U bent hier

Kansrijke sectoren

De informatie op deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog geen rekening met de gevolgen van de coronacrisis.

  Slimme steden (smart cities) en urbane infrastructuur

  Innovaties op het gebied van water, afvalmanagement en mobiliteit moeten de steden leefbaar en bereikbaar houden voor de toenemende bevolking.

  India ondergaat een versneld proces van urbanisatie: de Indiase bevolking groeit razendsnel en steeds meer Indiërs keren het platteland de rug toe. Het doet de grote steden uit hun voegen barsten. De Indiase overheid voorziet dat in 2030 zo’n 40% van de bevolking in steden woont. Nu is dat nog ruim 30%. In 2050 zullen meer dan 800 miljoen Indiërs in metropolen leven: 2 keer zoveel als nu of 400 miljoen extra stedelingen.

  Daarom wil de Indiase overheid in de komende jaren 100 smart cities door het hele land realiseren. Met deze stedelijke herontwikkeling wil de Indiase regering onder meer de infrastructuur in steden geschikt maken voor de groeiende populatie. Naast duurzame mobiliteit zegt de Indiase regering ook smart grids te willen aanleggen voor een duurzame energievoorziening. Daarnaast heeft zij als doel in de slimme steden energiezuinige gebouwen te ontwikkelen.

  Vooral nutsvoorzieningen staan hoog op de prioriteitenlijst. Op termijn moeten alle stedelingen de klok rond toegang hebben tot elektriciteit, stromend water en rioleringen. Bedoeling is bovendien dat elk van die steden instaat voor zijn afvalverwerking en waterzuivering, zodat de ecologische voetafdruk drastisch daalt. Innovatieve technologische oplossingen moeten ondersteuning bieden om de stedelijke omgeving zo efficiënt mogelijk te organiseren en aan te sturen. Westerse knowhow zal dan ook onontbeerlijk zijn om deze “smart cities” vorm te geven.

  De Indiase overheid maakte in 2014 bekend om €13 miljard (1.000 miljard Indiase Roepies) beschikbaar te stellen om in 5 jaar tijd 100 smart cities te realiseren. Er dient weliswaar rekening gehouden met langdurige aanbestedingsprocedures. Ook kunnen bureaucratie en regelgeving leiden tot een vertraagd proces. Niettemin is het belangrijk om nu de vinger aan de pols te houden en van bij het begin betrokken te worden en te blijven.

  Bedrijven die samenwerken en/of een cluster vormen en een gezamenlijk aanbod kunnen voorleggen maken een verhoogde kans. Ook toelevering aan grote Indiase concerns die eveneens meedingen naar de uitvoering van (deelaspecten van) de smart cities projecten behoort tot de mogelijkheden.

  Op 25 juni 2015 werd deze Smart Cities Mission (SCM) effectief gelanceerd. In januari 2016 werden 20 steden gekozen voor de SCM, gevolgd door 13 andere steden in mei 2016, 27 steden in september 2016, 30 steden in juni 2017 en 9 steden in januari 2018. In juni 2018 werd de honderdste en meteen ook laatste stad aangekondigd. Voor een laatste stand van zaken: Smart Cities India

  Deze steden zetten momenteel SPV’s (special purpose vehicles) op om haalbaarheidsstudies uit te schrijven en de implementatie van de diverse projecten voor te bereiden, o.a. de financiering die via PPP model zal verlopen.

  Meer informatie is ook terugvinden in de studie "Opportunities for Flemish companies in Smart Cities".

  Rond treinstationontwikkeling en commerciële havenontwikkeling zijn er ook heel wat projecten. 400 stations werden geïdentificeerd waaronder 23 prioritair werden gesteld o.a. Secunderabad (Telangana) en Vijayawada (Andhra Pradesh). (Zie: www.irsdc.com/projects/ongoing.html).  Havenontwikkeling: Sagar Island (West Bengal), Enayam nabij Colachel (Tamil Nadu) en Paradip outer harbor (Odisha).

