U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Importtarieven & gebruikersbelasting 

De gebruikersbelasting VAT (Value Add Tax) heeft weinig uitzonderingen en bedraagt 15%.

Importbelastingen worden geheven aan de grens.

Bereken zelf het importtarief op uw goederen op de overheidswebsite: www.tariff-finder.govt.nz

New Zealand Customs: heeft een degelijke website met goeie informatie en instructies rond import van goederen in Nieuw-Zeeland www.customs.govt.nz/business/paying-customs---business/

FTA EU-New Zealand: Impact van een mogelijk handelsakkoord Europa - New Zealand

Europa is een van de laatste regio’s waar Nieuw-Zeeland nog geen handelsakkoord mee heeft afgesloten.

Dat betekent dat goederen vanuit Vlaanderen systematisch een tariefheffing ondergaan van gemiddeld 8-18% (zie calculator eerder) en in proportionele mate duurder zijn dan landen met een akkoord, zoals bv Australia, Vietnam, Japan, and natuurlijk China.

Een succesvolle negotiatie van een vrijhandelsakkoord tussen Europe en Nieuw Zeeland zal een aantal van die tarieven op termijn van enkele jaren behoorlijk zien dalen / verdwijnen. Daardoor zullen ook Vlaamse exportproducten, net zoals die van de andere Europese lidstaten, proportioneel verschillende percenten goedkoper worden ten opzichte van landen met een bestaand, actief akkoord.

Daarnaast zal een FTA een zekere harmonisatie van handelsdocumentatie en processen, erkenning van standaarden, … voorzien die de Vlaamse export naar Nieuw-Zeeland alleen maar verder kunnen bevorderen.

Het coronavirus en de verkiezingen in Nieuw-Zeeland hebben de onderhandelingen wat vertraagd, maar beide partijen zijn toch optimistisch om dit enorm belangrijke FTA rond te krijgen tegen einde 2022 - begin 2023.

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Food Standards Australia New Zealand (FSANZ) is een onafhankelijk officieel agentschap, opgericht door de Food Standards Australia New Zealand Act van 1991. FSANZ behoort tot het Nieuw-Zeelandse Ministry for Primary Industries.

Het ontwikkelt normen voor het gebruik van ingrediënten, technische hulpstoffen, kleurstoffen, additieven, vitaminen en mineralen. De code gaat ook over de samenstelling van sommige voedingsstoffen zoals zuivel, vlees en dranken, en over normen n.a.v. nieuwe technologieën zoals genetisch gemodificeerd voedsel. Zij zijn ook verantwoordelijk voor bepaalde eisen rond etikettering van verpakte en onverpakte voeding, bv. specifieke verplichte waarschuwingen of etiketten met advies. 

Belangrijke delen van de regelgevingen zijn gedeeld tussen Nieuw-Zeeland en Australië.

U vindt meer informatie op www.foodstandards.govt.nz/about/pages/default.aspx.

Meer nog dan in Europa is bioveiligheid van het grootste belang. Alle invoer van verse, halfverwerkte producten in Nieuw-Zeeland valt onder heel strenge regels, testen en inspectie i.v.m. de bescherming van de Nieuw-Zeelandse (geïsoleerde) biosfeer tegen ongedierte en ziektes (biologische risico's). Voor meer info: www.mpi.govt.nz.

Normen en certificering

In het algemeen is er een grote overeenkomst met veel EU- en vooral Australische normen. Producten/diensten die voldoen aan enkele of alle normen maken een goede kans om aanvaard te worden op de Nieuw-Zeelandse markt.

‘Bio-veiligheid’

LET OP: Problemen rond bio-veiligheid waarbij normen en beleid sterk afwijken van de EU, de VS of Australië, vormen hierop een belangrijke uitzondering. Dit heeft te maken het unieke biologische milieu van Nieuw-Zeelands twee grote en verschillende kleinere eilanden, die lang geïsoleerd waren van de rest van de wereld. Dat maakt dat veel fauna en flora nauwelijks weerbaarheid hebben opgebouwd tegenover vreemde organismen / dieren.

Daardoor moeten veel extra beschermende maatregelen genomen worden om ervoor te zorgen dat geen vreemde organismen Nieuw-Zeeland binnenkomen die massale schade kunnen berokkenen aan de inheemse fauna and flora.

De informatie van de overheid is online beschikbaar, gedetailleerd en toegankelijk. Het is aan te raden dit op voorhand eerst te bestuderen, daar ingevoerde goederen die niet voldoen, geweigerd worden aan de grens en vernietigd worden op de kosten van het exporterende bedrijf of de importeur. 

Handels- & Product Standaarden

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Nieuw-Zeeland