U bent hier

Kansrijke sectoren

Deze landenpagina werd met de grootste zorg samengesteld maar houdt nog niet overal rekening met de meest recente gevolgen van de coronacrisis.

Landbouw & Voeding

Argentinië staat bekend als een agro-industriële macht. Het land is overigens één van de  grootste voedselproducenten en exporteurs ter wereld. Vandaag is het land in staat om 400 miljoen mensen te voorzien van voedsel; bovendien is Argentinië zeer ambitieus en wil het dit aantal doen stijgen tot 600 miljoen mensen tegen 2020.

De voeding die wordt geproduceerd door de agro-sector staat in voor 70% van de totale export van het land. In 2016 zorgde dit voor 31,5 miljard euro aan inkomsten.

Sinds de overheidsveranderingen in december 2015 heeft de overheid al meerdere maatregelingen genomen om de agro-sector te stimuleren en de productiviteit te verbeteren. Dankzij een forse daling van de belastingen op de export van agro-producten blijft deze sector bloeien. De grote uitdaging van de agro-voedingsector is zonder twijfel de creatie van toegevoegde waarde in de ontwikkeling van meer uitgebreide producten. De overheid heeft namelijk de intentie om Argentinië de "supermarkt van de wereld" te maken.

Deze grote ambities creëren behoeften en opportuniteiten voor Vlaamse bedrijven uit de agro-industriële sector. We raden u dus aan om uw vizier richting Argentinië te draaien en de sprong te wagen.

Energie

De Argentijnse overheid heeft de roeping en de wil om de energiesector sterk te promoten, dit sinds december 2015, door te investeren in onderzoek en ontwikkeling van hernieuwbare energie. Bovendien heeft de overheid besloten om de actieve spelers op deze markt te laten profiteren van talrijke legale en financiële voordelen, zoals belastingsverminderingen en betere kredietvoorwaarden, en dit voor zowel overheidsinstanties als particulieren. 

Ook op andere vlakken treedt de regering proactief op ten gunste van de sector. Bedrijven die zich specialiseren in de aanleg van wind- en zonne-energieparken zijn de belangrijkste begunstigden van dit energiebeleid. Zo werd er in 2012 een industriële cluster van 32 bedrijven uit de windenergiesector (waaronder IMPSA, INVAP en NRG Patagonië) opgericht, met het doel om tegen 2020 een productiecapaciteit van 1000 MW te bouwen.

Onder het gunstige Argentijnse overheidsbeleid kunnen Vlaamse ondernemingen mooie zaken doen, indien zij bereid zijn om op lange termijn samen te werken en/of te investeren in het land (al dan niet via een lokale aanwezigheid). Fabrikanten van apparatuur, windmolens, infrastructuren, machines, enz. kunnen Argentijnse bedrijven bevoorraden, maar ook lokale partnerschappen in het kader van projecten aangaan. Daarenboven kunnen consulting- en ingenieurskantoren ook een belangrijke rol spelen in de samenwerking met Argentijnse bedrijven uit deze sector.

Infrastructuur

De ´boom´ in de Argentijnse agro-industrie veroorzaakt problemen voor de infrastructuur. De huidige transport-, stockerings- en verschepingsinfrastructuur in Argentinië is immers ontoereikend om de voortdurend stijgende oogst van oliehoudende zaden en granen te verwerken. Dit heeft reeds geleid tot knelpunten in de Argentijnse havens. Het tekort aan opslagcapaciteit, door een gebrek aan ruimte in silo’s, wordt momenteel opgevangen door het opslaan van veevoeder in plastieken tunnels.

Sectorspecialisten schatten dat het land investeringen voor een bedrag van 4,5 miljard US$ nodig heeft om de oogst van landbouwproducten op een adequate manier te kunnen stockeren, transporteren en verschepen. Er dient zwaar geïnvesteerd te worden in wegeninfrastructuur en spoorwegnetwerk. Eén project dat deels tegemoet komt aan deze noden is het “Circunvalar Rosario” project, dat de wegen, spoor- en haveninfrastructuur rond Rosario (de regio waar 60% van de zaden en granen in Argentinië verbouwd worden) beter op elkaar dient af te stemmen.

