U bent hier

Zakendoen in Italië

Uw eerste stappen op de markt

Uw eerste stappen op een nieuwe markt beginnen met een grondige voorbereiding en een goed plan. Aarzel niet om hierbij een beroep te doen op Flanders Investment & Trade.

Op deze website vindt u heel wat informatie over internationaal ondernemen, buitenlandse markten en sectoren, die u moet helpen bij het opstellen van een exportplan en het selecteren van uw doelmarkt(en).

Via de provinciale kantoren van Flanders Investment & Trade en ons uitgebreide buitenlandse netwerk kan u informatie op maat opvragen. De adviseurs Internationaal Ondernemen denken graag met u mee en geven persoonlijk advies bij uw internationale plannen.

Door deel te nemen aan een van onze groepsacties kan u nieuwe markten gaan verkennen in het gezelschap van andere zakenlui. Zo organiseert Flanders Investment & Trade groepszakenreizen met een afsprakenprogramma op maat en tal van mogelijkheden om te netwerken. Of u kan deelnemen aan een buitenlandse beurs.

Aan de hand van de EXPORTmeter, een mini-audit die Flanders Investment & Trade u gratis en strikt vertrouwelijk aanbiedt, kan u nagaan hoe u uw exportstrategie kan verbeteren.

Als kmo kan u onder bepaalde voorwaarden een financieel duwtje in de rug krijgen voor uw prospectie-inspanningen.

Klop zeker ook aan bij andere organisaties die u kunnen helpen, zoals bedrijfsgroeperingen en gemengde kamers van koophandel. Breid uw netwerk uit en steek uw licht op bij bedrijven die in uw nieuwe doelmarkt al zakendoen.

Marktaanpak

Rechtstreeks

Tal van uw collega-ondernemers hebben zich al met succes op de Italiaanse markt begeven. Italië vormt voor de Vlaamse bedrijven een uitstekende partner voor het uitbouwen van handelsrelaties. Met zijn 60,8 miljoen consumenten en 3,5 miljoen ondernemingen vormt het een kansrijke afzetmarkt. Het land was in 2019 Vlaanderens zesde exportbestemming.

U kan de Italiaanse markt rechtstreeks bewerken, zonder tussenpersoon in binnen- of buitenland. Fundamenteel daarbij is, dat u Italië zo goed mogelijk leert kennen als exportbestemming en dat u een zo realistisch mogelijk zicht op uw exportmogelijkheden ontwikkelt. Italië vertoont immers grote economische en culturele verschillen.

Desk research vanuit Vlaanderen

Een eerste stap is het vergaren van informatie. Via de links op deze landenpagina heeft u onmiddellijk toegang tot een waaier aan economische sectorgegevens, statistieken en netwerken. 

Wenst u toe te leveren in een bepaalde bedrijfstak? Een nuttig uitgangspunt vormen de Italiaanse industriële districten. Dit zijn regionale bedrijvenclusters met innovatieve technologie in huis, actief in eenzelfde sector en heel lokaal ingeplant. Ze vormen bijzonder geschikte gesprekspartners voor het vormen van joint-ventures en netwerken met buitenlandse partners.

Door hun sterk aandeel in de Italiaanse economie en de impact die ze hebben in hun respectieve regio’s staan ze vaak model voor welbepaalde nichemarkten. De knowhow en vermaardheid van deze niches reikt tot ver buiten de grenzen en ze voeren het label ‘made in Italy’ hoog in het vaandel. Ze zijn de motor van het Italiaanse economische ontwikkelingsproces.

Om de banden tussen de diverse industriële districten nauwer aan te halen, werd een ‘Federazione dei Distretti Italiani" gecreëerd. Het zwaartepunt van de industriële districten ligt in het economisch sterkere centrum en noorden van Italië. De regio Lombardije breekt alle records met een aandeel van 21 miljard euro.

Bedrijven in industriële districten zijn vooral actief in sectoren die brede marges toelaten voor artisanale producten en waarin een sterke differentiatie mogelijk is. Een sterke specialisatiegraad, hoge kwaliteit en diversiteit van de producten, zijn de troeven van deze bedrijven. Duidelijke voorbeelden hiervan zijn de districten van Udine (meer dan de helft van de Europese stoelenproductie), Belluno voor de brillen- en monturenindustrie (80% van de Italiaanse productie) evenals het kousendistrict van Castelgoffredo (40% van de totale Europese markt).