  Cleantech

  Hernieuwbare energie

  Klimaatverandering, gigantische milieuvervuiling, zware industrialisering en een toename aan commerciële activiteiten liggen aan de bron van een serieuze stijging van de vraag naar (hernieuwbare) energie in India. Daarnaast is er extra druk op de elektriciteitsvoorraad door de dichtbevolkte agglomeraties en de toenemende verstedelijking. Omdat de gebruikelijke methodes voor energieopwekking (via steenkoolcentrales of met diesel) zware milieuvervuiling met zich meebrengen, ligt de nadruk meer en meer op het opwekken van zonne-energie, windenergie, waterkracht- (zowel op grote als op kleine schaal, mini- en microcentrales), biomassa-, golf- en getijdenenergie en aardwarmte. Hoewel kernenergie een optie is, wenst de Indiase regering momenteel geen initiatief te nemen in deze sector. Voor een laatste stand van zaken: https://mnre.gov.in/ 

  Zonne-energie

  De regering stelt het opwekken van zonne-energie op daken voor. Bovendien stelt de Indiase regering voor om zonnepanelen op te stellen langs snelwegen, treinsporen, op het dak van stations, op het dak van regeringsgebouwen, commerciële centra, opvoedingsinstellingen, enz. Het zonne-energiesysteem zou ook geïnstalleerd worden in dorpen, in afgelegen zones en in zones waarin het energievoorzieningsnet niet bestaat. Hetzelfde systeem zou ook in de bergen geïnstalleerd worden. 

  De overheid heeft als doel om in 2022 een capaciteit van 100 GW zonne-energie te hebben. Zo wil men voldoen aan een doelstelling uit het klimaatakkoord van Parijs: hernieuwbare bronnen moeten voor 40% van de totale elektriciteitsopwekking uitmaken tegen 2030.

  Daarnaast heeft de regering ook een project lopen genaamd "solar cities" waar het in 60 Indiase steden grote zonneparken aan het bouwen is. Het doel is om het conventionele energieverbruik te reduceren met 10 procent. 

  Meer informatie: 

  Windenergie

  India is een wereldspeler als het op windenergie aankomt. India is gerankschikt als 4de land wereldwijd gerangschikt volgens geïnstalleerde capaciteit. Het opwekken van windenergie zal langs de kust, in zee en in bergachtige, heuvelachtige en afgelegen gebieden gebeuren. In het kader van de Indo-Europese samenwerking voor hernieuwbare energie werd het “FO Wind”-project opgezet (www.fowind.in). Het project zal uitgevoerd worden door een consortium geleid door het Global Wind Energy Council (GWEC). De Europese Unie zal het initiatief met € 4 miljoen financieren. De resultaten van deze studie zijn terug te vinden op onderstaande link: http://gwec.net/fowind-publishes-offshore-wind-feasibility-studies-for-gujarat-and-tamil-nadu/

  Waterkracht

  Hoewel er grote waterkrachtcentrales bestaan in India, zal de nadruk op “low-head” waterkrachtcentrales gelegd worden. Deze kunnen gebruikt worden in rivieren, beekjes en in afvalwater om energie op te wekken met behulp van turbines. Verschillende overheden (municipal corporations, housing societies, campussen, commerciële complexen,....) zullen deelnemen aan deze projecten. 

  Biomassa, golf- en getijdenenergie, en aardwarmte

  Deze vormen maar een klein deel van de Indiase energiesector en kennen weinig of beperkte groei in India. Er werden reeds verschillende initiatieven ondernomen voor verdere samenwerking zowel op Belgisch niveau als op Europees niveau.

  MoU tussen België en India

  Een Memorandum of Understanding (MoU) tussen de Belgische federale en regionale overheden enerzijds en het Indiase Ministerie van Nieuwe en Hernieuwbare Energie anderzijds werd getekend in New Delhi op 29 september 2015. Het doel van deze MoU is om de basis voor institutionele samenwerking tussen België en India te leggen en om bilaterale technische samenwerking in hernieuwbare energie aan te moedigen en te promoten. Voor het uitvoeren van het MoU is er een gemengde werkgroep opgezet van overheids- en privéondernemingen aan de Indiase kant en van federale en regionale cleantech federaties aan Belgische kant. Meer informatie hierover kan u terugvinden in de studie Cleantech in India.

  Clean Energy Technology and Climate Partnership

  De EU en India hebben besloten om hun samenwerking tegen de klimaatveranderingen te versterken en hebben ook een gezamenlijke verklaring gemaakt voor een partnerschap rond propere energie en klimaat  (‘Joint Declaration between the EU and India on a Clean Energy and Climate Partnership’).  Er is overeengekomen om in volgende sectoren samen te werken: klimaatverandering, energie, milieu, duurzame ontwikkeling, onderzoek en innovatie, informatie- en communicatietechnologieën (ICT), en transport en ruimtetechnologieën. Meer informatie hierover kan u terugvinden in de FIT studie Cleantech.