Een andere prioriteit is de opwaardering van de spoorweginfrastructuur en het rollend materieel voor personenvervoer, het herstellen van de spoorweglinks met de omliggende landen en het wegwerken van de “missing links” inzake autowegenconnecties met de omringende landen. Het spoorwegennetwerk van Argentinië is het grootste en meest ontwikkelde van Zuid-Amerika. Na decennia van verwaarlozing, kende de sector een heropleving sinds de privatisering van het spoorwegennet begin jaren ’90. Door de economische crisis van eind 2001 heeft het rehabilitatieprogramma van het spoorwegennetwerk aanzienlijke vertraging opgelopen, maar de Argentijnse overheid hecht een prioritair belang aan de spoorwegen. In 2015 ontvouwde het land een groot nationaal plan (het Belgrano Plan) voor het moderniseren van de Argentijnse infrastructuur, aanleg en verbouwingen van de wegen, spoorwegen, havens, luchthavens en dergelijke. Het Belgrano Plan heeft tot doel 10 armere provincies in het Noorden van Argentinië op sociaal en economisch vlak een boost te geven door middel van infrastructuurwerken ter waarde van 16 miljard euro. De uitbouw van een wegennetwerk, spoorlijnen en luchtinfrastructuur zal zorgen voor een betere integratie van deze provincies in de Argentijnse economie, alsook voor een sterkere commerciële band met de buurlanden.

Deze nieuwe projecten brengen mooie mogelijkheden met zich mee voor Vlaamse ondernemingen. Wij adviseren om samenwerkingsverbanden op te zetten in consortia voor de grotere projecten met internationaal karakter. Ook hier kunnen consulting- en adviesbedrijven aan deelnemen.

Innovatie

Het is geen geheim dat Argentinië op het vlak van onderzoek en ontwikkeling van cruciaal belang is voor het Latijns-Amerikaans continent. Het land zet sterk in op vernieuwende technologieën en innovatie; het beschikt over talrijke universiteiten en gespecialiseerde onderwijsinstellingen om nieuwe talenten te ontwikkelen.

Het ministerie van Wetenschap, Technologie en Innovatie heeft een project gelanceerd genaamd "Innovatief Argentinië 2020". Dit project heeft tot doel strategische zones uit te werken waar het mogelijk is om innovatie en sociale integratie samen te brengen. Zo wil men productieve en duurzame innovatie aanmoedigen, alsook het gebruik van wetenschappelijke middelen en technologieën om zo de concurrentiekracht van Argentinië te verhogen.

De Vlaamse wetenschappelijke gemeenschap, de technologiesector, universiteiten met hun partners, en relevante consultingbedrijven kunnen samenwerkingsverbanden creëren met het Innovatief Argentinë 2020 plan. Het plan spreidt zich over verschillende gebieden: agribusiness, milieu en duurzame ontwikkeling, sociale ontwikkeling, energie, industrie en gezondheid.

Op gebied van innovatie zijn er ook initiatieven en mogelijkheden in vele gemeenten in het hele land. Vlaamse gemeentes die hierin geïnteresseerd zijn kunnen partnerschappen en synergieën ontwikkelen met hun Argentijnse evenknieën.

Milieu

De milieuproblemen van Argentinië situeren zich voornamelijk in de verstedelijkte en geïndustrialiseerde gebieden. Volgens gegevens van de Wereldbank zijn de belangrijkste milieuproblemen in Argentinië (in volgorde van belangrijkheid): vervuiling van het grondwater, vervuiling van het oppervlaktewater, afval, bodemverontreiniging en luchtvervuiling.

In het rapport dat de minister van Milieu en Duurzame Ontwikkeling, Sergio Bergman, in april 2016 presenteerde, zijn er 14 problemen aan het licht gekomen op het vlak van milieu in Argentinië:

