U bent hier

Accreditatie en conformiteit

Accreditatie

Na een audit door een nationale instantie voor accreditatie – denk aan BELAC in België en UKAS in het VK – kunnen certificatie-instellingen een accreditatiecertificaat bekomen. Dat is een formele erkenning van hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid en technische competentie.

Maar na de brexit zullen de Europese autoriteiten de accreditatiecertificaten van het Britse UKAS niet langer erkennen. Wat zijn de gevolgen voor Vlaamse bedrijven?

Afwijkende regels mogelijk

Bij het accrediteren volgt de Britse instantie UKAS momenteel nog dezelfde regels als de EA, het Europese samenwerkingsverband voor accreditatie, alsook de regels die werden vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. Maar na de brexit kan de Britse wetgeving afwijkingen vertonen. Het gevolg laat zich raden: Vlaamse bedrijven die hun productie- of andere processen laten certificeren, worden na de brexit mogelijk geconfronteerd met technische handelsbarrières.

Juridisch kader

Of het zover komt, hangt af van de vraag of de Britse accreditatie-instantie UKAS ook na de brexit lid blijft van de EA en of het VK ervoor kiest om na de overgangsperiode een juridisch kader uit te werken dat identiek is aan de Verordening 765/2008. Daar heeft het land trouwens alle baat bij op handelsvlak.

Conformiteitsbeoordelingen

De brexit drukt ook zijn stempel op de ‘aangemelde instanties’. Deze organisaties – ook wel ‘notified bodies’ of NB’s genoemd – zijn door de overheid aangemelde conformiteitbeoordelingsinstanties die controleren of een bepaald product aan de Europese richtlijnen of verordeningen voldoet. Is dat het geval, dan mag u het product in kwestie binnen de EU verhandelen.

Wat met bestaande goedkeuringen?

Na de brexit – of na de eventuele overgangsperiode – verliezen de Britse NB’s hun bevoegdheid of status als aangemelde instantie bij de EU. Het gevolg: ze mogen niet langer als NB ingrijpen in conformiteitsbeoordelingen, geen EU-typecertificaten meer afleveren en geen kwaliteitssystemen meer certificeren.

Dit is van belang voor Vlaamse fabrikanten en installateurs die in het verleden goedkeuringen verkregen van een NB in het VK en niet uit de EU. Behoort uw bedrijf tot deze categorie? Dan moet u voor de betrokken producten op eigen initiatief:

  • een nieuw certificaat aanvragen bij een Europese NB; of
  • uw certificaatdossier laten overdragen van de Britse NB naar een Europese tegenhanger.

Alleen zo bent u zeker dat u de EU-wetgeving respecteert en behoudt u uw toegang tot de Europese markt. Surf naar de website van de FOD Economie voor up-to-date informatie: economie.fgov.be/nl/themas/ondernemingen/brexit.

Wat met het verbod op vernieuwde aanvragen?

In bepaalde sectoren verbiedt de EU-wetgeving het aanvragen van nieuwe typecertificaten voor eenzelfde product. De enige mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de Europese Commissie een wetgeving goedkeurt die een dubbele keuring wél toelaat. Voor de automobielindustrie zit zo’n maatregel bijvoorbeeld al in de pijplijn.

TIP: vind de aangewezen NB in NANDO

Deze databank bevat alle Europese aangemelde instanties of ‘notified bodies’ (NB’s). Moet u na de brexit een Europese evenknie vinden voor de Britse NB die uw producten in het verleden heeft gecertificeerd? Consulteer de database via de website van de Europese Commissie.

Wat met EU-markering in het VK na de brexit?

Goederen die vóór de brexit in het VK op de markt zijn, mogen daar ook na de brexit blijven circuleren – aldus de Britse overheid. Bovendien laat een tijdelijke maatregel toe om uw goederen ook na de brexit nog in het VK op de markt te brengen, op voorwaarde dat uw product:

  • de juiste EU-markering heeft;
  • over een (Engelstalige) EU-conformiteitsverklaring beschikt;
  • door een erkende Europese NB werd gecontroleerd (indien vereist).

Opmerking: ook op dit vlak verwachten we geen concrete veranderingen vóór het einde van de overgangsperiode op 31 december 2020.

Britse markering (UKCA)

Intussen heeft het VK een eigen markering ontwikkeld onder de noemer ‘UK Conformity Assessed’ of ‘UKCA’. Werden uw producten door een Britse NB beoordeeld en beschikt u over deze nieuwe UKCA-markering? Dan kan u ze in het VK op de markt brengen. Let op: deze producten mag u dan wel alleen in het VK verhandelen, en dus niet in de EU.

Meer weten?

Surf naar de website van de FOD Economie om een vinger aan de pols te houden in verband met accreditatie en conformiteit.

Ontdek al onze adviezen

Hoe kan u zich optimaal voorbereiden op de brexit? Ontdek het in onze aandachtspunten voor Vlaamse exporteurs:

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.