  Waterzuivering ('Clean Ganga')

  Door de bevolkingstoename en de economische groei, is er een stijgende vraag naar water.  Naast het zuiveren van eeuwenoude maar vervuilde rivieren zoals de Ganga, de Yamuna, de Narmada, de Krishna en de Godavari, hecht de Indiase overheid ook veel belang aan afvalwaterverwerking (industrieel alsook huishoudelijk), grondwaterverwerking, regenwaterverwerking en rioolwaterverwerking.

  Clean Ganga River Basin Management & Studies (CGRBMS)

  Een consortium van 7 Indiase technologie-instituten (Indian Institutes of Technology – IIT) werd opgericht opdat zij hun expertise over verschillende aspecten van het Clean Ganga River Basin Management & Studies (hierna CGRBMS) vorm zouden kunnen geven. Belgische firma’s hebben zich reeds aangesloten bij de Adviserende Werkgroep (“Advocacy Working Group”) aan dit Consortium. Op 17 april 2016 volgde de formele oprichting van het CGRBMS-Center (hierna CGRBMS-Centrum).

  In mei 2016 kondigde het CGRBMS-Centrum 20 pilootprojecten aan in Brussel. Enkel de bedrijven die gebonden zijn aan de pilootprojecten en wiens technologieën en expertise goedgekeurd zijn, zullen in aanmerking komen voor de aanbestedingen van de CGBRMS-projecten.  De kost van het CGRBMS-project zelf wordt op anderhalf miljard € geschat, waarvan het merendeel van de financiering door de privésector zelf zal moeten aangebracht worden.

  Clean Ganga Program (EU – India Water Partnership)

  De volgende overheidsinstanties zijn nauw betrokken bij het Clean Ganga programma: het ‘Ministry of Water Resources’; de ‘National Water Mission’; en de ‘National Mission Clean Ganga (NMCG)’.

  De EU-delegatie in New Delhi en het Indiase ‘Ministry of Water Resources, River Development and Ganga Rejuvenation’ organiseerde een werkvergadering op 7 maart 2016 via videoconferentie om Europese bedrijven bij het “EU-India waterpartnerschap” te betrekken. Ook Vlaamse bedrijven hebben aan deze werkvergadering deelgenomen.
  Tijdens de werkvergadering werden aan Indiase zijde de volgende noden/problemen gemeld:

  • Afvalwaterbehandeling in het Ganga Basin
  • Industriële vervuiling  in het Ganga Basin
  • Irrigatie

  De voornaamste uitdagingen waarvoor India oplossingen zoekt, kunnen opportuniteiten vormen voor Vlaamse bedrijven, nl.: gemeentelijke rioolsystemen, verwerking industriële lozingen (afkomstig uit leerlooi-industrie, papierindustrie, stokerijen, textielindustrie), waterkwaliteitscontrole, monitoring Ganga river basin [Geographic Information Systems (GIS)], druppelirrigatie,...

  Op 7 oktober volgde in het kader van het India-EU Waterpartnerschip een MoU rond water(afval)beheer. 40 bedrijven uit de EU hebben reeds hun interesse betoond voor deelname aan Clean Gangaprojecten in dit kader.  Via workshops en seminaries wordt expertise gedeeld.

  Meer informatie is ook terug te vinden in de studie "Cleantech in India":

  http://www.flandersinvestmentandtrade.com/export/marktstudie/cleantech-india

  In het licht van het voorgaande nam VITO samen met het Indiase Centre for Ganga River Basin Management and Studies (CGanga) het initiatief voor de oprichting van de 'Clean Ganga Desk' in België.  Het doel is de versnelde inzet van innovatieve en kostenefficiënte technologieën in het Ganges-gebied. De uitwisseling van kennis en technologie en een betere dialoog tussen India, de Europese Commissie en zijn agentschappen zal dit mogelijk maken. VITO zal mee de uitbouw van de Clean Ganga Desk ondersteunen en een netwerk van experts ter beschikking stellen.

  Gezondheid

  De gezondheidssector in India moet dringend uitgebouwd en gemoderniseerd worden om aan de grote noden te voldoen. De gezondheidssector vertegenwoordigt een markt van 100 miljard USD en men verwacht dat deze markt zal groeien tot 280 miljard USD tegen 2020. De ziekenhuizen, verpleegcentra, diagnostische centra en farmaceutica vertegenwoordigen ongeveer 65% van die markt. 