Meer weten
 • www.confindustria.it  de overkoepelende Italiaanse werkgeversorganisatie. Het is nuttig tijdens de deskresearch-fase economische netwerken in Italië te verkennen. De overkoepelende vereniging voor productie- en dienstverlenende bedrijven Confindustria (Confederazione Generale dell’Industria Italiana) vertegenwoordigt meer dan 150.000 bedrijven en 5.,4 miljoen werknemers. U vindt er de sectorfederaties en de belangenorganisaties met hun ledenlijsten.
 • www.ilsole24ore.com is het belangrijkste financieel-economische dagblad in Italië. Het is één van de best verkochte en grootste zakenkranten van Europa met een oplage van meer dan 340.000 exemplaren (print + digital). Het dagblad is eigendom van de werkgeversorganisatie Confindustria en stelt de belangen van de ondernemers centraal. Vlaamse bedrijven vinden nuttige economische informatie in de wekelijks terugkerende bijlagen met onderwerpen als analyse van de financiële markten, investeringen, technologische vernieuwing, clusters.
 • www.italy24.ilsole24ore.com  is de enige digitale Engelstalige krant in Italië. Ze wordt uitgegeven door Gruppo 24 ORE, wereldwijd verspreid, en biedt diepgaande analyses, berichtgeving door experts en exclusieve 'market moving content'. Beschikbaar op tablets, smartphones en computers.
Eerste contacten vanuit Vlaanderen

Na het nodige opzoekwerk, kan u overgaan tot de volgende fase in uw rechtstreekse marktbenadering:  het leggen van eerste contacten met uw potentiële klant. Bijkomende adresbestanden vindt u ook in databases zoals Kompass, Bureau Van Dijk, Europages en via zoekacties op internet.

Een eerste benadering per telefoon is niet aangewezen. Persoonlijke mailings vormen een mogelijke eerste voorstelling van uzelf, uw bedrijf of uw voorstel. We raden u aan om deze persoonlijke mails zeker in het Italiaans op te stellen. Doorgaans leveren ze echter weinig respons op.

U kan eventueel advertenties publiceren in Italiaanse vakbladen of op websites om uw product of dienst bekend te maken.

Contacten in Italië

Ideaal is op basis van uw voorgaande studie de Italiaanse doelmarkt uit te testen via prospectie ter plaatse. Dit kan via deelname aan beurzen, op maat gemaakte afsprakenprogramma’s, groepszakenreizen. Meer info vindt u onder de hoofding “Hoe vindt en screent u uw partner of klant?”

Via een tussenpersoon

In Italië zijn handelsagenten in alle sectoren nog steeds de meest voorkomende introductievorm in de markt. Het gaat daarbij echter niet altijd om de ‘traditionele’ handelsagent zoals wij die kennen. Vaak treden ze op als ‘broker’ of werken ze voor een vaste vergoeding als ‘contactpersoon’. Dit gebeurt veel in de industrie en zeker bij de overheidsinstellingen. Daar is het zelfs raadzaam om via een tussenpersoon de weg doorheen de bureaucratie te vinden. Ook beschikken de agenten die vaak met overheidsinstellingen werken over ‘inside information’, zodat u sneller en juister de prijsoffertes kan opmaken.
De wetgeving inzake de handelsagenturen is niet altijd erg duidelijk. Ook de omschakeling naar de Europese richtlijn in deze materie zorgt voor veel verwarring. Er is geen vaste vorm voor handelsagentuurcontracten. Het is daarom aangeraden om een degelijk contract te sluiten en, indien het om belangrijke financiële contracten gaat, een Italiaanse advocaat onder de arm te nemen. Bespreek in elk geval duidelijk vooraf dat de agent een ‘zelfstandig statuut’ heeft. Zo niet kan de agent volgens de Italiaanse wetgeving ter zake worden beschouwd als loontrekkende en kan het bedrijf worden verplicht om de sociale bijdragen te betalen.
Italië heeft de EU-richtlijn 86/653 voor zelfstandige handelsagenten in de nationale wetgeving omgezet. De richtlijn harmoniseert de betrekkingen tussen de handelsagenten en hun principaal, zoals de rechten en verplichtingen van de handelsagent en de principaal, de beloning, de sluiting en beëindiging van de agentuurovereenkomst.
Een Italiaanse handelsagent moet, volgens de Italiaanse wet, ingeschreven zijn in het Handelsagentenregister, anders is de agentuurovereenkomst nietig en kunnen zowel de handelsagent als de principaal geconfronteerd worden met administratieve sancties.

