U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Door de toetreding van Kazachstan tot de Eurasian Economic Union (Rusland, Wit-Rusland, Kazachstan, Kirgizië, Armenië), bedraagt het gemiddelde invoertarief in het land ongeveer 15%.. Kazachstan zal echter enigszins flexibel blijven in de toepassing van het gewone stelsel voor externe invoerrechten. Zo zal Kazachstan geen invoerrechten heffen op ongeveer 900 specifieke handelsgoederen zoals moderne vliegtuigen, bepaalde types van motoren en grondstoffen die nodig zijn voor de voedselverwerkende industrie zoals tropische vruchten.

Meer dan 400 specifieke handelsgoederen ondergaan een overgangsperiode die varieert van 1,5 tot 5 jaar. Het gaat hierbij onder andere over geneesmiddelen, medisch materiaal, verwerkte aluminiumproducten, grondstoffen voor de petrochemische industrie, papierproducten en spoorwagons. Maaidorsers en tractoren voor de landbouw worden vrijgesteld van douanerechten als de import via een staatsprogramma wordt gefinancierd.

Kazachstan heft een btw-tarief van 12% dat bovenop alle douanerechten en accijnzen komt wanneer de goederen worden vrijgegeven door de douane. Het land verlaagt ook de invoerrechten en -belastingen wanneer de geïmporteerde goederen worden verwerkt in Kazachstan en binnen 2 jaar na invoer worden geëxporteerd. Verwerkingen die hiervoor in aanmerking komen zijn productie, assemblage en herstellingen.

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Tussen 2000 en 2010 paste Kazachstan het grootste deel van haar wetgeving over voedselveiligheid en marketingnormen en over gezonde flora en fauna aan om in orde te zijn met de principes van de akkoorden over Sanitaire en Fytosanitaire Maatregelen (SPS) en Technische Handelsbelemmeringen (TBT) van de WHO (Wereld Handelsorganisatie), alsook met andere internationaal erkende normen. De akkoorden omvatten eveneens een lijst met goederen die onderworpen zijn aan veterinaire en sanitair-epidemiologische normen en aan hygiënische eisen en een overzicht van documenten die de veiligheid van deze goederen bevestigen.

Normen en certificering

Voor een ruim scala aan producten moet de invoerder aantonen dat ze aan de geldende normen voldoen voor ze kunnen worden ingeklaard. Momenteel zijn in Kazachstan twee normalisatiesystemen van kracht. Het eerste geldt in de lidstaten van de Euraziatische Economische Unie (EAEU), het tweede enkel op het grondgebied van Kazachstan. De gelijkvormigheid van goederen, waarover het Technical Regulation and Metrology Committee (Comité voor technische voorschriften en metrologie) van het ministerie van Investering en Ontwikkeling gaat, moet op nationaal vlak met een gelijkvormigheidsattest of een gelijkvormigheidsverklaring (eigen verklaring) worden aangetoond. Het hierboven genoemde comité is verantwoordelijk voor het nationale normalisatiesysteem en de aflevering van attesten op grond van de nationale normen. We wijzen er ook op dat de technische voorschriften vastgelegd door de Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification (Interstatelijke Raad voor normalisatie, metrologie en certificering) van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS) op vrijwillige basis gelden in de EAEU.

De lidstaten van de EAEU hebben technische voorschriften (TV's) vastgelegd waaraan bepaalde goederen in alle lidstaten moeten voldoen. De gelijkvormigheid van goederen aan de respectievelijke TV's kan u aantonen met een attest, een eigen verklaring of een officiële registratie. De leden van de EAEU hebben een overeenkomst over bewijsplicht gesloten die door alle lidstaten is ondertekend en geratificeerd. De overeenkomst bevat een uniforme lijst van bewijsplichtige producten en standaard modellen voor gelijkvormigheidsattesten en -verklaringen.

De Kazachse instantie die instaat voor de bevestiging van de gelijkvormigheid in Kazachstan en de EAEU is het Technical Regulation and Metrology Committee (Comité voor technische voorschriften en metrologie) van het ministerie van Investering en Ontwikkeling.

Naast de verplichte gelijkvormigheidsattesten hanteren de EAEU-lidstaten ook gemeenschappelijke sanitaire, epidemiologische en hygiënische normen voor goederen. Bijgevolg is een ruim scala aan goederen die als gevaarlijk voor de volksgezondheid wordt beschouwd of die voor het eerst wordt ingevoerd, onderworpen aan officiële registratie. Het Kazachse ministerie van Volksgezondheid is hiervoor verantwoordelijk. Goederen die u officieel moet registreren, mag u alleen met een registratieattest in de EAEU invoeren.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische goederen 

 • De invoer van goederen voor tweeërlei gebruik, waaronder allerhande bronnen van straling en nucleair materiaal, is enkel mogelijk met de juiste invoervergunning, afgeleverd door het Committee for Industrial Development and Industrial Safety (Comité voor industriële ontwikkeling en arbeidsveiligheid) van het ministerie van Investering en Ontwikkeling. Om een invoervergunning te kunnen krijgen, moeten invoerders bij het Atomic Energy Committee (Comité voor nucleaire energie) eerst de juiste activiteitsvergunning aanvragen. Vervolgens moet de bevoegde instantie toestemming voor de invoer geven.
 • De invoerder die röntgenapparatuur en medische hulpmiddelen wil invoeren die met radioactief materiaal en isotopen werken, moet toestemming bij het ministerie van Volksgezondheid aanvragen. Naast deze toestemming is een vergunning om geneesmiddelen en medische hulpmiddelen te verhandelen vereist om de invoervergunning te kunnen uitreiken.
 • De invoer van goederen voor tweeërlei gebruik en bronnen van ioniserende straling is bovendien enkel mogelijk met een attest dat het Atomic Energy Committee (Comité voor nucleaire energie) voor de goederen in kwestie uitreikt. Meer informatie kan u in de volgende documenten vinden:
 1. Vergunning om nucleair materiaal, bronnen van ioniserende straling en radioactief materiaal te verhandelen
 2. Vergunning om goederen voor tweeërlei gebruik in te voeren
 3. Vergunning om röntgenapparatuur in te voeren
 4. Invoerattest

U kan alle informatie hier omtrent terugvinden op de website van de dienst Strategische Goederen: www.vlaanderen.be/int/controle-strategische-goederen 

Contactgegevens

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Neem contact op met onze specialisten via reglementering@fitagency.be .

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Kazachstan