 • Water: slechts 12% van het afvalwater wordt behandeld voordat het in de waterstromen terecht komt;
 • Lucht: de meerderheid van de Argentijnse steden hebben geen duidelijk zicht op de luchtsituatie boven de steden;
 • Grond: in Argentinië zijn er 106 miljoen hectare getroffen door verschillende erosieprocessen;
 • Bossen: Argentinië verloor tussen 1998 en 2015 maar liefst 4,1 miljoen hectare aan inheems bos, op een totaal van 27,3 miljoen hectare;
 • Vochtige biotopen: 23% van het Argentijnse grondgebied is van het vochtige biotooptype. Het is een van de meest getroffen en bedreigde ecosystemen in het land. 5,6 miljoen hectare worden volgens RAMSAR geclassificeerd als van internationaal belang;
 • Zeekust: het Argentijnse continentale gebied is een van de meest productieve maritieme regio's op wereldvlak; het land bevat 63 beschermde gebieden;
 • Antarctica: dit gebied is zowat het meest gevoelige op aarde wanneer het om klimaatswijziging gaat. In de zomer van 2015-2016 realiseerde Argentinië 47 wetenschappelijke projecten, met deelname van 196 binnenlandse en buitenlandse onderzoekers;
 • Beschermde natuurzones: Argentinië heeft 437 beschermde natuurgebieden. Deze beslaan 11,9% van het landgebied en 4,9% van het zeegebied.
 • Biodiversiteit: Argentinië is een van de landen met de meeste ecoregio's ter wereld. De regering heeft een Zero Extinction-programma opgesteld voor het behoud van 6 bedreigde inheemse soorten;
 • Landbouw, veeteelt en visserij: het land heeft een landoppervlakte van 280 miljoen hectare, waarvan 35 miljoen gebruikt wordt voor de landbouw. In 2016 maakte men budget vrij voor de duurzame ontwikkeling van 1,7 miljoen hectare grond;
 • Energie: in 1970 was olie goed voor 70% van het energieverbruik in Argentinië, vandaag vertegenwoordigt het maar de helft ervan. Gas is ook een belangrijke energiebron, terwijl waterkracht alsmaar aan belang wint. Met het plan RenovAr wilt de overheid het percentage van hernieuwbare energiebronnen doen stijgen van 8% naar 20% in 2025;
 • Afval: de afvalproductie per persoon per dag is 1,02 kg. De overheid wil ervoor zorgen dat tegen 2019 minstens 80% van het afval wordt verwerkt, en voert ook campagnes om de afvalproductie te verminderen;
 • Klimaatwijziging: Argentinië stoot 0,7% uit van de globale emissies. De uitstoot van broeikasgassen nam tussen 1990 en 2014 met 0,9% per jaar toe. De grootste vervuilers zijn de landbouw en ontbossing (44%), het opwekken van energie (27%), vervoer (13%), industrie (12%) en afval (4%);
 • Gletsjers: Argentinië heeft, na Chili, het grootste aantal gletsjers in Latijns-Amerika. Echter, er valt nog veel werk te verrichten omtrent de inventarisatie ervan.

Sinds Argentinië internationale verdragen op het gebied van milieu en propere energie heeft ondertekend, hebben Vlaamse bedrijven die actief zijn in de behandeling van afvalwater, alsook in andere sectoren, reële kansen om rechtstreeks, via internationale aanbestedingen, of met lokale vertegenwoordigers of importeurs deel te nemen aan de projecten die worden gepland en uitgevoerd.

Gezondheidszorg

Argentinië beschikt over een relatief goed ontwikkeld gezondheidssysteem in vergelijking met andere landen in Zuid-Amerika. Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie geven aan dat Argentinië de laatste jaren gemiddeld 8,6% van zijn BBP uitgaf aan gezondheidszorg, meer dan Brazilië (8,3%) en Chili (7,2%). Voor de Argentijnse overheid is de gezondheidszorg ook meer prioritair dan in de buurlanden. Gemiddeld 21% van de Argentijnse overheidsuitgaven gaat naar gezondheidszorg, tegenover slechts 8,4% van de Braziliaanse en 12% van de Chileense overheidsuitgaven.

De Argentijnse gezondheidszorg bestaat uit 3 stelsels:

 • de publieke gezondheidszorg,
 • de “obras sociales”, dit zijn sociale bijstandfondsen die beheerd worden door de vakbonden,
 • de privé gezondheidszorg.

Wat de publieke gezondheidszorg betreft, zijn er 1.200 openbare ziekenhuizen en 5.700 gezondheidsposten, goed voor in totaal 80.000 bedden. De Argentijnse vakbonden beheren 55 ziekenhuizen, goed voor 4.500 bedden. De private gezondheidszorg telt meer dan 2.000 klinieken en bijna 9.000 poliklinieken.

Specifieke vraag of probleem?

Flanders Investment & Trade heeft een wereldwijd netwerk van experten dat uw bedrijf ter plaatse helpt.

Ontdek wat FIT voor u kan doen in Argentinië