U bent hier

Wet- en regelgeving

Algemeen

Chili heeft sinds de jaren ‘70 een open economie en een liberaal, transparant handelsbeleid. De commerciële politiek van Chili is gericht op het verderzetten van haar integratie in de wereldeconomie. De rol van de staat is heel beperkt, behalve in de mijnextractie (Codelco = overheidsfirma). Telefonie (sinds 1992) en luchttransport zijn sinds lang in privé-handen. Bij de helft van de goederen die het land binnenkomen of verlaten via zee, gebeurt dit al via privéhavens. In de transportsector zijn er slechts 2 overheidsfirma’s, namelijk. de metro en de spoorwegen (personentransport).

Een algemene opmerking, maar misschien toch wel belangrijk om weten:

Chili is in Latijns-Amerika het land dat het meeste vrijhandelsverdragen heeft ondertekend (in totaal 23 verdragen met 60 landen) zoals met EU (2002), EFTA (2003), China (2005), VS (2003) en andere belangrijke economische grootmachten. Chili is eveneens stichtend lid van de ‘Alianza del Pacifico’. De Pacifische alliantie (hierna Alliantie) is een alliantie van vier Latijns-Amerikaanse landen (Chili, Peru, Colombia en Mexico). De Alliantie werd opgericht in juni 2012. De bedoeling van de Alliantie is om de handel tussen de leden te bevorderen. Chili is eveneens geassocieerd lid van de Mercosur (sinds 25/7/1996) en van de NAFTA. Chili is ook volwaardig lid van de UNO, WHO, APEC, IMF en OESO.

Chili is eveneens één van de oorspronkelijke onderhandelaars van het TPP-akkoord (‘TransPacific Partnership Agreement’). Dit zou één van de grootste vrijhandelsakkoorden ter wereld kunnen worden (40% van wereld BNP) tussen twaalf landen uit Azië, Latijns-Amerika en de VS. Helaas zijn er belangrijke struikelblokken rond bescherming intellectuele eigendom, landbouw, overheidsbedrijven, openbare aanbestedingen,…

Chili ondertekende ook een dubbelbelastingverdrag met België, dat in werking trad op 5 mei 2010.

P.S.: In Chili bedraagt de personenbelasting voor de meeste mensen rond 20%, en stijgt naargelang het inkomen. De hoogste schaal is 40% voor wie 15.000.000 pesos per maand verdient. De vennootschapsbelasting bedraagt 25% of 27%, afhankelijk van het belastingregime.

Invoerrechten en -documenten

Access2Markets is een essentiële tool voor wie internationaal onderneemt. Via deze online databank stelt de Europese Commissie een schat aan informatie gratis beschikbaar. Wanneer u via de “My Trade Asssistant” het land van oorsprong (“country of origin”), land van bestemming (“country of destination”) en uw productnaam of HS-code ingeeft, krijgt u informatie over het volgende:

 • Tariffs: informatie over invoerrechten die van toepassing zijn op uw export naar derde landen
 • Rules of origin (ROSA): informatie over hoe u geniet van lagere of nultarieven. Via de ROSA-tool kan u een checklist invullen waardoor u kan nagaan of u aan de oorsprongsregels voldoet.
 • Taxes: informatie over de verschillende invoertaksen die gelden voor uw HS-code.
 • Procedures and formalities
  • Overview: informatie over handelsakkoorden, invoerverplichtingen en registratie-eisen.
  • General: informatie over exportdocumenten.
  • Specific: informatie over de voorwaarden en producteisen voor uw HS-code.
 • Trade barriers: informatie over de belangrijkste handelsbelemmeringen waarmee EU-exporteurs geconfronteerd kunnen worden.
 • Trade flow statistics: een overzicht van de handelsstromen tussen EU- en niet-EU-landen

Om optimaal van deze database te kunnen gebruikmaken, moet u de goederencode van uw product volgens het Geharmoniseerd Systeem (GS of HS in het Engels) kennen. Die geharmoniseerde omschrijving en -codering van de tariefnomenclatuur is een internationaal gestandaardiseerd systeem om namen en nummers van de te verhandelen producten te classificeren. Kent u de goederencode van uw product niet, dan kunt u die opzoeken via de Federale Overheidsdienst Financiën – Douane en Accijnzen.

