U bent hier

Accreditatie en conformiteit

Accreditatie is de hoeksteen van een betrouwbare zakenwereld. Door specifieke normen te hanteren, toont u aan dat uw bedrijf op een betrouwbare manier te werk gaat om bijvoorbeeld kwaliteit, veiligheid en efficiëntie te garanderen.

Wil u aan uw klanten, prospects en partners zwart op wit bewijzen dat uw manier van werken voldoet aan deze normen, dan kan u zich laten certificeren door een onafhankelijke instelling. Maar wie controleert die instelling? Goeie vraag: daar biedt accreditatie het antwoord.

Alleen na een audit door nationale organisaties zoals BELAC in België en UKAS in het VK, kunnen certificerende instellingen een accreditatieattest bekomen. Zo’n attest is een formele erkenning dat de instelling onafhankelijk, onpartijdig en technisch competent is om certificaten uit te geven. Na de brexit zijn Europese autoriteiten niet langer verplicht om certificaten te erkennen van de Britse accreditatie-instantie UKAS. Wat zijn de gevolgen hiervan voor Vlaamse bedrijven?

Keuringsattesten

De brexit kan de spelregels voor CAB’s veranderen – de zogeheten ‘conformity assessment bodies’. Dat zijn organisaties die conformiteitsbeoordelingsdiensten leveren. Denk aan testen, inspectie en de certificering van beheersystemen, personeel of producten.

Afwijkende regels mogelijk

Bij het accrediteren van CAB’s volgt de Britse instantie UKAS momenteel nog dezelfde regels als de EA (het Europese samenwerkingsverband voor accreditatie), alsook de regels die werden vastgelegd in de Europese Verordening 765/2008. Maar na de brexit op 29 maart 2019 – of vanaf 1 januari 2021 in het geval van een overgangsperiode – kan de Britse wetgeving afwijkingen vertonen. Het gevolg laat zich raden: Vlaamse bedrijven die gebruikmaken van CAB-diensten om hun productie- of andere processen te laten certificeren, worden na de brexit mogelijk geconfronteerd met technische handelsbarrières.

EA-lidmaatschap en juridisch kader: de hamvraag

Of het zover komt, hangt af van de vraag of de Britse accreditatie-instantie UKAS ook na de brexit volwaardig lid blijft van de EA. En of het VK ervoor kiest om na de overgangsperiode een juridisch kader uit te werken dat identiek is aan de Verordening 765/2008. Daar heeft het land trouwens alle baat bij op handelsvlak.

Conformiteitsbeoordelingen

De brexit drukt ook zijn stempel op de ‘aangemelde instanties’. Deze organisaties worden ook wel ‘notified bodies’ of NB’s genoemd. Het zijn door de overheid aangemelde keurings- of testinstituten die controleren of een bepaald product aan de Europese richtlijnen of verordeningen voldoet (en bijgevolg in de EU mag worden verhandeld).

Wat met bestaande goedkeuringen?

Na de brexit – of na de eventuele overgangsperiode – verliezen de Britse NB’s hun bevoegdheid. Bijgevolg mogen ze niet langer als NB ingrijpen in de conformiteitsboordeling van producten, EU-typecertificaten afleveren of kwaliteitssystemen certificeren.

Dit is van belang voor Vlaamse fabrikanten en installateurs die in het verleden goedkeuringen verkregen van een NB in het VK en niet in de EU. Behoort uw bedrijf tot deze categorie? Dan moet u voor de betrokken producten op eigen initiatief:

  • een nieuw certificaat aanvragen bij een Europese NB; of
  • uw certificaatdossier laten overdragen van de Britse NB naar een Europese tegenhanger.

Alleen zo bent u zeker dat uw bedrijf de EU-wetgeving respecteert en kan u uw toegang tot de Europese markt behouden.

Wat met het verbod op vernieuwde aanvragen?

In bepaalde sectoren verbiedt de EU-wetgeving het aanvragen van nieuwe typecertificaten voor eenzelfde product. De enige mogelijke oplossing voor dit probleem is dat de Europese Commissie een wetgeving goedkeurt die een dubbele keuring wél toelaat. Voor de automobielindustrie zit zo’n maatregel bijvoorbeeld al in de pijplijn.

TIP: vind de aangewezen NB in NANDO

Deze databank bevat alle Europese aangemelde instanties of ‘notified bodies’ (NB’s). Moet u na de brexit een Europese evenknie zien te vinden voor de Britse NB die uw producten in het verleden heeft gecertificeerd? Via NANDO komt u makkelijk te weten welke Europese NB’s in hetzelfde domein actief zijn als de Britse NB’s. Consulteer de database via de website van de Europese Commissie.

Meer weten?

Surf naar de website van de FOD Economie om een vinger aan de pols te houden in verband met accreditatie en conformiteit.

Nog vragen?

FIT beschikt over een kantoor in de 5 Vlaamse provincies. Zij zijn uw eerste aanspreekpunt voor al uw vragen over exporteren in het algemeen of over uw concrete situatie of dossier.