worden toegevoegd in Oezbekistan maar dat ze reeds moeten worden aangebracht bij de vervaardiging/verwerking.

Voor de export/import van bepaalde goederen is een vergunning nodig. Dergelijke vergunningen worden afgeleverd door staatsagentschappen die hiertoe worden gevolmachtigd door het Kabinet van Ministers. Het Kabinet van Ministers kan ook kwantitatieve restricties instellen (quota) voor de export en import van bepaalde categorieën goederen. Quota worden toegekend op basis van een concurrentiële vergelijking of bij opbod. De lijst van dergelijke goederen die zijn onderworpen aan een vergunning en quota alsook het proces om vergunningen te verkrijgen en de toekenning van quota worden bepaald door het Kabinet van Ministers.

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

De Plant Quarantine Act (PQA) van Oezbekistan is gebaseerd op het oude Sovjetmodel en loopt in het algemeen gelijk met de aanbevelingen van de International Plant Protection Convention (IPPC) van de FAO, alsook met de regels en reglementen van de buurlanden. Oezbekistan herziet het PQA om de zoveel tijd opdat het overeen zou stemmen met ontwikkelingen in Plant Protection en Plant Quarantine (PPPQ). Oezbekistan verbiedt de import van bepaalde zaden en plantmateriaal om de binnenlandse landbouw te beschermen tegen exotische plagen en ziektes. Geïmporteerde zaden moeten voldoen aan de minimale internationale standaarden inzake kwaliteit.

De GOU levert veterinaire certificaten af voor de export, import en transit van goederen onder de controle van het Veterinair Departement van de Staat. Deze reglementen zijn gebaseerd op de vereisten van de Wereldorganisatie voor Diergezondheid (OIE).

In overeenstemming met deze nieuwe reglementen is de volgende documentatie noodzakelijk voor de import en export van landbouwgoederen:

 • Een veterinair certificaat afgeleverd door de veterinaire departementen van het district/de stad voor exportgoederen en door de Veterinaire Controlepost aan de grens voor importgoederen; Een veterinair certificaat wordt afgeleverd door de Veterinaire Controlepost aan de grens voor exportgoederen en door de veterinaire dienst van het exportland voor geïmporteerde goederen;
 • Een toestemming voor de import, export of transit wordt afgeleverd door de Algemeen Veterinair Inspecteur van Oezbekistan of door zijn/haar vervanger.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Oezbekistan