Invoervergunning

In Chili kunnen de meeste goederen zonder vergunning ingevoerd worden. Voor alle invoer boven 3.000 US dollar is een invoerverklaring (Informe de Importación) vereist, die opgemaakt dient te worden door een douaneagent. De betekenis van de invoerverklaring is tweeërlei. Enerzijds verschaft het de Centrale Bank statistische gegevens over de aard, herkomst en omvang van de invoer. Anderzijds is betaling van de invoertransactie met valuta, die verkregen zijn via de officiële wisselmarkt, alleen mogelijk als de importeur over deze invoerverklaring beschikt. De goederen moeten doorgaans binnen dertig dagen na afgiftedatum van deze verklaring uit het buitenland worden verscheept. Bij invoer in de vrije zones Iquique en Punta Arenas geldt deze minimale verschepingstermijn doorgaans niet. Goedkeuring voor de invoer van goederen met een waarde van minder dan 3.000 US dollar kan worden verkregen door een lokale handelsbank.       

De waarde van de importzending mag hooguit 10 procent hoger zijn dan de op de invoerverklaring aangegeven waarde met een maximum van 10.000 US dollar. Wordt deze marge toch overschreden, dan moet de invoerder een aanvullende invoerverklaring ('Informe Complementario') aanvragen. Treden er wijzigingen op in de naam van de invoerder, de soort goederen of is de vervaldatum verstreken, dan eist de bank een nieuwe invoerverklaring. Op de invoerverklaring vermeldt de invoerder of diens agent gegevens met betrekking tot de waarde van de goederen, de vracht- en verzekeringskosten, betalingscondities, de naam van de agent in Chili, het commissiebedrag en de wijze waarop de goederen worden vervoerd. Deze gegevens stellen de Centrale Bank in staat na te gaan of de prijzen van de te importeren goederen overeenkomen met de gangbare prijzen op de internationale markt.

Voor de invoer van vuurwapens is een speciale vergunning vereist die afgeleverd dient te worden door een militaire instantie in Chili.

Invoerders van farmaceutische producten, cosmetica en monsters van landbouwbestrijdingsmiddelen moeten over een invoervergunning beschikken.

Verboden goederen

De Chileense wetgeving laat de invoer toe van alle producten.

De enige goederen waarvoor er een invoerverbod bestaat zijn:

 • Tweedehandsauto’s (behalve enkele uitzonderingen)
 • Producten die fytosanitaire risico’s inhouden (bv. fruit met fruitvlieg besmet)
 • Bedreigde plant- en diersoorten
 • Andere kleine productgroepen zoals herrubberde banden.

Er bestaan bijna geen non-tarifaire belemmeringen in Chili. Er zijn evenmin invoerlicenties vereist in Chili.

Strategische goederen

Voor de in-, uit- en doorvoer van strategische goederen - wapens, munitie, speciaal voor militair gebruik of voor ordehandhaving dienstig materieel en daaraan verbonden technologie en dual-use producten en technologieën - kunnen bepaalde vergunningen vereist zijn.

Meer informatie

Vlaamse overheid - Departement Buitenlandse Zaken
Dienst Controle Strategische Goederen
Havenlaan 88 - bus 80, B-1000 BRUSSEL
T: 02 895 58 81
E: csg@buza.vlaanderen

Producteisen

Sanitaire en fytosanitaire certificaten

De douaneautoriteiten van een bepaald land kunnen eisen dat de invoer van bepaalde producten aan een aantal sanitaire, fytosanitaire, voedsel- of voederveiligheidseisen moeten voldoen. Die garanties worden afgeleverd onder de vorm van certificaten door een hiertoe bevoegde autoriteit in het exportland. In België is dat het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV).