Meer weten

Italiaanse distributeurs zijn er in zowat alle sectoren, maar de belangrijkste verhandelen hoofdzakelijk consumptiegoederen. Voor industriële producten is het moeilijker om betrouwbare distributeurs te vinden. Het ontbreken van een specifieke wetgeving betreffende de distributie houdt in dat het aangewezen is om een sluitend contract op te maken. De drie meest voorkomende vormen van distributieovereenkomsten zijn:

 1. Exclusieve distributeur: dit houdt in dat de distributeur het alleenrecht heeft voor alle goederen van een firma binnen een welomschreven gebied.
 2. Semi-exclusieve distributeur: alleen in het contract gespecificeerde goederen vallen onder de exclusiviteitclausule.
 3. Formele distributeur: het bedrijf legt hierbij strikte verplichtingen op aan de distributeur inzake verkoopaanpak, prijsafspraken, eventuele dienstverlening enz.

In Italië is het gebruikelijk dat distributeurcontracten voor een beperkte duur worden afgesloten. Dit houdt echter in dat bij eventuele verlenging de voorwaarden opnieuw worden onderhandeld. Bij het beëindigen van een contract met een distributeur hoeft er geen schadeloosstelling (klantenvergoeding, enz.) betaald te worden.

Een bedrijf opstarten ter plaatse

Een eigen vestiging starten in Italië is op grond van de EU-beginselen eenvoudiger geworden. Het centrale contactpunt helpt u met:

- de regels, richtlijnen en formaliteiten die gelden voor dienstverlening
- het online afhandelen van administratieve procedures (u kan de nodige aanvraagformulieren, documenten e.d. elektronisch indienen)

U hoeft niet meer allerlei kantoren van verschillende diensten in verschillende landen af te lopen.

Als nieuwe onderneming bent u verplicht om zich in te schrijven bij het “Registro delle Imprese” (het nationale bedrijfsregister) bij het netwerk van Italiaanse Kamers van Koophandel. Een elektronische aangifte kan u doen via ComUnica.

Documenten die u moet voorleggen, zijn:

 • het aanmeldingsformulier, dat de namen en de handtekeningen van bevoegde functionarissen binnen de nieuw op te richten onderneming bevat
 • de oprichtingsakte en de statuten, door een notaris verleden.  

Alle documenten moeten worden ingediend in het Italiaans. Vertalingen vergen een beëdigd tolk/vertaler. Verder moeten alle ingediende stukken zijn gelegaliseerd.

Overige formaliteiten die u moet vervullen voor het oprichten van een onderneming (afhankelijk van het type), zijn o.a.:

Afhankelijk van de bedrijfsvorm die u kiest, schakelt u een Italiaanse notaris in. Uitgebreide Engelstalige informatie kan u als voorbereiding hierop raadplegen op de website van de “Consiglio Nazionale del Notariato”.

Om u op de Italiaanse markt te vestigen, kan u in Italië kiezen voor een onderneming:

 1. zonder rechtspersoonlijkheid (Società di persone). De twee meest voorkomende ondernemingsvormen zijn de “S.n.c. - Società in nome collettivo” (vennootschap onder firma) en de “S.a.s. - Società in accomandita semplice” (commanditaire vennootschap).
 2. met rechtspersoonlijkheid (Società di capitali). Buitenlandse bedrijven die in Italië een eigen vestiging starten, kiezen in de meeste gevallen voor deze optie. De “Società per Azioni – (naamloze vennootschap) vereist een minimum maatschappelijk kapitaal van 120.000 euro. De “Società a responsabilità limitata – (vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) vereist een minimum maatschappelijk kapitaal van 12.000 euro. Het maatschappelijk kapitaal moet geheel zijn geplaatst vóór de oprichting. Verder moet 30 procent van het geplaatste kapitaal zijn gestort op een bankrekening.

Meer inlichtingen over de juridische structuur die bij uw plannen past, kan u raadplegen op de Engelstalige website “Bedrijfsvormen”.

In overeenstemming met het plaatselijke recht moet het buitenlandse bedrijf in zijn statuten een gevolmachtigde benoemen en deze de noodzakelijke bevoegdheden toekennen om de Italiaanse vestiging te beheren.

