U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

In Maleisië is het Department of Agriculture (DOA) van het ministerie van Landbouw verantwoordelijk voor de nodige administratieve omkadering bij de omzetting van de richtlijnen voor houten verpakkingsmaterialen (WPM) in het internationale handelsverkeer (IPSM 15). Die zijn uitgevaardigd in het kader van het Internationaal verdrag voor de bescherming van planten (IPPC).

Het DOA is ook de National Plant Protection Organization (NPPO) voor Maleisië en moet als NPPO een systeem opzetten dat toeziet op de export van houten verpakkingsmateriaal uit Maleisië. DOA kan bij het opstellen van normen rekenen op de steun van andere overheidsinstanties zoals The Malaysian Timber Industry Board.

Om de efficiënte invoering van de norm te garanderen, heeft het DOA in het kader van het WPM-programma 39 ontsmettingsbedrijven geregistreerd. Deze bedrijven gebruiken momenteel methylbromide om houten verpakkingen te behandelen.

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moet voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

De invoer van voedsel uit het buitenland wordt in Maleisië gecontroleerd door het:

 • Ministerie van Gezondheid (voedselinspecteurs bij plaatsen van binnenkomst)
 • Departement voor Veterinaire Diensten voor vlees
 • Visserijdepartement voor (levende) vissen

Regelgevende instantie

SIRIM Berhad is een overheidsbedrijf, dat deel uitmaakt van het ministerie van Financiën. SIRIM heeft meer dan 40 jaar ervaring en expertise op het vlak van onderzoek en technologische ontwikkeling in opdracht van de overheid. Als nationaal normalisatieagentschap speelt SIRIM een actieve rol in de ontwikkeling van internationale normen. Het coördineert de deelname van Maleisië aan internationale normalisatieactiviteiten: het land zetelt in meer dan 80 ISO technische comités en subcomités. 

Kernactiviteiten van SIRIM:

 • onderzoek en technologische ontwikkeling
 • advies en diensten op het gebied van ontwerp en engineering
 • normen en kwaliteit
 • commercialisering van technologie
 • diensten op het gebied van certificering, inspectie en testen
 • diensten op het gebied van opleiding en advies in verband met kwaliteit

Invoer van geneesmiddelen

Het National Pharmaceutical Control Bureau (NPCB), het vroegere National Pharmaceutical Control Laboratory, werd in oktober 1978 in het kader van het Pharmacy and Supply Programme opgericht als instantie voor kwaliteitsbewaking. Het agentschap staat in voor kwaliteitscontroles op farmaceutische, medische, cosmetische en schoonheidsproducten. Zijn infrastructuur en faciliteiten voldoen aan de normen voor test- en kwaliteitsbewakingsactiviteiten.

Begin 1985 kreeg het NPCB de opdracht om de kwaliteit, doeltreffendheid en veiligheid van deze producten te waarborgen door middel van een registratie- en vergunningensysteem. Het evalueert hiervoor wetenschappelijke gegevens en laboratoriumtests van alle producten voor ze op de markt worden gebracht.

Ook werd een systeem opgezet om producten op de markt te monitoren. De informatiedienst voor geneesmiddelen bezorgt informatie over geneesmiddelen aan de medische sector en aan consumenten.

Meer informatie:
https://npra.gov.my/index.php/en/ – NPRA moet waken over de volksgezondheid door op een wetenschappelijk onderbouwde manier na te gaan of geneesmiddelen en cosmetica aan de regels voldoen.
https://www.pharmacy.gov.my/v2/en – Het Pharmacy Services-programma moet het publiek toegang geven tot veilige, doeltreffende en kwaliteitsvolle geneesmiddelen, hun belangen beschermen door relevante wetgeving af te dwingen en een rationeel gebruik van geneesmiddelen door zorgverleners en patiënten garanderen.

Voedselveiligheid in Maleisië

De volgende instanties voeren controles uit op geïmporteerde levensmiddelen:

 • Ministerie van Volksgezondheid (voedselinspecteurs bij toegangspunten);
 • Department of Veterinary Services (DVS - departement veterinaire diensten) voor vlees;
 • Fishery Department (departement visserij) voor vis.

Wettelijke basis:

 • Food Act 1983, gepubliceerd op 10 maart 1983;
 • Food Regulations 1985, gepubliceerd op 26 september 1985;
 • Deze twee wetten zijn op 1 oktober 1985 in werking getreden.

Normen en Certificering

Niet alle in- en uitgevoerde goederen zijn vergunningsplichtig. Een gedegen kennis van de Maleisische vergunningsstelsels voor in- en uitgevoerde goederen voorkomt dat douaneambtenaren handelaars afwijzen.

Om vergunningsplichtige goederen in of uit te voeren, moeten handelaren zich vooraf bij de Companies Commission of Malaysia registreren. Eenmaal geregistreerd moet een onderneming bij het ministerie voor Internationale Handel en Industrie (MITI) een invoervergunning aanvragen. Maleisië gebruikt een geprivatiseerd uniek elektronisch loket – het Dagang Net –  voor alle regelgeving over in- en uitvoer.