  Wegens gebrek aan fondsen bij de Indiase regering zijn de staatsziekenhuizen niet in staat om efficiënte medische zorg te leveren. De leemte wordt opgevuld door de Indiase private ziekenhuissector, waar efficiënte medische zorg wordt aangeboden (tegen hoge prijzen). Het aantal privéziekenhuizen neemt elke dag toe. De belangrijkste privéziekenhuisconsortia zijn Max Hospitals, Primus Hospitals, Apollo Hospitals, Fortis Healthcare Limited, Batra Hospital & Medical Research Centre, Sir Ganga Ram Hospital, Privat Hospital, G.M. Modi Hospital, Holy Family Hospital, Khairatilal Moolchand Hospital, Rockland Hospital, Orthonova Multi-Specialty Hospital en Medanta - The Medicity. Het All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) is het belangrijkste overheidsziekenhuis. Het Indiase Ministerie van Gezondheid en Sociale Verzorging regelt de aankoop van apparatuur voor overheidsziekenhuizen.

  Ook het medisch toerisme in India kent een sterke groei. Het Ministerie van Toerisme in India probeert het gemakkelijker te maken voor mensen die om medische redenen naar India komen. Het Ministerie schat eveneens dat de markt voor medische toerisme tot 200% zal stijgen tegen 2020 en deze markt meer dan 9 miljard dollar zal bedragen.

  Daarnaast richtte het ‘Ministry of Health & Family Welfare’ in Mumbai, Delhi, Bangalore, Chennai, Kolkata en Vellore  “Healthcare clusters” op die medische verzorging aanbieden voor specifieke aandoeningen. 

  Het groeiend belang van de gezondheidszorg weerspiegelt zich ook in het toenemend aantal vakbeurzen in deze sector over heel India, zoals Medicall, India Med Expo, India Medical Device en Medical Fair India. Deze beurzen zijn het ideale platform om onze Vlaamse producten en diensten voor te stellen.

  Inzake medische uitrustingsgoederen is de reglementering ook herzien in februari 2017. Meer informatie is beschikbaar in deze studie: Studie Medical Devices.

  Voor de laatste stand van zaken: https://mohfw.gov.in/

  Lucht- en ruimtevaart

  India is een van de snelst groeiende lucht- en ruimtevaartmarkten wereldwijd met orders voor heel wat vlieg- en ruimtetuigen. Het ruimtevaartbudget van India voor het fiscaal jaar 2018-2019 bedraagt 1,3 miljard euro en is daarmee het op vijf na grootste ter wereld. Ongeveer de helft van dat budget gaat naar de ontwikkeling en exploitatie van draagraketten en aanverwante activiteiten. De rest is bestemd voor ruimtevaartechnologie en -toepassingen, satellietexploitatie en -communicatie. De regering en de publieke sector zijn de grootste aanjagers van de Indiase lucht- en ruimtevaartindustrie. Van ontwerp tot realisatie liggen er heel wat mogelijkheden. Door zijn technische werkkrachten, zijn steeds grotere expertise op het gebied van O&O en technische dienstverlening, en zijn gunstige ligging in Zuidoost-Azië kan India uitgroeien tot een wereldwijd knooppunt voor productie en onderhoud. Dankzij zijn snelle ontwikkeling heeft deze sector heel wat grote wereldspelers op het gebied van lucht- en ruimtevaart naar India gelokt.

  Burgerluchtvaart

  India zal de 3de grootste luchtvaartsector zijn ter wereld tegen 2020. Het personenvervoer door de lucht groeit in India met bijna 25% per jaar. Volgens prognoses van de regering zal de groei in deze sector tot 2025 ruim boven het globale gemiddelde blijven. De Indiase overheid is van plan om 1.83 miljard dollar te investeren in de ontwikkeling van Luchthaveninfrastructuur en luchtvaartnavigatie tegen 2026.