Een buitenlandse firma kan ook een vertegenwoordigingskantoor of een bijkantoor oprichten, of opteren voor een dochteronderneming, die onder het Italiaanse recht valt:

 • een niet-commercieel vertegenwoordigingskantoor wordt beschouwd als een voorlopige formule, waarvan de activiteit zich beperkt tot promotionele bedrijfsontwikkeling (dus geen verkoop of productie, geen uitgifte van facturen) zonder btw-implicaties. Het vertegenwoordigingskantoor geniet niet van een rechtspersoonlijkheid; het is de wettelijke vertegenwoordiger die moet geregistreerd zijn bij het Economische en Administratieve Repertorium (REA) bij de lokale Kamer van Koophandel.
 • het bijkantoor wordt beschouwd als een stabiele onderneming die geleid wordt vanuit de buitenlandse moedervennootschap. Ook het bijkantoor heeft geen rechtspersoonlijkheid. De buitenlandse vennootschap met een bijkantoor in Italië is onderworpen aan dezelfde fiscale, boekhoudkundige en reglementaire verplichtingen als Italiaanse vennootschappen. De ervaring leert dat de opening van een bijkantoor gemiddeld meer tijd in beslag neemt dan de oprichting van een dochtervennootschap, omdat meer werk moet worden verricht in het buitenland (verzamelen van documenten, legalisaties en apostilles, enz. …)
 • een dochtervennootschap van een buitenlandse vennootschap is een juridisch te onderscheiden en onafhankelijke entiteit, hetgeen betekent dat zij zelf haar activa kan bezitten en zelf aansprakelijk kan worden gesteld. In de meeste gevallen zal de aansprakelijkheid van de buitenlandse moedervennootschap inderdaad beperkt zijn tot haar inbreng.

Voor sommige dienstverlening is een vergunning of voorafgaande kennisgeving aan de bevoegde autoriteit (de "Certified Reporting of Initiation of Business Activities" of "Segnalazione certificata di inizio attività - SCIA") vereist. Indien een nieuwe onderneming wordt opgericht, dan kan de SCIA samen met de aangifte via ComUnica worden verzonden, zodat de oprichting van de onderneming en het begin van de economische activiteit gelijktijdig plaatsvinden. In feite kunnen zakelijke activiteiten onmiddellijk starten na de indiening van de SCIA.

 • Administratieve procedures worden online beheerd door de One-Stop Shop (OSS of "SUAP" -kantoor) in de gemeente waar u van plan bent om het bedrijf te starten. De contacten en de internetsite van de bevoegde autoriteit, samen met de desbetreffende aanvraagformulieren, zijn te vinden op de pagina Local One-stop-Shops.
 • Andere nuttige informatie is te vinden in de lijst van administratieve verplichtingen die per economische activiteit worden ingedeeld (in het Italiaans).

Aanvullende verplichtingen zijn voorzien in geval u regelmatig uw diensten wil aanbieden, die een beroepskwalificatie vereisen. Via de richtlijn 2005/36 kan u uw beroepskwalificaties gemakkelijker laten erkennen in Italië. De lijst van gereglementeerde beroepen in Italië wordt gepubliceerd (in het Italiaans) door het departement voor Europees beleid.

Innovatieve start-ups kunnen in Italië genieten van incentives bij de oprichting, en belastingvoordelen. Het Italiaanse ministerie van Economie stelt sinds 2016 het portaal voor het “Italia Start-up Hub Programma” ter beschikking. Het vereenvoudigt de oprichtingsprocedure en biedt de nodige documenten in het Engels. Inlichtingen over de Italiaanse wetgeving betreffende innovatieve start-ups kan u nalezen in de “Italian Startup Act”.

Meer weten:
 • Neem een kijkje in de Engelstalige gids “Doing Business in Italy” (PSC Italy)
 • Voor wat betreft de Regio Lombardije begeleidt Promos de buitenlandse bedrijven bij hun opstart van A tot Z. Promos maakt deel uit van de KvK van Milaan maar werkt geheel zelfstandig en neemt alle beslommeringen voor zijn rekening.

Hoe vindt en screent u uw partner of klant

Het vinden van partners of klanten

Wanneer u als Vlaams bedrijf een handelspartner in Italië wil vinden, start u best met het opstellen van een checklist met criteria waaraan de onderneming moet voldoen. Handelspartners moeten elkaar wederzijds voordeel bieden. Het is dus belangrijk elkaars sterke punten te kennen om ze maximaal te benutten.

Een bezoek aan een beurs biedt u in Italië nog steeds een uitstekende gelegenheid voor het leggen van contacten. Via beursdeelname kan u uw bedrijf en product presenteren. Binnen Europa neemt Italië, na Duitsland, de 2e plaats in op het vlak van beursorganisaties. De belangrijkste beurssteden zijn Milaan, Rimini, Bologna, Rome, Turijn, Verona en Bari wat het aantal georganiseerde beurzen betreft Alle Italiaanse beursorganisaties zijn aangesloten bij de Associazione Enti Fieristici Italiani (AEFI). Via de website van de AEFI kan u de aangesloten beursorganisaties vinden. Ook de website Fiereitalia bevat nuttige informatie over internationale Italiaanse vakbeurzen.