Lijst van goederen waarvoor een vergunning vereist is:

 • landbouwproducten
 • dieren (levend of dood)
 • levensmiddelen
 • ijzer en aanverwante producten
 • zwaar materieel
 • voertuigen (inclusief motorfietsen) en
 • planten

Alle ingevoerde verwerkte vlees- en veeproducten moeten halal gecertificeerd zijn en afkomstig zijn van door de Maleisische veterinaire en religieuze autoriteiten geïnspecteerde en goedgekeurde slachthuizen.

Vereiste in- en uitvoerdocumenten
Bij het in- of uitvoeren van goederen naar en van Maleisië moeten handelaren de volgende documenten aan douanebeambten voorleggen.

 • in- of uitvoeraangifte bij douane
 • aan- of verkoopfactuur
 • vrachtbrief
 • pakbon
 • certificaat van oorsprong

Andere benodigde vergunningen voor de uitvoer van bepaalde goederen
Voor bepaalde goederen zijn extra goedkeuringen van de betrokken ministeries vereist, overeenkomstig de Customs (Prohibition of Export) Order uit 1998. Het gaat onder andere om de volgende goederen:

 • afval en toxische stoffen (Director General of Environmental Quality)
 • dieren - dood of levend (vergunning van Wildlife Department en Department of Veterinary Services)
 • antiek (vergunning van Museum Department)
 • koraal verwerkt in sieraden (uitvoervergunning van Director General of Fisheries)
 • tarwe of mengkoren (vergunning afgeleverd door het ministerie van Binnenlandse Handel en Consumentenzaken)
 • pesticiden (ministerie van Landbouw)
 • chemicaliën (ministerie van Volksgezondheid) en
 • radioactieve materialen (Director General of the Atomic Energy Licensing Board)

Relevante agentschappen

 • MIDA (Malaysian Investment Development Authority) is het belangrijkste overheidsagentschap voor de promotie van de productie- en dienstensectoren in Maleisië.  www.mida.gov.my
 • MATRADE (National Trade Development Promotion Corporation) is het nationale overheidsagentschap voor de promotie van handel van Maleisië. www.matrade.gov.my
 •  SSM (Companies Commission of Malaysia) is een statutair orgaan dat opgericht via een fusie tussen het Registrar of Companies (ROC) en het Registrar of Businesses (ROB) in Maleisië dat bedrijven en vennootschappen regelt. www.ssm.com.my
 • LDHN (Inland Revenue Board of Malaysia) verleent diensten/advies bij het beheer, de evaluatie, de inning en de afdwinging van de betaling van de inkomensbelasting, de inkomensbelasting op petroleum, de onroerendgoedbelasting, successierechten, zegelrecht, algemene verkoopsbelasting en andere dergelijke belastingen die goedgekeurd kunnen worden. www.hasil.gov.my
 • My IPO (Malaysian Intellectual Property Corporation of Malaysia) treedt op als bewaker van de intellectuele eigendom van het land. www.myipo.gov.my
 • myGovernment is het officiële portaal van de Maleisische overheid. Het portaal is een gids van overheidsinformatie en -diensten en bevat online downloadbare formulieren, polls, myCommunity, het overheidsapparaat, adressen, aankondigingen van opdrachten, vacatures, beleid en klachten van burgers. Het portaal biedt ook informatie aan voor burgers, bedrijven en niet-burgers. https://www.malaysia.gov.my/en/home

Malaysian Intellectual Property Corporation

Het Ministry of Domestic Trade Malaysia (ministerie van Binnenlandse Handel) privatiseerde onlangs alle octrooidiensten en bracht ze onder bij dit bedrijf.

Maleisië heeft het Verdrag van Parijs ondertekend. Wie in Maleisië een octrooi wil aanmelden (dat eerder al in een andere lidstaat werd geregistreerd), moet rekening houden met ongeveer USD 500 kosten. Voor niet-leden gelden extra kosten.

Wat bescherming betreft, is het belangrijk om te weten dat erkende afdwingbare rechten van de octrooihouder in Maleisië enkel kunnen worden afgedwongen wanneer het octrooi is goedgekeurd.

Buitenlandse octrooiagenten kunnen geen octrooien in Maleisië aanmelden. Dit moet via een Maleisische octrooiagent gebeuren.

De meest recente informatie hieromtrent kan u terugvinden op deze website: www.myipo.gov.my

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

IPR-bescherming

De “South-East Asia IPR SME Helpdesk”, een project gesteund door de Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in de landen van Zuidoost-Azië via gratis informatieverstrekking en diensten (gratis eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, handleidingen, e-learning modules, case studies, events en webinars). De South-East Asia IPR SME Helpdesk werkt vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam, meer bepaald voor de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Meer info: http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Maleisië