  Ruimtevaartsector

  33 landen en 3 multinationale organisaties hebben formele samenwerkingsovereenkomsten met de Indian Space Research Organization (ISRO) gesloten. De ISRO heeft verschillende programma's zoals het Polar Satellite Launch Vehicle (PSLV), een technisch hoogstandje waarmee van over de hele wereld satellieten kunnen worden gelanceerd. De ISRO heeft een constellatie van 9 communicatiesatellieten, 1 weersatelliet, 10 aardobservatiesatellieten en 1 wetenschappelijke satelliet. Op 28 april 2016 heeft de ISRO het Indian Regional Navigation Satellite System (IRNSS) gelanceerd: dit Indiase regionale navigatiesysteem – dat informatie over plaats en tijd oplevert – is vergelijkbaar met het Amerikaanse Global Positioning System (GPS).

  Kansen in deze sector

  • precisiefabricage
  • speciale materialen
  • composietstructuren en -componenten
  • technologische innovatie
  • onderhoudsdiensten
  • ontwerp- en ontwikkelingsdiensten
  • documentatiediensten
  • gezamenlijke ontwikkeling van technologische producten en mogelijkheden tot samenwerking bij lange termijn projecten

  Elektronica en Internet of Things

  Door de sterke toename van de halfgeleiderconsumptie en de snelle groei van de elektronica-industrie ontpopt India zich tot een belangrijke locatie voor de productie van halfgeleiders. In de halfgeleiderindustrie ligt de nadruk momenteel op ontwerpdiensten en geïntegreerde software. Volgens prognoses zal de vraag naar elektronische producten en systemen tegen 2020 in India tot ongeveer 400 miljard USD stijgen. Voor de regering zijn de productie van elektronica en IT-hardware dan ook een topprioriteit. India wil het hele halfgeleiderapparaat tegen 2020 af hebben.

  In het consumentensegment zijn televisietoestellen verantwoordelijk voor de grootste consumptie van halfgeleiders. Deze industrietak is goed voor een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 29,4%. Naar verwachting zal communicatie tegen 2020 het grootste aandeel hebben in de halfgeleiderconsumptie.

  5 producten met het grootste potentieel

  • mobiele telefoons
  • tablets
  • ledverlichting
  • producten met vlakke beeldschermen
  • slimme meters

  Internet of Things

  Internet of Things is de sector die wereldwijd de meeste toekomst heeft. De Indiase regering keurde plannen goed voor honderd slimme steden en zoekt internationale partners om die te realiseren. Nu het Internet of Things in de meeste industrietakken ingang vindt, heeft India ook nood aan meer partnerschappen voor technologieoverdracht, intellectuele eigendom en vaardigheden.

  Spitstechnologie

  India werpt zich op als globaal digitaal laboratorium met meer dan 20.000 technologiebedrijven. De nadruk ligt alsmaar meer op innovatie (ongeveer 50% op digitale innovatie). 

  • Door zijn wijdverspreide gebruik van mobiele telefonie en de brede toegang tot het internet klimt India pijlsnel op de technologieladder: meer dan 75% van de Indiase bevolking heeft een mobiele telefoon en India telt intussen het op één na grootste aantal internetgebruikers ter wereld.
  • India is de snelst groeiende markt voor elektronische handel in de regio. Deze markt is goed voor ongeveer 14 miljard USD en kan een samengesteld jaarlijks groeipercentage van 30% voorleggen. 
  • India staat ook in de mondiale top 5 van opkomende hubs voor techno-starters. Het gaat hierbij vooral om kmo's die zowat 16 miljard USD aan innovatie en technologie uitgeven, wat neerkomt op een verdubbeling van de uitgaven in de afgelopen 2 jaar. 

  De technologische doorbraak situeert zich onder meer in de sectoren van betaalbare slimme mobiele apparaten, breedbanddiensten, clouddiensten, analyse van grote hoeveelheden data en alomtegenwoordige software. Innovatie en technologische vernieuwing vinden plaats in heel wat sectoren zoals productie, transport, gezondheidszorg, bancaire en financiële diensten, overheidsdiensten en andere diensten…

  Kansen in deze sector

  • mobiel bankieren – financiële diensten
  • e-leren – onderwijs en vaardigheden
  • tele-geneeskunde – gezondheidszorg
  • slimme energienetten – energie
  • intelligente snelwegen – infrastructuur
  • verticale landbouw – landbouw en voeding

  Voeding en drank  

  Er zijn verschillende redenen waarom het exporteren van voeding en drank naar India in de lift zit. Zo groeit deze markt jaarlijks met 7,73% waarbij het gemiddeld beschikbaar inkomen van $10,000 (€ 8,500) is gestegen voor 2,5 miljoen mensen in 1990 tot bijna 50 miljoen mensen in 2015.