Een handelspartner kan u ook vinden door deelname aan een handelsmissie of een matchmaking event. Benut het potentieel van de kantoren van Flanders Investment & Trade in Milaan en Rome. De Posthoofden en hun medewerkers kennen de lokale markt uitstekend en weten om te gaan met taal- en cultuurbarrières. Zij slagen erin deuren voor uw bedrijf te openen en helpen u op weg naar de juiste zakenpartner.

Het screenen van partners of klanten

Heeft u enkele mogelijke zakenpartners geselecteerd? Ga na of het bedrijf commercieel en financieel gezond is. Controleer over welke productie- en distributiemogelijkheden het beschikt. Hoe is de verkoop georganiseerd? Welke service kan de Italiaanse handelspartner leveren? Over welke kantoorruimte beschikt de onderneming, welk managementinformatiesysteem wordt benut?

Heeft u een goede feeling met de bedrijfsleiding? Investeer tijd in het vinden van de juiste contactpersoon die binnen een bedrijf ook de beslissingsbevoegdheid heeft. De structuur binnen Italiaanse bedrijven is tamelijk hiërarchisch, vooral bij middelgrote en grote ondernemingen. De zakelijke contactpersoon is vaak niet degene die ook de beslissingen neemt. Italiaanse bedrijven zijn tamelijk gesloten. U dient geduldig het wederzijdse vertrouwen op te bouwen.

De taal vormt nog steeds een struikelblok bij het zakendoen in Italië en hoewel de kennis van het Engels toeneemt, verkiezen vele Italiaanse ondernemers te onderhandelen in hun moedertaal. Indien u zelf het Italiaans niet heel goed beheerst, is investeren in een goede tolk nuttig.

Ga in een gesprek met een mogelijke nieuwe commerciële partner na hoe vertrouwd hij is met het product en de markt. Ontdek zijn ervaring is, welke andere (buitenlandse) partners hij heeft, welke referenties hij kan voorleggen, wat zijn motivatie is. En heel belangrijk, is alle geleverde informatie juist en betrouwbaar? Tijdens de selectiefase van een nieuwe handelspartner is controle van het allergrootste belang.

Hulp bij controle

Een aantal instanties kunnen u helpen bij de controle van uw handelspartner:

 • handels-en kredietinformatiebureaus
 • het Italiaanse ondernemingsregister
 • banken
 • diensten voor internationale handel

Gerenommeerde handelsinformatiebureaus kunnen u een schat aan economische informatie bieden, mits betaling. U kan ook zelf een eerste selectie van mogelijke partners maken en dan één of twee daarvan door deze handels- en kredietinformatiebureaus laten screenen. Hun rapport bevat meestal informatie over de laatste vijf jaar van het bedrijf met details over de handelsnamen, rechtsvorm, oprichtingsdatum, het aantal personeelsleden, de financiële gegevens, de vertegenwoordigers in rechte, enz. U kan zich wenden tot internationale handelsinformatiebureaus of tot Cerved Group S.p.A., de grootste informatieleverancier in Italië (www.cerved.com)

Het Italiaanse ondernemingsregister (www.registroimprese.it) is eigendom van en wordt bijgehouden door Infocamere, namens de Italiaanse Kamer van Koophandel. Het register bevat gedetailleerde informatie over ondernemingen, zoals:

 • volledige handelsnamen;
 • vestigingsplaats;
 • btw-nummer;
 • bedrijfstak;
 • rechtsvorm;
 • vertegenwoordigers in rechte;
 • bevoegdheid van vertegenwoordigers;
 • bijkantoren.

Daarnaast biedt het toegang tot documenten van vennootschappen, zoals:

 • volledige jaarrekeningen;
 • oprichtingsaktes;
 • lijsten met aandeelhouders.

Het Italiaanse ondernemingsregister biedt twee soorten informatie:

 1. Juridische informatie
 •     als garantie van het bestaan van de onderneming;
 •     als garantie tegen derden (art. 2193 burgerlijk wetboek).

     2.  Economische informatie

 •      voor statistische en economische doeleinden.

Toegang tot het register en tot beknopte informatie (zoals de naam en een adres van een onderneming) is kosteloos. Ook de inschrijving is kosteloos. Onlinetoegang tot volledige informatie is echter uitsluitend beschikbaar via pay-on-demand.

