U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

De Europese Unie (EU) heeft met verschillende landen handelsovereenkomsten afgesloten, waarin gunstige invoerrechten voorzien zijn. Zo kan een Belgische exporteur er voor zorgen dat zijn klant buiten de Europese Unie in aanmerking komt voor een vermindering of vrijstelling van invoerrechten. Op 1 februari 2019 is een economisch partnerakkoord (EPA) in werking getreden tussen de Europese Unie en Japan. FIT heeft een praktische handleiding gepubliceerd voor de bedrijven die wensen gebruik te maken van dit akkoord.

Om van deze preferentiële invoerrechten te kunnen genieten moeten er twee dingen gebeuren:

 1. De preferentiële oorsprong van de goederen moet aangetoond worden met een certificaat uitgegeven door de overheden van het uitvoerende land en moet, in principe, kunnen voorgelegd worden, op het moment van dedouanering.

  Op de Access2Markets kunt u nagaan welk certificaat u bij export moet bijvoegen. Dat bewijs moet u met de uitgevoerde goederen meezenden.

 2. Registreer u voor REX (Geregistreerd exporteur) zodat uw invoerder kan genieten van vermindering of vrijstelling van invoerrechten.
  Hoe registreren: Stuur dit aanvraagformulier ingevuld en ondertekend - per e-mail (pdf) - naar da.ops.douane1@minfin.fed.be.

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire belemmeringen

Import van voeding en voedingsattributen zijn onderworpen aan sanitaire en fytosanitaire normen zoals beschreven in de Japanse "Food Sanitation Law". De "Plant Protection Law" en "Domestic Animal Infectious Disease Control Law" bepalen de normen van toepassing bij invoer van planten en dieren in Japan. De Japanse normen verschillen grondig van de Europese.

In de praktijk blijkt bovendien dat de plaatselijke inspecteurs een vrij grote interpretatievrijheid hebben, te vergelijken met de interpretatievrijheid van de rechterlijke macht in Europese landen. Daardoor kan de interpretatie en toepassing van bepaalde normen verschillen volgens invoerlocatie. Volgens de Japanse wetgeving is de importeur -niet de exporteur- verantwoordelijk voor het vervullen van alle verplichtingen bij invoer. Het is daarom aan te raden dat de Japanse importeur overleg pleegt met de plaatselijke inspecteur om de interpretatie van de normen precies te vatten, en dit voorafgaand aan de verzending.

Meer weten:

 • MIPRO (Manufactured Imports and Investment Promotion Organization) heeft over dit thema een aantal gratis publicaties op zijn website gepubliceerd.

Normen en certificering

De belangrijkste productnorm in Japan is de Japan Industrial Standard (JIS). Voor landbouw- en voedingsproducten, inclusief bioproducten, bestaan aparte normen: de Japan Agricultural Standards (JAS).

Meer weten:

Naast de bovenvermelde publicaties van MIPRO, verschaffen de volgende Japanse organisaties informatie over de Japanse regelementering en normering voor importproducten : 

 • De overheidsorganisatie Japan External Trade Organization (JETRO) publiceerde voor de voornaamste sectoren een overzicht van de Japanse reglementering en normering :
 1.  Handbook for Industrial Products Import Regulations
 2.  Handbook for Consumer Products Import Regulations
 3.  Handbook for Agricultural and Fishery Products Import Regulations
 • De Japanese Standards Association publiceert handboeken en overzichten van de JIS normen in het Engels die tegen betaling aangekocht kunnen worden
 • Het Japanse Ministerie van Landbouw, Bosbouw en Visserij verschaft on-line info in het Engels over de voedseletikettering en JAS

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Japan