Op de website van het FAVV vindt u een leidraad voor export naar derde landen.

De diverse certificaten worden afgeleverd door de lokale controle-eenheden van het FAVV (LCE).

Veterinaire en fytosanitaire certificaten

Bij de invoer van levende dieren en producten van dierlijke oorsprong in Chili is er een veterinair certificaat vereist Voor planten en plantaardige producten is een fytosanitair certificaat vereist. Deze certificaten worden afgeleverd door de provinciale controle-eenheden van het FAVV.
 
Bij de invoer van dierlijke producten in Chili is ook een “Registration of Manufacturers of Products of Animal Origin” vereist. De Spaanse benaming van dit document is “Inscripción para Habilitación de Establecimientos Procesadores y Elaboradores de Productos Pecuarios”.
Dit document bewijst dat de overzeese producent van de producten van dierlijke oorsprong geregistreerd is bij de Chileense “Agricultural and Livestock Service”.
Servicio Agrícola y Ganadero - SAG
Avenida Presidente Bulnes 140, Santiago de Chile
T: +56 2 345 11 11

Verder is er ook een analysecertificaat vereist. De Chileense autoriteiten aanvaarden alle dergelijke certificaten die afgeleverd werden door bevoegde laboratoria in het land van oorsprong.

Normen en certificering

Informatie over standaarden en normen in Chili is te vinden op de website van het “Instituto Nacional de Normalizacion”, die enkel in het Spaans te consulteren is.

Verpakking- en etiketteringvoorschriften

De voorschriften in verband hiermee zijn gebaseerd op de algemeen geldende internationale voorschriften. De belangrijkste gegevens (zeker voor voedingsmiddelen) moeten worden vermeld in het Spaans, zoals ingrediënten, productie - en vervaldatum, naam en adres van de invoerder. Voor voedingsmiddelen moet ook het nummer van de goedkeuring (tot import) van de SNS “Servicio Nacional de Salud” (National Health Service) worden vermeld.
Er bestaan specifieke etiketteringvoorschriften voor farmaceutische producten, pesticiden, etc.

Houten verpakkingen

Verpakkingshout dient in Chili te voldoen aan de ISPM 15-norm.

De onder ISPM 15 erkende behandelingen zijn:

 • Warmtebehandeling 56°C kerntemperatuur gedurende 30 minuten
 • Fumigatie met methylbromide

De nieuwe versie van de ISPM 15-norm (april 2009) kan gedownload worden via de website http://www.ctib-tchn.be/main_tchn/cert/c_fao_ispm15_N.php.

U kan zich ook informeren over de normen voor uw producten in Chili bij:

Bureau voor Normalisatie - NBN
Birminghamstraat, 131
1070 Brussel
T: +32 2 738 01 11 | F: +32 2 733 42 64
E: info@nbn.be
www.nbn.be

Verkoop Belgische en internationale normen
T: +32 2 738 01 12
T: +32 2 738 01 13
E: buitenlandse.normen@nbn.be

Het Bureau voor Normalisatie is opgericht door de wet van 3 april 2003 betreffende de normalisatie en zijn uitvoeringsbesluiten. Iedere natuurlijke of rechtspersoon kan Belgische, Europese, supranationale en buitenlandse normen bestellen via de website van het NBN, per e-mail, brief of fax.

Handelsbelemmeringen

Botst u buiten de EU op handelsbarrières of andere problemen op het vlak van markttoegang? Laat het ons weten via handelsbelemmering@fitagency.be. Wij analyseren uw aangifte en maken die via de geijkte kanalen over aan de bevoegde instanties.

Specifieke vragen over wet- en regelgeving?

Contacteer onze specialisten via reglementering@fitagency.be.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Chili