De waarde van banken als informatiebron is beperkt. Enkel na toelating van hun klant mogen banken informatie aan derden vrijgeven.

De handelsdiensten kunnen u op weg helpen met hun grote kennis van het land en het bedrijfsleven.

Hoe verlopen betalingen en hoe beperkt u de risico’s

Begin geen onderhandelingen met op voorhand welbepaalde ideeën over betalingsmodaliteiten zoals bv. contante betaling, enkel betaling via documentair krediet, maximum betalingsuitstel van 30 dagen enz. De normale betalingstermijnen in Italië zijn meestal langer (tot 120 dagen) en men moet hiermee rekening houden bij de prijszetting.

Ga na hoe uw concurrenten in deze markt te werk gaan! U zal zaken aan u voorbij zien gaan indien u zich fixeert op strenge betalingsmodaliteiten.

Aanvaard nooit een transactie die een uitgestelde betaling of een verbintenis op termijn inhoudt, zonder eerst inlichtingen in te winnen over de koper. In Italië is de wet op de privacy in voege, zodat het heel moeilijk is om nog referenties van Italiaanse banken te verkrijgen. Deze laatste moeten eerst de toestemming krijgen van hun klant voor ze deze informatie aan derden mogen vrijgeven.

Ga goed na of de betalingsmodaliteiten duidelijk begrepen zijn en aanvaard werden door beide partijen.

Digitale communicatiekanalen

Volgens onderzoek van het Internet Media Observatory van de School of Management van de Politecnico van Milaan, is de digitalisering in Italië in een stroomversnelling beland.  

Onlinereclame groeide voor het elfde jaar op rij, met investeringen van 3,3 miljard euro in 2019, een stijging met 9% ten opzichte van 2018. De waarde vertegenwoordigt 40% van de totale reclame-inkomsten. Giganten als Google, Amazon en Facebook zijn de grootste investeerders, goed voor 76% van de digitale advertentiemarkt.

Marketeers en bedrijven kunnen kiezen in welke sociale media ze wensen te investeren, op basis van cijfers en gegevens die het werkelijke gebruik weerspiegelen, zowel voor reclamecampagnes als voor investeringen en contentmarketingstrategieën. 

Het gebruik van sociale media in Italië blijft toenemen:
De gemiddelde dagelijkse tijd per gebruiker is 1 uur en 57 minuten (1 uur en 51 minuten in 2019), en het aantal accounts op de verschillende sociale platforms is vandaag 7,8 per gebruiker (7,1 het voorgaande jaar).

Eén van de meest interessante gegevens voor degenen die werkzaam zijn in de marketing- en communicatiesector is ongetwijfeld het stijgende aantal professionals die sociale media gebruiken voor beroepsredenen: in 2020 vertegenwoordigen ze 31%, een stijging van 11% vorig jaar

Algemene ranking van de 7 meest gebruikte social media in Italië

Facebook                         29 miljoen gebruikers                 50% mannen    50% vrouwen

Instagram                        20 miljoen gebruikers                 50,5% mannen  49,5% vrouwen

LinkedIn                           14 miljoen gebruikers                 50,3% mannen  47,3% vrouwen

Pinterest                          12 miljoen gebruikers                 36% mannen     64% vrouwen

TikTok                              6,4 miljoen gebruikers                35% mannen     65% vrouwen

Snapchat                          5,05 miljoen gebruikers              38% mannen     72% vrouwen

Twitter                            3,17 miljoen gebruikers                72% mannen     38% vrouwen

De algemene rangschikking van de meest gebruikte sociale netwerken blijft vrijwel identiek in 2020 doch Instagram kent een groei van meer dan 50%, vooral dankzij ‘Stories’, een functionaliteit die steeds meer wordt gebruikt door marketeers, bedrijven en content creators.

Snapchat groeide ook (van 12% naar 16%)  en Pinterest (van 24% naar 29%), naast Tik Tok, goed voor meer dan 6 miljoen gebruikers, vooral jongeren.

Communicatie in de bedrijfswereld

Uit een onderzoek uitgevoerd door de adviesbureaus iCorporate en Doxa, bleek dat de digitale communicatie vandaag de dag steeds belangrijker en essentiëler wordt, met als hoofddoel het beheer en de opbouw van het bedrijfsimago op het web. Het onderzoek baseerde zich op een steekproef van meer dan 100 communicatiemanagers van bedrijven met een minimale jaaromzet van 50 miljoen euro. 

