U bent hier

Hoe doe ik marktonderzoek?

Demografische factoren

Het aantal inwoners van een land, streek of stad, hun leeftijd, inkomen, beroep, burgerlijke status … al deze demografische elementen kunnen uw marketing-, verkoop-, prijs- en distributiepolitiek beïnvloeden.

 • Verkoopt u bijvoorbeeld comfortproducten voor de derde leeftijd, dan moet u in een markt nagaan hoeveel personen tot uw doelgroep behoren en hoe kapitaalkrachtig ze zijn.
 • Als producent van sanitair in het luxesegment onderzoekt u onder meer hoeveel procent van de bevolking interesse heeft in een luxueuze badkamer en of ze zich dat ook kunnen permitteren. Hoeveel luxehotels worden er gebouwd of verbouwd en over hoeveel kamers beschikken die?
 • Maar ook: zijn er geschikte bedrijven om uw goederen te promoten en te verkopen? Waar zijn die gevestigd en beschikken ze over voldoende geschoolde werkkrachten om uw luxemateriaal te installeren?

Wijzigingen in demografie kunnen het koopgedrag beïnvloeden. Door de vergrijzing in veel Europese landen zal bijvoorbeeld de vraag naar bepaalde medicijnen en orthopedische producten stijgen.

Economische factoren

 • Uiteraard informeert u zich over de huidige economische situatie, maar ook de voorbije evolutie telt om correct de kansen en eventuele bedreigingen in te schatten. Zo heeft u een referentiekader om te bekijken of er een hoog- of laagconjunctuur heerst, wat de inflatie is en hoe de werkloosheidsgraad schommelt.
 • Nog belangrijke economische factoren om te onderzoeken zijn de overheidsschuld en de belangrijkste inkomstenbronnen van het land. Hoe is het bbp samengesteld, en hoeveel is dat per capita? Met welke groeicijfers pakt het land uit en wat zijn de prognoses? Hoe aantrekkelijk is uw doelmarkt voor buitenlandse investeerders? Als uw doelmarkt significant meer importeert dan exporteert, zal de lokale overheid meer dan waarschijnlijk ingrijpen. Neem dus de handelsbalans erbij.
 • Ook is het een goed idee om te achterhalen hoe en met welke handelsorganisaties en -partners het land verbonden is. Als nieuwkomer in de markt is het handig dat Vlaamse organisaties u ter plaatse kunnen helpen met de specifieke marktmechanismen en eigenheden. Zijn die aanwezig? En als u er professioneel actief zal zijn, welk belastingsstelsel geldt er en aan welke loonschalen mag u zich verwachten?

Sociale en culturele factoren

 • Hiertoe behoren onder andere het aantal werkuren, pauzes, gebruiken en gewoontes, het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen, duurzaamheid, kinderarbeid, vrijetijdsactiviteiten en belangenverenigingen. Opleiding en vorming kunnen ertoe leiden dat u liever voor land A dan land B kiest. Wijzigingen in sociale trends kunnen het koopgedrag beïnvloeden.
 • Als bedrijven bijvoorbeeld weinig cash hebben, wordt er minder geïnvesteerd. Dat heeft als gevolg dat ze – in de plaats van meteen een nieuwe machine te kopen – vaker het bestaande materiaal herstellen. In economisch moeilijke tijden zijn er dus meer wisselstukken nodig en wordt meer personeel aan het werk gezet om herstellingen en onderhoud uit te voeren.
 • Een voorwaarde voor vlot internationaal ondernemen is een duidelijke communicatie met uw klant of zakenpartner. In veel landen is het Engels de businesstaal, maar u mag er niet van uitgaan dat dit overal zo is. Zelfs naargelang de sector kan dat verschillen. Met zowat alle groeilanden is er een tijdsverschil. Zal dat uw exportactiviteiten niet belemmeren, of kan u dat opvangen?
 • Religie en de lokale cultuur kunnen een erg grote impact hebben op uw verkoop en activiteiten ter plaatse. Ga zeker na welke normen en waarden relevant zijn voor uw exportplannen. Als u van plan bent om plaatselijke medewerkers in te schakelen, zal u makkelijk de gevraagde profielen vinden? Heerst er een sterke werkethiek of moet u de discipline in de gaten houden? En hoe groot is de invloed van vakbonden en ondernemingsraden?

Technologische factoren

Nieuwe technologieën leiden tot nieuwe producten en processen. Smartphones, navigatietoestellen en HD-televisies zijn ontstaan uit technologische vooruitgang. E-commerce en QR-codes zijn evoluties in onze manier van handel drijven, dankzij een verbeterde technologie. Technologie kan kosten verminderen, kwaliteit verbeteren en leiden tot innovatie. Die ontwikkelingen houden voordelen in voor de bedrijfswereld en voor de consument. Zo leidt het gebruik van ICT bij bestellingen en betalingen tot minder werk en minder fouten.

