U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

Land- en tuinbouw

Verantwoordelijk voor 60% van de inkomsten uit export, neemt de land- en tuinbouw een centrale positie innemen in de Keniaanse economie. De sector biedt werk aan 40% van de bevolking en is direct verantwoordelijk voor 26% van het bbp. Ook de Keniaanse overheid legt de nadruk op het belang van de sector om tegen het jaar 2030 de voedselvoorziening voor elke burger in het land te kunnen garanderen. Met een versplintering van de internationale handelsnetwerken in verse groenten en fruit, alsook een groeiende middenklasse in Kenia zelf, zal het belang van de sector op zowel maatschappelijk als economisch vlak enkel toenemen voor het land.

Vooral de tuinbouwsector blijkt van onschatbare waarde voor de verdere ontwikkeling van Kenia. Het zuiden van het land heeft meerdere regio’s met het perfecte klimaat voor de teelt van groenten, fruit en snijbloemen. Ondertussen wordt commerciële tuinbouw uitgeoefend over een gebied van 600,000 hectare, samen verantwoordelijk voor een productiewaarde van 1,8 miljard euro. De export van deze producten kent tegelijkertijd een sterke groei. In 2016 bedroeg de export in de tuinbouw nog 887 miljoen euro. In 2018 was dit al gegroeid naar 1 miljard euro. De grootste bijdrage tot deze groei wordt geleverd door de snijbloemensector, maar de snelle groei van de exportwaarde komt evengoed voor in de fruit-en groententeelt.  

Klimaatproblemen brengen de toekomst van de sector echter in het gedrang. Droogtes en overstromingen wisselen elkaar steeds vaker af en insectenplagen (zoals de sprinkhanenplaag van 2020) alsook nieuwe gewassenziektes komen vaker voor. Om dit probleem aan te pakken is de sector op zoek naar nieuwe technieken en technologieën om de duurzame groei van de sector te garanderen.

Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven zijn vooral te vinden in climate-smart agriculture (CSA). Onder kmo’s in de Keniaanse land-en tuinbouw is de kennis hierover nog zeer beperkt. Vlaamse bedrijven met de nodige know-how in de verbetering van gewasproductie, bodembeheer, druppel-en andere irrigatiesystemen alsook energiebeheer in de land- en tuinbouw zullen in Kenia een mogelijke afzetmarkt voor hun goederen en diensten vinden.

Bouw & infrastructuur

Doorheen de jaren is Kenia uitgegroeid tot de economische hub van Oost-Afrika. Voor zijn buurlanden is het land een gateway naar de wereld geworden. Als lid van de Oost-Afrikaanse Gemeenschap, staat het land centraal in het verdere succes van Oost-Afrika. In de verdere integratie van de lidstaten zal het economisch belang van Kenia enkel toenemen.

Deze integratie vraagt echter de nodige infrastructuur. Daarom zet de Keniaanse overheid volop in op de uitbouw van de bouwsector in het land. Zo neemt de uitbouw van infrastructuur bijvoorbeeld een centrale plaats in in Kenia’s Vision 2030. Tot het jaar 2026 wordt een jaarlijkse groei van 6,2% verwacht. Hiermee wordt het meteen de sterkste groeier in heel Sub-Sahara-Afrika in deze sector. Gelijkaardige trends worden verwacht in de uitbouw van transport- en stroominfrastructuur.

Opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven zijn ook te vinden op de commerciële huizenmarkt. Kenia kent een snelle bevolkingsgroei, waardoor de vraag naar betaalbare woningen razendsnel stijgt. Ondertussen kent het land een tekort van 2 miljoen woningen, vooral in de stedelijke gebieden van het land. Naar alle schattingen zullen jaarlijks 210.000 nieuwe woningen moeten worden geplaatst om de huizenmarkt mee te laten evolueren met de bevolkingsgroei. Vlaamse bedrijven gespecialiseerd in de bouw van prefab low-cost woningen, zullen in Kenia een grote vraag naar hun producten vinden.

Energie & cleantech

Zoals uit de vorige voorbeelden al blijkt komt de groei van de Keniaanse economie niet zonder problemen en uitdagingen. Ook de stroomvoorziening van het land hinkt  achterop. De problemen in deze sector zijn tweevoudig. Enerzijds zet de groeiende bevolking en economische activiteit het bestaande stroomnetwerk steeds verder onder druk. Anderzijds maken klimaatveranderingen vormen van hernieuwbare energie zoals waterkracht, voor langere periodes van het jaar onbruikbaar. Dit maakt dat Kenia afhankelijk blijft van stroomimport en fossiele brandstoffen zoals kool en olie: beiden dure producten die de groei van de economie vertragen.

De Keniaanse overheid heeft grootschalige projecten goedgekeurd om deze problemen aan te pakken. Het elektriciteitsnet wordt uitgebreid met meer dan 4000 km transmissielijnen en 3200 distributielijnen. In delen van Nairobi en Mombasa zijn ook voor het eerst smartgrid-projecten opgezet. Naast het nationale netwerk worden ook op lokale schaal netwerkinitiatieven gestart om ook in landelijke gebieden de toegang tot elektriciteit mogelijk te maken. Als deel van Vision 2030, zou zo 40% van de landelijke gebieden voorzien moeten zijn van elektriciteit tegen 2024.

Voor buitenlandse investeerders zijn de grootste kansen te vinden op het gebied van hernieuwbare energie en cleantech. Zelfs nu er al veel spelers aanwezig zijn op de markt, blijft een groot deel van het grondgebied niet bediend en dus een mogelijke markt. Kenia kijkt vooral naar de verdere uitbreiding en optimalisering van biomassa, wind, zon, water en geothermische energienetwerken. Daarnaast zijn ook veel mogelijkheden voor bedrijven gespecialiseerd in de optimalisatie van reguliere energiebronnen. Naar schatting gaat er in Kenia tussen 10-30% energie-input verloren. Vooral in de industriële sector is vraag naar bedrijven gespecialiseerd in efficiënt energiegebruik. 

Gezondheidszorg

Een sterke gezondheidszorg is een belangrijk punt in het Vision 2030-plan van Kenia. Niet enkel de overheid, maar ook de groeiende middenklasse heeft vraag naar een beter georganiseerde en moderne gezondheidszorg. Dit vraagt een grote investering: meer dan de helft van de Keniaanse medische infrastructuur is verouderd. Daarnaast is er ook een groot tekort aan medische professionals. Als gevolg voldoet een groot deel van de plaatselijke gezondheidszorg niet aan de huidige normen. Ook de concentratie van de medische infrastructuur blijft een probleem. Het overgrote merendeel is terug te vinden in de stedelijke gebieden van het land, terwijl 75% van de bevolking op het platteland leeft.

Mogelijkheden voor Vlaamse ondernemers zijn tweevoudig. Het land kent niet alleen een grote private markt in de gezondheidszorg, ook de overheid is op zoek naar publiek-private-partnerschappen om hun doelen voor de gezondheidszorg waar te maken. Lokaal is er vooral vraag naar kwaliteitsvolle en betaalbare medische apparatuur, training en opleiding van medisch personeel en het uitbouwen van nieuwe medische infrastructuur zoals ziekenhuizen. Op langere termijn zijn er vooral opportuniteiten in de digitalisatie van de gezondheidszorg. In de gezondheidszorg is er ook een groeiende vraag naar gespecialiseerde informatiesystemen.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kenia