De verwachting is dat het gebruik van social media als belangrijk communicatiemiddel steeds meer zal toenemen (67%), onmiddellijk gevolgd door bedrijfswebsites (58%) en blogs (48%). Meer dan de helft van de geïnterviewden (ongeveer 64%) is van mening dat het belang van de traditionele media niet zal veranderen noch verminderen. 

Het onderzoek onthult ook hoe digitale media nu al essentieel zijn om de bedrijfscommunicatie te beheren. Tussen de meest gebruikte tools en kanalen zijn er de digitale PR-activiteiten (72% van de gevallen), gevolgd door de bedrijfswebsites (69%). Maar social media staan ook in de schijnwerpers: niet minder dan 66% van de bedrijven gebruiken ze (met name Facebook, 82%). 

Digitale kanalen worden door de bedrijven gebruikt om: 

- hun zichtbaarheid te vergroten en content te delen,
- het “share of voice” (SOV) te verhogen, naast de traditionele media

In de laatste jaren hebben ondernemers en topmanagers sneller en bewuster dit onderwerp aangepakt, met name op het gebied van onlinereputatie. 

De bedrijfsleiders hechten ook steeds meer belang aan digitale communicatie: 89% vindt hun netwerk erg belangrijk om hun bedrijfsreputatie op te bouwen en te consolideren, en in 59% van de gevallen werden er persoonlijke profielen geactiveerd op sociale netwerken (Facebook 79%, LinkedIn 59%) met zakelijke doeleinden. 

Ook het meten en monitoren van de webreputatie is prominenter geworden, om verschillende redenen: 

- het koopgedrag beïnvloeden (93%) 
- geïnteresseerde communities bereiken (91%) 

- nieuwe partners, mogelijke belanghebbenden en journalisten leren kennen en bij hun bedrijf betrekken (86%). 

 

Tips bij het zakendoen

Toon respect

Het is raadzaam elke negatieve commentaar op Italië of op iets Italiaans voor zich te houden: Italianen zullen zelf vaak kritiek uiten op de bureaucratie waarmee zij te kampen hebben, maar u doet dit beter niet. 

Zorg voor een goed persoonlijk contact

Italianen zijn vriendelijk, houden ervan om een gesprek aan te knopen met vreemden en hebben zin in het leven. Ze hebben een aangeboren gevoel voor zaken en u mag zich niet laten misleiden door gedrag dat soms zelfs als lichtzinnig overkomt. Ook in zaken hechten de Italianen een heel groot belang aan persoonlijke relaties en het is onwaarschijnlijk dat zij zakendoen met iemand die zij niet persoonlijk hebben leren kennen. Geef steeds blijk van openheid en vriendelijkheid. Lichaamstaal is belangrijk.

Kleding

Italiaanse zakenmensen zijn steeds goed gekleed. Heren dienen bijgevolg kleding van goede kwaliteit en snit te dragen waarbij pak, hemd, das, schoenen en sokken op elkaar afgestemd zijn. Vrouwen dienen met stijl gekleed te zijn maar vermijden best een koude zakelijke indruk. In de Italiaanse cultuur is “fare bella figura” belangrijk.

Heb geduld

Het is niet uitgesloten dat u zal moeten wachten voor een afspraak. Het kan zijn dat uw gastheer zelfs niet in het kantoor is op het uur dat hij er zich toe verbonden had u te ontvangen. Neem er van bij het begin genoegen mee dat uw afspraak bevestigd is en dat u verwacht wordt. Wees bereid geduldig te wachten. Het is best mogelijk dat uw reisroute niet zal verlopen zoals gepland. Verlies uw humeur niet want zo verliest u enkel uw gezicht. Verwacht niet dat u in Italië hetzelfde aantal afspraken zal kunnen afwerken als in België.

Hoe spreekt u iemand aan?

Zakelijke ontmoetingen in Italië beginnen vaak met erg formele introducties. Technische en professionele kwalificaties worden erg geprezen en gewaardeerd. Titels zijn belangrijk in Italië en uw tegenpartij dient op de juiste manier aangesproken te worden, bv. Dottore, Ingegnere, Avvocato, Ragioniere. Ingeval van twijfel gebruikt u steeds Dottore eerder dan Signore. Spreek uw partij nooit met de voornaam aan, tenzij hij u uitnodigt dit te doen.

Visitekaartjes

Introduceer elk lid van uw team met naam en positie. Het is een gewoonte om de gesprekspartner een visitekaartje te overhandigen, bij voorkeur in het Italiaans gedrukt.