Ecologische factoren

 • Ook klimaatveranderingen spelen een rol. Als de gemiddelde temperatuur hoger is, zal meer worden gekoeld. Stijgt het waterniveau in bepaalde regio’s, dan zullen bedrijven verhuizen. De groeiende wens om natuur en milieu te beschermen beïnvloedt de ontwikkeling van nieuwe producten zoals zuinige wagens, en zal wijzigingen in de vraag van de consument en de industrie teweegbrengen.
 • Een omgevingsanalyse omvat vooral het analyseren van weerpatronen en klimaatcycli. Die kunnen wereldwijd drastisch variëren naargelang het ecosysteem. Voorbeelden van ecosystemen zijn toendra, bossen, woestijnen, weiden en moerasland.
 • In het regenseizoen zijn in sommige regio’s bepaalde vervoerssystemen niet actief. Rijwegen en treinlijnen worden tijdelijk afgesloten om schade aan voertuigen te beperken door mogelijke modderstromen, vallende stenen of overstromingen. Tijdens periodes van extreme droogte – en het waterniveau onder een kritisch niveau is gezakt – kunnen boten en schepen de waterwegen niet bevaren. Daardoor dreigt een overbelasting van alternatieve logistieke routes. Deze cyclische weerpatronen hebben een grotere impact in ontwikkelingslanden, waar de vervoersinfrastructuur nog moet worden gemoderniseerd.

Politieke en juridische factoren

Politieke factoren

 • Het politiek bestel geeft de economie mee vorm. De mate waarin de overheid van uw doelmarkt zich mengt in het zakenleven heeft verregaande gevolgen voor uw exportplannen. Ga zeker na hoe de houding is tegenover buitenlandse investeerders. In sommige landen gelden non-tarifaire belemmeringen zoals embargo’s, die uw activiteiten flink kunnen dwarsbomen. Ook andere technische, veiligheids-, hygiëne- of milieunormen kunnen een streep door de rekening zijn.
 • Een omslachtige bureaucratie en corruptie maken het bekomen van certificaten of vergunningen tot een hel, terwijl een gunstig fiscaal beleid u misschien over de streep trekt. Zorg dat u het zakenklimaat en de impact van de politiek erop voldoende aftast, zodat u weet of uw doelmarkt aantrekkelijk blijft.

Juridische factoren

Nieuwe wetten en reglementeringen veranderen het gedrag van ondernemingen. Aan welke reglementeringen zal het exportland u als buitenlandse organisatie onderwerpen? De juridische factoren gelden in verschillende domeinen:

 • consumentenbescherming: ontworpen om klanten tegen oneerlijke praktijken te beschermen, zoals misleidende productbeschrijvingen. Mogelijke onderzoeksvragen: hoe wordt de antispamwetgeving geregeld? Geldt voor telefonische prospectie een lokale reglementering op het vlak van privacy? Hoe streng is de productaansprakelijkheid? Voor de VS bijvoorbeeld, sluit u best een speciale verzekering af. De antwoorden zullen gevolgen hebben voor uw prijszetting, administratieve complexiteit, kwaliteitscontrole enzovoort. Bijgevolg is het logisch dat u dit in een vroeg stadium onderzoekt.
 • concurrentiewetgeving: gericht op het beschermen van kleine bedrijven tegen oneerlijke praktijken van grotere firma's. Deze regels moeten voorkomen dat eindklanten niet worden benadeeld door organisaties met monopolieposities.
 • arbeidsrecht: deze wetgeving regelt onder meer ontslag, arbeidstijd en minimumlonen. Zo worden werknemers beschermd tegen potentieel machtsmisbruik van hun leidinggevenden.
 • gezondheids- en veiligheidswetgeving: deze wetten beogen een zo veilig en praktisch mogelijke werkplaats. Ze behandelen kwesties zoals opleiding, melding van ongevallen en het beschikbaar stellen van veiligheidsopleidingen, systemen en materiaal. In uw landanalyse moet u bijvoorbeeld nagaan of er een risico op malaria heerst, welke inentingen verplicht zijn en welke aanbevolen.
 • handelspolitieke maatregelen: dit zijn de niet-tarifaire maatregelen die in het kader van de gemeenschappelijke handelspolitiek zijn vastgesteld bij de communautaire bepalingen op internationale handel. Het gaat om toezicht- of vrijwaringsmaatregelen, kwantitatieve beperkingen en import- of exportverboden. Het douane- of invoerrecht is de meest voorkomende belastingvorm bij import.
 • Invoerbelasting is een manier om de landbouw en industrie van een land te beschermen tegen goedkopere producten uit het buitenland. Door lagere minimumlonen of grondstofprijzen kunnen bedrijven in sommige landen goedkoper produceren. Deze goedkopere producten worden geëxporteerd voor verkoop. Invoerbelastingen maken de kostprijs van het buitenlandse product duurder, waardoor de prijzen dichter bij elkaar komen te liggen en bedrijven de concurrentie kunnen aangaan met buitenlandse tegenspelers.

Publicatie: Het exportplan

Deze handige stap-voor-stapgids biedt u een methodiek aan om een exportplan op te stellen. Uw strategie vormt het fundament. Afhankelijk daarvan zal uw organisatie immers mensen en middelen toekennen aan verschillende projecten. Ook aan export.

> Download de publicatie

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.