U bent hier

Accreditatie en conformiteit

Accreditatie

Na een audit door een nationale instantie voor accreditatie – denk aan BELAC in België en UKAS in het VK – kunnen certificatie-instellingen een accreditatiecertificaat bekomen. Dat is een formele erkenning van hun onafhankelijkheid, onpartijdigheid en technische competentie.

Maar na de Brexit zullen de Europese autoriteiten de accreditatiecertificaten van het Britse UKAS niet langer erkennen. Wat zijn de gevolgen voor Vlaamse bedrijven?

Afwijkende regels mogelijk

Bij het accrediteren volgt de Britse instantie UKAS tot januari 2022 nog dezelfde regels als de EA, het Europese samenwerkingsverband voor accreditatie, alsook de regels die werden vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. Op dit ogenblik is het nog onduidelijk of UKAS volwaardig lid zal blijven van EA. Dit  kan alleen wanneer het VK de Europese Verordening blijft volgen. De kans is dus groot dat de Britse wetgeving op termijn afwijkingen vertoont. Het gevolg laat zich raden: Vlaamse bedrijven die hun productie- of andere processen laten certificeren, worden na de Brexit mogelijk geconfronteerd met technische handelsbarrières.

Conformiteitsbeoordelingen

De Brexit drukt ook zijn stempel op de ‘aangemelde instanties’. Deze organisaties – ook wel ‘notified bodies’ of NB’s genoemd – zijn door de overheid aangemelde conformiteitbeoordelingsinstanties die controleren of een bepaald product aan de Europese richtlijnen of verordeningen voldoet. Is dat het geval, dan mag u het product in kwestie binnen de EU verhandelen.

Wat met bestaande goedkeuringen?

Na de Brexit verliezen de Britse NB’s hun bevoegdheid of status als aangemelde instantie bij de EU. Het gevolg: ze mogen niet langer als NB ingrijpen in conformiteitsbeoordelingen, geen EU-typecertificaten meer afleveren en geen kwaliteitssystemen meer certificeren.

Dit is van belang voor Vlaamse fabrikanten en installateurs die in het verleden goedkeuringen verkregen van een NB in het VK en niet uit de EU. Behoort uw bedrijf tot deze categorie? Dan moet u voor de betrokken producten op eigen initiatief:

  • een nieuw certificaat aanvragen bij een Europese NB; of
  • uw certificaatdossier laten overdragen van de Britse NB naar een Europese tegenhanger.

Alleen zo bent u zeker dat u de EU-wetgeving respecteert en behoudt u uw toegang tot de Europese markt. Surf naar de website van de FOD Economie voor up-to-date informatie.

Wat met het verbod op vernieuwde aanvragen?

In bepaalde sectoren verbiedt de EU-wetgeving het aanvragen van nieuwe typecertificaten voor eenzelfde product. De enige mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de Europese Commissie een wetgeving goedkeurt die een dubbele keuring wél toelaat. Voor de automobielindustrie zit zo’n maatregel bijvoorbeeld al in de pijplijn.

TIP: vind de aangewezen NB in NANDO

Deze databank bevat alle Europese aangemelde instanties of ‘notified bodies’ (NB’s). Moet u na de Brexit een Europese evenknie vinden voor de Britse NB die uw producten in het verleden heeft gecertificeerd? Consulteer de database via de website van de Europese Commissie.

Wat met CE-markering in het VK na de Brexit?

Goederen die vóór de Brexit in het VK op de markt zijn, mogen daar ook na de Brexit blijven circuleren – aldus de Britse overheid. CE-markering zal voor sommige producten in het VK aanvaard worden tot 1 januari 2023. Ga op de website van de Britse overheid na voor welke producten dit het geval is.

Britse markering (UKCA)

Intussen heeft het VK een eigen markering ontwikkeld onder de noemer ‘UK Conformity Assessed’ of ‘UKCA’. Werden uw producten door een Britse NB beoordeeld en beschikt u over deze nieuwe UKCA-markering? Dan kan u ze in het VK op de markt brengen. Let op: deze producten mag u dan wel alleen in het VK verhandelen, en dus niet in de EU.
 

UKCA is vanaf 1 januari 2021 verplicht voor goederen:

  • die onder Britse wetgeving vallen die UKCA-markering verplicht; 
  • waarvoor een verplichte conformiteitsbeoordeling nodig is door een derde partij, in dit geval een Britse NB;
  • goederen met CE-markering waarvan de conformiteitsbeoordeling is uitgevoerd door een Britse NB en u het certificaatdossier niet heeft overgedragen aan een Europese NB

Bekijk gedetailleerde informatie over UKCA-markering op de website van de Britse overheid.

Goederen met CE-markering waarvoor in de EU een verplichte conformiteitsbeoordeling nodig was door een derde partij, zullen in het VK opnieuw gekeurd moeten worden door een Brits NB om de nodige UKCA-markering te verkrijgen. Erkende Britse NB’s zijn terug te vinden op deze website van de Britse overheid.

Werkt u met een “authorised representative” of gemachtigde? Dan worden “authorised representatives” of “responsible persons” die gebaseerd zijn in de EU niet langer erkend. U zal dus in sommige gevallen op zoek moeten gaan naar een gemachtigde in het VK.
 

VK distributeurs en leveranciers

Vanaf 1 januari wordt het bedrijf dat de goederen als eerste op de markt brengt in het VK de importeur. Dit zijn de regels die van kracht gaan vanaf 1 januari 2021:

  • De importeur in het VK moet ervoor zorgen dat de contactgegevens bij de goederen gevoegd zijn. Als u als Vlaams bedrijf dus zelf de invoer in het VK regelt, wil dit zeggen dat u zelf moet zorgen voor een Brits contactadres (via een eigen entiteit of via een tussenpersoon). In eerste instantie kunnen deze gegevens in begeleidende documenten toegevoegd worden. Na 31 december 2022 moeten de gegevens op het product of de verpakking staan.
  • Daarnaast is het de verantwoordelijkheid van de importeur om te controleren dat de goederen de correcte certificaten hebben.
  • Verder moet de importeur er ook op nazien dat de producent de juiste technische documentatie opstelt en de juiste CE- of UKCA-markering aanbrengt.
     

Meer weten?

Surf naar de website van de Britse overheid of de website van de FOD Economie om een vinger aan de pols te houden in verband met accreditatie en conformiteit. U kan ook ons webinar over UKCA-markering herbekijken via deze link

Ontdek al onze adviezen

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.