U bent hier

Wet- en regelgeving

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Vooraleer er goederen naar de Filipijnen kunnen worden ingevoerd, wordt het item of subitem geïdentificeerd binnen de Philippine Standard Commodity Classification Manual (PSCM) teneinde te bepalen waartoe de ingevoerde goederen behoren. Op basis van deze goederennomenclatuur wordt bepaald of het product vrij ingevoerd, verboden of gereguleerd kan worden.  Ingevoerde producten worden als volgt geclassificeerd: 

 1. Goederen die vrij geïmporteerd kunnen worden - De invoer van deze goederen is niet gereguleerd noch verboden zoals bepaald in (2) en (3). Ze kunnen geïmporteerd worden zonder voorafgaande goedkeuring of vergunning van gelijk welke overheidsdienst. 
 2. Gereglementeerde Goederen - Voor de invoer van deze goederen zijn inklaringen/vergunningen van de relevante overheidsdiensten vereist, m.i.v. die van de Philippine’ Central Bank of Bangkok Sentral ng Pilipinas (BSP) (http://www.bsp.gov.ph). Zij worden opgesomd in de bepalingen van de CB Circular 1389 en E.O. 156 van 12 december 2002. 
 3. Verboden Goederen - De invoer van deze goederen is niet toegestaan conform de bestaande wetgeving.

Lijsten van gereglementeerde en verboden goederen en de beherende agentschappen/diensten zijn beschikbaar via de volgende links:

De invoerstatus van ieder goed (hetzij verboden, gereglementeerd of vrij in te voeren) kan gecontroleerd/geverifieerd worden bij het Bureau of Customs (BOC) (www.customs.gov.ph), Bureau of Import Services (BIS) of het Department of Trade and Industry (DTI) (www.dti.gov.ph) of BSP en ieder geautoriseerd agentschap.  Het Department of Agriculture (DA) (www.da.gov.ph) kan nagaan wat de invoerstatus van de landbouwproducten is en kan aangeven of een 'Minimum Access Volum Import Certificate' vereist is, zoals voor de invoer van varkens, kippen, enz.

Invoertarieven

Het gewone gemiddeld tarief voor de Filipijnen bedroeg 7,12 procent in 2013.  De algemene regel is dat voor ingevoerde goederen die concurreren met lokaal geproduceerde goederen hogere tarieven gelden dan voor goederen die niet af te rekenen hebben met een sterke lokale concurrentie.  De Filipijnse regering haalt binnenlandse en globale economische ontwikkelingen aan om de wijziging van de toegepaste rechten voor bepaalde producten te rechtvaardigen ter bescherming van lokale producenten in de landbouwsector en de industrie. 

De Filipijnen hebben de tarieven voor ongeveer 99 procent van alle goederen afkomstig van ASEAN handelspartners afgeschaft als engagement conform het ASEAN Vrijhandelsakkoord (AFTA). 

Voor bijkomende informatie over de Filipijnse tarieven kan u de volgende website consulteren: www.tariffcommission.gov.ph

Invoerreglementering voor verwerkte voedingsproducten, cosmetica, farmaceutische en medische hulpmiddelen. 

 Alle ingevoerde voedingsproducten, cosmetica en medische benodigdheden moesten geregistreerd worden bij de Philippine Food and Drug Administration (FDA) voorafgaand aan hun distributie of verkoop op de markt.  De registratie van de ingevoerde producten mag ook gebeuren door een Filipijnse entiteit, hoewel bepaalde documentatie en stalen (voor wat bepaalde producten betreft) door de exporteur voorzien moeten worden.  De producten werden verdeeld in twee categorieën met verschillende registratiecriteria en -procedures.

Ingevoerde voedingsproducten worden ingedeeld in Categorie I en II met verschillende registratievereisten en -procedures. 

De wetten en reglementering m.b.t. alle gereglementeerde voeding, farmaceutische producten, cosmetica en medische hulpmiddelen zijn te vinden op de website van de Food and Drug Administration (FDA): www.fda.gov.ph

Andere links: Department of Health : www.doh.gov.ph

Legislative reforms tracker: http://www.investphilippines.info/arangkada/legislative-reform-tracker/

