U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Algemeen

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Registratie

Indien u een importeur bent die commerciële goederen wenst in te voeren in Laos moet u, eerst en vooral, een bedrijf zijn dat geregistreerd is bij het Departement voor Handelsregistratie en -Beheer van het Ministerie van Industrie en Handel.

Verboden goederen

Vooraleer u goederen in Laos invoert, moet u zich er eerst van vergewissen dat ze niet onder de categorie "verboden goederen" vallen.  Verboden goederen mogen niet worden ingevoerd, uitgevoerd, doorgevoerd, verkocht of verspreid in Laos. Tot de verboden goederen behoren wapens, drugs, psychotrope stoffen en gevaarlijke chemische stoffen.  Hiervoor moet u de specifieke wet- en regelgeving over dergelijke verboden goederen raadplegen.  De goederen waarvan de import verboden is staan opgesomd in Mededeling nr. 0973, bijlage 1.

Wanneer u twijfelt, vraag dan advies aan het Departement Douane of het Department of Import and Export (DIMEX) (Departement voor Import en Export) van het Ministerie van Handel en Industrie.

Invoervergunning

Voor bepaalde soorten producten is een invoervergunning van DIMEX vereist.  Afhankelijk van het product kan de vergunning automatisch of niet-automatisch zijn.  De regels inzake het verlenen van vergunningen worden bepaald door Mededeling nr. 0076. U kan de lijst van producten waarvoor een vergunning nodig is terugvinden in de bijlagen ervan die eveneens een overzicht bevatten van de vereiste bewijsstukken.

Wanneer een product niet onderworpen is aan een vergunningsplicht of aan specifieke sanitaire en fytosanitaire of technische maatregelen kan u het product invoeren door dit rechtstreeks bij de douane aan te geven.

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.

Normaal gezien zal u een vergunning nodig hebben van het Ministerie van Landbouw en Bosbouw, hetzij van het Departement Veeteelt hetzij van het Departement voor de Quarantaine van Planten, afhankelijk van wat u wenst in te voeren. Een gedetailleerde beschrijving van de procedures en de vereiste documenten kan u terugvinden op de pagina Procedures van deze website.

De Democratische Volksrepubliek Laos heeft een informatiepunt inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen opgericht, zoals vereist door het WHO-akkoord inzake sanitaire en fytosanitaire maatregelen. U vindt meer informatie op de website van het SPS Enquiry Point.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 Brussel
T: +32 2 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen 

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Laos