U bent hier

Wet- en regelgeving

Madagascar is een multi partij en unitaire republiek met twee kamers, de senaat en het parlement.  De wetgeving is gebaseerd op de Napoleon wetgeving

De uitvoerende macht (Executieve):

De overheid volgt het Franse semi presidentiele systeem, verdeeld tussen de eerste minister gekozen uit het parlement, en de uitvorenede president, die rechtstreeks verkozen is. De president is de leider, de verantwoordelijke voor het buitenlands beleid en hoofd van het leger. Alle presidentiele decreten moeten worden getekend door de eerste minister. De eerste minister is verantwoordelijk voor de overheid.  De president kan het parlement ontbinden op eigen initiatief.

In realiteit heeft de president de de facto macht in handen.  Dit komt bvb. tot uiting in de verschillende grondwetsgherzieningen die plaats vonden sinds de 1960, de meeste op initiatief van de president. Er zijn dus weining instrumenten om de macht van de president te doorbreken,  De facto is zijn er verschillende presidenten geweest die de facto dictatoriale regimes waren.

De wetgevende macht:

Deze rust bij het parlement en de senaat.  De senaat rattifieert internationale verdragen (bvb mensen rechten) en zet de wetten om in lokale wetten.  Wetgevende wetten aanpassen is bvb. een van de mandaten.

De kamer en senaat hebben geen macht over de president. Het parlement ('national assembly') wordtgedimineerd door een aantal politieke partijen.  Noteer dat de president 1/3 van de senators in de senaat verkiest (plaatst) zodat hij een enorme macht heeft over het wetgevende proces.  De twee partijen van het land domineren het parlement, deze zijn bovendien ook volledig onder de invloed vande president, die zijn eigen agenda doordrukt waar nodig.

De rechterlijke macht:

Madagascar heeft 3 verschillende soorten van hoven met eigen bevoegdheden:

De lage rechtbanekn zijn verantwoordelijk voor burgerlijke en criminele delicten met beperkte boedes en veroordelingen;

De hoven van Beroep behandeld rechtspraak voor gevallen tot 5 jaar en meer veroordelingen;

Het Hoogste grechtshof is het hoogste grechtelijke orgaan. 

Het Grondwettelijk Hoog Gerechtshof behandeld ten slotte de wetten, decreten en verordeningen, beheert de verkiezingen en certifieerd de wettelijkheid.

Tenslotte is er nog de Militaire rechtbank, die alle zaken behandelt n.a.v. de nationale veiligheid.

Noteer dat de huidige wetgeving is gebaseerd op de traditionele wetgeving (gebaseerd op tradities en gewoontes) en Franse wetgeving (sinds de kolonisatie).  De wetgeving is dus nog steeds een reflectie van de twee vorige regimes.

Nationale websites:

National Assembly 
Government 
Ministry of Economy, Finance and Budget 
Ministry of Justice      

Andere websites:

Legislation Madagascar
Library of Congres - Madagascar
Saflii Madagascar Index
Commonwealth Legal Information Institute - Madagascar
UN Human Rights - Madagascar
 

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Madagaskar