  Demografisch gezien heeft India de jongste consumentenmarkt ter wereld, 33% van de populatie is jonger dan 15 jaar en 50% is jonger dan 24 jaar. Ook is de voedingsmarkt in India de zesde grootste ter wereld. Ongeveer 31% van wat er geconsumeerd wordt in India is voeding. Tegen 2020 verwacht men dat de voeding retailmarkt meer dan €770 miljard zal bedragen. De gourmet voedingsmarkt wordt op dit moment aan €1,1 miljard gewaardeerd en de samengestelde jaarlijkse groei hiervan bedraagt 20%. Tevens omvat geïmporteerde voeding 15% tot 20% van de totale georganiseerde retail en heeft de voorbije 4-5 jaar een jaarlijkse groei gekend van 30 tot 40%. Tot slot zal de horeca tegen 2021 ongeveer voor 2,1% bijdragen aan het BBP in India wat neerkomt op een samengestelde jaarlijkse groei van 10%.

  In de handleiding 'Manual for Food Imports' van FSSAI (Food Safety and Standards Authority of India) vindt u de verschillende reglementeringen en formulieren met betrekking tot de import van voedingsmiddelen in India. 

  Groeifactoren  

  Los van India’s sterke macro-economische factoren en grote productiebasis zijn er verschillende factoren die geleid hebben tot een verhoogde consumptie.

  Ten eerste is er de stijgende urbanisatie die geleid heeft tot een verandering in levensstijl, onder andere dat men minder tijd heeft om thuis eten klaar te maken. Het feit dat steeds meer Indiërs  internationaal reizen heeft geleid tot een verandering in eetgewoontes en ook de smaak van de Indiase consument is veranderd. Vervolgens heeft een stijgende import van producten in de supermarkt en de boom van e-commerce ervoor gezorgd dat consumenten er bewust van worden dat er andere opties zijn dan enkel de Indische keuken. Tot slot hebben internationale voedings- en drankmerken optimaal geprofiteerd van de festiviteiten in India wanneer de consumptie erg hoog is.

  Hoe kunnen Vlaamse exporteurs van voedingswaren zichzelf positioneren in India?

  Er zijn verschillende mogelijkheden voor Vlaamse exporteurs om zichzelf te positioneren. Zo kan het belangrijk zijn om de waarde van het ´land van oorsprong’ te maximaliseren, bijvoorbeeld ‘Belgische’ chocolade of wafels. Ook lokalisatie en customization kan relevant zijn, het gebruiken van een internationaal product in een lokaal Indisch gerecht. Men kan ook werken met kleine verpakkingen, vaak zorgt dit er ook voor dat het product langer houdbaar blijft. Een andere mogelijkheid is co-branding binnen het segment, alsook het gebruik van competitieve prijzen. Vervolgens is het differentiëren van het product in een markt met hoge prijsconcurrentie een mogelijkheid. Tot slot kan het aangewezen zijn om een business partner te identificeren die niet enkel uw producten importeert, distribueert en commercialiseert maar ook met u werkt rond regelgeving en een marketing strategie heeft om uw product/merk te lanceren.

  Opportuniteiten voor Vlaamse voedingsexporteurs in India  

  Er zijn enkele grote opportuniteiten voor Vlaamse exporteurs in India. Zo kan men inspelen op afgewerkte en verwerkte voedingsproducten voor de georganiseerde kleinhandel. Men kan zich ook focussen op grondstoffen, ingrediënten en handelsgoederen voor de voedingshandel en horeca.

  India is absoluut geen markt voor korte termijn gewin en heeft zijn eigen uitdagingen maar het is een markt die men niet kan negeren. India streeft hoge groei na en is klaar om haar voet te zetten naast de ontwikkelde economieën die eerder stagneren qua groei. India blijft dynamisch en daardoor telkens opnieuw verbazen.

  Voor meer informatie inzake de voedings- en dranksector in India is er deze marktstudie: 'Growing opportunities in the Indian Food Market' die grote productcategorieën die relevant zijn voor Vlaamse exporteurs in kaart brengt.

  Via deze link kunt u de 'Manual for Food Imports' downloaden. In deze handleiding vindt u de verschillende reglementeringen en formulieren met betrekking tot de import van voedingsmiddelen in India. 

  Specifieke vraag of probleem?

  Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

  Ontdek wat FIT voor u kan doen in India