Onderhandelen

De Italianen zijn ervaren in het onderhandelen met internationale partners. Dat betekent echter niet dat een Italiaanse invoerder steeds goed op de hoogte is van de bureaucratische procedures die gerespecteerd moeten worden bij de invoer van producten. Aanvankelijk kunnen zich moeilijkheden voordoen bij een nieuw of ingewikkeld product. U zal soms zelf verplicht zijn inlichtingen in te winnen over de invoerprocedures in Italië en uw tegenpartij moeten helpen in het overwinnen van de soms erg ingewikkelde douanebureaucratie.

Zorg voor vertalingen en gebruik een tolk

Slechts een klein percentage van de Italiaanse zakengemeenschap spreekt vloeiend Engels of Frans. Probeer steeds te spreken in de taal van uw klanten. Doe een beroep op een tolk indien u de Italiaanse taal niet beheerst.

Afspraken maken

De zakelijke ethiek in Italië verschilt van de Belgische en onderhandelingen worden beschouwd als een onderdeel van het plezier om zaken te doen. Het is belangrijk dat uw Italiaanse tegenpartij aanvoelt dat hij belangrijke toegevingen heeft verkregen, bij voorkeur grotere toegevingen dan hij aanvankelijk verwacht had. U zal wellicht geconfronteerd worden met een groot aantal vernuftige redenen voor het geven van kortingen. Wees erop voorbereid om veel tijd vrij te maken voor de onderhandelingen en probeer steeds iets in petto te houden voor de onverwachte vraag naar nog een andere vorm van korting die op het laatste ogenblik nog gesteld wordt.

Probeer geen zakenreis naar Italië te ondernemen tijdens de maand augustus, omdat vele bedrijven tijdens deze periode sluiten.

Ga er nooit van uit dat uw Italiaanse tegenpartij de beloofde follow-up acties zal ondernemen. Verwacht evenmin dat hij of zij u veel zal schrijven, zelfs in het Italiaans. Maak bij voorkeur gebruik van de telefoon in plaats van het geschreven woord, tenzij een schriftelijke bevestiging onvermijdelijk is.

Verwacht niet dat uw Italiaanse tegenpartij bij de eerste ontmoeting al een duidelijk engagement zal nemen. Italianen nemen zelden onmiddellijk beslissingen. Beperk u tot het bereiken van een algemene conclusie en een verduidelijking van de belangrijkste punten.

Communicatiemiddelen

Vergeet niet dat de Italiaanse post absoluut onbetrouwbaar is. Gebruik zoveel mogelijk e-mail voor schriftelijke communicatie, bij voorkeur in het Italiaans.

Zakenlunches

Bij de lunch en het diner wordt meestal wijn gedronken.

Sinds 1 januari 2005 mag in restaurants en bars in Italië niet meer worden gerookt.

Duurzaam Internationaal Ondernemen

Sinds enkele jaren is MVO een actueel onderwerp en kennis van en waardering voor duurzaam ondernemen neemt toe.

Italië bekleedt de 35ste positie (op 149 landen) in de “World’s Progress on the Sustainable Development Goals” (update juli 2017). Gedetailleerde prestatie-indicatoren kan u bekijken op pagina's 131-132 van de SDG’s index.

Italië werkt aan de uitvoering van:

- de Verenigde Naties 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling

- de 2030 Agenda van de Europese Commissie voor Duurzame Ontwikkeling

De volgende nationale instellingen en organisaties werken samen om Italië op het pad van de duurzame ontwikkeling te laten voortgaan:

Ministeries: 

- Ministerie van Economische Ontwikkeling (Directoraat-Generaal Industriebeleid, kmo's concurrentievermogen, Directoraat-generaal Internationaal beleid en Promotie van het handelsverkeer; Directoraat-generaal Internationaal Handelsbeleid)
- Ministerie van Milieu, Land en Zee
- Ministerie van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking
- Ministerie van Economie en Financiën
- Ministerie van Justitie
- Ministerie van Tewerkstelling en Sociaal Beleid
- Ministerie van Landbouw, Voedsel en Bosbeheer
- Ministerie van Gezondheid

Andere instellingen:

- Conferentie van Staat-Regio's
- Unioncamere

Naarmate Italië herstelt van de gevolgen van de economische crisis, richt het zich op 'mainstream topics' in zijn duurzaam economisch beleid.

Deze omvatten:

 • Economisch beleid en milieu
 • Milieu-gerelateerde uitgaven en investeringen
 • Uitbreiding van milieugerelateerde markten en werkgelegenheid
 • Bevordering van milieutechnologieën en milieu-innovatie
Meer weten:

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Italië