Sanitaire en fytosanitaire maatregelen

Sanitaire en fytosanitaire inklaringen die gelden als importlicenties zijn vereist voorafgaand aan de invoer van alle landbouwproducten, inclusief voedsel, levende dieren, vlees en gevogelte, planten en afgeleiden producten, schaal- en schelpdieren en visserijproducten.  Daarenboven is een certificaat inzake het minimumvolume vereist voor producten met lagere contingentrechten zoals varkensvlees, gevogelte, maïs, koffie en koffie-extract.  Ingevoerd vlees, vis en opbrengsten moet in alle gevallen door een geregistreerd importeur ontvangen worden. 
Importreguleringen voor verse producten - Het Bureau of Plant Industry (BPI) van het Philippine Department of Agriculture (DA) regelt de invoer van verse groenten en fruit.  Als reactie op de druk vanwege inlandse groentetelers om de invoer te beperken en om illegale import van fruit en groenten naar de Filipijnen tegen te gaan, heeft het DA zijn procedures inzake de aanvraag van invoervergunningen nog verstrengd. 
Importverordeningen voor Vlees- en Gevogelteproducten - In september 2005 vaardigde de DA Administrative Order n°26 uit (AO 26), die een actualisatie was van Administrative Order n°39 (2000) of de "Revised Rules, Regulations and Standards Governing the Importation of Meat and Meat Products into the Philippines" (Herziene regels, verordeningen en standaarden inzake de invoer van vlees en vleesproducten naar de Filipijnen). In AO 26 wordt herhaald dat er nood is aan een door de DA geaccrediteerd importeur om een "Veterinary Quarantine Clearance (VQC) certificate" (Attest van veterinaire quarantaineclearance)  te bekomen voorafgaand aan de invoer van vlees en vleesproducten.  Een VQC zal nu een geldigheidsduur hebben van 60 dagen vanaf de uitgiftedatum, waarbinnen het vlees of de vleesproducten vanuit het land van herkomst verscheept moeten worden.  Een VQC is niet overdraagbaar en kan alleen gebruikt worden door de ontvanger aan wie het werd afgeleverd.  Een beleid dat gericht is op het principe "één zending/'bill of lading'" per afgeleverde VQC zal strikt worden toegepast.  
Wetten en verordeningen m.b.t. de landbouwsector zijn te vinden op de website van het Department of Agriculture: http://www.da.gov.ph/index.php/laws-issuances
Andere specifieke wetten en reglementen en een databank inzake accreditatie kunnen worden geraadpleegd via de kantoren of agentschappen van de DA, zoals: Bureau of Plant Industry, Bureau of Animal Industry, National Meat Inspection Service, enz. Toegang is ook mogelijk via de DA-website: www.da.gov.ph.

Normen en certificering

Het Bureau of Product Standards voert een verplichte productcertificering in voor verschillende producten uit de bouwsector, elektrische en elektronische apparaten, chemische producten en consumentenproducten onder het Product Certification Scheme.  Producten die onder de BPS-lijst van PNS voor verplichte certificering ressorteren, mogen niet worden verkocht of verdeeld op de Filipijnse markt zonder de nodige 'Philippine Standard' (PS) of de Import Commodity Clearance (ICC)-benaming.

Onder het PS Certification Scheme (Department Administrative Order No. 4:08), ontvangt een fabrikant een vergunning om de Philippine Standard (PS) Quality en/of Safety Certificiation Mark te gebruiken voor zijn vermogen om op consistente wijze producten te vervaardigen conform de PNS of een internationaal aanvaarde buitenlandse standaard. Conformiteit aan de normen wordt bepaald op basis van bevredigende resultaten van de beoordeling van de productie van de fabrikant, van kwaliteitscontroles en van zijn product.

Onder het ICC Certificatieschema (Department Administrative Order No 5:2008), kan een importeur een ICC certificaat bekomen na beoordeling van een importzending  door BPS en nadat werd vastgesteld dat ze voldeed aan de voorwaarden van de PNS.  Importzendingen worden door het BPS aan monsternames, tests en evaluaties onderworpen (via de regionale en provinciale kantoren van de DTI) op basis van de vereisten van een specifiek PN.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbelemmeringen of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

IPR-bescherming

De “South-East Asia IPR SME Helpdesk”, een project gesteund door de Europese Commissie, helpt Europese kmo’s om hun IP-rechten te beschermen en af te dwingen in de landen van Zuidoost-Azië via gratis informatieverstrekking en diensten (gratis eerstelijnsadvies, “country fact sheets”, handleidingen, e-learning modules, case studies, events en webinars). De South-East Asia IPR SME Helpdesk werkt vanuit Ho Chi Minh City in Vietnam, meer bepaald voor de landen Brunei, Cambodja, de Filipijnen, Indonesië, Laos, Maleisië, Myanmar, Singapore, Thailand en Vietnam.

Meer info: www.southeastasia-iprhelpdesk.eu

Strategische Goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn. Die vergunningen worden afgeleverd door de Dienst Controle Strategische Goederen.

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken ​Dienst Controle Strategische Goederen

Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL

T: +32 2 895 58 81 E: csg@buza.vlaanderen

Specifieke vragen over reglementering?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Filipijnen